SAV-Rahoitus Oyj

Täydennys: SAV-Rahoitus Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2020–31.12.2020

1.3.2021 09:26:55 EET | SAV-Rahoitus Oyj | Yhtiötiedote

Täydennys: SAV-Rahoitus Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2020–31.12.2020

Täydennys SAV-Rahoitus Oyj:n 25.2.2020 klo 15:00 julkaisemaan pörssitiedotteeseen koskien SAV-Rahoitus Oyj:n tilinpäätöstiedotetta. Aikaisemmin julkaistusta pörssitiedotteesta puuttuivat viimeisimmän puolivuotisjakson luvut (sekä vertailuluvut edellisen vuoden vastaavaan jaksoon).

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2020 - 31.12.2020
Tilintarkastamaton

 

Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli 2 919 tuhatta euroa (edellinen tilikausi 3 418 tuhatta euroa). Liikevaihdon lasku johtuu pääosin ajoneuvoa vastaan myönnettyjen luottojen määrän vähenemisestä.

Tilikauden voitto ennen veroja oli 552 tuhatta euroa (355 tuhatta euroa). Tilikauden voitto verojen jälkeen oli 441 tuhatta euroa (284 tuhatta euroa).

Kaikki keskeiset tulonlähteet jatkoivat kasvamistaan myönnettyjen laina- ja rahoitussopimusten määrän kasvettua.  Kasvun mahdollistavan lisärahoituksen myötä, rahoituskulut ovat kasvaneet edellisvuodesta.

Tilikauden rahoitustoiminnan kate oli kaikkiaan 1 620 tuhatta euroa (ed. tilikausi 1 364 tuhatta euroa).

Yhtiön tilikauden tuloslaskelmaan sisältyy 254 tuhatta euroa kertaluonteisia strukturointikuluja, juridisia kuluja sekä muita kuluja liittyen joukkovelkakirjaemissioon 5.4.2019. Luottotappioita tilikaudella syntyi nettomääräisesti 339 tuhatta euroa.

Taseen loppusumma oli 32 844 tuhatta euroa (29 161 tuhatta euroa), josta omaa pääomaa oli yhteensä
 3 507 tuhatta euroa (3 066 tuhatta euroa).

Yhtiöllä on pääomalainaa yhteensä 1 000 tuhatta euroa, jonka ovat myöntäneet Oma Säästöpankki Oyj sekä Elite Sijoitus Oy. Pääomalainat lasketaan omaan pääomaan kuuluviksi.

 

 

 

 

AVAINLUVUT

H2/2020

 H2/2019

Muutos %

 1-12/2020

 1-12/2019

Muutos %

Liikevaihto (1000 €)

1 330

1 224

8,7

2 919

3 418

-14,6

Liikevoitto (1000 €)

-158

-157

0,6

-299

-336

-10,9

% Liikevaihdosta

-11,9

-12,8

-10,2

-9,8

Voitto ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja (1000 €)

274

170

61,2

552

355

55,5

Tilikauden tulos (1000 €)

219

136

61,0

441

284

55,5

% Liikevaihdosta

16,5

11,1

15,1

8,3

Omavaraisuusaste

10,7 %

10,5 %

(Oma pääoma+Pääomalainat

    /Taseen loppusumma)

 

 

  

 

 

Toimitusjohtaja Timo Järvinen:

 

Käytetyillä autoilla voimakas kysyntä Covid 19 -viruksesta huolimatta

Keväällä 2020 Covid 19 -viruksen aiheuttaman pandemian puhkeaminen on vaikuttanut myönteisesti asiakkaiden kysyntään käytetyistä autoista, kun kuluttajat etsivät vaihtoehtoa julkiselle liikenteelle. SAV rahoittaa 6-20-vuotiaita käytettyjä ajoneuvoja työssäkäyville asiakkaille. Autot ovat välttämättömyys näiden asiakkaiden arjessa, mukaan lukien liikkuminen työpaikan ja kodin välillä.

 Yhtiön seuraava puolivuosikatsaus 1-6/2021 julkaistaan 25.8.2021.

 

 

 

 

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Timo Järvinen, puh. +358 50 547 0007, timo.jarvinen@savrahoitus.fi

 

 

 

 

 

 

SAV-Rahoitus Oyj

H2/2020

 H2/2019

 1-12/2020

 1-12/2019

Liikevaihto, tuhatta euroa

1 330

1 224

2 919

3 418

   Liiketoiminnan muut tuotot

1

0

9

1

   Materiaalit ja palvelut

      Aineet, tarvikkeet ja tavarat

         400, Ostot tilikauden aikana

-588

-551

-1 422

-2 174

         440, Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

42

25

98

181

      445, Ulkopuoliset palvelut

-36

-4

-58

-33

   Materiaalit ja palvelut yhteensä

-582

-530

-1 382

-2 026

   Henkilöstökulut

      Palkat ja palkkiot

-193

-152

-391

-329

      600, Eläkekulut

-23

-19

-52

-41

      630, Muut henkilösivukulut

-6

1

-13

-10

   Henkilöstökulut yhteensä

-223

-169

-456

-380

   Poistot ja arvonalentumiset

      680, Suunnitelman mukaiset poistot

-23

-17

-39

-33

   Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-23

-17

-39

-33

   Liiketoiminnan muut kulut

-663

-666

-1 349

-1 316

Liikevoitto (-tappio)

-158

-157

-299

-336

   Rahoitustuotot ja -kulut

      Muut korko- ja rahoitustuotot

         916, Muilta

1 193

961

2 295

1 729

      Korkokulut ja muut rahoituskulut

         944, Muille

-760

-634

-1 445

-1 038

   Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

433

328

850

691

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

274

170

552

355

   Tilinpäätössiirrot

   Tilinpäätössiirrot yhteensä

0

0

0

0

   Tuloverot

-55

-34

-110

-71

Tilikauden voitto (tappio)

219

136

441

284

 

 

 

30.6.2020

30.6.2019

30.12.2020

31.12.2019

VASTAAVAA, tuhatta euroa

Pysyvät vastaavat

   Aineettomat hyödykkeet yhteensä

78

106

83

92

   Aineelliset hyödykkeet yhteensä

42

40

16

39

   Sijoitukset yhteensä

6

6

0

6

Pysyvät vastaavat yhteensä

126

152

99

137

Vaihtuvat Vastaavat

   Vaihto-omaisuus yhteensä

345

295

387

303

   Saamiset

      Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

19 871

15 566

20 381

18 224

      Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

11 063

8 513

11 930

10 099

   Saamiset yhteensä

30 933

24 080

30 933

28 323

   Rahat ja pankkisaamiset

25

1 552

48

398

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

31 304

25 927

32 745

29 024

VASTAAVAA YHTEENSÄ

31 430

26 079

32 844

29 161

VASTATTAVAA, tuhatta euroa

Oma pääoma

   Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma

100

100

100

100

   Muut rahastot

1 388

1 388

1 388

1 388

   Edellisten tilikausien voitto (tappio)

578

346

578

294

Tilikauden tulos

222

148

441

284

Oma pääoma yhteensä

2 288

1 982

2 507

2 066

Vieras pääoma

      Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

15 979

15 371

17 061

15 314

      Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

13 163

8 726

13 276

11 782

Vieras pääoma yhteensä

29 142

24 097

30 337

27 096

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

31 430

26 079

32 844

29 161

 

 

 

RAHOITUSLASKELMA, tuhatta euroa

H2/2020

 H2/2019

 1-12/2020

 1-12/2019

Liiketoiminnan rahavirta

     Liikevoitto/tappio

-158

-157

-299

-336

     Oikaisut liikevoittoon

     Suunnitelman mukaiset poistot

23

17

39

33

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-136

-141

-260

-303

Käyttöpääoman muutos

     Pitkäaikaiset saamiset, lisäys/vähennys

-510

-2 658

-2 156

-7 049

     Lyhytaikaiset saamiset, lisäys/vähennys

-867

-1 586

-1 831

-3 311

     Vaihto-omaisuus, lisäys/vähennys

-42

-7

-84

-163

     Korottomat lyhytaik. Velat, lisäys/vähennys

-22

32

45

164

Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-1 577

-4 360

-4 286

-10 662

     Maksetut korot

-760

-634

-1 445

-1 038

     Saadut korot

1 193

961

2 295

1 729

     Maksetut verot

-55

-34

-110

-71

Liiketoiminnan rahavirta

-1 199

-4 067

-3 546

-10 043

Investointien rahavirta

     Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

10

-1

6

-101

     Sijoituksiin liittyvät alaskirjaukset

-6

0

-6

0

Investointien rahavirta

4

-1

0

-101

Rahoituksen rahavirta

     Lyhytaikaiset lainat, lisäys

135

3 023

1 449

9 401

     Lyhytaikaiset lainat, vähennys

     Pitkäaikaisten lainojen lisäys

1 082

-57

1 747

1 202

     Pitkäaikaisten lainojen vähennys

     Maksetut osingot

0

-52

0

-122

Rahoituksen rahavirta

1 217

2 914

3 196

10 481

Rahavarojen muutos

22

-1 154

-350

337

Rahavarat kauden alussa

25

1 552

398

61

Rahavarat kauden lopussa

47

398

48

398

 

 

 

YHTIÖN OMAN PÄÄOMAN

H2/2020

 H2/2019

 1-12/2020

 1-12/2019

MUUTOKSET, tuhatta euroa

 

 

 

 

 

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma tilikauden alussa

100

100

100

100

Osakepääoman muutos

0

0

0

0

Osakepääoma tilikauden lopussa

100

100

 

100

100

Sidottu oma pääoma yhteensä

100

100

100

100

Vapaa oma pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa

1 388

1 388

1 388

1 388

Sijoitetukset vapaan oman pääoman rahastoon

0

0

 

0

0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa

1 388

1 388

1 388

1 388

Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden alussa

800

442

578

294

Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden lopussa

1 019

578

1 019

578

Tilikauden voitto (tappio)

219

136

441

284

Pääomalainat

1 000

1 000

 

1 000

1 000

Vapaa oma pääoma yhteensä

3 407

2 966

3 407

2 966

Oma pääoma yhteensä

3 507

3 066

3 507

3 066

 

Yhteyshenkilöt

Timo Järvinen

toimitusjohtaja

timo.jarvinen@savrahoitus.fi

Tietoja julkaisijasta SAV-Rahoitus Oyj

SAV-Rahoitus Oyj palvelee sekä yksityisiä kuluttajia että autokauppaa. Yksityishenkilöille myönnämme lainaa ajoneuvoa vastaan sekä rahoitusta käytettyjen ajoneuvojen ostamiseen. Yhtiöllä on noin 400 yhteistyöautoliikettä ympäri Suomea. SAV-Rahoitus Oyj sijaitsee Helsingin keskustassa, jossa palvelemme asiakkaitamme sopimuksiin ja niiden hoitoon liittyvissä asioissa.

Sähköisen asioinnin avulla voimme palvella kuluttaja- ja autoliikeasiakkaita kaikkialla Suomessa. SAV-Rahoitus Oyj on suomalainen ja suomalaisomisteinen julkinen osakeyhtiö, jonka liikevaihto oli viimeisen tilinpäätöksen (1.1.2019 -31.12.2019) mukaan 3,42 miljoona euroa ja taseen loppusumma 29,16 miljoonaa euroa. Omavaraisuusasteemme on 10,5 %. Elite Sijoitus Oy sekä Oma Säästöpankki Oyj omistavat 99,49 % SAV-Rahoitus Oyj:n osakkeista. Elite Sijoituksen osuus osakkeista on 48,75 % ja Oma Säästöpankin osuus 50,74 %.

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.