Työterveyslaitos

Rekommendationer till stöd för ungas arbetshälsa

Dela
Arbetshälsan bland unga som är i början av sin karriär stärks då arbetsplatsen stöttar deras resurser. Arbetshälsoinstitutet har för arbetsplatserna publicerat rekommendationer för stödjande av ungas arbetshälsa. I forskningsprojektet utvecklades även en kostnadsfri, resursorienterad gruppcoaching.

De första erfarenheterna i arbetslivet utgör grunden för arbetshälsa. Projektet Onnistuneesti työuralle utredde hur man kan stärka arbetshälsan och resurserna hos unga anställda som är i början av sin karriär. Dessa kan sammanfattas i tre rekommendationer: Stärk den ungas känsla av att hen klarar av och bemästrar jobbet, och stå vid hens sida i början av karriären.

– Det är möjligt att stödja resurser i vardagsarbetet till exempel genom att tydliggöra arbetsroller, på förhand gå igenom utmanande situationer och genom att ge den unga nyanställda uppgifter som ger hen upplevelsen av att klara av det egna arbetet, berättar specialsakkunnig Telma Rivinoja på Arbetshälsoinstitutet.

Positiv respons ger den unga ett lyft i början av karriären

I forskningsprojektet utarbetades en kostnadsfri resursorienterad gruppcoaching i syfte att ge arbetsplatser och chefer konkreta redskap att stötta medarbetare som är i början av sin karriär.

Deltagande i coachingen stärkte de unga medarbetarnas resurser, såsom känslan av att klara av och bemästra arbetsuppgifterna. Dessutom fick deltagarna i gruppcoachingen stöd av varandra och delade med sig av sätt att hitta lösningar på problematiska situationer i arbetet. Genom att förutse belastande arbetssituationer stärks i början av karriären förtroendet till den egna förmågan att lösa situationer, vilket skyddar mot arbetsrelaterad stress. 

– Genom att fundera på lösningar tillsammans stärks tron på att man själv kan lyckas. Det är synnerligen viktigt att få stöd och positiv återkoppling i början av en arbetskarriär. Responsen kan hjälpa den unga att få reda på sina egna styrkor, berättar Rivinoja. 

Uppmuntrande respons stärker bandet mellan chefen och medarbetaren. 
– Jag uppmanar cheferna att ge respons även på de minsta framstegen. Upplevelsen av att lyckas i sitt arbete bär långt i arbetet och i dess utmaningar, uppmuntrar Rivinoja.

Läs mer

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Kutsu: Mitä tutkimus kertoo vanhemmista työntekijöistä ja työurien pidentämisestä?18.9.2023 08:15:00 EEST | Kutsu

Työterveyslaitos järjestää Työpuntari-tilaisuuden perjantaina 27. lokakuuta Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla. Julkaisemme yli 55-vuotiaisiin työntekijöihin liittyviä poimintoja Miten Suomi voi? -tutkimuksesta. Lisäksi esittelemme ilmiöt, joiden vuoksi moni konkari jää liian aikaisin sivuun työelämästä. Luvassa on eri tutkimuksista nousevia ratkaisuja työurien pidentämiseen sekä näkökulmia konkareiden mahdollisuuksiin työelämässä.

Undersökning: Förebyggande och identifiering av irritationsastma kan rädda arbetsförmågan15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

I Arbetshälsoinstitutets projekt Irritationsastma har utarbetats konkreta anvisningar för företagshälsovården och arbetsplatser med hög risk om hur man kan identifiera, förebygga och behandla yrkesastma. Anvisningarna grundar sig på internationellt omfattande forskningsmaterial. I Finland exponeras uppskattningsvis tusentals arbetstagare för ämnen som kraftigt irriterar luftvägarna och som kan orsaka yrkesastma som i sin tur försämrar funktions- och arbetsförmågan samt livskvaliteten.

Tutkimus: Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen pelastaa työkyvyn15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Työterveyslaitoksen Ärsytysastma-hankkeessa on laadittu konkreettisia ohjeita työterveyshuolloille ja korkean riskin työpaikoille siitä, mikä auttaa ammattiastman tunnistamista, ehkäisyä ja hoitoa. Ohjeet perustuvat kansainvälisesti laajaan tutkimusaineistoon. Suomessa altistuu arviolta tuhansia työntekijöitä hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville aineille, jotka voivat aiheuttaa toiminta- ja työkykyä sekä elämänlaatua heikentävän ammattiastman.

Study: Prevention and identification of irritant-induced asthma protects work ability15.9.2023 08:30:00 EEST | Press release

The Irritant-induced Asthma project of the Finnish Institute of Occupational Health drew up practical guidelines that help occupational health services and high-risk workplaces identify, prevent and treat occupational asthma. The guidelines are based on internationally extensive research data. It is estimated that in Finland tens of thousands of employees are exposed to substances that cause significant irritation to the respiratory tract and can cause occupational asthma, which can decrease functional and work ability as well as quality of life.

Stöd för arbetsförmågan ska ges även i problemsituationer med inomhusluften14.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Frågor om arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften borde behandlas likadant som i andra situationer på arbetsplatsen. Frågan om arbetsförmågan borde tas upp till diskussion på ett objektivt och modigt sätt och i ett så tidigt skede som möjligt. Arbetshälsoinstitutets experter har i samråd med representanterna för arbetsplatserna utarbetat en handlingsmodell för stödjande av arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften och anvisningar om hur modellen ska tillämpas på arbetsplatsen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum