Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uimaveden laatua tarkkaillaan tänäkin kesänä – kolmella Helsingin rannalla uimista suositellaan välttämään

Jaa
Helsingissä on yhteensä 25 yleistä uimarantaa ja niiden uimaveden laatua valvotaan tänäkin kesänä säännöllisesti koko uimakauden ajan. Rastila on yksi kolmesta yleisestä uimarannasta, jonka vedenlaatu on luokiteltu huonoksi eikä uimista suositella. Uimaveden laadun tarkkailun lisäksi tehdään kesäisin uimarantatarkastuksia sekä seurataan sinilevätilannetta. Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut kävi tarkastuskäynnillä Rastilan uimarannalla heinäkuun alussa.
Terveysinsinööri Sari Front tekemässä nk. lasitestiä Rastilan uimarantatarkastuksen yhteydessä. Lasipurkin vedestä näkyy, jos rannalla on sinilevää. Kuva: Teina Ryynänen
Terveysinsinööri Sari Front tekemässä nk. lasitestiä Rastilan uimarantatarkastuksen yhteydessä. Lasipurkin vedestä näkyy, jos rannalla on sinilevää. Kuva: Teina Ryynänen

Yleisiltä uimarannoilta otetaan kesän aikana säännöllisesti yhteensä neljästä kahdeksaan vesinäytettä ja veden hygieenistä laatua seurataan määrittämällä vesinäytteistä ulosteperäisiä bakteereita. Lisäksi rannoilla seurataan veden lämpötilaa, sinilevien määrää sekä muita poikkeamia rannoilla kuten jätteiden esiintymistä.

Luokituksen laskentamenetelmä, joka on määritelty EU-tasolla annetussa lainsäädännössä, perustuu logaritmiseen laskentamenetelmään. Tämän vuoksi yksittäinenkin huono tulos voi vaikuttaa heikentävästi rannan luokitteluun, vaikka pääsääntöisesti uimaveden laatu olisi hyvää.

Rastilan uimarannan lisäksi uimista suositellaan välttämään Ison Kallahden ja Marjaniemen rannoilla. Lisäksi runsaiden sateiden aikaan uimista suositellaan välttämään Vantaanjoen varren uimarannoilla kesän 2023 ajan.

Jokaisella uimarannalla on ilmoitustaulu, josta löydät viimeisimmän vedenlaadun tutkimustuloksen ja mahdolliset varoitukset. Ajantasaisimmat tiedot verkossa löydät ulkoliikunta.fi-sivulta.

Rastilan rannalla tarkastuksessa pääosin kaikki hyvin

Rastilan uimarannalla on heinäkuisena iltapäivänä rauhallista. Terveysinsinööri Sari Front, joka työskentelee Helsingin kaupungin ympäristöpalveluissa, on tarkastuskäynnillä Rastilan yleisellä uimarannalla. Hän on yksi kolmesta Helsingin kaupungin uimavesivalvontaa tekevästä tarkastajasta.

”Rastilan uimarannalta otetaan tänä kesänä näytteitä tihennetysti ja tällä uimakaudella otetut näytteet ovat toistaiseksi olleet hyviä. Tästäkin huolimatta uimisen välttämissuositusta joudutaan jatkamaan ainakin tämä uimakausi loppuun. Millään Helsingin rannalla ei tänä kesänä ole koko uimakauden kestävää uimiskieltoa ja suurin osa rantojen vesinäytteistä on ollut tänä kesänä joko tyydyttäviä tai hyviä”, kertaa Sari Front.

Selkeää syytä yksittäisiin huonoihin uimavesituloksiin on haastavaa löytää, sillä uimaveden laatu vaihtelee normaalistikin. Uimaveden laadun heikkenemiseen saattaa olla siis monia syitä. Uimarannan tarkastuskäynnillä tarkastetaan erilaisia asioita, kuten hygieniaan vaikuttavia seikkoja: onko rannalla riittävät wc-tilat ja suositeltavaa olisi myös vaipanvaihtopiste, sekä millaiset suihkut ja roska-astiat alueelta löytyvät. Lisäksi tarkastuksessa katsotaan myös muun muassa roska-astioiden riittävyys ja varmistetaan, että rannalla on tarpeeksi tupakointikieltokylttejä, sillä Tupakkalaki kieltää tupakoinnoin yleisillä uimarannoilla. Yleisillä rannoilla ei saa myöskään kävelyttää tai uittaa koiria, joten tarkastaja tarkastaa myös koirakieltokyltit ja niiden näkyvyyden ja varmistaa sinilevätilanteen uimarannalla. Samalla hän voi varmistaa rantapelastajilta, että sinilevätilannetta tarkkaillaan päivittäin ja omavalvonta rannoilla toimii muutoinkin.

Lisäksi uimarantojen valvonnassa tarkastellaan valuma-alueita; uimarantojen lähelle laskee paikoin puroja sekä hulevesilinjoja, joilla saattaa olla myös vaikutusta uimarannan veden laatuun. Rastilan uimarannan viereen laskeva Rastilanpuro tuo hulevesiä rannalle pitkältäkin etäisyydeltä.

"Hulevesiin tulisikin suhtautua kuten ne olisivat jätevettä ja niiden johtamiseen ja käsittelyyn tulisi kiinnittää erityistä huomiota kaupunkialueilla", sanoo Sari Front ja katsoo tarkastuksen yhteydessä myös uimarannan läheisyyteen laskevan puron tilanteen.

Rastilan rannalla on moni asia mallillaan tarkastuskäynnin aikana. Sinilevätilanne rannalla on hyvä eikä levää ole havaittavissa. Rantaa haravoi Helsingin kaupungin Siisti kesä! -hankkeen kesätyöntekijä ja rantapelastajat hätyyttelevät lintuja pois laiturilta.

”Rantapelastajat, kesätyöntekijät ja muut siistijät tekevät tärkeää työtä rannoilla. Moni ei ajattele mitkä kaikki seikat voivat vaikuttaa rantojen veden laatuun. Yleisimpien vaikuttavien tekijöiden, kuten hulevesien ja pintavalumien lisäksi myös eläinten ulosteilla, yleisellä hygienialla rannoilla sekä vene- ja muulla liikenteellä on vaikutusta veden laatuun. On tärkeää muistaa, että suosituksia ei tehdä ihmisten kiusaksi, vaan ihmisten ja erityisesti herkkien väestöryhmien, kuten lasten ja vanhusten, suojelemiseksi.”

Uimarantojen tarkastuskäynnit vain pieni osa ympäristöterveyden velvoitteita

Uimarantojen tarkastuskäynnit ovat vain yksi pieni osa ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen velvoitteita. Kun uimarannan uimavesi luokitellaan huonoksi, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä uimarannan omistajan kanssa selvitettävä syyt uimaveden huonoon laatuun ja käynnistettävä siihen liittyvät hallintatoimenpiteet, viimeistään luokitusta seuraavan uimakauden alussa.

Helsingin kaupungin terveysviranomainen tekee toimenpiteitä uimaveden laadun parantamiseksi yhteistyössä eri asiantuntijaorganisaatioiden, kuten ympäristönsuojeluviranomaisen, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, rantojen ylläpitäjien ja Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelun asiantuntijoiden kanssa. Parhaillaan ollaan muun muassa käynnistämässä hanketta kokonaisvaltaisen kaupunkivesien (yhdyskuntajätevesien ja hulevesien) hallintasuunnitelman laatimiseksi. Uusia keinoja on otettu myös käyttöön uimarantojen ongelmien ja riskien selvittämiseksi, ja valuma-aluetarkastelussa seurataan tiiviisti myös purojen veden laatua ja käytössä on jatkuvatoimiset mittaustekniikat.

”Meidän tarkoituksenamme ei ole kieltää ihmisiä uimasta. Jos haluaa tänä kesänä uimaan, niin yleiset uimarannat ovat mitä mainioin paikka nauttia kesäpäivästä. Uimarannat ovat turvallisia ja valvottuja sekä niiden veden laatua tarkkaillaan koko kesän ajan ja moni rannoista on vielä luokiteltu hyviksi tai erinomaisiksi.”, Sari kehottaa.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Vs. terveysinsinööri Sari Front (17.7. asti)
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 33249
kymp.uimavesilaatuvalvonta@hel.fi


Ympäristötarkastaja Jukka Kiesi (18.7. alkaen)
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 32027
kymp.uimavesilaatuvalvonta@hel.fi

Kuvat

Terveysinsinööri Sari Front tekemässä nk. lasitestiä Rastilan uimarantatarkastuksen yhteydessä. Lasipurkin vedestä näkyy, jos rannalla on sinilevää. Kuva: Teina Ryynänen
Terveysinsinööri Sari Front tekemässä nk. lasitestiä Rastilan uimarantatarkastuksen yhteydessä. Lasipurkin vedestä näkyy, jos rannalla on sinilevää. Kuva: Teina Ryynänen
Lataa
Terveysinsinööri Sari Front kuvaa Rastilassa viemäriputkia puron yllä, joka kulkee leirintäalueen läpi. Rastilan leirintäalue on uimarannan läheisyydessä ja puro laskee mereen Rastilan rannan läheisyydessä. Hulevedet, sekä epäpuhtaudet rankkojen sateiden aikaan, huuhtoutuvat helposti puroon ja päätyvät meriveteen. Kuva: Teina Ryynänen
Terveysinsinööri Sari Front kuvaa Rastilassa viemäriputkia puron yllä, joka kulkee leirintäalueen läpi. Rastilan leirintäalue on uimarannan läheisyydessä ja puro laskee mereen Rastilan rannan läheisyydessä. Hulevedet, sekä epäpuhtaudet rankkojen sateiden aikaan, huuhtoutuvat helposti puroon ja päätyvät meriveteen. Kuva: Teina Ryynänen
Lataa
Siisti kesä! -hankkeen kesätyöntekijä haravoi Rastilan rantaa epäpuhtauksista, jotta ne eivät päätyisi veteen. Kuva: Teina Ryynänen
Siisti kesä! -hankkeen kesätyöntekijä haravoi Rastilan rantaa epäpuhtauksista, jotta ne eivät päätyisi veteen. Kuva: Teina Ryynänen
Lataa
Uimaveden laadusta tiedotetaan uimarannan ilmoitustauluilla, sekä ulkoliikunta.fi-sivustolla. Kuva: Teina Ryynänen
Uimaveden laadusta tiedotetaan uimarannan ilmoitustauluilla, sekä ulkoliikunta.fi-sivustolla. Kuva: Teina Ryynänen
Lataa
Rastilan uimarannan läheisyydestä kulkee paljon liikennettä. Kuva: Teina Ryynänen
Rastilan uimarannan läheisyydestä kulkee paljon liikennettä. Kuva: Teina Ryynänen
Lataa
Rantapelastajilla on tärkeä rooli huonontuneen vedenlaadun tiedotuksessa. Rantapelastajat seuraavat sinilevätilannetta päivittäin. Havainnot tiedotetaan eteenpäin Helsingin kaupungin ympäristöpalveluille. Jos sinilevää havaitaan, viedään rannalle tästä ilmoituskyltit. Rastilassa ei ollut vielä heinäkuun alussa sinilevää havaittavissa. Kuva: Teina Ryynänen
Rantapelastajilla on tärkeä rooli huonontuneen vedenlaadun tiedotuksessa. Rantapelastajat seuraavat sinilevätilannetta päivittäin. Havainnot tiedotetaan eteenpäin Helsingin kaupungin ympäristöpalveluille. Jos sinilevää havaitaan, viedään rannalle tästä ilmoituskyltit. Rastilassa ei ollut vielä heinäkuun alussa sinilevää havaittavissa. Kuva: Teina Ryynänen
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme