Skarta Group Oyj

SkartaNYAB Oyj julkaisee NYAB-konsernin hankintaa koskevia pro forma -tietoja

31.3.2022 15:00:01 EEST | Skarta Group Oyj | Yhtiötiedote

SkartaNYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO
31.03.2022 kello 15:00

SkartaNYAB Oyj julkaisee NYAB-konsernin hankintaa koskevia pro forma -tietoja

SkartaNYAB Oyj:n hallitus päätti tänään NYAB Sverige AB -konsernin hankintaa koskevan yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta. Yhtiö julkaisee tässä tiedotteessa tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja ajanjaksolta 1.1.-31.12.2021. Tietojen tarkoituksena on kuvata yritysjärjestelyssä syntyneen uuden konsernin yhteistä taloudellista suoriutumista ja taseasemaa 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

NYAB Sverige AB tytäryhtiöineen yhdistellään SkartaNYAB Oyj:n konsernitilinpäätökseen 31.3.2022 alkaen. SkartaNYAB Oyj antaa tilikautta 2022 koskevan taloudellisen ohjeistuksen toisen vuosineljänneksen aikana.

 

SkartaNYAB-konsernin pro forma -tuloslaskelma 2021

Tuloslaskelmassa on esitetty Skarta-konsernin osalta jatkuvan liiketoiminnan pro forma -tuloslaskelma, jolla tarkoitetaan konsernin jatkuvaa liiketoimintaa tilikaudella 1.1.-31.12.2021 kuvaavan Skarta Finland Oy -alakonsernin tuloslaskelma. Tuloslaskelmaan on yhdistelty Skarta Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden Skarta Energy Oy:n, Skarta AB:n ja Niskasen Maansiirto Oy:n tuloslaskelmat. Yhtiöt on yhdistelty SkartaNYAB Oyj:n konsernitilinpäätökseen vasta 1.8.2021 alkaen, eikä SkartaNYAB Oyj -konsernin tuloslaskelma siten anna oikeaa kuvaa konsernin jatkuvasta liiketoiminnasta. SkartaNYAB Oyj:n konsernitilinpäätökseen 1.11.2021 alkaen yhdistelty Sitema Oy ei ole osana esitettyä pro forma -tuloslaskelmaa.

NYAB-konsernin tuloslaskelmaan on yhdistelty NYAB Sverige AB:n, NYAB Infrastruktur AB:n ja NYAB Mälardalen AB:n tuloslaskelmat tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Tuloslaskelman tiedot on muutettu euromääräiseksi käyttäen vuoden 2021 keskimääräistä valuuttakurssia, jonka mukaan yhden euron arvo on ollut 10,1445 Ruotsin kruunua.

Pro forma -tuloslaskelman mukaisesti konsernin yhdistelty käyttökate oli 10,5 % liikevaihdosta tilikaudella 2021 ja EBITA (liiketulos ilman poistoja ja arvonalentumisia aineettomista hyödykkeistä) 9,5 % liikevaihdosta. Tuloslaskelmassa ei ole huomioitu NYAB-konsernin hankinnasta aiheutuvia yritysjärjestelykuluja eikä Skarta Finland Oy:n ja NYAB Sverige AB:n hankintojen yhteydessä syntyneitä konserniliikearvon poistoja, joiden arvioitu vuotuinen vaikutus konsernin tulokseen on noin 22 miljoonaa euroa.

Pro forma -tuloslaskelma (1000 euroa)

Skarta-konserni

(pro forma)

01–12/2021

NYAB-konserni

 

01–12/2021

SkartaNYAB

(pro forma)

01–12/2021

Liikevaihto

77 407

131 758

209 165

Liiketoiminnan muut tuotot

762

186

948

Materiaalit ja palvelut

-57 370

-99 173

-156 543

Henkilöstökulut

-9 102

-12 785

-21 888

Liiketoiminnan muut kulut

-6 347

-3 419

-9 766

KÄYTTÖKATE (EBITDA)

5 349

16 567

21 916

Aineellisten hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset

-1 133

-982

-2 116

EBITA

4 215

15 585

19 800

SkartaNYAB-konsernin pro forma -tase 2021

SkartaNYAB-konsernin pro forma -taseessa on esitetty SkartaNYAB Oyj -konsernin ja NYAB Sverige AB -konsernin taseet 31.12.2021. NYAB-konsernin tasetta on oikaistu NYAB Sverige AB:n tilikauden päättymisen jälkeen suorittamalla osingonjaolla. Yritysjärjestelyn vaikutuksena taseessa on esitetty SkartaNYAB Oyj:n NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajille maksama 2,5 miljoonan euron suuruinen käteisvastike, NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajille järjestetty apporttiomaisuudella maksettu osakeanti sekä yritysjärjestelyn yhteydessä syntynyt konserniliikearvo.

Pro forma -taseen mukaisesti konsernin yhdistelty omavaraisuusaste oli 84,2 % tilikaudella 2021, korollinen nettovelka suhteessa käyttökatteeseen 0,3 ja velkaantumisaste 2,7 %. Taseen tiedot on muutettu euromääräiseksi käyttäen vuoden 2021 päätöspäivän valuuttakurssia, jonka mukaan yhden euron arvo on ollut 10,2503 Ruotsin kruunua.

 

Pro forma -tase

(1000 euroa)

Skarta-konserni 31.12.21

NYAB-konserni 31.12.21

Yritysjärjestelyn vaikutus

SkartaNYAB

pro forma

31.12.21

 

Aineettomat hyödykkeet

36 769

39

183 292

220 100

Aineelliset hyödykkeet

5 480

7 392

12 872

Sijoitukset

5 441

18

5 459

Pysyvät vastaavat yhteensä

47 690

7 449

238 431

Vaihto-omaisuus

1 806

729

2 535

Muut saamiset

16 507

13 144

29 651

Myyntisaamiset

6 652

22 014

28 666

Rahoitusarvopaperit

35

0

35

Rahat ja pankkisaamiset

4 141

-631

-2 500

1 010

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

29 141

35 256

61 897

VASTAAVAA YHTEENSÄ

76 831

42 705

 

300 329

 

Osakepääoma

80

16

-16

80

SVOP-rahasto

75 109

0

197 500

272 609

Edellisten tilikausien voitto

-14 835

14 493

-14 493

-14 835

Tilikauden voitto/tappio

-4 884

2 199

-2 199

-4 884

Oma pääoma yhteensä

55 469

16 708

180 792

252 969

Tilinpäätössiirtojen kertymä

45

45

Pakolliset varaukset

32

32

Verovaraukset (Ruotsi)

0

2 201

2 201

Muut pitkäaikaiset velat

0

693

693

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

4 093

1 840

5 933

Pitkäaikaiset velat yhteensä

4 093

4 734

8 826

Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

1 642

296

1 937

Ostovelat

7 105

10 559

17 665

Muut velat

8 444

10 409

18 853

Lyhytaikaiset velat yhteensä

17 192

21 264

38 455

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

76 831

42 705

 

300 329

Yhteyshenkilöt

Tuomas Hirvonen

toimitusjohtaja

SkartaNYAB Oyj

tuomas.hirvonen@skartanyab.com

Tietoja julkaisijasta Skarta Group Oyj

SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. SkartaNYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

SkartaNYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Yhtiötiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone