Privanet Group Oyj

PRIVANET GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020: Strateginen muutos etenee suunnitellusti

28.8.2020 10:15:01 EEST | Privanet Group Oyj | Yhtiötiedote

Privanet Group Oyj

YHTIÖTIEDOTE

28.08.2020 kello 10.15

 

PRIVANET GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020: Strateginen muutos etenee suunnitellusti

  • Privanet-konsernin strateginen suunnanmuutos on jatkunut suunnitelmien mukaisesti, vaikka COVID-19-pandemia onkin osittain hidastanut toiminnan kehittämistä
  • Northern Star Partners Oy:n osakekannan hankinnan kautta sijoituspalveluiden tarjontaa pyritään laajentamaan sekä nykyiselle että uudelle asiakaskunnalle
  • Konsernin sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat katsauskaudella 1,97 miljoonaa euroa (1-6/2019: 2,69 milj. euroa)
  • Konsernin liiketulos oli -0,43 miljoonaa euroa (-1,13 milj. euroa)

 

Keskeiset tunnusluvut (luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

Privanet Group -konserni

1-6/2020

(6kk)

1-6/2019

(6kk)

Muutos

1-12/2019

(12 kk)

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot, 1000 EUR

1 970

2 689

-26,74 %

-1 008

Liikevoitto/-tappio, 1000 EUR

-431

-1 134

61,99 %

-10 984

-          osuus liikevaihdosta %

-21,87 %

-42,16 %

20,29 %-yks.

1090,2 %

Tilikauden voitto/tappio, 1000 EUR

-431

-1 126

61,74%

-10 807

-          osuus liikevaihdosta %

-21,87 %

-41,88 %

20,01 %-yks.

1072,6 %

Osakekohtainen tulos, EUR

-0,02

-0,06

66,67 %

-0,63

 

Toimitusjohtaja Riku Lindströmin katsaus

Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla Privanetin johto ja henkilöstö ovat keskittyneet sekä uuden toiminnan rakentamiseen että vanhojen toimintojen vahvistamiseen ja tehostamiseen.

Vuoden 2019 loppupuolella tehty strateginen päätös luopua varhaisen kasvuvaiheen yritysten rahoitusjärjestelyistä ja keskittyä listaamattomien arvoyhtiöiden osakkeiden välitykseen on otettu markkinoilla vastaan positiivisesti. Premarket-jälkimarkkinapaikan kaupankäyntivolyymit, asiakkaiden aktiivisuus sekä uusien rekisteröityneiden asiakkaiden määrä ovat kasvaneet tasaisesti liiketoimintamallin muutoksen myötä. Aloimme maaliskuussa tarjota myös analyysejä kohdeyhtiöistämme, mikä on vahvistanut sijoittajien kiinnostusta välittämiämme osakkeita kohtaan.

Liiketoiminnan tehostamista on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana jatkettu erityisesti toimipisteiden määrää vähentämällä, mikä on keventänyt kustannusrakennettamme olennaisesti. Privanetin toiminnot on nyt keskitetty Helsingin ja Tampereen toimipisteisiin. Kustannussäästöjen lisäksi erityisesti myyntiorganisaation toiminta on myös selvästi tehostunut aiempaa keskitetymmän toimintamallin myötä.

Kevään varsinainen yhtiökokous järjestettiin COVID-19-pandemian takia normaalia lyhyempänä. Saimme yhtiön hallitukseen pitkäaikaista kokemusta finanssialalta ja pääomamarkkinoilta, kun Juha Kasanen ja Sampsa Laine valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi aiempien hallituksen jäsenten Mika Lehtimäen ja Kim Wiion lisäksi. Kim Wiio valittiin yhtiökokouksen jälkeen uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi.

Kevään tärkeimmäksi strategiseksi päätökseksi nousi konsernin liiketoiminnan laajentaminen varainhoitoon, jonka aloittaminen odottaa Finanssivalvonnan hyväksyntää Northern Star Partners Oy:n osakekannan hankinnalle. Varainhoito ja Northern Star Partnersin hallinnoima UCITS-rahasto ovat keskeinen osa Privanetin tulevaisuuden liiketoimintaa. Uusien palveluiden myötä pystymme luomaan asiakkaillemme merkittävän tuotetarjonnan yli omaisuusluokkien.

 

Privanet Group -konsernin liiketoiminta kaudella tammi–kesäkuu 2020

Konsernin sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat 1,97 miljoonaa euroa (2,69 miljoonaa euroa kaudella 1-6/2019). Sijoituspalvelutoiminnan tuotot muodostuivat ensisijaisesti Premarket-jälkimarkkinapaikan välityspalkkioista, arvopaperikaupan nettotuotoista sekä muista liiketoiminnan tuotoista. Liiketoiminnan kuluista suurin osa oli hallintokuluja, jotka lähes puolittuivat vertailukaudesta ja niiden määrä oli yhteensä 1,43 miljoonaa euroa (2,81 miljoonaa euroa). Liiketulos oli -0,43 miljoonaa euroa (-1,13 miljoonaa euroa).

Vaikka COVID-19-pandemia hidastuttikin tilapäisesti päätöksentekoa toiminnan kehittämisessä ja uusien toimintojen implementoinnissa, sekä arvopapereiden välitystoiminnan aktiivisuus että kaupankäynnin kokonaisvolyymit kasvoivat edellisestä vuodesta. Myös uusasiakashankinnassa oli havaittavissa selvä positiivinen muutos. Konserni aloitti toisella kvartaalilla myös aiempaa aktiivisemman yrityslainojen välittämisen, mikä osaltaan nosti kaupankäynnin volyymeja.

Yhtiö poistettiin hakemuksensa perusteella Nordic Growth Market NGM AB:n ylläpitämältä Nordic SME -markkinapaikalta 13.3.2020. Kaupankäynti Yhtiön osakkeella jatkuu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Yhtiö hankki 14.5.2020 allekirjoitetulla kauppakirjalla Northern Star Partners Oy:n osakekannan. Kaupan lopullinen voimaantulo vaatii vielä Finanssivalvonnan hyväksynnän osakekannan hankkimiselle. Northern Star Partners on toimiluvallinen sijoituspalveluyritys, jonka harjoittamaa omaisuudenhoitoliiketoimintaa sekä UCITS-rahaston hallinnointia Privanet-konserni jatkaa yrityskaupan myötä. Varainhoitoliiketoiminnan käynnistämisestä vastaa Jaakko Soini, joka toimi viimeisimmät neljä ja puoli vuotta Juha Hulkko Family Officen sijoitusjohtajana.

Yhtiö laski maaliskuussa liikkeelle maturiteetiltaan 27 kuukauden mittaisen kolmen miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan ja maksoi kesäkuun lopussa takaisin erääntyneen, vuonna 2019 liikkeeseen lasketun joukkovelkakirjan. Konsernin likvidien varojen määrä 30.6.2020 oli 0,68 miljoonaa euroa, kun likvidit varat vuotta aiemmin olivat 0,53 miljoonaa euroa.

 

Toimintaympäristö

Toimintaympäristössä tapahtui ensimmäisellä vuosipuoliskolla merkittäviä muutoksia COVID-19-pandemian myötä. Kohonnut markkinavolatiliteetti heijastui myös listaamattomien arvopapereiden markkinoille, joiden kaupankäyntivolyymit laskivat hetkellisesti sijoittajien vedettyä varojaan pois osakemarkkinoilta. Kansainvälisten markkinoiden rauhoituttua myös sijoittajien kiinnostus listaamattomia osakkeita kohtaan palasi aiemmalle tasolle.

 

Henkilöstö, johto ja hallinto

Konsernissa työskenteli katsauskauden lopussa 21 henkilöä (30.6.2019: 24 henkilöä). Työntekijöitä oli konserniyhtiöiden Privanet Group Oyj, Privanet Securities Oy ja Noweco Partners Oy palveluksessa. Lisäksi Privanet Securities Oy:n lukuun ja vastuulla toimi sopimussuhteessa viisi oman yrityksensä kautta toimivaa sidonnaisasiamiestä.

Katsauskauden alkupuolella Privanet Group Oyj:n hallituksen jäseninä toimivat Timo T. Laitinen, Mika Lehtimäki, Tommi Lindfors, Jonas Lindholm ja Kim Wiio. Timo T. Laitinen toimi hallituksen puheenjohtajana. Jäsenten toimikausi päättyi 3.4.2020, jolloin pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin vanhoista jäsenistä uudelleen Mika Lehtimäki ja Kim Wiio sekä uusina jäseninä Juha Kasanen ja Sampsa Laine. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Kim Wiion. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Riku Lindström toimi Yhtiön toimitusjohtajana koko katsauskauden ajan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio Raappana ja Hyväksyttynä Neuvonantajana Valkia Advisors Oy.

 

Osake ja osakkeenomistajat

Privanet Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskaudella keskimäärin sekä katsauskauden päättyessä oli 20 054 317, kun se vertailukaudella oli keskimäärin 17 054 317 osaketta ja sen päättyessä 20 054 317 osaketta. Yhtiön kullakin osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet osinkoon sekä Yhtiön varoihin. Emoyhtiön osakepääoma 30.6.2020 oli 80 000 euroa ja oma pääoma 4,63 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli 30.6.2020 yhteensä 1744 osakkeenomistajaa. Suurimpien osakkeenomistajien joukossa tapahtui katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia, kun vuoden 2019 lopussa kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon kuuluneet Mash Group Oyj (omistusosuus 20,13 %) ja Nordic Growth Market NGM AB (omistusosuus 3,31 %) luopuivat omistuksistaan, ja hallituksen sekä toimivan johdon jäsenet hankkivat yhteensä 18,51 % yhtiön osakekannasta.

Katsauskauden lopussa Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat olivat Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kim Wiion määräysvaltayhteisö Mininvest Oy (omistusosuus 31,78%), Finactu Oy (omistusosuus 6,27 %) sekä Yhtiön toimitusjohtaja Riku Lindström määräysvaltayhteisöineen (omistusosuus yhteensä 5,98 %). Myös konsernin johtoryhmän jäsenenä heinäkuun alussa aloittanut Jaakko Soini sekä hallituksen jäsen Sampsa Laineen määräysvaltayhteisö Sinvest Oy kuuluivat katsauskauden lopussa Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon. Konsernin johto, hallituksen jäsenet ja muu henkilöstö, mukaan lukien sidonnaisasiamiehet, omistivat yhteensä 47,37 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

 

Yhtiökokouksen päätökset

Privanet Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin 3.4.2020. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta, päätettiin, että tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa sekä myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka palkkioita siten, että hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee yhtiön tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele yhtiön tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1500 euroa per kalenterikuukausi, ja hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele yhtiön tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3000 euroa per kalenterikuukausi. Kaikille hallituksen jäsenille korvataan myös kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiön hallitukseen neljä jäsentä, Juha Kasanen, Sampsa Laine, Mika Lehtimäki ja Kim Wiio, toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jota päätettiin pyytää lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan KHT Tapio Raappana toimii päävastuullisena tilintarkastajana. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 2 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja ovat kokonaisuudessaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilta: http://www.privanetgroup.fi/sijoittajat/yhtion-hallinto/yhtiokokouskutsut-ja-poytakirjat/.

 

Riskienhallinta ja liiketoimintariskit

Yhtiö seuraa säännöllisesti sen toimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä sekä ylläpitää menettelyjä, joilla riskejä pyritään minimoimaan. Yhtiön riskienhallinnan organisointia sekä liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä on selostettu tarkemmin tilikaudelta 2019 laaditussa vuosikertomuksessa, joka on saatavilla Yhtiön verkkosivuilta http://www.privanetgroup.fi/sijoittajat/osavuosikatsaukset-ja-vuosikertomus/.

Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Yhtiön toimintaympäristöön kohdistuva markkinariski on ollut korostuneessa asemassa COVID-19-pandemian myötä. Vaikka toimintaympäristön muutos tekikin konsernin asiakkaista hetkellisesti aiempaa varovaisempia, jäivät vaikutukset päivittäiseen liiketoimintaan maltilliseksi. Yhtiön johto katsoo, että pandemian operatiiviselle toiminnalle aiheuttamat riskit on kyetty hallitsemaan hyvin esimerkiksi henkilöstön hajauttamisen myötä, eivätkä poikkeusolot ole merkittävästi haitanneet henkilöstön päivittäistä työskentely. Muilta osin Yhtiön johto katsoo, että konsernin riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtunut olennaisia muutoksia.

 

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Finanssivalvonta määräsi 1.7.2020 tekemällään päätöksellä Yhtiön tytäryhtiö Privanet Capital Markets Oy:lle 450 000 euron suuruisen seuraamusmaksun sekä julkisen varoituksen vuosina 2015-2017 harjoitetusta toiminnasta, josta vastanneet henkilöt eivät ole toimineet Privanet-konserniyhtiöiden johtotehtävissä vuoden 2018 jälkeen. Hallinnollisten seuraamusten syynä olivat Privanet Capital Markets Oy:n rikkomukset ja laiminlyönnit liittyen arvopaperimarkkinalain ja sijoituspalvelulain noudattamiseen Lapis Rakennus -konsernin yhtiöiden osakkeiden sekä velkasitoumusten markkinoinnissa ja myynnissä. Privanet Capital Markets Oy jätti päätöksestä valituksen Helsingin hallinto-oikeudelle 31.7.2020. Privanet Capital Markets Oy vaatii valituksessaan päätöksen muuttamista seuraamusmaksun määräämiseen vaikuttaneiden perusteiden osalta.

Konsernin johtoryhmän kokoonpanossa tapahtui muutoksia heinä- ja elokuun aikana. Johtoryhmän jäseninä aloittivat varainhoitoliiketoiminnan käynnistämisestä vastaava Jaakko Soini sekä Privanet Securities Oy:n myyntiorganisaation kehittämisestä ja johtamisesta vastaava Kenneth Koivula. Lisäksi konsernin johtoryhmään kuuluvat Privanet Group Oyj:n toimitusjohtaja Riku Lindström ja talousjohtaja Mikael Westerlund.

 

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen 26. helmikuuta 2020.

 

Liite: Konsernin keskeiset tunnusluvut, tunnuslukujen laskentaperiaatteet, konsernin tuloslaskelma, konsernin tase, konsernin rahavirtalaskelma, laskelma oman pääoman muutoksista, puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteet, lähipiiritapahtumat

Yhteyshenkilöt

Kim Wiio

Hallituksen puheenjohtaja

kim.wiio@privanet.fi

Riku Lindström

toimitusjohtaja, Privanet Group Oyj

riku.lindstrom@privanet.fi

Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi www.privanetgroup.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866.

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone