Administer Oyj

Administer Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

16.5.2023 18:15:01 EEST | Administer Oyj | Yhtiötiedote

Administer Oyj Yhtiötiedote 16.5.2023 klo 18.15

Administer Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous 2023 järjestettiin Helsingissä tänään 16.5.2023. Yhtiökokous pidettiin osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentin mukaisena hybridikokouksena.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.5.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.5.2023.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Jukka-Pekka Joensuu, Peter Aho, Risto Koivula ja Minna Vanhala-Harmanen sekä uusina jäseninä Leena Siirala ja Milja Saksi.

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kiinteät vuosipalkkiot säilyvät ennallaan ja siten hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 25.000 euroa kullekin. Lisäksi mikäli hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, on varapuheenjohtajan kiinteä vuosipalkkio 35.000 euroa. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toteutuneen toimikauden kestoon.

Valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta. Hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 1 432 941 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi Yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 432 941 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti lisäksi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että yhtiöjärjestykseen lisätään uusi kohta nro 11, jolla mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen Yhtiön kotipaikan sijaan myös Espoossa ja Vantaalla sekä kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen uusi kohta kuuluu seuraavasti:

”11. YHTIÖKOKOUKSEN PAIKKA JA JÄRJESTÄMINEN ETÄKOKOUKSENA

Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen valinnan mukaan joko yhtiön kotipaikassa, Espoossa tai Vantaalla.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyi muuttumattomana.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.administergroup.com/sijoittajat viimeistään 30.5.2023.

Administer Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Kimmo Herranen
Toimitusjohtaja
Administer Oyj
Puh. 050 560 6322
kimmo.herranen@administer.fi

Yhteyshenkilöt

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Oyj

Tietoja julkaisijasta Administer Oyj

Administer-konserni on suomalainen vuonna 1985 perustettu talous- ja palkkahallinnon palveluja, konsultointipalveluja, ohjelmistopalveluja sekä henkilöstövuokrausta tarjoava yhtiö. Asiakkainamme on kaikenkokoisia organisaatioita pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kuntiin. Tavoitteenamme on uudistaa taloushallintapalvelujen markkinoita kehittämällä uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja. Olemme liikevaihdolla mitattuna yksi suurimmista taloushallintopalvelujen sekä HR- ja palkkahallintopalvelujen tarjoajista Suomessa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 53 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 700 taloushallinnon ammattilaista.

 

Yhtiötiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone