Skarta Group Oyj

Skarta Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 – kohti pohjoismaista urakointi- ja energiahankekehitysliiketoimintaa

25.3.2022 10:00:02 EET | Skarta Group Oyj | Yhtiötiedote

Skarta Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
25.03.2022 kello 10:00

Skarta Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 – kohti pohjoismaista urakointi- ja energiahankekehitysliiketoimintaa

  • Konsernin toimiala, organisaatio ja liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt vaihtuivat tilikauden aikana kokonaan. Toteutettujen järjestelyiden myötä konsernin omavaraisuusaste nousi 72,2 prosenttiin ja toisen vuosipuoliskon liiketulos kääntyi positiiviseksi.
  • Konsernin jatkuva liiketoiminta kehittyi myönteisesti sekä infra-, teollisuus- ja energiarakentamisessa, ja sen käynnistämä puhtaan energian hankekehitys tukee vihreää siirtymää sekä vastaa kasvavaan kotimaisten energiaratkaisuiden kysyntään.
  • Jatkuvan liiketoiminnan liikevaihto oli tilikaudella 77,4 miljoonaa euroa, käyttökate 5,3 miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaali 6,9 %
  • Maaliskuun lopussa toteutettava NYAB-konsernin hankinta antaa yhtiölle erinomaisen mahdollisuuden laajentua merkittäväksi puhtaan tulevaisuuden rakentajaksi sekä Suomessa että Ruotsissa.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Skarta Group Oyj -konserni

01–12/2021
(12 kk)

01–12/2020
(12 kk)

Muutos

07-12/2021
(6 kk)

07-12/2020
(6 kk)

Muutos

Liikevaihto, 1000 EUR

41 646

8 361

398,1 %

41 114

2 445

1581,6 %

Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR

1 895

-835

326,9 %

2 993

-803

472,7 %

-osuus liikevaihdosta %

4,6 %

-10,0 %

14,5 %-yks

7,3 %

-32,9 %

40,2 %-yks

EBITA, 1000 EUR

1 317

-838

257,2 %

2 415

-805

227,7 %

-osuus liikevaihdosta %

3,2 %

-10,0 %

13,2 %-yks

5,9 %

-32,9 %

38,8 %-yks

Liiketulos (EBIT), 1000 EUR

-838

-1 257

33,3 %

450

-1 034

143,5 %

-osuus liikevaihdosta %

-2,0 %

-15,0 %

13,0 %-yks

1,1 %

-42,3 %

43,4 %-yks

Tilikauden tulos, 1000 EUR

-4 885

-1 949

-150,6 %

-150

-1 518

90,1 %

-osuus liikevaihdosta %

-11,7 %

-23,3 %

11,6 %-yks

-0,4 %

-62,1 %

62,5 %-yks

Osakekohtainen tulos, EUR

-0,02

-0,10

80,0 %

0,00

-0,08

100,0 %

Oma pääoma/osake, EUR

0,19

0,16

18,8 %

0,19

0,16

18,8 %

Omavaraisuusaste %

72,2 %

26,6 %

45,6 %-yks

72,2 %

26,6 %

45,6 %-yks

Oman pääoman tuotto (ROE)

-16,7 %

-46,8 %

30,1 %-yks

-0,5 %

-39,1 %

38,6 %-yks

Osakkeita kauden lopussa

288 397 790

20 054 317

1338,1 %

288 397 790

20 054 317

1338,1 %

Konsernin jatkuvan liiketoiminnan pro forma -tunnusluvut*

Skarta Finland Oy -konserni

01–12/2021
(12 kk)

01–12/2020
(12 kk)

Muutos

07-12/2021
(6 kk)

07-12/2020
(6 kk)

Muutos

Liikevaihto, 1000 EUR

77 407

59 247

30,7 %

45 907

38 677

18,7 %

Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR

5 349

4 018

33,1 %

3 339

3 305

1,0 %

-osuus liikevaihdosta %

6,9 %

6,8 %

0,1 %-yks

7,3 %

8,6 %

-1,3 %-yks

EBITA, 1000 EUR

4 215

2 990

41,0 %

2 765

2 454

12,7 %

-osuus liikevaihdosta %

5,4 %

5,0 %

0,4 %-yks.

6,0 %

6,3 %

-0,3 %-yks

Liiketulos (EBIT), 1000 EUR

3 928

2 961

32,7 %

2 505

2 426

3,3 %

-osuus liikevaihdosta %

5,1 %

5,0 %

0,1 %-yks

5,5 %

6,3 %

-0,8 %-yks

Tilikauden tulos, 1000 EUR

4 191

1 687

148,4 %

3 424

1 492

129,5 %

-osuus liikevaihdosta %

5,4 %

2,8 %

2,6 %-yks

7,5 %

3,9 %

3,6 %-yks

*Skarta Group Oyj:n nykyinen konsernirakenne tuli voimaan 15.7.2021 toteutetulla osakevaihdolla, jolloin Skarta Finland Oy siirtyi Skarta Group Oyj:n omistukseen. Jatkuvalla liiketoiminnalla tarkoitetaan tässä tiedotteessa Skarta Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden Skarta Energy Oy:n, Skarta AB:n ja Niskasen Maansiirto Oy:n muodostaman alakonsernin tuloslaskelmaa koko tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021. Yhtiöt on yhdistelty Skarta Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen vasta osakevaihdon täytäntöönpanon jälkeen. Skarta Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen 1.11.2021 alkaen yhdistelty Sitema Oy ei ole osana yllä esitettyä jatkuvan liiketoiminnan tuloslaskelmaa.

Jatkuvan liiketoiminnan tuloslaskelma 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudella sisältää Skarta Finland Oy:n tuloslaskelman tilikaudelta 1.2.–31.12.2020, Niskasen Maansiirto Oy:n tuloslaskelman yhtiön hankinnan jälkeiseltä ajalta 1.7.2020 alkaen sekä Skarta AB -alakonsernin luvut tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Edellisen tilikauden luvut eivät näin ollen koko vuoden osalta ole vertailukelpoisia 31.12.2021 päättyneen tilikauden lukujen kanssa.

 

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

 

Toimitusjohtaja Tuomas Hirvosen katsaus

Vuosi 2021 oli täynnä merkittäviä muutoksia, kun yhtiön nimi sekä konsernin toimiala, organisaatio ja liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt vaihtuivat kesän aikana kokonaan. Skartan jatkuva liiketoiminta muodostuu nyt vaativasta infra-, teollisuus- sekä energiarakentamisesta. Skarta on yrittäjien yhteenliittymä, joka toimii laajasti uusiutuvan energian hankkeiden arvoketjussa ja sen toiminnan tarkoituksena on rakentaa puhdasta tulevaisuutta. Kaikkia liiketoiminta-alueitamme on kehitetty aktiivisesti, ja konsernin liiketoiminta on kasvanut sekä orgaanisesti että yritysostoin.

Kesken tilikauden tapahtuneiden konsernirakenteen muutosten takia konsernitilinpäätöksen luvut ovat yhdistelmä jatkuvaa ja päättynyttä liiketoimintaa. Näin ollen nykykonsernin suoriutumista voidaan paremmin arvioida jatkuvan liiketoiminnan pro forma -lukujen avulla. Jatkuvan liiketoiminnan käyttökate nousi tilikaudella lähes 7 prosenttiin liikevaihdosta ja on markkinoiden muihin toimijoihin nähden hyvällä tasolla. Hyvä kannattavuus on henkilöstömme erinomaisen työn tulosta, ja sen ovat mahdollistaneet projektien huolellinen valinta, kattavat riskiarvioinnit jo tarjousvaiheessa sekä projektien tehokas toteuttaminen.

Toteutimme vuonna 2021 lukuisia mielenkiintoisia ja haastavia projekteja. Esimerkiksi Hituran kaivosalueen maisemointi, tuulivoimahankkeiden perustustyömaat, vedenpuhdistamohankkeet ja Kemin biotuotetehtaan vaativat pohjatyöt sujuivat onnistuneesti osaavan henkilöstömme tekeminä. Myös Ruotsin tytäryhtiömme Skarta AB toteutti useita merkittäviä rakennushankkeita Kiirunan alueella Pohjois-Ruotsissa.

Liiketoimintamme tukee vihreää siirtymää ja yhteiskunnan asettamien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista erinomaisesti. Rakentamisen ohella laajennamme toimintaamme puhtaan energian hankkeiden arvoketjussa myös kohti omaa hankekehitystä. Kehitämme tuuli- ja aurinkovoimahankkeita sekä yksittäisinä hankkeina että osana Vierivoima-konseptiamme, jonka kehitystä on tarkoitus jatkaa aina vihreän vedyn ratkaisuihin saakka. Vuoden aikana aloimme mm. suunnitella Suomen suurinta aurinkovoimapuistoa Utajärvelle ja kehittää uutta tuulipuistoa Atrian Nurmon tuotantolaitoksen yhteyteen. Maaliskuussa 2022 julkaistu yhteistyösopimus Solarigon kanssa lisää mahdollisuuksiamme aurinkovoiman hankekehityksessä merkittävästi.

Vuoden lopulla sovimme yritysjärjestelystä, jossa Skarta hankkii omistukseensa ruotsalaisen NYAB-konsernin. Järjestely, jonka myötä konsernin liikevaihto moninkertaistuu ja henkilöstömäärä tuplaantuu, on tarkoitus toteuttaa lopullisesti 31.3.2022. Uudella SkartaNYABilla on pohjoismaisilla markkinoilla erittäin vahva asema. Yhtiöitä yhdistää vahva asema erityisesti Pohjois-Ruotsin Norrbottenin alueella, jossa hiilineutraaliin teollisuuteen on seuraavan 10–20 vuoden aikana arvioitu investoitavan yli 100 miljardia euroa. NYABin organisaation avulla voimme laajentaa myös puhtaan energian hankekehitystä Ruotsiin.

Käynnissä oleva Ukrainan kriisi näkyy myös Skartan liiketoiminnassa, kun materiaalien hinnat nousevat ja toimitusajat pitenevät. Riskienhallintaan sekä tarjouslaskennassa että projektien toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota. Toisaalta kriisi on korostanut energiaomavaraisuuden merkitystä, mikä vauhdittaa entisestään vihreää siirtymää ja sitä kautta mm. Vierivoima-konseptin etenemistä.

Haluan lopuksi esittää lämpimät kiitokset osaavalle ja motivoituneelle henkilöstöllemme, asiakkaillemme sekä muille yhteistyökumppaneillemme hyvin sujuneesta vuodesta. Liiketoiminnan täydellinen muutos on varmasti mietityttänyt osakkeenomistajia, mutta yhtiön arvon kehittyminen osoittaa meidän tehneen oikeita valintoja. Toteutuneiden järjestelyiden myötä yhtiöllä on vahva tase ja sen myötä hyvät asetelmat jatkaa vihreän siirtymän vauhdittamista ja kestävän infrastruktuurin rakentamista.

Skarta-konsernin liiketoiminta tilikaudella

Skarta Group Oyj:n (”Yhtiö”) konsernin liiketoiminta muuttui tilikauden aikana kokonaan, kun siitä muodostui puhtaan tulevaisuuden rakentaja, joka keskittyy liiketoiminnassaan energia-, infra- ja teollisuusrakentamiseen. Uuden Skarta-konsernin yhtiöillä on vuosikymmenten kokemus vaativista rakennushankkeista ja ne keskittyvät mm. hiilineutraaleihin teollisuus- ja tuulivoimahankkeisiin.

Yhtiön syyskuussa julkaiseman strategian mukaisesti konserni laajentaa toimintaansa kohti puhtaan energian kokonaishankkeiden kehittämistä, rakentamista ja omistamista. Skarta on ollut kehittämässä mm. Vierivoima-konseptia, joka tarjoaa lähellä tuotettua uusiutuvaa sähköä paikalliseen käyttöön edullisella hinnalla. Suuremman mittaluokan hankkeiden osalta Skarta käynnisti marraskuussa suunnitelmat Suomen suurimman aurinkovoimapuiston rakentamiseksi Utajärven kuntaan ja hankki sen toteuttamiseksi yli sadan hehtaarin suuruiset, käytöstä poistetut turvesuoalueet. Päätös hankkeen toteuttamisesta arvioidaan voitavan tehdä vuoden 2022 toisella neljänneksellä, jolloin puiston rakentaminen toteutettaisiin päätöstä seuraavan vuoden aikana.

Liiketoiminnan muutos tapahtui 15.7.2021 täytäntöönpannulla osakevaihdolla, jossa Yhtiö hankki omistukseensa nykyisen Skarta Finland Oy:n osakekannan ja sen nimi muutettiin Skarta Group Oyj:ksi. Yhtiö oli jo 9.6.2021 tehdyllä päätöksellä jakanut sijoituspalveluliiketoimintaa harjoittaneen tytäryhtiönsä Privanet Securities Oy:n osakkeet varojenjakona osakkeenomistajilleen, ja osakevaihdon yhteydessä se luopui myös omistamistaan PCM Holding Oy:n osakkeista. Muutosten taustalla olivat kesäkuussa voimaan tulleet uudet EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuussäännökset, jotka olisivat edellyttäneet merkittäviä Yhtiön taserakenteeseen tehtäviä muutoksia, jotta toiminnan jatkaminen aiemmalla konsernirakenteella olisi ollut mahdollista. Yhtiön arvion mukaan muutokset eivät olisi olleet osakkeenomistajien edun mukaisia, joten se päätyi purkamaan aiemman konsernirakenteensa.

Yhtiön uuden strategian mukaisesti konsernin kasvua tuetaan yritysjärjestelyillä, joita on edistetty aktiivisesti myös heinäkuun osakevaihdon jälkeen. Yhtiö hankki lokakuun lopussa osakevaihdolla omistukseensa oululaisen Sitema Oy:n, joka on vuonna 2018 perustettu sähköverkkojen, uusiutuvan energian ratkaisujen, kiinteistöinfran sekä tietoliikenteen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Sitema Oy:llä on 35 työntekijää ja sen liikevaihto tilikaudelta 2021 oli 3,6 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 0,3 miljoonaa euroa.

Yhtiö tiedotti joulukuussa hankkivansa omistukseensa ruotsalaisen NYAB-konsernin, joka on keskittynyt infra- ja teollisuusrakentamiseen erityisesti Pohjois-Ruotsissa. NYAB Sverige Oy:n osakkeista maksettava kauppahinta on 200 miljoonaa euroa, josta 197,5 miljoonaa euroa maksetaan järjestämällä NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajille suunnattu maksullinen osakeanti. Yritysjärjestely on tavoitteena saada päätökseen maaliskuun lopussa, jolloin myös Yhtiön nimi on tarkoitus muuttaa SkartaNYAB Oyj:ksi.

Taloudellinen asema

Skarta Group Oyj -konsernin tuloslaskelma on laadittu soveltuvan kirjanpitosääntelyn mukaisesti siten, että Skarta Finland Oy tytäryhtiöineen on yhdistelty tuloslaskelmaan vasta 15.7.2021 tapahtuneen osakevaihdon täytäntöönpanon jälkeen, 1.8.2021 alkaen, ja konsernin aiemmat tytäryhtiöt on yhdistelty tuloslaskelmaan aiemman konsernirakenteen purkamiseen saakka. Sitema Oy on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 1.11.2021 alkaen. Tuloslaskelma tilikaudelta 2021 ei näin ollen anna oikeaa kuvaa konsernin jatkuvasta liiketoiminnasta. Myös vertailukauden tiedot muodostuvat kokonaan päättynyttä sijoituspalveluliiketoimintaa harjoittaneiden yhtiöiden tiedoista. Skarta Finland Oy -alakonsernin koko tilikauden liikevaihto oli yhteensä 77,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 4,2 miljoonaa euroa.

Konsernin soveltuvan sääntelyn mukaisesti yhdistelty liikevaihto oli 41,6 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta noin 20 prosenttia kertyi Ruotsista ja loput Suomesta. Konsernin liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia oli 1,3 miljoonaa euroa. Tilikauden lopulliseen tulokseen vaikuttivat merkittävällä tavalla 1,8 miljoonan euron suuruiset yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen liikearvon poistot sekä luovutettuihin Privanet Securities Oy:n tytäryhtiöosakkeiden arvoon ja päättyneeseen sijoituspalveluliiketoimintaan liittyviin eriin tehdyt kertaluonteiset alaskirjaukset. Alaskirjausten määrä oli yhteensä 3,5 miljoonaa euroa, eikä niillä ole kassavaikutusta. Tilikauden lopullinen tappio oli 4,9 miljoonaa euroa.

Konsernin aineettomat hyödykkeet muodostuvat pääasiassa tilikauden aikana toteutettujen yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneestä konserniliikearvosta, jonka määrä tilikauden päättyessä oli 36,4 miljoonaa euroa. Aineelliset hyödykkeet muodostuvat lähes kokonaan konserniyhtiöiden koneista ja kalustosta, jonka arvo tilinpäätöksessä oli 5,2 miljoonaa euroa. Konsernin sijoituksista suurimman osan muodostaa listaamattomien yhtiöiden osakkeista koostuva sijoitussalkku, jonka arvo tilinpäätöksessä oli 5,0 miljoonaa euroa. Yhtiö on luopunut osakkeiden arvostamisesta käypään arvoon, kun se ei enää sovella sijoituspalveluyritysten tilinpäätössääntelyä. Kirjanpidon periaatteiden muutosten yhteydessä Yhtiön voittovaroja on oikaistu -0,8 miljoonalla eurolla, kun osakkeiden aiemmat hankintahinnan ylittävät arvostukset on palautettu hankintahintaan.

Konsernin omavaraisuusaste nousi tilikauden aikana 72,2 prosenttiin, kun se tilikauden 2020 päätteeksi oli 26,6 prosenttia. Omavaraisuutta paransivat erityisesti tilikauden aikana toteutettujen yritysjärjestelyiden yhteydessä järjestetyt suunnatut osakeannit. Skarta Finland Oy:n ja Sitema Oy:n osakkeina apporttina maksetut suunnatut osakeannit paransivat konsernin omaa pääomaa yhteensä 51,5 miljoonalla eurolla. Heinäkuun osakevaihdon yhteydessä myös Yhtiön vakuudettomia velkakirjalainoja konvertointiin osakkeiksi noin 5,2 miljoonan määrästä. Konsernin vieras pääoma muodostuu muutosten jälkeen pääasiassa lainoista rahoituslaitoksilta sekä lyhytaikaisista osto- ja siirtoveloista.

Lähipiiritapahtumat

Skarta Group Oyj:n lähipiiriyhtiöt Mininvest Oy, Before Holding Oy ja Investdeck Oy ovat konvertoineet joukkovelkakirja- ja lainasaamisiaan Yhtiön osakkeiksi 15.7.2021 toteutetussa suunnatussa osakeannissa yhteensä 4 564 254 euron määrästä.

Konsernitilinpäätökseen sisältyy 459 262 euron edestä Yhtiön johtoryhmän jäsen Jukka Juolan lähipiiriyhtiö Kallastor Oy:lle maksettuja liiketilavuokria sekä Skarta Finland Oy:n projektiin liittyvien aliurakointipalveluiden hankintoja.

Toimintaympäristö

Skarta-konsernin keskeisimmät markkina-alueet ovat energia-, infra- ja teollisuusrakentaminen, joiden markkinatilanne Suomessa on ollut tilikauden aikana erittäin hyvä. Tuulivoimayhdistys ry:n tammikuussa 2022 julkaisemien tilastojen perusteella vuosi 2021 oli uusien tuulivoimaloiden rakentamisessa ennätyksellinen, ja rakentamistahdin ennakoidaan kiihtyvän entisestään vuosikymmenen puoliväliä kohden. Myös infrarakentamisen määrä oli Suomessa ennätyksellisen korkealla tasolla.

Rakennusteollisuus RT ry:n lokakuussa 2021 julkaiseman suhdannekatsauksen ja valtiovarainministeriön johtaman rakennusalan suhdanneryhmän syyskuussa 2021 julkaiseman raportin mukaan infrarakentamiseen liittyvän kysynnän Suomessa ennakoidaan hieman vähenevän vuonna 2022. Sekä energia- että teollisuusrakentamisen kysynnän arvioidaan kuitenkin lisääntyvän. Myös Pohjois-Ruotsissa, joka on Skartalle keskeinen markkina-alue, on käynnissä merkittäviä investointeja puhtaan energian hankkeisiin. Kehityksen seurauksena Skartan strategian ytimessä olevien liiketoiminta-alueiden merkitys kasvaa entisestään ja konserniyhtiöt toimivat entistä vahvemmin markkina-alueilla, joilla kysynnän ennakoidaan olevan korkealla tasolla useita vuosia.

Merkittävimpiä muutoksia toimintaympäristössä on tilikauden aikana aiheuttanut materiaalien hintojen nousu ja ajoittaiset saatavuushaasteet. Erityisesti puutavaran, terästuotteiden, betonin ja polttoaineiden hinnat ovat olleet nousussa. Konserniyhtiöt kuitenkin onnistuivat pääosin hallitsemaan materiaalien hintojen nousuun sisältyneet riskit projektien tarjous- ja sopimusvaiheissa tehdyin hallintatoimenpitein. COVID-19-pandemian vaikutukset Skartan liiketoimintaan ovat jääneet tilikauden aikana vähäisiksi, eikä toteutettujen projektien eteneminen tai valmistuminen ole vaarantunut.

Osake ja osakkeenomistajat

Skarta Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 288 397 790 (edellisellä tilikaudella 20 054 317 osaketta) ja tilikaudella keskimäärin 154 226 053 (20 054 317) osaketta. Osakemäärä kasvoi heinäkuun osakevaihdon täytäntöönpanon yhteydessä 258 230 717 osakkeella Skarta Finland Oy:n osakkeenomistajille ja Yhtiön velkojille suunnattujen osakeantien myötä, ja lokakuussa 10 112 756 osakkeella Yhtiön hankkiessa Sitema Oy:n osakekannan osakevaihdolla. Osakekohtainen merkintähinta heinäkuun osakeanneissa oli 0,20 euroa ja lokakuun osakeannissa 0,51 euroa. Yhtiön kullakin osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet osinkoon sekä Yhtiön varoihin.

Skarta Group Oyj:llä oli 31.12.2021 yhteensä 2 930 osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat olivat Andament Group Oy (omistusosuus 46,9 %), Mininvest Oy (9,2 %), Oy Haapalandia Invest Ltd (7,7 %), Mikael Sidér (7,6 %) ja Pekka Niskanen (5,6 %). Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet määräysvaltayhteisöineen omistivat tilikauden lopussa yhteensä 72,8 % yhtiön osakkeista. Skarta Group Oyj:n osakepääoma 31.12.2021 oli 80 000 euroa ja emoyhtiön oma pääoma 55,0 miljoonaa euroa.

Hallituksen esitys yhtiön tulosta ja omaa pääomaa koskeviksi toimenpiteiksi

Skarta Group Oyj:n tulos 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta oli -5 582 038 euroa ja emoyhtiön jakokelpoiset varat 54 883 330 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Yhtiö on jatkanut valmistautumista NYAB-konsernin hankintaa koskevan yritysjärjestelyn täytäntöönpanoon. Osapuolet päättivät helmikuussa muuttaa järjestelyn toteutustapaa siten, että järjestely toteutetaan lähes kokonaan osakevaihdolla. Uusi toteutustapa vahvistaa merkittävästi uuden konsernin pääomarakennetta, mikä mahdollistaa uusien kasvustrategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen. Yhtiön 17.3.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään järjestelyn täytäntöönpanosta sekä suunnatusta osakeannista NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajille. Yritysjärjestely arvioidaan saatettavan päätökseen maaliskuun lopussa, jolloin myös Yhtiön toiminimi on tarkoitus muuttaa SkartaNYAB Oyj:ksi.

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiön hallitus on asettanut konsernin keskipitkän aikavälin taloudelliseksi tavoitteeksi vähintään 300 miljoonan euron vuotuisen liikevaihdon ja 10 prosentin käyttökatteen vuoteen 2024 mennessä. Yhtiön suunnittelema yhdistyminen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttää tavoitteiden toteuttamisaikataulua ja antaa yhtiölle erinomaiset mahdollisuudet saavuttaa tavoitteet jo aiemmilla tilikausilla. Yhtiön hallitus arvioi, että konsernin jatkuvan liiketoiminnan liikevaihto ja käyttökate kasvavat vuodesta 2021. Kun NYAB-yritysjärjestely on toteutunut, hallitus antaa vuodelle 2022 täsmällisemmän konsernitason taloudellisen ohjeistuksen.

NYAB-yritysjärjestelyn myötä konsernin resurssit kasvavat huomattavasti ja sen asiantuntemus lisääntyy erityisesti Perämerenkaaren alueella, jonne suunnitellut hiilivapaaseen teollisuuteen ja infrastruktuuriin liittyvät investoinnit tuleville vuosikymmenille ovat suuruudeltaan yli 100 miljardia euroa. Yritysjärjestely antaa Skartalle myös erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa Puhdas Energia -liiketoimintaansa Ruotsissa ja laajentua merkittäväksi puhtaan tulevaisuuden rakentajaksi koko Perämerenkaaren alueella.

Myös orgaanisen kasvun mahdollisuudet sekä Suomen että Ruotsin markkinoilla näyttävät positiivisilta. Energiamarkkinoilla tapahtuneiden muutosten myötä kotimaisten energiaratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan, mikä tarjoaa tulevalle SkartaNYAB-konsernille uusia mahdollisuuksia tuuli- ja aurinkovoiman rakentamisessa. Tuulivoiman rakentamisessa Skartan tarkoituksena on keskittyä BoP-urakkakokonaisuuksiin, joissa sen vastuulle kuuluvat maanrakennustyöt, perustustyöt ja sähköverkkotyöt urakkakohtaisesti määritellyssä laajuudessa.

Aurinkovoimassa yhtiön tarkoituksena on panostaa omaan hankekehitystoimintaan yhteistyössä Solarigo Systems Oy:n kanssa. Yhtiöiden välinen yhteistyösopimus, jonka mukaisesti niiden tavoitteena on rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa, julkaistiin 23.3.2022. Lisäksi Skarta jatkaa Vierivoima-konseptinsa kehittämistä tavoitteenaan tarjota lähellä tuotettua uusiutuvaa energiaa paikalliseen käyttöön kaupungeille, kunnille ja teollisille toimijoille.

Käynnissä oleva Ukrainan kriisi lisää myös Skartan liiketoimintaan kohdistuvia riskejä. Konsernilla ei ole käynnissä projekteja joihin EU:n asettamat talouspakotteet tällä hetkellä suoraan vaikuttaisivat, mutta epävarmuus tiettyjen projektien epäsuorista tai suorista haitallisista vaikutuksista on kasvanut. Lisäksi on mahdollista, että muiden projektien tilaajat peruvat hankkeita, muuttavat niiden sisältöä tai lykkäävät niiden aloittamista. Myös yleinen kustannusten nousu ja materiaalien saatavuuteen liittyvät epävarmuudet vaikuttavat projektien toteuttamiseen. Erityisesti polttoaineiden, terästuotteiden ja betonin hintatason nousu sekä toteutettavat kustannusnousun hallintatoimenpiteet vaikuttavat merkittävästi projektitoiminnan kannattavuuteen. Skarta kiinnittää erityistä huomiota materiaalien hintoihin sisältyvien riskien hallintaan mm. tarjousten voimassaoloaikojen ja hintoihin sidottujen indeksointiehtojen avulla, mutta kaikkia haitallisia vaikutuksia ei välttämättä kyetä eliminoimaan annettavien tarjouksen ehdoilla.

Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous

Skarta Group -konsernin vuosikertomus, sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021, julkaistaan 11.4.2022 osoitteessa https://skartagroup.fi/avainluvut/. Skarta Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu järjestettävän tiistaina 3.5.2022. Kutsu sekä ilmoittautumisohjeet yhtiökokoukseen julkaistaan viimeistään 12.4.2022.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.–30.6.2022 tiistaina 30.8.2022. Lisäksi Yhtiö julkaisee liiketoimintakatsauksen vuoden ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalta, jolloin ei julkisteta Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukaista osavuosikatsausta. Yhtiön liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.–31.3.2022 julkaistaan 13.5.2022 ja liiketoimintakatsaus ajalta 1.7.–30.9.2022 julkaistaan 11.11.2022.

 

LIITE: Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Skarta-konsernin jatkuvan liiketoiminnan pro forma -tuloslaskelma, Skarta Group Oyj -konsernin tuloslaskelma, Skarta Group Oyj -konsernin tase, Skarta Group Oyj -konsernin rahoituslaskelma, Skarta Group Oyj -konsernin oman pääoman muutokset

Yhteyshenkilöt

Tuomas Hirvonen

toimitusjohtaja

Skarta Group Oyj

tuomas.hirvonen@skarta.fi

Tietoja julkaisijasta Skarta Group Oyj

Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. Skartan pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 180 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

Skarta Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone