SkartaNYAB Oyj

SkartaNYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

12.4.2022 16:00:00 EEST | SkartaNYAB Oyj | Yhtiötiedote

SkartaNYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE
12.04.2022 kello 16.00

SkartaNYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

SkartaNYAB Oyj:n (Y-tunnus: 2393685–6) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 3.5.2022 klo 11.00 alkaen Villa Hannalassa, osoite Kahvelitie 1, Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 10.45.

 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet etukäteen ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:  

  • Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset. 
  • Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 4 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
  • Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset. 
  • Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan lisäksi 500 euron suuruinen kokouspalkkio hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta  

 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet etukäteen ehdotuksen, jonka mukaan hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. 

 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet etukäteen ehdotuksen, jonka mukaan hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Markku Kankaala, Johan K Nilsson, Jukka Juola, Johan Larsson, Mikael Ritola, Aarne Simula ja Jari Suominen uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle. 

 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

 

14. Tilintarkastajan valitseminen  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT Osmo Valovirta ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström, valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajiksi.

Tilintarkastajat valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ehdotetut tilintarkastajat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

 

15. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä olisi valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja tarpeen mukaan myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle, ehdotuksia yhtiön hallituksen kokoonpanoon ja palkitsemiseen liittyen. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa yhtiökokouskutsun liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.skartanyab.com.

Hallitus ehdottaa, että nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden. Nimitystoimikunnan jäsenen nimittämiseen oikeutetut suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät sen perusteella, mitkä osakkeenomistajat kunkin vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä edustavat suurinta määrää yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi siihen saakka, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä.

 

16. Kokouksen päättäminen 

 

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla SkartaNYAB Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.skartanyab.com. SkartaNYAB Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat myös saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 17.5.2022 alkaen. 

 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 

 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja  

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.4.2022, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse SkartaNYAB Oyj:n sijoittajasuhdejohtaja Marko Peltoselle osoitteeseen marko.peltonen@skartanyab.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien SkartaNYAB Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja  

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 21.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.4.2022 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.  

 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat  

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen SkartaNYAB Oyj, Pakkahuoneenkatu 18 B 35, 90100 Oulu, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

 

4. Muut ohjeet/tiedot  

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

SkartaNYAB Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 12.4.2022 yhteensä 702 641 888 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Yhteyshenkilöt

Markku Kankaala

hallituksen puheenjohtaja

SkartaNYAB Oyj

markku.kankaala@skartanyab.com

Tietoja julkaisijasta SkartaNYAB Oyj

SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. SkartaNYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

SkartaNYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Yhtiötiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone