HSL Helsingin seudun liikenne

Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelma hyväksyttiin

Jaa
HSL:n hallitus hyväksyi 29.5.2018 Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman alkavaksi syysliikenteen 2019 alusta. Lisäksi vahvistettiin Tuusulan joukkoliikenteen palvelutasomäärittely vuosille 2018–2021.
HSL:n hallitus hyväksyi Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman.
HSL:n hallitus hyväksyi Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman.

Suunnitelman keskeisimmät tavoitteet olivat Tuusulan kunnan kytkeminen osaksi HSL-alueen joukkoliikennejärjestelmää sekä Keravan liityntäliikenteen kehittäminen.

Uusi linjasto kilpailutetaan kuluvan vuoden aikana. Osa liikenteestä kilpailutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Keravan asemasta merkittävä liikenteen solmupiste

Uudessa linjastossa liityntäliikenteen rooli korostuu ja linjasto tukeutuu runkoliikenteeseen. Tuusulan liittyminen HSL:n jäseneksi tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää runkoverkkoa entistä tehokkaammin. Tätä tuetaan järjestämällä tiheitä liityntäyhteyksiä kunnan päätaajamista raideliikenteen äärelle. Nykytyyppinen kaukoliikenne poistuu Tuusulan alueelta, ja vaihdottomat Helsingin yhteydet korvautuvat tiheämmällä ja kattavammalla liityntäliikenteellä. Myös linjojen liikennöintiajat laajenevat erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Myös koululaisliikennettä palvelevia linjoja sovitetaan tukemaan liityntäliikennettä. Lisäksi kunnan päätaajamien välille tulee uusia sisäisiä yhteyksiä palvelevia linjoja.

Myös Keravan alueen linjastoa kehitetään tukeutumaan runkoliikenteeseen liityntäliikenteen avulla. Helsinkiin suuntautuu aiempaa vähemmän suoraa seutuliikennettä ja sisäistä liityntäliikennettä kasvatetaan. Keravan aseman rooli seudun joukkoliikenteen solmukohtana kasvaa. Sisäisten linjojen päätepysäkit siirtyvät asemalle ja Hyrylän ja Nikkilän suuntaan lisätään enemmän vuoroja asemalta.

Suunnitelman mukainen liikennöinti edellyttää Vantaan ja Tuusulan rajalla sijaitsevien Epinkoskentien ja Pakkasraitin yhdistämistä. Katuyhteyden rakentaminen parantaisi merkittävästi Ilolan ja Jusslan alueiden sekä Hyrylän ja Tikkurilan välistä joukkoliikennepalvelua. Lisäksi tarvitaan muutaman nykyisen päätepysäkin kehittämistä sekä uutta päätepysäkkiä Keinukallioon.

Tiivistä vuorovaikutusta asukkaiden ja kuntien kanssa

HSL teetti linjastosuunnittelun pohjaksi alueen asukkaille karttasovelluspohjaisen Tuusulan alueen liikkumiskyselyn. Siihen vastasi lokakuussa 2017 noin 2000 henkilöä. Vastauksia hyödynnettiin sekä suunnittelun lähtötietoina että linjastoratkaisuista päätettäessä. Suunnittelutyöryhmän blogikanavaa luettiin noin 50 000 kertaa, ja se keräsi satoja kommentteja suunnitelman etenemisestä. Neljään HSL:n järjestämään asukastilaisuuteen eri puolilla Tuusulaa osallistui yhteensä noin 200 henkilöä. Lisäksi suunnitelmaa esiteltiin Tuusulan kunnan avoimissa kuntalaisilloissa.

Merkittävimmät asukaspalautteen perusteella tehdyt muutokset olivat Etelä-Savion linjan 972 pidentäminen Korsoon asti sekä Anttilantien liikennöinti Vallinojan alueella Steinerkoulun nykytyyppisten yhteyksien säilyttämiseksi.

”Tuusulalaiset toivoivat enemmän joukkoliikennetarjontaa, parempia seudullisia yhteyksiä sekä sujuvaa työmatkaliikennettä. Näihin toiveisiin pyrimme suunnitelmassa vastaamaan”, toteaa joukkoliikennesuunnittelija Aleksi Manninen HSL:stä.

Myös Keravan ja Tuusulan kuntien lausunnot pyydettiin, ja esitetyt muutokset tehtiin linjastosuunnitelmaan. Kuntien esittämät näkemykset ja seurantatoiveet tullaan huomioimaan myös jatkosuunnittelussa.

Tuusulan paras palvelutaso Hyrylän keskustaan

Tuusulan joukkoliikenteen järjestämisvastuun siirryttyä HSL:lle on alueelle laadittu lakisääteinen joukkoliikenteen palvelutasomäärittely. Alueelliset palvelutasot määriteltiin yhteistyössä Tuusulaan kunnan edustajien kanssa.

Paras kolmen tähden palvelutasoluokitus on Hyrylän keskustan alueella. Kerrostalovaltaiset asuinalueet ovat kahden tähden luokituksessa. Pientalovaltaiset tiheästi asutut taajama-alueet on osoitettu yhden tähden palvelutasoluokitukseen. Harvaan asutuilla alueilla pyritään järjestämään pakolliset koulu- ja työmatkayhteydet joukkoliikenteellä. Osa pienalueista on myös jätetty kokonaan ilman joukkoliikenteen palvelutasoluokitusta.

Palvelutasomäärittelyyn palataan uudelleen kolmen vuoden kuluttua, kun on saatu kokemusta, palautetta ja tilastotietoa Tuusulan ja Keravan linjaston toimivuudesta.

Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelma tarkemmin:

Etelä-Tuusula:

 • Joukkoliikenteen pääpalvelun tarjoavat liityntälinjat 641 Kerava – Hyrylä – Leinelä – Tikkurila ja 642 Hyrylä - Leinelä. Linjoja liikennöidään laajoilla liikennöintiajoilla päivittäin.
 • Helsingin suunnan liikennettä täydentää arkisin liikennöitävä linja 643 välillä Hakaniemi – Hyrylä. Matkat Kamppiin ja Rautatientorille muuttuvat vaihdollisiksi, mutta liikenteen tarjonnan määrä Etelä-Tuusulan alueella kasvaa ja yhteydet seudullisen raideliikenteen äärelle parantuvat.
 • Lisäksi ruuhka-aikoina liikennöidään linjaa 961 nykyisen linjan 937 tapaan välillä Hyrylä - Nurmijärvi ja linjaa 974 välillä Korso – Hyrylä.
 • Ruuhka-aikoina liikennöidään myös nykyistä koululaislinjaa 964 reitillä Hyrylä – Rusutjärvi – Siippoo. Poikittaisliikennettä täydennetään uudella linjalla 971, joka liikennöi ruuhka-aikoina Keravalta Hyrylän kautta Kivistöön, palvellen samalla myös sisäisiä työ- ja koulumatkoja.
 • Viikonloppuöisin ajetaan yölinjaa 643N välillä Rautatientori – Hyrylä – Lahela.

Pohjois-Tuusula:

 • Nykyinen linja 665 Kamppi – Hyrylä – Järvenpää – Kellokoski lyhenee välille Hyrylä – Järvenpää – Kellokoski. Samalla linjan lähtöjen määrä kasvaa ja liikennöintiajat laajenevat. Muutoksella mahdollistetaan Pohjois-Tuusulan parempi joukkoliikennepalvelu, kun linja voidaan tahdistaa Järvenpään aseman junaliikenteeseen.
 • Ruuhka-aikoina liikennöidään lisäksi uutta linjaa 965 Hyrylän ja Jokelan välillä, mikä korvaa alueelta poistuvaa kaukoliikennetarjontaa.
 • Lisäksi ruuhka-aikoina liikennöidään pääosin koululaisia palvelevia linjoja 966 Jokela- Vanhakylä - Saunakallio-Terrisuo ja 967 Jokela - Kellokoski.
 • Viikonloppuöisin ajetaan yölinjaa 665N välillä Rautatientori – Hyrylä – Järvenpää – Kellokoski.

Kerava ja Vantaa:

 • Keravan seutulinjan 633 reitti lyhenee kulkemaan Hakaniemen ja Korson väliä, kun se nykyisin kulkee Rautatientorilta Keravan asemalle. Linjan reitti muuttuu Vantaan Ilolan alueella, jossa se liikennöi Epinkoskentien uuden katuyhteyden kautta Ruskeasantaan.
 • Ruuhkalinjat 621 ja 622 lakkautetaan ja linjan 623 reittiä suoristetaan, koska niiden palvelu korvautuu linjan 633 reittimuutoksella sekä Tuusulan liityntälinja 641 palvelulla.
 • Viikonloppuöisin ajetaan yölinjaa 633N välillä Rautatientori – Ilola – Korso – Sorsakorpi – Kerava.
 • Linjan 973 reitti muuttuu Korson ja Keravan välillä kulkemaan linjan 633 nykyistä reittiä korvaten alueelta poistuvaa palvelua. Linjan 973 vuoroväli tihenee nykyisestä, jolloin aikataulut voidaan sovittaa Korson junaliikenteeseen. Päätepysäkkeinä ovat Peijas ja Keravan asema. Ruuhka-aikoina liikennöitävä linja 972 täydentää linjan 973 muuttuvaa reittiä sekä Alikeravan ja Jaakkolan alueelta poistuvaa palvelua.
 • Seutulinjan 738 päätepysäkki siirtyy Rautatientorilta Kalasatamaan samoin kuin Vantaan seutulinjat 711, 721, 731 Lahdenväylän linjastosuunnitelman mukaan.
 • Sisäiset liityntälinjat 975, 976, 977 ja 978 tarjoavat yhteyksiä Sorsakorven, Ahjon, Kalevan, Mattilanpuiston sekä Virrenkulman alueilta Keravan asemalle. Lähtöjen määrä kasvaa erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Linjojen lyhentäminen Keravan asemalle auttaa sovittamaan ne paremmin junaliikenteeseen.
 • Keinukallioon aloitetaan säännöllinen joukkoliikennepalvelu. Kaskelasta se poistuu vähäisen käytön vuoksi.
 • Linjalle 985 tulee enemmän vuoroja niin, että arkiaamuisin ja iltapäivisin vuoroja ajetaan tasaisesti puolen tunnin välein ja muina aikoina tunnin välein. Näin Keravan ja Nikkilän väliset yhteydet paranevat samoin kuin Nikkilän yhteydet Helsinkiin.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Ryhmäpäällikkö Jonne Virtanen puh. 040 161 2173
Joukkoliikennesuunnittelija Aleksi Manninen puh. 040 554 3534

Kuvat

HSL:n hallitus hyväksyi Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman.
HSL:n hallitus hyväksyi Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman.
Lataa
Etelä-Tuusulan linjasto
Etelä-Tuusulan linjasto
Lataa

Tietoja julkaisijasta

HSL Helsingin seudun liikenne
HSL Helsingin seudun liikenne
Opastinsilta 6 A
00520 Helsinki

09 4766 4444http://www.hsl.fi

HSL Helsingin seudun liikenne vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on 390 työntekijää ja liikevaihto noin 700 milj. euroa vuodessa. HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain yli 370 miljoonaa matkaa, mikä on 66 % kaikista Suomen joukkoliikennematkoista. Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HSL Helsingin seudun liikenne

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye