Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut

Dela

ECB:s pressmeddelande 27 juli 2023

Inflationen fortsätter att gå ner men beräknas fortfarande vara alltför hög under alltför lång tid. ECB-rådet är fast beslutet att se till att inflationen inom rimlig tid återgår till det medelfristiga 2-procentsmålet. ECB-rådet beslutade därför idag att höja de tre styrräntorna med 25 punkter.

Dagens räntehöjningar återspeglar ECB-rådets bedömning av inflationsutsikterna, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionen. Utveckling sedan det senaste sammanträdet stöder förväntningen om att inflationen kommer att dämpas ytterligare under resten av året men ligga kvar över målet under en utdragen tidsperiod. Även om vissa måtta visar tecken på att lätta är den underliggande inflationen överlag fortsatt hög. De tidigare räntehöjningarna fortsätter att med kraft slå igenom. Finansieringsförhållandena har stramats åt igen och dämpar alltmer efterfrågan. Det är en viktig faktor för att få tillbaka inflationen till målet.

ECB-rådets framtida räntebeslut kommer att säkerställa att ECB:s styrräntor sätts på tillräckligt restriktiva nivåer så länge som är nödvändigt för att inom rimlig tid återföra inflationen till det medelfristiga 2-procentsmålet. ECB-rådet kommer att fortsätta att följa ett databeroende tillvägagångssätt för att fastställa vilken nivå som är lämplig och hur länge restriktionen ska bestå. Framför allt kommer räntebesluten även fortsättningsvis att baseras på bedömningen av inflationsutsikterna med beaktande av inkommande ekonomiska och finansiella data, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionen.

ECB-rådet beslutade också om noll procents förräntning på minimireserver. Detta beslut kommer att bevara penningpolitikens effektivitet genom att bibehålla den aktuella penningpolitiska graden av kontroll över den penningpolitiska inriktningen och säkerställa att räntebesluten fullt ut når penningmarknaderna. Det kommer samtidigt att förbättra penningpolitikens effektivitet genom att reducera det totala räntebelopp som behöver betalas på reserver i syfte att implementera den lämpliga inriktningen.

Information om ändring av förräntning på minimireserver ges i ett separat pressmeddelande som publiceras kl.15.45 CET.

ECB:s styrräntor

ECB-rådet beslutade att höja de tre styrräntorna med 25 punkter. Följaktligen kommer räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten att höjas till 4,25 procent, 4,50 % respektive 3,75 % fr.o.m. den 2 augusti 2023.

Programmet för köp av tillgångar (APP) och stödköpsprogrammet föranlett av pandemin (PEPP)

APP-portföljen minskar i en måttlig och förutsägbar takt eftersom Eurosystemet inte längre återinvesterar värdepapper som förfaller.

Vad gäller PEPP-programmet avser ECB-rådet att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom det programmet fram till åtminstone slutet av 2024. I varje fall kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras så att den inte inverkar på den lämpliga penningpolitiska inriktningen.

ECB-rådet kommer att fortsätta tillämpa flexibilitet vid återinvestering av kommande förfall i PEPP-portföljen i syfte att motverka risker mot transmissionsmekanismen relaterat till pandemin.

Refinansieringstransaktioner

Allt eftersom bankerna återbetalar belopp som upplånats under de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna kommer ECB-rådet regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner och relaterad pågående återbetalning bidrar till den penningpolitiska inriktningen.

***

ECB-rådet står redo att, inom ramen för sitt mandat, vid behov justera alla sina instrument så att inflationen återgår till 2-procentsmålet på medellång sikt och bevara en smidig välfungerande transmission av penningpolitiken. Instrumentet för transmissionsskydd finns också tillgängligt för att motverka obefogade, störande marknadskrafter som utgör ett allvarligt hot mot den penningpolitiska transmissionen i samtliga länder i euroområde och möjliggör för ECB-rådet att mer effektivt uppfylla sitt prisstabilitetsmandat.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:45 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Nyckelord

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Muistutuskutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 3.10.2023 rahapolitiikasta ja euroalueen talouden näkymistä29.9.2023 09:34:31 EEST | Kutsu

Euroopan keskuspankin koronnostojen sarja on ollut poikkeuksellisen nopea ja voimakas – talttuuko euroalueen inflaatio ilman taantumaa ja rahoitusolojen liiallista kiristymistä? Miksi yhteinen rahapolitiikka ja hintavakaus on myös Suomen etu? Tervetuloa seuraamaan rahapolitiikkaa ja euroalueen talouden näkymiä käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 3.10.2023 klo 11.00. Suomen Pankin johtokunnan ja EKP:n neuvoston jäsen Tuomas Välimäki käy läpi euroalueen rahapolitiikkaa. Toimistopäällikkö Markku Lehmus kertoo talouden kehityksestä euroalueella. Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään maanantaina 2.10.2023 klo 12 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää mahdolliset TV- ja radiohaastattelupyynnöt. Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki. Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja

Amount of non-performing loans in the construction sector grew in August28.9.2023 10:00:00 EEST | Press release

At the end of August 2023, a total of 4.1%, or EUR 123 million, of the stock of loans granted to Finnish companies in the construction sector was classified as non-performing1. The share of non-performing loans rose by 0.9 percentage points (EUR 26 million) from July. In August, sectors with higher shares of non-performing loans than construction were entertainment2 (10.5%), health and social services (7.2%) as well as accommodation and food service (5.4%)3. Overall, the volume of non-performing corporate loans4 has increased slightly from last year, while still remaining low as a proportion of the entire corporate loan stock. In August 2023, non-performing loans accounted for 1.9% of the corporate loan stock (EUR 62.0 billion), as opposed to 1.6% in last year’s August (out of EUR 64.5 billion). Impairments5 and credit losses recognised on loans granted to companies in the construction sector have also increased this year, while impairments and credit losses on corporate loans as a who

De oreglerade lånen inom byggbranschen ökade i augusti28.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Av de utestående lånen som beviljats finländska företag inom byggbranschen var 4,1 %, dvs. 123 miljoner euro, oreglerade1 vid utgången av augusti 2023. Andelen oreglerade lån ökade med 0,9 procentenheter (26 miljoner euro) från juli. I augusti var de oreglerade lånens andel av utlåningen jämfört med byggbranschen högre inom underhållningsbranschen2 (10,5 %), sektorn för hälsovårds- och socialtjänster (7,2 %) samt inkvarterings- och förplägnadsbranschen (5,4 %)3. Som helhet har mängden oreglerade företagslån4 ökat något från i fjol, men deras andel av den totala utlåningen till företag är fortfarande liten. I augusti 2023 uppgick andelen oreglerade lån av de utestående företagslånen (62,0 miljarder euro) till 1,9 %, när deras andel av de utestående lånen (64,5 miljarder euro) i augusti för ett år sedan var 1,6 %. Mängden redovisade nedskrivningar5 och kreditförluster av lån till företag inom byggbranschen har också ökat i år, även om de redovisade nedskrivningarna och kreditförlusterna

Rakennusalan hoitamattomien lainojen määrä kasvoi elokuussa28.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaisille rakennusalan yrityksille myönnettyjen lainojen kannasta 4,1 % eli 123 milj. euroa oli hoitamattomia1 elokuun 2023 lopussa. Hoitamattomien lainojen osuus kasvoi 0,9 prosenttiyksikköä (euromääräisesti 26 milj. euroa) heinäkuusta. Elokuussa hoitamattomien lainojen osuus lainakannasta oli rakennusalaa korkeampi viihdealalla2 (10,5 %), terveys- ja sosiaalipalveluissa (7,2 %) sekä majoitus- ja ravitsemusalalla (5,4 %)3. Kokonaisuudessaan hoitamattomien yrityslainojen4 määrä on hieman kasvanut viime vuodesta, mutta niiden osuus koko yrityslainakannasta on pysynyt edelleen pienenä. Elokuussa 2023 yrityslainakannasta (62,0 mrd. euroa) hoitamattomia lainoja oli 1,9 %, kun vuosi sitten elokuussa niiden osuus lainakannasta (64,5 mrd. euroa) oli 1,6 %. Rakennusalan yritysten lainoihin kirjattujen arvonalennusten5 ja luottotappioiden määrä on myös lisääntynyt tämän vuoden puolella, vaikka kokonaisuudessaan yrityslainojen arvonalennus- ja luottotappiokirjaukset ovat pysyneet vähäisinä.

Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 3.10.2023 rahapolitiikasta ja euroalueen talouden näkymistä27.9.2023 11:10:53 EEST | Kutsu

Euroopan keskuspankin koronnostojen sarja on ollut poikkeuksellisen nopea ja voimakas – talttuuko euroalueen inflaatio ilman taantumaa ja rahoitusolojen liiallista kiristymistä? Miksi yhteinen rahapolitiikka ja hintavakaus on myös Suomen etu? Tervetuloa seuraamaan rahapolitiikkaa ja euroalueen talouden näkymiä käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 3.10.2023 klo 11.00. Suomen Pankin johtokunnan ja EKP:n neuvoston jäsen Tuomas Välimäki käy läpi euroalueen rahapolitiikkaa. Toimistopäällikkö Markku Lehmus kertoo talouden kehityksestä euroalueella. Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään maanantaina 2.10.2023 klo 12 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää mahdolliset TV- ja radiohaastattelupyynnöt. Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki. Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum