Lifeline SPAC I Oyj

Lifeline SPAC I Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti – kaupankäynnin A-sarjan osakkeilla odotetaan alkavan 15.10.2021

14.10.2021 15:00:01 EEST | Lifeline SPAC I Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Lifeline SPAC I Oyj (”Lifeline SPAC I” tai ”Yhtiö”) julkistaa listautumisantinsa (”Listautumisanti”) tuloksen sekä A-sarjan osakkeidensa listaamisen Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille (”Listautuminen”). Listautumisanti ylimerkittiin, ja se herätti merkittävää kiinnostusta useiden suomalaisten ja kansainvälisten instituutioiden ja rahastojen, sekä sukujen sijoitusyhtiöiden ja yksityissijoittajien keskuudessa. 

Listautumisanti lyhyesti 

  • Lifeline SPAC I on laskenut liikkeeseen yhteensä 10 000 000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) sijoittajille Listautumisannissa 10,00 euron osakekohtaiseen hintaan. Yhtiö saa Listautumisannista 100 miljoonan euron bruttovarat, jotka talletetaan kokonaisuudessaan Yhtiön sulkutilille.
  • Yhteensä 400 000 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), ja yhteensä 9 600 000 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti (”Instituutioanti”).
  • Merkittävän osan Instituutioantia muodostivat tietyt ankkurisijoittajat, jotka olivat ennen Listautumisantia antaneet merkintäsitoumukset yhteensä 68,9 miljoonasta eurosta (”Merkintäsitoumukset”). Ankkurisijoittajia ovat Ahlström Invest B.V., Oy G.W. Sohlberg Ab, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mandatum Asset Management Oy, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, Rettig Group Oy Ab, Visio Varainhoito Oy ja tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat. Ehtojensa mukaisesti Merkintäsitoumukset hyväksyttiin täysimääräisesti.
  • Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksyttiin 50 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka kokonaan ja tämän ylittävältä määrältä noin 24,5 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista.
  • Listautumisannin jälkeen Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä nousee yli 2 300 osakkeenomistajaan.
  • Kaupankäynnin A-sarjan osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä arviolta 15.10.2021. A-sarjan osakkeiden ISIN-koodi on FI4000512496 ja kaupankäyntitunnus on ”LL1SPAC”.
  • Yhtiön hallituksen jäsenet sekä sponsorikomitean jäsenet ovat Listautumisen yhteydessä merkinneet yhteensä 2 337 500 sponsoriwarranttia 4,25 miljoonan euron kokonaismerkintähintaan. Sponsoriwarranttien merkinnöistä saatavilla kokonaisvaroilla on tarkoitus kattaa Yhtiön käyttöpääomana muun muassa Listautumisannin kustannukset, Yhtiön operatiivista toimintaa sekä kohdeyhtiön etsintävaihe yhdistymisen hyväksyvään yhtiökokoukseen asti. Lisäksi Timo Ahopelto, Kai Bäckman, Petteri Koponen ja Juha Lindfors tai heidän määräysvaltayhtiönsä ovat myös sitoutuneet merkitsemään enintään 200 000 Yhtiön A-sarjan osaketta 10,00 euron osakekohtaiseen merkintähintaan, yhteensä enintään 2 miljoonalla eurolla, mikäli Yhtiö tarvitsee lisää käyttöpääomaa ennen yhdistymisen hyväksyvää yhtiökokousta.
  • Tarjottavat Osakkeet sekä Listautumisannin yhteydessä merkityt B-sarjan osakkeet ja sponsoriwarrantit on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tänään 14.10.2021. Näiden rekisteröintien jälkeen Yhtiöllä on 10 000 000 A-sarjan osaketta ja 2 500 000 B-sarjan osaketta. Tarjottavat Osakkeet vastaavat 80 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Listautumisannin jälkeen. Yhtiön hallituksen, johtoryhmän sekä sponsorikomitean jäsenillä on hallussaan B-sarjan osakkeet, jotka voidaan tietyin edellytyksin muuntaa Yhtiön A-sarjan osakkeiksi kohdeyhtiön kanssa toteutettavan yhdistymisen hyväksymisen jälkeen siten, että kukin Yhtiön B-sarjan osake muunnetaan yhdeksi Yhtiön A-sarjan osakkeeksi.

Tuomo Vähäpassi, Lifeline SPAC I:n toimitusjohtaja:

”Kiitän kaikkia Lifeline SPAC I:n uusia osakkeenomistajia luottamuksesta. Omistajissamme on nyt eturivin instituutioita ja sukuyhtiöitä sekä laaja joukko yksityissijoittajia. Tehtävämme on tästä päivästä lähtien tuottaa arvoa heille. Ryhdymme määrätietoisella ja laadukkaalla työllä analysoimaan kovan kasvupotentiaalin teknologiayhtiöitä löytääksemme meille parhaan kohdeyhtiön, jossa voimme tukea arvon kasvattamista myös yhdistymisen jälkeen.”

Timo Ahopelto, Lifeline SPAC I:n hallituksen puheenjohtaja:

”Toivotan uudet osakkeenomistajamme tervetulleiksi mukaan ensimmäisen pohjoismaisen vahvasti kasvavien teknologiayhtiöiden rahoitukseen keskittyneen SPAC-yhtiön matkalle. Toteutunut listautuminen on tärkeä askel kohti visiotamme rakentaa Suomesta teknologiapohjaisten yhtiöiden kasvukeskus. Ilokseni voin todeta, että listautumisantimme herätti suurta kiinnostusta, ja yhdessä vahvan omistajapohjan kanssa olemme valmiit jatkamaan työtä sopivan kohdeyhtiön löytämiseksi ja omistaja-arvon kasvattamiseksi.”

Lisätietoa Lifeline SPAC I:stä

Yhtiön strategiana on ensisijaisesti tunnistaa listaamaton, teknologiasektorilla toimiva korkean kasvupotentiaalin yritys ja yhdistyä sen kanssa 24 kuukauden tai vaihtoehtoisesti, mikäli yhtiökokous päättää lisäajan myöntämisestä, 36 kuukauden kuluessa Listautumisesta. Yhtiön kohdesegmentteihin kuuluvat esimerkiksi yritysohjelmistot, terveysteknologia, ilmastoteknologia, digitaaliset kuluttajatuotteet ja -palvelut sekä robotiikka ja laitteistot. Nämä teknologiasegmentit ovat globaalisti laajoja, ja niillä on lisäksi erittäin vahvat kasvunäkymät.

Yhtiö pyrkii valitsemaan kohdeyhtiöehdokkaikseen teknologiapainotteisia myöhäisemmän kasvuvaiheen yhtiöitä, joilla on toimivaksi arvioitu liiketoimintamalli ja jotka tavoittelevat korkeaa kasvua. Esimerkkejä tällaisista ovat muun muassa yhtiöt, jotka pyrkivät lisäämään kasvuaan kehittämällä markkinointiaan tai pyrkivät maantieteelliseen laajentumiseen, pyrkivät laajentamaan tuotekehitystään tai muulla tavalla merkittävästi kasvattamaan toimintaansa. Yhtiön sijoitusstrategian mukaiset kasvuvaiheen yhtiöt vaativat tyypillisesti vielä operatiivista ja muuta kehitystyötä ennen kuin niiden voidaan olettaa tuottavan voittoa sijoittajilleen, mutta korkean riskin vastapainona on tyypillisesti mahdollisuus saavuttaa korkeita tuottoja pitkällä aikavälillä.

Yhtiö keskittyy toimialoihin, joista sen sponsorikomitealla, hallituksen jäsenillä ja johdolla on kokemusta. Yhtiön sijoitusstrategia perustuu yleisesti ajatukseen siitä, että paras mahdollinen tapa luoda arvoa osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä on valita kohdeyhtiö, jonka kasvua ja kehitystä pystytään tukemaan Yhtiön laajaa osaamista ja kokemusta sekä kansainvälistä kontaktiverkostoa hyödyntäen. 

Neuvonantajat

Listautumisannin pääjärjestäjinä toimivat Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii pääjärjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Hill+Knowlton Strategies toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoa antaa:

Tuomo Vähäpassi, toimitusjohtaja, Lifeline SPAC I Oyj
tuomo.vahapassi@lifeline-spac1.com
040 736 0676

Timo Ahopelto, hallituksen puheenjohtaja, Lifeline SPAC I Oyj
timo.ahopelto@lifeline-spac1.com 

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) nojalla eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori tai Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät ne tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen (Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa sellaisena kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä eroa Euroopan unionista koskevan vuonna 2018 annetun lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti).

Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai tukeutua sen sisältöön. 

Listautumisannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan listalleottoesitteeseen, jonka Yhtiö on laatinut listautumisannin yhteydessä. Listalleottoesite on julkaistu Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lifeline-spac1.com/fi/listautuminen.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi Yhtiön julkistamalla Finanssivalvonnan hyväksymällä listalleottoesitteellä. Listalleottoesite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos eikä Esiteasetuksen tarkoittama listalleottoesite. Sijoittajien ei tule hankkia mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin listalleottoesitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan antamaa listalleottoesitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä listalleottoesitteellä tarjottavia arvopapereita.

Tietyt tämän tiedotteen lausumat ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat lausumat suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, investoinneista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa Yhtiö toimii, sekä muihin tietoihin, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeihin, listautumisantiin ja listautumiseen, tulevaan kassavirtaan, liiketoiminnan voittomarginaaliin, taloudelliseen asemaan ja likviditeettiin. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuutta koskevan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tahtoo” tai ”pitäisi” tai kussakin tapauksessa niiden kielteiset tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, joista monet puolestaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeville lausumille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteet, ennakkoarviot, arviot, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat eivät toteudu. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan tukeutumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuutta koskevat lausumat on laadittu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen perusteella. Yhtiö tai sen johtajat eivät aio eikä heillä ole velvollisuutta päivittää tai korjata tähän tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone