Lifeline SPAC I Oyj

Lifeline SPAC I Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat listautumisannin päättymisen jälkeen

20.10.2021 21:30:01 EEST | Lifeline SPAC I Oyj | Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Seuraavassa taulukossa on esitetty Lifeline SPAC I Oyj:n (”Yhtiö”) suurimmat rekisteröidyt osakkeenomistajat omistuksineen listautumisannin päättymisen jälkeen perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 19.10.2021, ellei toisin mainittu.

Osakkeenomistaja

Osakkeiden lukumäärä(1

Prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä(2

Anchor Oy Ab

A-sarja: 1 000 000
B-sarja: 0

8,00

Oy G.W. Sohlberg Ab(3

A-sarja: 1 000 000
B-sarja: 0

8,00

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

A-sarja: 900 000
B-sarja: 0

7,20

Ahlstrom Invest B.V.

A-sarja: 700 000
B-sarja: 0

5,60

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

A-sarja: 515 908
B-sarja: 0

4,13

TSOEH Oy

A-sarja: 35 000
B-sarja: 375 000

3,28

Heikintorppa Oy

A-sarja: 400 000
B-sarja: 0

3,20

Wipunen varainhallinta oy

A-sarja: 400 000
B-sarja: 0

3,20

Decurion Ventures Oy

A-sarja: 0
B-sarja: 394 302

3,15

Långdal Ventures Oy

A-sarja: 0
B-sarja: 394 302

3,15

Sofki Oy

A-sarja: 0
B-sarja: 394 302

3,15

TA Ventures Oy

A-sarja: 0
B-sarja: 394 302

3,15

Suurimmat osakkeenomistajat yhteensä

A-sarja: 4 950 908
B-sarja: 1 952 208

55,22

Muut osakkeenomistajat(4

A-sarja: 5 049 092
B-sarja: 547 792

44,78

Yhteensä

A-sarja: 10 000 000
B-sarja: 2 500 000

100,00

1) Yhtiön A-sarjan osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä.

2) Prosenttiosuudet ovat pyöristettyjä lukuja.

3) Perustuen osakkeenomistajan 20.10.2021 antamaan vahvistukseen.

4) Muista osakkeenomistajista hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat omistavat 654 298 A-sarjan osaketta, mikä vastaa 5,23 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

 

Lisätietoja antaa:

Tuomo Vähäpassi, toimitusjohtaja, Lifeline SPAC I Oyj
tuomo.vahapassi@lifeline-spac1.com
040 736 0676

 

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) nojalla eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori tai Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät ne tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen (Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa sellaisena kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä eroa Euroopan unionista koskevan vuonna 2018 annetun lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti).

Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai tukeutua sen sisältöön.

Listautumisannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan listalleottoesitteeseen, jonka Yhtiö on laatinut listautumisannin yhteydessä. Listalleottoesite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lifeline-spac1.com/fi/listautuminen.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi Yhtiön julkistamalla Finanssivalvonnan hyväksymällä listalleottoesitteellä. Listalleottoesite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos eikä Esiteasetuksen tarkoittama listalleottoesite. Sijoittajien ei tule hankkia mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin listalleottoesitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan antamaa listalleottoesitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä listalleottoesitteellä tarjottavia arvopapereita.

Tietyt tämän tiedotteen lausumat ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat lausumat suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, investoinneista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa Yhtiö toimii, sekä muihin tietoihin, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeihin, listautumisantiin ja listautumiseen, tulevaan kassavirtaan, liiketoiminnan voittomarginaaliin, taloudelliseen asemaan ja likviditeettiin. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuutta koskevan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tahtoo” tai ”pitäisi” tai kussakin tapauksessa niiden kielteiset tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, joista monet puolestaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeville lausumille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteet, ennakkoarviot, arviot, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat eivät toteudu. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan tukeutumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuutta koskevat lausumat on laadittu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen perusteella. Yhtiö tai sen johtajat eivät aio eikä heillä ole velvollisuutta päivittää tai korjata tähän tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone