Neo Industrial Oyj

NEO INDUSTRIAL OYJ: LIIKEVAIHTO LASKI, LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA POSITIIVINEN

27.2.2020 10:00:01 EET | Neo Industrial Oyj | Tilinpäätöstiedote

Tammi-joulukuussa 2019:

  • Konsernin liikevaihto oli 97,5 miljoonaa euroa (103,8 miljoonaa).
  • Liiketulos oli 0,5 (1,0) miljoonaa euroa.
  • Kaapelitoimialan liiketulos oli 0,9 (1,9) miljoonaa euroa.
  • Tilikauden tulos oli -1,4 (-0,5) miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan kassavirta oli 7,8 (-1,3) miljoonaa euroa.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

 

2019

2018

Liikevaihto, miljoonaa euroa

97,5

103,8

Liiketulos, % liikevaihdosta

0,5

1,0

Tilikauden tulos, miljoonaa euroa

-1,4

-0,5

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)

4,5

8,4

IAS 19 oikaistu oman pääoman tuotto, %

-8,1

-4,5

IAS 19 oikaistu velkaantuneisuusaste, %

188,2

104,4

IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste %

16,8

25,5

Tulos/osake, euroa

-0,24

-0,09

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA POUTANEN:

Liikevaihto laski edellisvuodesta. Kotimaassa myynti laski, eikä suunnitellusti kasvanut vienti pystynyt kompensoimaan kotimaan notkahdusta. Teimme suunnitelman kehittää ja kasvattaa merkittävästi sekä kotimaan että viennin myyntiorganisaatiota. Osa toimenpiteistä saatiin toteutettua vuoden 2019 loppuun mennessä ja loput toimenpiteistä ovat työn alla.

Konserni järjesteli kaapeliliiketoiminnan tuotantokiinteistöjen omistushallintaa Keuruulla ja Riihimäellä. Pidemmällä aikajänteellä on houkuttelevampaa ostaa osa omaisuuseristä omaan taseeseen kuin käsitellä niitä IFRS 16 -standardin mukaisesti. Kiinteistöihin liittyvät hankinnat on rahoitettu pitkäaikaisella rahoituksella.

Loppuvuodesta liikkeeseen laskettua 10 miljoonan euron suuruista "Green bond" - joukkovelkakirjalainaa tullaan käyttämään Green Bond Framework -dokumentin kelpoisuuden täyttävien hankkeiden rahoittamiseen. Nämä hankkeet liittyvät kaapelitoimialan tuotevalikoimaan ja tuotantolaitosten sekä prosessien ympäristöystävällisen toimintakyvyn parantamiseen.

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Neo Industrial -konsernin (Neo Industrial) liikevaihto 2019 oli 97,5 miljoonaa euroa (103,8). Tilikauden tulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-0,5).

TASE JA RAHOITUS

Tilikauden lopussa korolliset velat olivat 25,0 (13,0) miljoonaa euroa, josta muita kuin rahoitusleasing -velkoja oli 15,6 (9,7) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 58,9 miljoonaa euroa (46,3).

Tase kasvoi olennaisesti IFRS 16 -standardin myötä. Taseeseen 31.12.2019 sisältyy aineellisia hyödykkeitä IFRS 16 -standardin mukaisesti 8,2 miljoonaa euroa sekä kesäkuun lopussa ostettu Keuruun tuotantolaitoksen käytössä oleva kiinteistö, tasearvoltaan 5,4 miljoonaa euroa.

Varastot olivat tilikauden aikana ajoittain korkealla tasolla. Tilikauden lopussa vaihto-omaisuuden arvo oli 13,8 (16,4) miljoonaa euroa ja tuolloin kausivaihteluja tasaava 3,0 miljoonan euron limiittilaina ei ollut käytössä.

Konserni järjesteli rahoitustaan maksamalla lyhytaikaista rahoitusta pois ja ottamalla pitkäaikaista rahoitusta Keuruun kiinteistön hankintaan.

Konsernin lyhytaikaisiin lainoihin liittyy kovenanttiehtoja, joista kaikki eivät täyttyneet tilinpäätöshetkellä. Kovenanttien rikkoutuminen ei johtanut tilinpäätöksen lyhytaikaisten velkojen välittömään takaisinmaksuun. Kovenanteista on kerrottu lisää konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Loppuvuodesta Neo Industrial Oyj laski onnistuneesti liikkeeseen 10 miljoonan euron suuruisen "Green bond" -joukkovelkakirjalainan (joukkovelkakirjalaina). Euromääräisen joukkovelkakirjalainan voimassaoloaika on viisi (5) vuotta ja se erääntyy 6.12.2024. Joukkovelkakirjalainan kiinteä vuotuinen korko on 6,00 prosenttia, joka maksetaan vuosittain 6. joulukuuta.

Joukkovelkakirjalainan takaa tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy. Joukkovelkakirjalainaa käytetään rahoittamaan Green Bond Framework -dokumentin kelpoisuuden täyttäviä hankkeita, jotka liittyvät Reka Kaapeli Oy:n tuotevalikoimaan ja Reka Kaapeli Oy:n tuotantolaitosten ja prosessien ympäristöystävällisen toimintakyvyn parantamiseen. Osa joukkovelkakirjalainasta voidaan sen sopimusehtojen mukaisesti käyttää uudelleenrahoitukseen.

KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

Neo Industrial Oyj:n tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy oli toinen kahdesta yrityksestä, jotka voittivat heinäkuussa 2019 julkisen hankinnan merkittävästä maakaapelisopimuksesta. Reka Kaapeli Oy:n osuus sopimuksesta tulee olemaan arviolta 20 miljoonaa euroa ja toimitukset jakaantuvat vuosille 2020 - 2021. Maakaapeleita käytetään rakennettaessa sähkönjakeluverkkoja, joihin sääolot eivät vaikuta.

Neo Industrial Oyj:n ja sen tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin Jukka Poutanen 12.8.2019 alkaen.

Neo Industrial Oyj myi elokuussa sijoitusomaisuuteen kuuluneen Riihimäen Kaapelitehdas Oy:n osakkeensa Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:lle. Kauppahinta oli 2,0 miljoonaa euroa.

Myynti oli osa kokonaisjärjestelyä, jossa Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy osti yhteensä 68,05 % ja Neo Industrial Oyj:n tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy 20,2 % Riihimäen Kaapelitehdas Oy:n osakkeista. Kolmas omistaja on Reka eläkekassa, jonka omistusosuus aleni järjestelyssä hieman alle 12 %:iin.

Loppuvuodesta Neo Industrial Oyj laski onnistuneesti liikkeeseen 10 miljoonan euron suuruisen "Green bond" -joukkovelkakirjalainan.

IFRS 16-standardin käyttöönotto 1.1.2019 vaikutti olennaisesti konsernin taseeseen. IFRS 16 -standardin käyttöönottohetkellä 1.1.2019 konserni kirjasi taseeseensa aineellisia hyödykkeitä yhteensä 13,5 miljoonaa euroa sisältäen Keuruun käytössä olevan kiinteistön vuokrasopimuksen. Taseeseen 31.12.2019 sisältyy aineellisia hyödykkeitä IFRS 16 -standardin mukaisesti 8,2 miljoonaa euroa sekä kesäkuun lopussa ostettu Keuruun tuotantolaitoksen käytössä oleva kiinteistö 5,4 miljoonaa euroa.

SEGMENTIT

Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.

KAAPELITOIMIALA

H2/2019 H2/2018 Muutos 2019 2018 Muutos
Liikevaihto, milj. euroa 48,0 49,2 -2,4% 97,4 103,8 -6,2%
Liiketulos, milj. euroa 0,1 0,5 -80,0% 0,9 1,9 -52,6%

Kaapelitoimialan liikevaihto oli 97,4 miljoonaa euroa (103,8). Liiketulos oli 0,9 miljoonaa euroa (1,9).

Kaapelitoimialan liikevaihto ja liiketulos jäivät jälkeen viime vuodesta. Kotimaassa myynti laski. Erityisesti maakaapelihankkeista osa siirtyi vuodelle 2020. Vienti kasvoi suunnitellusti, muttei kyennyt kompensoimaan kotimaan notkahdusta.

Kaapelitoimiala laati tilikauden aikana suunnitelman kehittää ja kasvattaa merkittävästi sekä kotimaan että viennin myyntiorganisaatiota. Osa toimenpiteistä saatiin toteutettua vuoden 2019 loppuun mennessä ja loppujen toimenpiteistä arvioidaan toteutuvan vuoden 2020 alussa.

Toimialan avainraaka-aineita ovat kupari ja alumiini sekä muovit. Vuoden alussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 5 251 euroa ja alumiinin tonnimääräinen hinta 1 632 euroa. Joulukuun 2019 lopussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 5 481 euroa ja alumiinin tonnimääräinen hinta 1 603 euroa.

Kuparin päiväkohtainen hinta on katsauskauden aikana ollut korkeimmillaan huhtikuussa, jolloin se oli 5 787 euroa tonnilta, ja alimmillaan elokuussa, jolloin se kävi 5 051 eurossa tonnilta. Alumiinin hinta on ollut korkeimmillaan maaliskuussa, jolloin se oli 1 694 euroa tonnilta, ja alimmillaan kesäkuussa, jolloin se kävi 1 523 eurossa tonnilta.

Metallien ostoissa käytetään osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. 

1.1.2019 voimaan tullut IFRS 16 -standardi Vuokrasopimukset houkuttelee hankkimaan omaisuuserät itselle vuokrasopimusten sijaan. Ensimmäisenä toimenpiteenä Neo Industrialin kaapelitoimiala osti yhden käytössään olevan Keuruun tuotantolaitokseen liittyvän kiinteistön kesäkuun 2019 lopussa. Lisäksi elokuun 2019 lopussa toteutettu järjestely on kaapelitoimialan avaus Riihimäen tuotantolaitoksen suuntaan. Reka Kaapeli Oy hankki järjestelyssä 20,2 % omistusosuuden Riihimäen Kaapelitehdas Oy:stä. Reka Kaapeli Oy:n suunnitelmana on kasvattaa omistusosuutta tulevina vuosina.

Tehdyt investoinnit, 8,2 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa vuonna 2018), kohdistuivat kiinteistöihin, uusien tuotteiden kehittämiseen sekä tuottavuuden, materiaali- ja energiatehokkuuden tehostamiseen.

Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables -konsernin liikevaihto 2019 oli 31,5 miljoonaa euroa (36,0). Liiketulos oli positiivinen mutta edellisvuotta pienempi. Nestor Cables Oy:n osakkeiden arvo

konsernitaseessa on aiempien vuosien kumulatiivisista tuloksista johtuen nolla, eikä tulososuutta vuoden 2019 tuloksesta ole huomioitu konsernin luvuissa.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Neo Industrial Oyj:n tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy sai tammikuussa 2020 Skandinaviasta merkittävän maakaapelisopimuksen, jonka kokonaisarvo on noin 9 miljoonaa euroa. Toimitukset ajoittuvat vuosille 2020-2022.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Neo Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.

Neo Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti niiden kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä.

Neo Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Neo Industrial käyttää metallien ostoissa osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien osalta on tärkeää sekä metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR valuuttakurssisuhteen kehitys. Valuuttasuojauksia tehdään lisäksi tärkeimpien myyntivaluuttojen osalta. Sähkön hinnan suojauksissa käytetään hintakiinnityksiä.

Konserni on toteuttanut ja toteuttaa konsernirakenteen yksinkertaistamista sulautumisilla. Verottaja on kyseenalaistanut vuonna 2015 toteutetun tytäryhtiösulautumisen veroneutraaliuden. Neo Industrial Oyj on hakenut muutosta veropäätökseen. Neo Industrial Oyj:n näkemys on, että sulautuminen on yleisseuraanto ja siten veroneutraali. Yhtiön ja verottajan näkemysero on 1,2 miljoonaa euroa.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Vuonna 2020 tilikauden tuloksen odotetaan kääntyvän positiiviseksi.

OSINKOPOLITIIKKA

Neo Industrial Oyj:n tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 % osingonmaksuun.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2020 klo 13.00 Helsingissä. Erillinen yhtiökokouskutsu julkaistaan 27.2.2020.

JULKISTAMISMENETTELY

Neo Industrial Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen tämän pörssitiedotteen liitetiedostona. Tiedote on nähtävissä kokonaisuudessaan Neo Industrial Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.neoindustrial.fi

Espoossa 27.2.2020

Neo Industrial Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Poutanen, puh. 040 833 9007

www.neoindustrial.fi

Tietoja julkaisijasta Neo Industrial Oyj

Neo Industrial Oyj on suomalainen yhtiö, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernia yhteiskuntaa. Omistamme kaapeliteollisuudessa liiketoimintaa harjoittavia kasvuvoimaisia, listaamattomia yhtiöitä, joille olemme pitkäjänteinen ja vastuullinen kumppani. Tavoitteenamme on olla tulevaisuudessa monialayhtiö, joka luo vastuullisesti uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle. Neo Industrial Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päämarkkinalla.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone