Administer Oyj

Administer Oyj: Yritysostovetoista kasvua

30.3.2023 08:30:02 EEST | Administer Oyj | Yhtiötiedote

Administer Oyj - Tilinpäätöstiedote 30.3.2023 klo 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Administerin tilinpäätöstiedotteesta 2022. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.administergroup.com/sijoittajat.

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Heinä‒joulukuu 2022

Keskeiset tunnusluvut

 • Liikevaihto 28,9 miljoonaa euroa (22,1), kasvua 30,8 %. Kasvun taustalla olivat erityisesti tehdyt yrityskaupat ja palkka- ja HR-palvelujen asiantuntijayhtiö Silta Oy:n saamat uudet asiakkuudet.
 • Käyttökate 2 748 tuhatta euroa (1 651), eli 9,5 % (7,5 %) liikevaihdosta. Käyttökate parani tilitoimisto-, palkka- ja HR-palveluissa sekä ohjelmistoliiketoiminnassa. 
 • Liikevoitto 621 tuhatta euroa (308), eli 2,2 % (1,4 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa rasittivat yrityskaupoista syntyneet liikearvon poistot, yhteensä -1 495 tuhatta euroa (-951).

Tammi‒joulukuu 2022

Keskeiset tunnusluvut

 • Liikevaihto 52,8 miljoonaa euroa (41,9), kasvua 25,9 %. Kasvun taustalla olivat erityisesti tehdyt yrityskaupat ja Sillan saamat uudet asiakkuudet.
 • Käyttökate 3 765 tuhatta euroa (2 251), eli 7,1 % (5,4 %) liikevaihdosta. Käyttökate parani tilitoimisto-, palkka- ja HR-palveluissa sekä ohjelmistoliiketoiminnassa.
 • Liikevoitto 126 tuhatta euroa (53), eli 0,2 % (0,1 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa rasittivat yrityskaupoista syntyneet liikearvon poistot, yhteensä -2 542 tuhatta euroa (-1 450).

Keskeisiä tapahtumia vuonna 2022

 • Administer jatkoi kasvustrategiansa edistämistä toteuttamalla vuoden 2022 aikana yhdeksän yrityskauppaa, joilla vahvistettiin erityisesti tilitoimistoliiketoimintaa.
 • Merkittävin yrityskauppa oli marraskuussa hankittu talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kansainvälisten palveluiden asiantuntijayritys Econia Oy, jonka liikevaihto vuonna 2022 oli 24,4 miljoonaa euroa. Econia on yhdistelty konserniin 1.11.2022 alkaen.
 • Silta sai vastuulleen Neste Oyj:n palkkapalvelut 1.4.2022 alkaen.
 • Konsultointiliiketoiminnassa lanseerattiin lakipalvelut talousjohto-, HR- ja järjestelmäpalveluiden rinnalle.
 • Administer otti tilitoimistoliiketoiminnassa käyttöön lisäpalveluiden automaattisen laskutusjärjestelmän.

TUNNUSLUVUT

 Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita

 7‒12/
2022

 7‒12/
2021

 Muutos, %

 1‒12/
2022

1‒12/
2021

Muutos, %

Liikevaihto

28,9

22,1

+30,8 %

52,8

41,9

+25,9 %

Käyttökate

2,7

1,7

+66,5 %

3,8

2,3

+67.2 %

     % liikevaihdosta

9,5 %

7,5 %

7,1 %

5,4 %

 

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto (EBITA)

2,1

1,3

+68,2 %

2,7

1,5

+77,5 %

     % liikevaihdosta

7,3 %

5,7 %

5,1 %

3,6 %

 

Liikevoitto/tappio

0,6

0,3

+101,9 %

0,1

0,05

+137,5 %

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

0,3

-1,4

-0,3

-1,7

 

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos

1,4

-0,4

1,8

-0,3

 

     % liikevaihdosta

4,7 %

-1,9 %

3,5 %

-0,8 %

 

Osakekohtainen tulos (EPS)

-0,01

-0,13

 

-0,05

-0,17

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

-1,7 % 

1,4 %

-2,2%

-8,6 %

 

Omavaraisuusaste, %

48,7 %

68,4 %

 

Velkaantumisaste, %

51,1 %

13,4 %

 

Henkilömäärä keskimäärin

 738

576

+28,1 %

657

569

+15,5 %

Toimitusjohtajan kommentti

Olen varsin tyytyväinen taloudelliseen tulokseemme vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla, jolloin yrityskaupat sekä palkka- ja HR-palvelujen asiantuntijayhtiö Sillan saamat uudet asiakkuudet kasvattivat liikevaihtoamme yli 30 prosenttia. Myös kannattavuutemme parani käyttökatteen noustessa 2,7 miljoonaan euroon, mikä vastasi 9,5 prosenttia liikevaihdosta. Koko vuoden osalta kehitys liikevaihdon ja kannattavuuden osalta oli samansuuntainen toisen vuosipuoliskon kanssa. 

Toteutimme vuoden 2022 aikana yhteensä yhdeksän yrityskauppaa. Näistä ylivoimaisesti merkittävin, ja historiamme suurin, oli talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kansainvälisten palveluiden asiantuntijayritys Econian liittyminen osaksi Administer-konsernia marraskuussa. Palkkahallintopalveluiden puolella uusista asiakkuuksista merkittävin oli Neste Oyj:n palkkahallinnon siirtyminen Sillalle huhtikuusta 2022 alkaen.

Markkinat pysyivät melko vakaina viime vuonna, joskin kilpailu niin asiakkaista kuin osaavasta työvoimasta jatkui kovana. Ukrainan sodalla ei ollut merkittäviä suoria vaikutuksia Administerin toimintaan, mutta maailman taloustilanteen epävarmuustekijät ja kiihtynyt inflaatio heijastuvat toimintaamme asiakasyritysten kautta. Näemme kuitenkin Suomen tilitoimistomarkkinan kasvavan pidemmällä aikavälillä tarjoten meille paljon mahdollisuuksia.

Vuoden toisella puoliskolla konsultointiliiketoiminnan vauhdittaminen jatkui suunnitelmiemme mukaan ja osana tätä lakipalveluiden lanseeraus oli hieno lisä palvelukokonaisuuteemme. Lisäksi ryhdyimme jälleen tutkimaan kasvumahdollisuuksia Ruotsin tilitoimistomarkkinoilla.

Strategiamme mukaisesti panostimme vahvasti työntekijäkokemukseen kehittämällä esihenkilötyöskentelyä sekä henkilöstön etuuksia ja bonusohjelmia. Tavoitteenamme on olla haluttu työnantaja, ja tämä onkin näkynyt myönteisesti henkilöstön vaihtuvuuden tasaantumisena ja työntekijätyytyväisyyden parantumisena vuoden aikana.

Asiakaskokemuksen kehittäminen oli meille toinen tärkeä teema. Teimme paljon uudistuksia tuotteisiimme ja palveluihimme, ja paransimme asiakaskokemusta erityisesti digitaalisten ratkaisujen avulla. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita yhteistyökumppanimme kanssa kehitetty täysin digitaalinen perintäpalvelu asiakkaidemme rahavirran turvaamiseksi sekä automaattinen laskutusprosessin käyttöönotto tilitoimistoliiketoiminnassa.

Vuonna 2023 jatkamme strategiamme toteuttamista ja hiomista. Uskon vahvasti, että pystymme jatkossa saavuttumaan kasvua ja kannattavuutta strategiamme keskeisten teemojen – paras henkilöstö, ylivertainen asiakaskokemus, edistykselliset tuotteet ja palvelut, sekä kannattava kasvu – avulla. Viime vuoden aikana toteutetut yrityskaupat, saavutetut uudet asiakkuudet sekä laajentuneet palvelut antavat meille hyvän pohjan saavuttaa vuoden 2023 tavoitteemme.

Peter Aho
toimitusjohtaja

Tulevaisuuden näkymät

Administer tavoittelee kasvuinvestointien jatkamista sekä orgaanista ja epäorgaanista kasvua vuonna 2023. Administer arvioi liikevaihdon olevan 76–81 miljoonaa euroa (52,8 vuonna 2022) ja käyttökatemarginaalin olevan 7–9 % (7,1 vuonna 2022) vuonna 2023.

Riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

Keskeytykset tai häiriöt Administerin IT-, verkko- tai viestintäjärjestelmissä voivat johtaa yllättäviin kustannuksiin ja toimintahäiriöihin ja olla vahingollisia yhtiön tai sen asiakkaiden liiketoiminnalle. Myös IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voivat olla vahingollisia joko Administerin tai sen asiakkaiden kannalta ja vahingoittaa Administerin liiketoimintaa.

Administerin toimiala on kilpailtua ja kilpailijakenttä hajautunut, mikä voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön toimintaan, mikäli Administer ei pysty vastaamaan kilpailijoiden hintoihin tai palvelun laatuun tai ei onnistu kehittämään uusia tuotteita tai palveluita.

Yrityskaupat ovat tärkeä osa yhtiön kasvustrategiaa. Administer voi epäonnistua uusien yritysostokohteiden integroinnissa tai uusien yritysostokohteiden löytämisessä tai yritysosto voi epäonnistua.

Administerin brändi ja maine ovat tärkeitä kilpailuetuja, ja yhtiön maineen vahingoittuminen voisi vaikuttaa haitallisesti Administerin liiketoimintaan ja sen asemaan markkinalla.

Suomen kansantalouden kehitykseen kuluvana vuonna liittyy epävarmuustekijöitä, kun talouskasvu kääntyi negatiiviseksi vuoden 2022 jälkipuoliskolla. Administerilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä tai Ukrainassa, mutta talouden vähentynyt toimeliaisuus voi vaikuttaa kielteisesti myös Administerin liikevaihtoon ja tulokseen asiakasyritysten kautta.  

Inflaation kiihtyminen Suomessa voi siirtyä myös palkkoihin ja yhdessä henkilöstön vaihtuvuuden kanssa nostaa Administerin kustannuksia ja heikentää kannattavuutta, mikäli nousseita kuluja ei saada siirrettyä yhtiön tuottamien palveluiden hintoihin. Inflaation kiihtyminen voi myös nostaa korkotasoa ja siten vaikuttaa Administerin ulkoisen rahoituksen hintaan. 

Ehdotus voitonjaoksi

Administerin emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 34,9 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa 16.5.2023 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 maksetaan osinkoa 0,05 euroa per osake. Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain osinkoina vähintään 30 prosenttia sen liikearvopoistoilla oikaistusta tuloksesta, mikä oli emoyhtiölle 1,2 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Lisätietoja

Peter Aho, toimitusjohtaja, peter.aho@administer.fi, puh. 040 501 3661
Johan Idman, talousjohtaja, johan.idman@administer.fi, puh. 040 544 3442

Webinaari

Toimitusjohtaja Peter Aho ja talousjohtaja Johan Idman esittelevät tuloksen webinaarissa 30.3.2023 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää tilaisuuden aikana chat-toiminnon kautta. 

Webinaariin voi liittyä osoitteessa: https://administer.videosync.fi/financial-statements-2022/https://administer.videosync.fi/2022-q4-tulosjulkistus

Tallenne on saatavilla tilaisuuden päätyttyä osoitteessa https://administergroup.com/sijoittajat/.

 

Yhteyshenkilöt

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Oyj

Tietoja julkaisijasta Administer Oyj

Administer-konserni on suomalainen vuonna 1985 perustettu talous- ja palkkahallinnon palveluja, konsultointipalveluja, ohjelmistopalveluja sekä henkilöstövuokrausta tarjoava yhtiö. Asiakkainamme on kaikenkokoisia organisaatioita pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kuntiin. Tavoitteenamme on uudistaa taloushallintapalvelujen markkinoita kehittämällä uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja. Olemme liikevaihdolla mitattuna yksi suurimmista taloushallintopalvelujen sekä HR- ja palkkahallintopalvelujen tarjoajista Suomessa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 53 miljoonaa euroa ja työllistimme yli 700 taloushallinnon ammattilaista.

Yhtiötiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone