Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Ansökningar om miljö- och vattentillstånd behandlades snabbare vid regionförvaltningsverken 2022

Dela
Behandlingstiderna för ansökningar om miljö- och vattentillstånd hos regionförvaltningsverken förkortades förra året. Något färre ansökningar än tidigare avgjordes. Regionförvaltningsverkens verksamhetsberättelse för 2022 är publicerad.

Med de miljö- och vattenhushållningstillstånd som regionförvaltningsverken beviljar strävar vi efter att skydda miljön och vattnet och att säkerställa att de utnyttjas hållbart i projekten.Tillståndsärenden för miljö- och vattenhushållning behandlas i fyra regionförvaltningsverk: Regionförvaltningsverken i Södra Finland, Östra Finland, Västra och inre Finland samt Norra Finland. Tillstånden beviljas enligt miljöskyddslagen och vattenlagen.

Enligt regionförvaltningsverkens gemensamma verksamhetsberättelse som publicerades i mars, inleddes i fjol 772 miljötillståndsärenden och ärenden som gäller vattenhushållningstillstånd. Antalet är cirka åtta procent mindre än 2021. Den här minskning beror sannolikt på den osäkerhet som orsakats av coronapandemin och kriget i Ukraina, och därför förväntas antalet ansökningar öka igen i framtiden. Sammanlagt avgjordes 945 tillståndsansökningar, dvs. 11 procent färre än 2021. I slutet av 2022 var 698 tillståndsärenden inledda, vilket är 13,3 procent mindre än året innan. I slutet av året fanns det 237 ansökningar som inleddes för över ett år sedan och 102 ansökningar som inleddes för över två år sedan.

Bättre medianer och medeltal

Den riksomfattande behandlingstiden för tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen förkortades i fjol till 9,6 månader, vilket är nästan en månad kortare än året innan. Målet för medianbehandlingstiden var 12 månader från det att ansökan inleddes till att ärendet avgjordes. I tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen som gäller ny verksamhet och ändringar i verksamheten har å andra sidan målet för en medianbehandlingstid på 10 månader överskridits med 1,5 månader.

Medianbehandlingstiden för tillståndsärenden enligt vattenlagen förkortades också. Den riksomfattande medianen var 8,1 månader och skillnaden till föregående år var 0,3 månader. Målet överskreds dock något, eftersom målmedianen var 8 månader.

Utöver medianen förbättrades också den genomsnittliga behandlingstiden för båda typerna av ansökningar. Den genomsnittliga behandlingstiden för ansökningar om miljö- och vattentillstånd var på riksnivå 11,3 månader, dvs. 0,6 månader kortare än året innan.

Det fanns stora skillnader i behandlingstiderna, vilket beror på skillnaderna i hur krävande ansökningsärendena inom de olika sektorerna är. Behandlingstider varierade också mellan de olika regionförvaltningsverken, så att målen uppnåddes i vissa medan de överskreds i andra.

Utmanande BAT-granskningar

Principen för miljötillståndspliktig verksamhet är att bästa tillgängliga teknik (BAT) används för att förhindra förorening av naturen till följd av verksamhet som påverkar miljön. Bindande slutsatser om bästa tillgängliga teknik har utarbetats på EU-nivå för så kallade direktivanläggningar. Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för miljötillstånd har till uppgift att kontrollera att verksamheten motsvarar kraven i de nya slutsatser som offentliggörs. Målet för behandlingstiden av de så kallade BAT-granskningarna är 10 månader, men det uppnåddes inte 2022. 65,1 procent av granskningarna underskred målet, men även här fanns det stora skillnader mellan regionförvaltningsverkena. Att behandlingstiderna överskreds berodde främst på att aktörerna även måste ansöka om andra ändringar av miljötillstånden utöver BAT-granskningarna.

Den gröna omställningen medför ändringar i tillståndsbehandlingen

Målet med den gröna omställningen är att göra samhällsekonomin och tillväxten mer ekologiskt hållbar. Åren 2023 - 2026 kommer regionförvaltningsverken att prioritera vissa projekt som främjar grön omställning, så att de kan få sina tillstånd snabbare. För att främja det här målet beviljades regionförvaltningsverken och NTM-centralerna finansiering för att anställa extra personal, på det här sättet har man förberett sig på prioriteringsförfarandet redan i fjol. Rekryteringen har dessvärre stött på utmaningar då det är så stor efterfrågan på experter.

Tillståndsärenden 2020 2021 2022
Tabell 1. Tillståndsärenden i ansvarsområdena för miljötillstånd.

Inledda ansökningsärenden enligt miljöskydds- och vattenlagen

1085

837

772

Inledda ansökningsärenden enligt miljöskyddslagen

691

500

435

Inledda ansökningsärenden enligt vattenlagen

394

337

337

Avgjorda miljö- och vattentillståndsärenden

1060

1065

945

Inledda miljö- och vattentillståndsärenden vid årets slut 1018 805 698
Behandlingstid (mån) 2020 2021 2022
Tabell 2. Behandlingstid för tillståndsärenden i ansvarsområdena för miljötillstånd.
Medianbehandlingstid för tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen 9,9 10,5 9,6
Medianbehandlingstid för tillståndsärenden enligt vattenlagen 8,6 8,4 8,1
Genomsnittlig behandlingstid för ansökningar om miljö- och vattentillstånd 12 11,9 11,3

Länkar:

Mer riksomfattande information:

direktör Johanna Ahonen, tfn 0295 016 867
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Mer information enligt region:

direktör Sami Koivula, tfn 0295 017 651
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Norra Finland

direktör Tarja Savea, tfn 0295 018 777
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

direktör Veli-Matti Uski, tfn 0295 016 502
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum