Uudenmaan ELY-keskusUudenmaan ELY-keskus

22 miljoner euro projektfinansiering och företagsstöd till Nyland

Dela

NTM-centralen i Tavastland har beviljat 22 miljoner euro i Europeiska socialfondens (ESF) projektfinansiering och företagsstöd till Nyland under perioden januari–juni 2021. Ungefär hälften av finansieringen beviljades från EU-fonder och hälften från nationella medel.

Av det totala beloppet utgjordes 83 procent, drygt 18 miljoner euro, av företagsstöd, det vill säga utvecklingstjänster och utvecklingsbidrag för företag. Andelen finansiering beviljad från Europeiska socialfonden uppgick således till 17 procent, cirka 3,8 miljoner euro.

Utvecklingsbidrag för företag har beviljats såväl från Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF) som från nationella medel. Sammanlagt 16,6 miljoner euro i utvecklingsbidrag beviljades till 290 företag i Nyland. Av dessa var 9,2 miljoner nationell finansiering och resten var ERUF-finansiering. Med de beviljade utvecklingsbidragen möjliggörs genomförandet av investerings- och utvecklingsprojekt som uppskattas uppgå till 48 miljoner euro. Utvecklingsbidragen medverkar även till att det kommer att uppstå uppskattningsvis 3 400 nya arbetsplatser. Projekten uppskattas leda till att det uppstår cirka en miljard euro i ny omsättning, av vilken 726 miljoner euro förväntas uppstå i export. Av sammanlagt 290 projekt har 172 meddelat att de främjar koldioxidsnålhet.

Det största bidraget (800 000 e) beviljades från Europeiska regionutvecklingsfondens medel till Delipap Oy för en ny produktionslinje i Raseborg. Dessutom beviljades finansiering bland annat till Suklaa Täplä för design och export av artesanchoklad (Esbo), Mediti Oy för utveckling av digitala tjänster för äldre (Esbo) samt Panimo Kiiski Oy för utveckling av produktionen (Mäntsälä).

Andelen utvecklingstjänster för företag, det vill säga analys-, konsulterings- och utbildningstjänster, av företagsstöden uppgick under perioden januari–juni 2021 i Nyland till 1,6 miljoner euro. För konsultering beviljades totalt 84 procent (cirka 1,3 miljoner euro), för utbildning fyra procent (cirka 69 000 euro) och för analystjänster 12 procent (cirka 193 000 euro) av finansieringen av utvecklingstjänster.

Antalet finansierade ESF-projekt under perioden januari–juni i Nyland var 14 stycken. Mest finansiering (749 156 e) beviljades till Vanda stads projekt Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun, som bekämpar de ungas arbetslöshet. Där skapas en arbetsform där man med individuellt stöd och stark närvaro kan svara på situationen hos sådana ungdomar som på grund av coronapandemin har hamnat utanför arbete och utbildning.

Bland de projekt som fick finansiering fanns även Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:s projekt Katse tulevaisuuteen, som var avsett för till exempel företagare, företag och deras personal, samt projektet GRADUS (EFS rf. och Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab), som främjar sysselsättningen bland ungdomar och andra som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Som resultat av projektet NOSTO - Kiertotalouteen uutta osaamista ja työvoimaa (Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy) får den cirkulära ekonomins bransch kompetent ny arbetskraft.

Sammanlagt 36 miljoner euro i företags- och projektfinansiering till Södra Finland 

NTM-centralen i Tavastland beviljar EU-strukturfondsfinansiering och finansiering för företagsutvecklingstjänster till Tavastland, Sydöstra Finland och Nyland. Under januari–juni 2021 beviljades hela området företags- och projektfinansiering till ett belopp på 36 miljoner euro. Av finansieringen tillföll cirka 61 procent Nyland, 27 procent Tavastland och resten Sydöstra Finland. Förutom dessa finansierade NTM-centralen i Tavastland nationella ESF-projekt med cirka 1,1 miljoner euro.

Europeiska socialfondens regionala projekt finansierades till ett belopp på cirka 8,3 miljoner euro. Av beloppet beviljades 3,8 miljoner euro till Nyland. I Södra Karelen och Kymmenedalen samt Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland beviljades även finansiering till flera ESF-projekt.

I Södra Finland beviljades företagsstöd (EAKR och nationell finansiering) till ett belopp på cirka 28 miljoner euro, varav största delen (cirka 18 miljoner euro) till Nyland. Utvecklingsbidrag beviljades till ett belopp av ungefär 26 miljoner euro. Andelen av företagens utvecklingstjänster av hela beloppet var cirka 2 miljoner euro. Under den gångna halvårsperioden fanns det inga utvecklingsprojekt för verksamhetsmiljön alls.

Nyckelord

Kontakter

Närmare information: 
Enhetens chef Sinikka Kauranen, NTM-centralen i Tavastland, tfn 0295 025 151 
Kommunikation:  
Kommunikationsexpert Kaisu Koivula, NTM-centralen i Tavastland, tfn 0295 025 016

Dokument

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

I augusti nästan 31 000 nya lediga jobb i Nyland (Nyland)21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

I slutet av augusti var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 102 729 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Av dem var 90 809 utan anställning och 11 920 permitterade. Det totala antalet arbetslösa minskade med 11 314 (-9,9 %) personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland var minskningen fjärde lägst i hela landet. I slutet av augusti utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 11,7% av arbetskraften, vilket är 1,4 procentenheter färre än året innan.

Elokuussa lähes 31 000 uutta avointa työpaikkaa Uudellamaalla (Uusimaa)21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli elokuun lopussa yhteensä 102 729 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 90 809 ja lomautettuja 11 920. Työttömien kokonaismäärä laski 11 314 (-9,9 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli koko maan neljänneksi alhaisin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 11,7 %, joka on 1,4 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän.

Över en miljon euro för vattenvård i Nyland 202116.9.2021 13:37:13 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland understöder i år också vattenvårdsprojekt: NTM-centralen beviljade 27 projekt prövningsbaserade statsunderstöd till ett totalt belopp om nästan 1,3 miljoner euro. De flesta av projekten genomförs i år, inom några fortsätter verksamheten fram till 2023. Flest understöd beviljades projekt i de västra delarna av Nyland. NTM-centralen i Nyland är emellertid särskilt nöjd med att det kom in fler understödsansökningar från östra Nyland än tidigare. Understöd beviljades bland annat för förbättring av Lappträskets status och användningen av sjön. – Genom projektet kommer Lappträskets status att börja förbättras långsiktigt, berättar specialforskare Pasi Lempinen. Åtgärder vidtas för att reducera belastningen på Lappträsket och förbättra dess ekologiska status på lång sikt. Genom projektet ökas nätverkandet bland invånare och diverse aktörer.Det kommer även att ge ökad kunskap om såväl vattenvård som restaureringen av Lappträsket.När belastningen på Lappträsket minskar, p

Yli miljoona euroa vesienhoitoon Uudellamaalla vuonna 202116.9.2021 13:33:08 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus tukee myös tänä vuonna vesienhoitohankkeiden toteuttamista: Se myönsi harkinnanvaraisia valtionavustuksia 27 hankkeelle yhteensä lähes 1,3 miljoonaa euroa. Suurin osa avustusta saaneista hankkeista toteutetaan tänä vuonna, joidenkin toiminta jatkuu vuoteen 2023. Avustuksia myönnettiin eniten Uudenmaan länsiosien hankkeisiin. Uudenmaan ELY-keskus on kuitenkin erityisen tyytyväinen siitä, että itäiseltä Uudeltamaalta tuli enemmän avustushakemuksia kuin aiemmin. Avustusta myönnettiin mm. Lapinjärven tilan ja käytön kohentamiseen. - Hankkeella aletaan parantaa Lapinjärven tilaa pitkäjänteisesti, erikoistutkija Pasi Lempinen kertoo. Toimenpiteillä vähennetään Lapinjärveen kohdistuvaa kuormitusta ja parannetaan sen ekologista tilaa pitkällä tähtäimellä. Hanke lisää alueen asukkaiden ja toimijoiden verkostoitumista. Se lisää myös tietoa sekä vesiensuojelusta että Lapinjärven kunnostamisesta. Lapinjärven kuormituksen vähentäminen vaikuttaa myös Lapinjärvestä laskevan Lovii

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum