Puuilo Oyj

Puuilo Oyj: Puuilon listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti; lopullinen merkintähinta on 6,60 euroa osakkeelta

23.6.2021 15:10:00 EEST | Puuilo Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Puuilo Oyj                                   Pörssitiedote                                        23.6.2021 klo 15.10
 

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Puuilo Oyj:n (”Yhtiö” tai Puuilo”) hallitus ja Puuilo Invest Holding AB, viime kädessä Adelis Equity Partners Fund I AB:n omistama yhtiö ja Adelis Equity Partners Fund I AB:n suoraan tai välillisesti omistamat yhtiöt, jotka ovat Yhtiön osakkeenomistajia (”Adelis”), ovat tänään 23.6.2021 tehneet päätöksen Listautumisannin (määritelty jäljempänä) toteuttamisesta. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) merkintähinta oli Instituutioannissa ja Yleisöannissa (määritelty jäljempänä) 6,60 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) 5,94 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhteensä noin 560 miljoonan euron markkina-arvoa Puuilolle välittömästi Listautumisannin jälkeen. Kysyntä suomalaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta oli Listautumisannissa vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Puuilon osakkeenomistajien määrä nousee Listautumisannin jälkeen yli 33 300 osakkeenomistajaan. Kaupankäynnin Puuilon osakkeilla (”Osakkeet”) odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) prelistalla arviolta 24.6.2021.

Juha Saarela, Puuilon toimitusjohtaja, kommentoi:

“Kiitämme sijoittajia vahvasta luottamuksesta ja kiinnostuksesta Puuilon listautumisantiin. Listautuminen mahdollistaa Puuilon kehittämisen ja hienon kasvutarinan jatkamisen yhdessä uusien osakkeenomistajiemme kanssa. Olemme erityisen kiitollisia henkilökuntamme aktiivisesta osallistumisesta henkilöstöantiin. Puuilon konseptille on kysyntää ja tulemme nyt listayhtiönä toteuttamaan kasvustrategiaamme yhteistyössä koko henkilöstömme kanssa. Tästä on hyvä jatkaa.”

Timo Mänty, Puuilon hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

“Olemme kiitollisia sijoittajien osoittamasta kiinnostuksesta Puuilon erinomaisesti onnistunutta listautumisantia kohtaan. Uskomme, että listautuneena ja entistäkin tunnetumpana yhtiönä Puuilo pystyy jatkamaan vahvaa kasvuaan koko kansan kauppana. Listautuminen luo myös tukevan pohjan Puuilon taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Puuilolla tulee olemaan vankka omistajapohja koostuen sekä institutionaalisista ja yksityissijoittajista että laajasta joukosta Puuilon omaa henkilökuntaa. Toivotan lämpimästi tervetulleiksi kaikki uudet Puuilon osakkeenomistajat mukaan yhteiselle matkalle.”

 

Tietoja listautumisannista

Listautumisannissa Puuilo laskee liikkeeseen 4 561 093 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) (”Osakeanti”), mikä vastaa noin 5,4 prosenttia Osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen. Lisäksi Adelis sekä eräät muut Puuilon nykyiset osakkeenomistajat (yhdessä Adeliksen kanssa kanssa, ”Myyjät”) myyvät 31 365 880 olemassa olevaa Osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”). Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat Osakkeet”.

34 959 641 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti mukaan lukien Yhdysvalloissa henkilöille, jotka ovat Pääjärjestäjien (kuten määritelty jäljempänä) kohtuullisen arvion mukaan hyväksyttyjä institutionaalisia sijoittajia (qualified institutional buyers), jotka on määritelty Rule 144A ‑säännöksessä (”Rule 144A ‑säännös”) Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”), kyseisen lain rekisteröimisvaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla (”Instituutioanti”), olettaen, että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti, 6 200 000 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”). Tämän lisäksi 156 377 Uutta Osaketta allokoidaan Puuilon ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille sekä Puuilon johtoryhmän ja hallituksen jäsenille (”Henkilöstöanti”). Yleisöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään kokonaan 50 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 28,9 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään kokonaan.

Puuilo saa Listautumisannista noin 30,0 miljoonan euron bruttovarat ja Myyjät saavat noin 242,6 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään kokonaisuudessaan. Puuilon Osakkeiden kokonaismäärä nousee 84 776 953 Osakkeeseen kun Osakeannissa tarjotut Uudet Osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 23.6.2021.

Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa allokoidut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 24.6.2021. Instituutioannissa allokoidut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta arviolta 28.6.2021.

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille, joille on allokoitu Tarjottavia Osakkeita, lähetetään vahvistukset sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 7.7.2021. Nordnetin (määritelty jäljempänä) kautta merkinneet sijoittajat näkevät sitoumuksensa ja heille allokoidut Tarjottavat Osakkeet Nordnetin verkkopalvelussa tapahtumasivulla.

Merkintöjen yhteydessä maksettu ylimääräinen määrä palautetaan sijoittajan pankkitilille arviolta viidentenä (5.) pankkipäivänä hinnoittelun jälkeen 1.7.2021. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin (määritelty jäljempänä)  merkintäpaikan kautta sitoumuksensa antaneiden osalta palautus maksetaan Nordnetin käteistilille.  Mikäli saman oikeutetun sijoittajan antamia sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksun palautus suoritetaan sille pankkitilille, josta merkintämaksu on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 24.6.2021 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 28.6.2021. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on PUUILO ja ISIN‑tunnus on FI4000507124.

Adelis on antanut Järjestäjille (määritelty jäljempänä) lisäosakeoption, joka on Danske Bankin (määritelty jäljempänä) käytettävissä Järjestäjien puolesta, ostaa lopullisella Merkintähinnalla enintään 5 389 045 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”) yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin prelistalla (eli arviolta 24.6.–24.7.2021) (”Vakauttamisaika”). Lisäosakkeet vastaavat noin 6,7 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 6,4 prosenttia Listautumisannin jälkeen.

Danske Bankilla (määritelty jäljempänä) on vakauttamisjärjestäjänä oikeus, muttei velvollisuutta toteuttaa Vakauttamisaikana toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (”Markkinoiden Väärinkäyttöasetus”) ja komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.

Puuilo ja Adelis ovat Listautumisannin yhteydessä sitoutuneet luovutusrajoitussopimukseen, joka päättyy 180 päivän kuluttua listautumisesta. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ovat solmineet Yhtiön ja Adeliksen luovutusrajoitussopimusta vastaavan luovutusrajoitussopimuksen, joka päättyy 360 päivän kuluttua listautumisesta. Myyjät (pois lukien Adelis) ja tietyt muut osakkeenomistajat ovat sitoutuneet Yhtiön ja Adeliksen luovutusrajoitussopimusta vastaavan luovutusrajoituksen noudattamiseen, joka päättyy 360 päivän kuluttua listautumisesta. Henkilöstöantiin osallistuvan henkilöstön on Henkilöstöannin ehtojen mukaisesti sitouduttava Yhtiön ja Myyjien luovutusrajoitussopimusta vastaavan luovutusrajoituksen noudattamiseen, joka päättyy 360 päivän kuluttua listautumisesta.

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske Bank”) on nimitetty toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjinä (yhdessä ”Pääjärjestäjät”) ja Nordea Bank Oyj (”Nordea”)  ja OP Yrityspankki Oyj  (”OP”) on nimitetty toimimaan Listautumisannin järjestäjinä (Nordea ja OP yhdessä Pääjärjestäjien kanssa, (”Järjestäjät”). Lisäksi Yhtiö Nordnet Bank AB (”Nordnet”) toimi merkintäpaikkana Yleisöannissa. Listautumisannin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Puuilolle vastaa Roschier Asianajotoimisto Oy. Listautumisannin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Järjestäjille vastaa White & Case LLP. Miltton toimii Puuilon viestinnällisenä neuvonantajana.


Lisätietoja antaa

Juha Saarela, toimitusjohtaja, puh. 050 409 7641

Ville Ranta, talousjohtaja, puh. 040 555 4995

 

Tietoa Puuilosta

Puuilo on vuonna 1982 perustettu suomalainen myymäläketju, joka tunnetaan erityisesti laajasta tuotevalikoimasta, edullisista hinnoista sekä myymälöiden hyvistä sijainneista ja helposta asiointikokemuksesta. Puuilo on keskittynyt erityisesti tee-se-itse-, kodintarvike- ja lemmikkituotteisiin. Puuilolla on 33 myymälää ympäri Suomea sekä verkkokauppa, joka on tärkeä osa Puuilon monikanavaisuutta. Puuilo on noussut yhdeksi Suomen halpakauppamarkkinan johtavista toimijoista menestyvän myymäläkonseptinsa johdosta ja yhtiö on liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen suurimmista käyttötavaroihin keskittyvistä myymäläketjuista.

Puuilon liikevaihto 31.1.2021 päättyneellä tilikaudella oli 239 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna tilikauden lopussa oli 595.

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tehty, eikä kopioita tästä tiedotteesta saa jakaa tai lähettää, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun maahan, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti.  Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseenlasku, osto tai myynti listautumisannissa on erityisten lainsäädännöllisten säädösten ja rajoitusten alaista tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ja Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on nimitetty toimimaan listautumisannin pääjärjestäjinä (yhdessä ”Pääjärjestäjät”) sekä Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj on nimitetty toimimaan listautumisannin järjestäjinä (yhdessä Pääjärjestäjien kanssa ”Järjestäjät”) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan kenenkään henkilön toimesta.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö ostaa Yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita missään maassa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla lailla rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai muuta tietoa, johon tässä tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa tällaisia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista.

Lukuun ottamatta Suomea ja Isoa-Britanniaa, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja asetuksessa (EU) 2017/1129 (osa paikallista lainsäädäntöä Euroopan Union Withdrawal Act 2018:n nojalla) määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Isossa-Britanniassa koskien tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita. Mitään esitettä ei ole hyväksytty tai tulla hyväksymään Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti, (ii) yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisesti, taikka (iii) muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan muutoin laillisesti antaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät mahdolliset sijoitukset tai sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien tahojen saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan Relevanttien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen arvopapereiden tarjoaminen tullaan toteuttamaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainittuun esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan kattavaa tai täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tähän tiedotteeseen sisältyvissä tiedoissa saattaa tapahtua muutoksia.

Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai tarjouspyyntönä tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Järjestäjät ja Nordnet Bank AB toimivat yksinomaan Yhtiön ja osakkeitaan myyvien osakkeenomistajien puolesta, eivätkä kenenkään muun tahon puolesta listautumisannin yhteydessä. Ne eivät pidä ketään muuta henkilöä asiakkaanaan

listautumisannin yhteydessä, eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muulle henkilölle koskien listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta seikkaa, johon tässä tiedotteessa viitataan.

Yhtiö on laatinut tämän tiedotteen ja on siitä yksin vastuussa. Kukaan Järjestäjistä tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä anna mitään vakuutusta, suoraan tai epäsuorasti, tähän tiedotteeseen sisältyvien tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai tietojen poisjättämisestä tässä tiedotteesta)  riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta siitä, miten tieto on lähetetty tai asetettu saataville, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tämän tiedotteen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin tästä tiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä tiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, joista monet voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Koska nämä tulevaisuutta koskevat lautumat perustuvat oletuksiin ja arvioihin ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, todellinen tulos tai seuraukset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lautumissa todetusta lukuisten tekijöiden johdosta. Yhtiö ei takaa, että tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat oletukset ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä tiedotteessa esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua ilman ilmoitusta. Yhtiö ei sitoudu julkisesti tarkistamaan, päivittämään, vahvistamaan tai julkistamaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, jotka liittyvät tämän tiedotteen sisältöön.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan osakkeet (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin listautumisannissa. Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman Kohdemarkkina-arviointinsa liittyen osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.

Yhteyshenkilöt

Juha Saarela

Toimitusjohtaja

ir@puuilo.fi

Ville Ranta

Talousjohtaja

ir@puuilo.fi

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone