Norrhydro Group Oyj

Norrhydro Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 17.3.2022

17.3.2022 14:00:00 EET | Norrhydro Group Oyj | Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Norrhydro Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2022 poikkeusjärjestelyin Rovaniemellä. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten oli mahdollista osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä etukäteen. Päätökset ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiökokouksen pöytäkirjasta Norrhydro Group Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.norrhydro.com/fi/sijoittajat-yhtiökokoukset.

 

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Norrhydro Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille tilikaudelta 2021.

 

Voitonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilikaudelta 2021 osinkoa 0,06 euroa rekisteröidyltä osakkeelta tilikauden voitosta eli yhteensä 654 095,28 euroa. Loppuosa voitosta päätettiin jättää omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.03.2022 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi vahvistettiin 28.03.2022.

 

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1.500 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta. Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota. Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 6.000 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta. Kaikille hallituksen jäsenille korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

 

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan 7 jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet: Yrjö Trögin, Juhani Kankaan, Jukka Jokisen ja Hannu Rusasen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Asko Myllymäki, Tapio Lehti ja Hanna-Maria Heikkinen.

Tilintarkastajan palkkio ja valitseminen

Yhtiökokous päätti, että nykyinen tilitarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa Yhtiön tilintarkastajana päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

 

Osakeanti ja optio-oikeuksien antaminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1.000.000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Valtuutuksen kattamien osakkaiden enimmäismäärä vastaa yhtiökokouskutsun päivän tilanteen perusteella laskettuna noin 9,17 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus voi päättää osakkeiden antamisesta maksutta tai maksua vastaan sekä kaikista muista osakeannin ehdoista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyiden tai muiden Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.06.2023 saakka.

Tämä valtuutus kumoaa 7.10.2021 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen ja varsinaisen yhtiökokouksen 16.03.2020 antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan Yrjö Trögin hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Jokinen.

 

Rovaniemellä 17.3.2022

 

NORRHYDRO GROUP OYJ

HALLITUS

 

 

Lisätietoja antaa:

Yrjö Trög, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

Norrhydro Group Oyj

puh. + 358 40 029 1229

Sähköposti: yrjo.trog@norrhydro.com

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Translink Corporate Finance Oy
Jari Lauriala, Managing Partner
Puh. +358 40 091 8855
Sähköposti: jari.lauriala@translinkcf.fi

 

Sami Miettinen, Partner
Puh. +358 400 735 835
Sähköposti: sami.miettinen@translinkcf.fi

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet 
https://www.norrhydro.com/fi

Norrhydro Group Oyj lyhyesti

Norrhydro on suomalainen älykkään liikkeenohjauksen edelläkävijä ja Pohjoismaiden johtava energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoaja. Yhtiö kehittää ja valmistaa innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä hydrauliikkaratkaisuja muun muassa metsä-, materiaalinkäsittely-, kaivos-, maarakennus- ja meriteollisuudelle. Norrhydron tekoälyä ja digitaalisuutta yhdistävä NorrDigi®-liikkeenohjausjärjestelmä edustaa globaalia, johtavaa huipputeknologiaa, joka vähentää päästöjä merkittävästi ja tulee mullistamaan koko toimialaa. https://www.norrhydro.com/fi/

 

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone