VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Transparensen, tillsynen och förutsättningarna för effektivitet bör utvecklas för understöd som beviljats av avkastningen av penningspel

Dela
Revisionsverkets revision visar att processen för beviljande av understöd av avkastningen av penningspel borde utvecklas så att den blir mer transparent och så att riktlinjerna för effektivitet i samband med understöd förtydligas. Även övervakningen av understöden bör effektiviseras. De statsbidragsmyndigheter som förvaltar understöden har dock till väsentliga delar följt bestämmelserna.
Bild: Getty Images
Bild: Getty Images

Avkastningen av penningspel som intäktsförts till staten har utgjort en betydande del av finansieringen av många samhälleliga funktioner. Avkastningen har använts för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst, ungdomsarbete, hälsa och socialt välbefinnande samt hästuppfödning och hästsport.

Statens revisionsverk granskade understöd som beviljas av avkastningen av penningspel utifrån förvaltningens ändamålsenlighet samt genom att utvärdera förutsättningarna för effektivitet. Revisionen visar att statsbidragsmyndigheterna till väsentlig del har handlat i enlighet med bestämmelserna, men att processen för beviljande av understöd är inte tillräckligt transparent.

Understöden från penningspel har beviljats till en tämligen etablerad grupp stödmottagare, vilket har minskat understödskriteriernas faktiska effekt. De etablerade stödmottagarna samt den allmänna karaktären hos understödskriterierna och motiveringarna till understödsbesluten kan försämra transparensen när understöden beviljas. Revisionsverket rekommenderar att det bör finnas ett klart kontinuum från behandlingen av en understödsansökan till understödsbeslutet med tillräckligt exakta motiveringar.

Understöden beviljas av undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet. Den självständiga statsbidragsmyndigheten Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), som fungerar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, ansvarar för förvaltningen av de understöd som beviljas organisationer inom social- och hälsovården.

Olika praxis hos myndigheter

Vid revisionen framkom inga väsentliga brister i formkraven eller innehållskraven för understödsbesluten, eller i utbetalningen av understöd. Understödstagarna har dock inte alltid varit förpliktade att lämna tillräckligt omfattande utredningar för övervakningen av kostnader och iakttagandet av understödsvillkoren. Revisionsverket rekommenderar att statsbidragsmyndigheterna skärper övervakningen av att kostnaderna är stödberättigade och att understödsvillkoren iakttas.

Revisionen visade att myndigheternas praxis på många sätt avviker från varandra när det gäller förvaltningen av understöd. Det finns också skillnader i hur myndigheterna beaktar den understödda verksamhetens kostnadseffektivitet under understödsprocessens olika skeden. Effektivitetsperspektivet verkar inte nämnvärt styra hur understöden fördelas.

Revisionsverket rekommenderar att effektivitetskriterierna förtydligas för understöd som beviljats av avkastningen av penningspel. De ministerier som fördelar avkastningen bör fästa uppmärksamhet vid de beviljade understödens mål och målindikatorer samt förenhetliga kraven för dessa. När understöd beviljas bör man tydligare än i nuläget motivera varför man har beslutat finansiera ett visst objekt framom andra. Dessutom bör de granskade statsbidragsmyndigheterna harmonisera sin praxis när det gäller förvaltningen av understöd.

Ny finansieringsmodell under beredning

Penningspelens avkastning har minskat under de senaste åren. En ny finansieringsmodell är under beredning, där funktioner som finansieras med avkastningen av penningspel finansieras med budgetmedel med allmän täckning. Dessa skulle sålunda kunna fördelas på samma sätt i budgetprocessen som övriga utgifter som ingår i utgiftsramen för statsfinanserna. Avsikten är att reformen ska genomföras från och med 2024.

Enligt gällande lotterilag ska avkastningen av penningspel användas för vissa ändamål i enlighet med en fastställd fördelningsmodell.

Läs rapporten: Understöd som beviljats av penningspelsverksamhetens avkastning – Ändamålsenlighet i förvaltningen och förutsättningar för effektivitet

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321https://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum