Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 31.3.2023: Fortsatt god kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn i Finland – omvärldsriskerna alltjämt höga

Dela
Läget i den finansiella sektorn i Finland var fortsatt gott under början av året trots att omvärldsriskerna fortfarande ligger på en hög nivå. De ekonomiska utsikterna fördystras av konsumenternas och näringslivets svaga förtroende, prisökningen och de kraftigt stigande och betydligt högre räntorna jämfört med tidigare år. Ekonomin har emellertid klarat av läget bättre än förväntat och utvecklingen på aktiemarknaden har ställvis varit positiv jämfört med läget vid årsskiftet.

Kapitaltäckningen och solvensen i den finansiella sektorn i Finland var fortsatt god under första kvartalet 2023. Omvärlden fördystrades av flera välbekanta risker, såsom kraftigt stigande räntor, hög inflation och svagare ekonomisk tillväxt, men det finns också tecken på positivare utveckling. Ekonomin har klarat av läget bättre än förväntat och den fruktade energikrisen blev aldrig verklighet. Trots oron för den globala banksektorn har också aktiemarknaden ställvis visat en positiv utveckling jämfört med läget vid årsskiftet.

- Läget på den finländska finansmarknaden har hållits stabilt under början av året. Det är viktigt att den finansiella sektorns kapitaltäckning och likviditet är fortsatt starka. I en osäker omvärld är det särskilt viktigt att riskhanteringsförmågan är stark. Tyvärr finns det små tecken på ökade kreditrisker i utlåningen till både hushåll och företag och den finansiella sektorn har därmed fortfarande anledning att vara beredd på eventuella kreditförluster, konstaterar Finansinspektionens direktör Tero Kurenmaa.

Kapitaltäckningen i banksektorn fortsatt stark - brant uppgång i räntenettot tack vare stigande räntor

Trots de ökade riskerna i omvärlden var banksektorns kapitaltäckning i stort sett oförändrad under första kvartalet 2023. Kärnkapitaltäckningsrelationen för banksektorn låg på 17,1 % (12/2022: 17,2 %) och den totala kapitalrelationen på 20,5 % (12/2022: 20,6 %). Banksektorns rörelseresultat förbättrades klart från motsvarande period året innan till följd av det kraftigt ökade räntenettot. Den betydande ökningen av rörelseresultatet förklaras förutom av det ökade räntenettot också av jämförelseperiodens anspråkslösa rörelseresultat, som belastades av engångsnedskrivningar.

Bankernas oreglerade fordringar i förhållande till utlåningen låg alltjämt kvar på en låg nivå och var bland de lägsta i Europa. Överföring av krediter mellan olika nedskrivningssteg signalerar dock en ökning av kreditriskerna i utlåningen till både hushåll och företag. Bostadsbolagslånen visar också tidiga tecken på ökade kreditrisker. Likviditetsläget i de finländska bankerna har varit stabilt trots vårens marknadsturbulens och problemen i enskilda krisbanker i USA och Europa. De finländska bankernas beroende av upplåning på marknaden exponerar dock bankerna för marknadsstörningar och ökade upplåningskostnader. Nyckeltalen för banksektorns likviditetsposition översteg myndighetskraven.

Solvensen inom arbetspensionssektorn låg kvar på en genomsnittlig nivå

Arbetspensionssektorns solvens sjönk något till 126,8 % (12/2022: 127,0 %) då avkastningen på placeringarna (1,6 %) låg något under avkastningskravet (1,8 %). Avkastningen på likvida aktier och räntebärande värdepapper var positiv (3,0 %) under början av året. Däremot låg avkastningen på illikvida fastighets- och kapitalplaceringar nära noll. Om nedåtriskerna mot värderingen av illikvida placeringar realiseras, skulle det kunna försvaga sektorns solvens. Arbetspensionssektorns förmåga att hantera risker som härrör från negativa värdeförändringar av placeringstillgångarna ligger fortfarande på en stabil nivå och sektorn har förmåga att klara av även betydande nedskrivningar av illikvida placeringar.

Skadeförsäkringsbolagens solvens försvagades, avkastningen på placeringarna var positiv

Skadeförsäkringssektorns solvens var fortsatt god och låg på 284,7 % (12/2022: 302,3 %). Solvens försvagades från toppnivån vid slutet av 2022 på grund av höjningen av kapitalkravet. Det högre kapitalkravet återspeglar den ökade marknadsrisken till följd av stigande marknadspriser på aktier. Placeringsintäkterna bidrog till att höja kapitalbasen, men kapitalbasökningen dämpades samtidigt av den säsongsbetonade ökningen av ansvarsskulden.

Avkastningen på placeringarna under januari–mars låg på 1,5 %. Alla placeringskategorier gav positiv avkastning. Försäkringsverksamhetens lönsamhet försämrades på grund av att ersättningskostnaderna ökade mer än premieintäkterna. De ökade ersättningarna kan bland annat tillskrivas det högre antalet frekvensskador och inflationen. För de största utbetalningarna stod sjukvårds-, egendoms- och fordonsförsäkringar.

Livförsäkringssektorns solvens var fortsatt stark

Livförsäkringssektorns solvens låg kvar på samma nivå som vid utgången av 2022, dvs. 256,9 %. Värdeökningen på placeringstillgångarna höjde solvenskapitalkravet mer än kapitalbasen. Eftersom livförsäkringsbolagen samtidigt minskade sina mer riskfyllda investeringar, sjönk också kapitalkravet. Räntorna steg inte längre betydligt under första kvartalet 2023, varför detta inte hade någon större inverkan på förändringarna i sektorns solvens.

Livförsäkringsbolagens investeringar för egen räkning gav en vinst på 1,6 %. Både räntebärande värdepapper och aktier gav åter vinst efter det förlustbringande året 2022, men avkastningen på fastighetsplaceringarna var något negativ. Premieinkomsterna minskade jämfört med fjolåret, men låg fortfarande över genomsnittet på lång sikt och överskred summan av utbetalda ersättningar.    

Bilagor

Nyckelord

Kontakter

avdelningschef Samu Kurri, digitalisering och analys. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

De svaga ekonomiska utsikterna försämrar den finansiella sektorns omvärld – riskerna ökar framför allt på fastighetsmarknaden12.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Den svaga ekonomiska tillväxten och osäkerheten i de ekonomiska utsikterna har hållit riskerna inom den finansiella sektorn i Finland på en hög nivå under början av året. Riskerna ökar framför allt på fastighetsmarknaden. Den finansiella sektorns starka soliditet skyddar mot de risker som den försämrade omvärlden medför.

Subdued economic outlook is weakening the financial sector's operating environment – real estate market risks particularly increasing12.9.2023 10:00:00 EEST | Press release

Subdued economic growth and the uncertain economic outlook have kept the risks in the Finnish financial sector high in the first half of the year. Risks are increasing particularly in the real estate market. The financial sector's strong capital position provides protection against risks caused by the weakening operating environment.

Pohjola Försäkring Ab har meddelats en offentlig varning för försummelse att iaktta vissa bestämmelser om tidsfrister i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och bestämmelser om företagsstyrningssystemet7.9.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

Finansinspektionen har meddelat Pohjola Försäkring Ab en offentlig varning. Bolaget har inte påbörjat utredningen av ersättningsärenden, meddelat beslut eller sänt de föreskrivna handlingarna till den behöriga besvärsinstansen inom de tidsfrister som anges i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Bolaget har inte heller haft tillräcklig intern kontroll över ersättningsverksamheten och rapporteringen eller sådana informationssystem som levererar tillräckligt tillförlitlig information om ersättningsverksamheten.

Pohjola Vakuutus Oy:lle julkinen varoitus laiminlyönneistä työtapaturma- ja ammattitautilain määräaikasäännösten ja hallintojärjestelmää koskevien säännösten noudattamisessa7.9.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

Finanssivalvonta on antanut julkisen varoituksen Pohjola Vakuutus Oy:lle. Yhtiö ei ole aloittanut korvausasioiden selvittämistä, antanut päätöksiä eikä toimittanut säädettyjä asiakirjoja asianomaiselle muutoksenhakuelimelle työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetyissä määräajoissa. Yhtiöllä ei myöskään ole ollut riittävää korvaustoiminnan ja raportoinnin kattanutta sisäistä valvontaa eikä korvaustoiminnassa riittävän luotettavaa tietoa tuottaneita tietojärjestelmiä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum