Kaakkois-Suomen ELY-keskus

ELY-keskus valvoo luvanvaraisten laitosten toimintaa

Jaa
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valvomia laitoksia on 235 vuonna 2023, niistä nk. direktiivilaitoksia on 62. Laitoksista 55 ovat velvollisia raportoimaan päästöistään Euroopan päästörekisteriin. Nyt uusimpaan valvontasuunnitelmaan voi tutustua ymparisto.fi-sivuillamme.
Metsäteollisuuden ympäristölupien noudattamista valvotaan ELY-keskuksessa.
Metsäteollisuuden ympäristölupien noudattamista valvotaan ELY-keskuksessa.

Valvonnan tavoitteet määritellään lainsäädännössä

Ympäristövalvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminnot, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista, noudattavat ympäristölainsäädäntöä sekä viranomaisten myöntämiä lupia ja määräyksiä.

Viranomaisluvissa ja ympäristölainsäädännössä on asetettu määräyksiä ja rajoituksia pilaantumisen ehkäisemisestä, jätehuollon järjestämisestä sekä tarkkailusta ja raportoinnista. Näiden noudattamisen sekä ympäristölle ja terveydelle haitallisten ja vaarallisten aineiden käytön valvonta ovat keskeinen osa suunnitelmallista valvontaa. Myös kiertotalouden ja ilmastotietoisuuden edistäminen on tärkeä osa valvontaa.

ELY-keskus laatii valvontasuunnitelman alueelleen

Laki velvoittaa ELY-keskukset tekemään valvontasuunnitelman omalle alueelleen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen suunnitelma kattaa ympäristönsuojelulain, jätelain, kemikaalilain ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisen valvonnan. Suunnitelman pohjalta tehdään valvontaohjelma luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja muusta säännöllisestä valvonnasta. Tarkastuskohteet ja -tiheys määritellään ympäristöriskien arvioinnilla. Kullekin valvottavalle kohteelle on nimetty vastuuvalvoja.

Ennakko- ja jälkivalvontaa

Ympäristövalvontaan sisältyy sekä ennakko- että jälkivalvontaa. Ennakkovalvonnalla
tarkoitetaan ympäristölupatarpeen arviointia ja lupahakemuksista aluehallintovirastolle (AVI) ja kunnille annettavia lausuntoja, osallistumista luvan käsittelyyn liittyviin tarkastuksiin ja neuvotteluihin sekä muutoksenhakua.

Jälkivalvonta on laillisuusvalvontaa ja se kohdistuu lupamääräysten tai muiden säännösten noudattamisen valvontaan. Vastuu luvanvaraisen ja ilmoituksenvaraisen toiminnan valvonnasta kuuluu ELY-keskukselle, jos toiminnan ympäristöluvan on myöntänyt tai ilmoituspäätöksen tehnyt aluehallintovirasto.

ELY-keskuksen tehtävänä on myös yleisen edun valvonta, mikä tarkoittaa yksityistä intressiä laajemman kokonaisuuden valvontaa. Yleisen edun valvoja edustaa kaikkia haitankärsijöitä ja tavoitteena on ympäristön- ja luonnonsuojelua koskevassa lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden turvaaminen.

Määräaikaistarkastusten lisäksi valvontaviranomainen tekee tarvittaessa muita tarkastuksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteisiin, toiminnasta aiheutuviin poikkeuksellisiin päästöihin, raja-arvojen ylityksiin, toiminnan muutoksiin tai yleisöilmoituksiin.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on kolme valvontaa edistävää valtakunnallista erikoistumistehtävää:

  • jätehuoltorekisterin hallinnointi ja ulkomaisten kuljettajien rekisteröinti,
  • kemilaalilain valvonnan kehittämistehtävät,
  • metsä- ja kemianteollisuuden ympäristönsuojelun asiantuntijatehtävät.

Mitä valvotaan?

Isoin kokonaisuus on ympäristönsuojelulain mukainen luvan- ja ilmoituksenvaraisten toimintojen valvonta.

Tämän lisäksi valvotaan jätelain noudattamista määräaikaistarkastusten yhteydessä. Lisäksi on tarkastettava säännöllisesti sellaiset laitokset ja yritykset, jotka harjoittavat jätteen laitos- tai ammattimaista käsittelyä, joilla syntyy vaarallista jätettä, harjoitetaan jätteen ammattimaista kuljettamista tai keräystä, toimitaan jätteen välittäjänä tai toteutetaan jätteen kansainvälisiä siirtoja. Vuoden 2022 alussa jätehuoltorekisterissä oli Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella yhteensä 226 rekisteröityä jätteen kuljettajaa ja välittäjää.

Valvonta kattaa myös kemikaaleista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta annettujen säännösten noudattamista kemikaaleja käsittelevissä laitoksissa (kemikaalilaki).

Merenkulun ympäristönsuojelulain tavoite on ehkäistä alusten tavanomaisesta toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista kieltämällä haitallisten aineiden päästäminen veteen ja ilmaan tai rajoittamalla tällaisten alueiden päästöjä. ELY-keskus valvoo toimialueellaan merenkulun ympäristönsuojelulain noudattamista, siltä osin kuin se koskee sataman jätehuollon suunnittelua, aluksista peräisin olevien jätteiden ja sedimenttien vastaanottolaitteita satamassa sekä sataman jätehuoltoa koskevia maksuja.

ELY-keskus osallistuu öljyn- ja kemikaalintorjunnan suunnitteluun sekä antaa öljy- ja kemikaalionnettomuustilanteissa tai niiden vaaratilanteissa torjuntaviranomaisille virka-apua. ELY-keskuksen tehtävänä on lisäksi ohjata ja sovittaa yhteen öljyvahingon jälkitorjuntatöitä, jos torjunta ulottuu useamman kunnan alueelle.

Lainvastainen toiminta velvoittaa toimenpiteisiin 

Jos valvonnassa havaitaan lain vastaista toimintaa, on valvontaviranomaisella velvollisuus ryhtyä toimiin havaitsemansa tilanteen oikaisemiseksi. Tilanteet pyritään ensisijaisesti korjaamaan toiminnanharjoittajan omaehtoisilla toimilla. Mikäli tilanne ei korjaannu kehotuksessa asetetussa määräajassa, valvontaviranomainen tekee hallintopakkopäätöksen. Hallintopakkomenettelyn tarkoituksena on saada lainvastainen tilanne palautettua lailliseksi. Valvontaviranomainen on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan lainvastaisuuksista poliisille esitutkintaa varten.

Vuoden 2022 tilastoja

Vuonna 2022 valvottavia laitoksia oli 243. Määräaikaistarkastuksia tehtiin 74. Kirjattuja häiriötilanteita oli 173 ja yleisöilmoituksia 53. Lausuntoja annettiin kunnille 11 ja aluehallintovirastolle 25, lisäksi hallinto-oikeuteen toimitettiin 6 vastinetta. Yhteydenottoja tuli lähinnä haju-, melu- ja pölyhaitoista. Suuri osa häiriöilmoituksista johtui runsaiden sateiden ja sulamisvesien aiheuttamista ongelmista viemäriverkostojen pumppaamoilla ja turvetuotannossa sekä häiriöistä teollisuus- ja energiantuotantolaitosten puhdistusprosesseissa.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Rantala
P. 0295 029 277
s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvat

Metsäteollisuuden ympäristölupien noudattamista valvotaan ELY-keskuksessa.
Metsäteollisuuden ympäristölupien noudattamista valvotaan ELY-keskuksessa.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Salpausselänkatu 22 (PL 1041)
45101 Kouvola

0295 029 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kaakkois-suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan kestävä ja elinvoimainen Kaakkois-Suomi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Työttömiä Kaakkois-Suomessa viisi prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin26.9.2023 08:42:39 EEST | Tiedote

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun 2023 lopussa 13448 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli viisi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Lomautettujen määrä kasvoi vuodentakaisesta reilusti. Myös nuorten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrät kasvoivat. Ulkomaalaisia työttömiä oli vuodentakaiseen verrattuna 10 prosenttia enemmän. Uusia avoimia työpaikkoja oli elokuun aikana avoinna 1879, mikä on 26 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Vaikka työttömyyden kehitys vuodentakaiseen verrattuna on monilta osin heikompi, ovat kokonaistyöttömyysluvut elokuisen mittaushistorian toiseksi matalimmat.

Liikenne Husulan tunnelissa Haminassa ohjataan kiertotielle huoltotöiden vuoksi 3.10.2023 klo 9.00 – 4.10.2023 klo 06.00 väliseksi ajaksi25.9.2023 14:26:04 EEST | Tiedote

Valtatiellä 7/E18 Haminan ohikulkutiellä sijaitseva Husulan tunneli suljetaan kokonaan 3.10.2023 klo 9.00 – 4.10.2023 klo 06.00 tunnelin huoltotöiden ajaksi. Vaikutus on molempiin suuntiin, ja liikenne ohjataan tunnelin varareitille. Tunnelin putki avataan liikenteelle heti huoltojen päätyttyä. Tunnelin sulkemisessa on kelivaraus. Huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla.

Työttömiä Kaakkois-Suomessa kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin22.8.2023 08:10:18 EEST | Tiedote

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun 2023 lopussa 14905 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli kaksi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Lomautettujen määrä kasvoi 38 prosentilla. Myös nuorten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrät kasvoivat. Ulkomaalaisia työttömiä oli vuodentakaiseen verrattuna 14 prosenttia enemmän. Uusia avoimia työpaikkoja oli heinäkuun aikana avoinna 1464, mikä on 17 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Vaikka työttömyyden kehitys vuodentakaiseen verrattuna on monilta osin heikompi, ovat kokonaistyöttömyysluvut heinäkuisen mittaushistorian toiseksi matalimmat.

Lappeenrannan Mustajoen kalakuolema ei toistunut tänä kesänä – vedenlaatu edelleen rehevää mutta kalojen kannalta siedettävää14.8.2023 10:12:31 EEST | Tiedote

Mustajoen Pohjakkalassa kesäkuussa 2022 havaittu, yläjuoksun vähähappisuuteen ja korkeaan ammoniumtyppeen liittynyt kalakuolema ei ole toistunut. Joen yläosan kahdella latvahaaralla toteutettiin tehostettua vedenlaadun seurantaa keväällä ja kesällä 2023, ja kenttämittauksissa sekä perusteellisemmissa laboratorioanalyyseissä ei havaittu talouskalojenkaan kannalta kriittisiä pitoisuuksia. Edelleen havaittiin muun muassa koholla olevia kokonaistypen ja raudan pitoisuuksia sekä hieman alentunutta liukoista happea. Viimevuotiseen tapaan Mustajoen vedenlaatu on heikointa aivan yläosilla. Korkein mitattu ammoniumtyppipitoisuus jäi kuluneena kesänä alle puoleen edellisen kesän ennätyslukemasta ja ilmeni täysin samalla havaintopaikalla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme