Administer Oyj

Kutsu Administer Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

25.4.2023 09:30:01 EEST | Administer Oyj | Yhtiötiedote

Administer Oyj Yhtiötiedote 25.4.2023 klo 9.30

Administer Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.5.2023 kello 15:00, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki (Tapahtumatila Eliel, Sanomatalo). Yhtiökokoukseen kokouspaikalla osallistuviksi ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kello 14:30.  

Kokous pidetään osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 5 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentin mukaisena hybridikokouksena siten, että osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen myös käyttämällä täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisen etäyhteyden välityksellä. Ilmoittautuminen ajantasaisen etäyhteyden kautta kokoukseen osallistuvaksi on osakkeenomistajaa sitova.  

Lisäksi osakkeenomistajalla on mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. 

Ohjeet ajantasaisen etäyhteyden kautta osallistuville osakkeenomistajille sekä ohjeet ennakkoäänestykselle löytyvät tämän kutsun osasta C (Ohjeita kokoukseen osallistuville).  

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen  

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. 

Administer Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://administergroup.com/vuosikertomus-2022/ 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätöksen. 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.5.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 25.5.2023. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022  

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kiinteät vuosipalkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat siten seuraavat: 

  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50.000 euroa
  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 25.000 euroa

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että mikäli hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, olisi varapuheenjohtajan kiinteä vuosipalkkio 35.000 euroa. 

Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toteutuneen toimikauden kestoon. 

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa per kokous. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitus koostuu kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Jukka-Pekka Joensuu, Risto Koivula, Minna Vanhala-Harmanen ja Peter Aho valitaan uudelleen ja että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Leena Siirala ja Milja Saksi. 

Kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Julianna Borsos on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Nykyisten hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivulla osoitteessa www.administergroup.com/sijoittajat/hallitus/

Leena Siirala, OTK, eMBA, on toiminut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen lakiasianjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuosien 2013–2022 aikana. Ennen siirtymistään Ilmariselle Siirala on toiminut Nokia Oyj:ssä juridisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä vuosina 2001–2012. Tätä ennen Siirala on toiminut Skandinaviska Enskilda Bankenin Suomen sivuliikkeen pääjuristina vuosina 1995–2001. 

Milja Saksi, KTM, on toiminut Luona Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2015–2021, Hoivanet Oy:n perustajana, yrittäjänä ja toimitusjohtajana vuosina 2011–2014 sekä Maxwell Oy:n talousjohtajana vuosina 2004–2011. Lisäksi hän on ollut vuosina 2011–2022 perustajajäsenenä useassa startup-yrityksessä. Saksi on myös ollut hallituksen jäsenenä Nursie Health Oy:sä vuonna 2022, Hoivanet Oy:ssä vuosina 2016–2020 sekä Mixed Breed Oy:ssä vuosina 2013–2015. 

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen kokoontuvalle hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka-Pekka Joensuu. 

Hallitukseen ehdolla olevista henkilöistä Risto Koivula, Milja Saksi, Leena Siirala ja Minna Vanhala-Harmanen ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Aho on riippuvainen Yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Jukka-Pekka Joensuu on riippuvainen Yhtiöstä, mutta riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

Nimitystoimikunta on seuraajaehdokkaiden valinnassa painottanut Yhtiön strategisia tavoitteita sekä ehdolla olevien henkilöiden kokemusta ja osaamista tehtävään liittyen. Lisäksi nimitystoimikunta on arvioinnissaan huomioinut hallituksen monimuotoisuuden. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti. 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 432 941 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi Yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 432 941 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.  

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan lisäämällä sinne uusi kohta nro. 11, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: 

”11. YHTIÖKOKOUKSEN PAIKKA JA JÄRJESTÄMINEN ETÄKOKOUKSENA 

Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen valinnan mukaan joko yhtiön kotipaikassa, Espoossa tai Vantaalla. 

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).” 

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Administer Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://administergroup.com/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2023/. Administer Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla edellä mainituilla Yhtiön internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 30.5.2023.

 

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.5.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 26.4.2023 kello 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 10.5.2023 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://administergroup.com/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2023/

Sähköinen ilmoittautuminen vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Administer Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan syntymäaika. Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle antamia henkilötietoja käytetään vain varsinaista yhtiökokousta ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan on kokouspaikalla pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.5.2023. Osallistumisoikeus varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.5.2023 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä myös sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://administergroup.com/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2023/. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Administer Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Etäosallistuminen kokoukseen

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, voi osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti paitsi osallistumalla yhtiökokoukseen kokouspaikalla myös etäyhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajan tai asiamiehen ilmoitus osallistumisesta yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä on sitova, eikä osakkeenomistajalla tai asiamiehellä ole ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen oikeutta vaihtaa osallistumistapaa eikä osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistajan asiamiehen ilmoitus osallistumisesta etäyhteyden välityksellä ei kuitenkaan rajoita muiden osakkeenomistajan asiamiesten oikeutta osallistua kokoukseen kokouspaikalla.

Etäyhteys varsinaiseen yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Näin ollen myös ennakkoon äänestäneet ja fyysisesti varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Etäyhteydellä osallistuvilla on mahdollisuus halutessaan muuttaa antamiaan ennakkoääniä kokouksen aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta: https://videosync.notion.site/Ohjeita-et-n-osallistuville-osakeomistajille-Inderes-Yhti-kokousratkaisut-ae488811332e49c2b4c990ab62148d53. Linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyvät osoitteesta https://flik.videosync.fi/katsoja-testi. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

5. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat Yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 26.4.2023 kello 10.00 – 10.5.2023 kello 16.00 välisenä aikana varsinaisen yhtiökokouksen asiakohtien 7–17 osalta.

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://administergroup.com/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2023/

Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.

b) Postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla Yhtiön internetsivuilla saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Administer Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

6. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi. 

Yhtiökokoukseen ajantasaisesti kokouspaikalla tai etäyhteydellä osallistuvalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://administergroup.com/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2023/.

Yhtiöllä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 14 329 414 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä Yhtiön hallussa on yhteensä 3 953 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

 

Helsingissä 25.4.2023

Administer Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Peter Aho
toimitusjohtaja
Puh: 040 501 3661
peter.aho@administer.fi

Yhteyshenkilöt

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Oyj

Tietoja julkaisijasta Administer Oyj

Administer-konserni on suomalainen vuonna 1985 perustettu talous- ja palkkahallinnon palveluja, konsultointipalveluja, ohjelmistopalveluja sekä henkilöstövuokrausta tarjoava yhtiö. Asiakkainamme on kaikenkokoisia organisaatioita pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kuntiin. Tavoitteenamme on uudistaa taloushallintapalvelujen markkinoita kehittämällä uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja. Olemme liikevaihdolla mitattuna yksi suurimmista taloushallintopalvelujen sekä HR- ja palkkahallintopalvelujen tarjoajista Suomessa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 53 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 700 taloushallinnon ammattilaista.

 

Yhtiötiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone