ELY-keskuksetELY-keskukset

Understödsansökan för projekt inom vattenkompetens öppnas 15.9.2023

Dela
Understödsansökan för programmet tillväxt och internationalisering av vattenkompetens är öppen 15.9.–31.10.2023. Understödet kan sökas för projekt som ökar den finländska vattenkompetensen, affärsverksamheten som grundar sig på den samt internationaliseringen.

Gemensamt meddelande från jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralen i Södra Savolax.

I denna tredje riktade tilläggsansökan är avsikten att särskilt stöda tvärsektoriell samverkan mellan vattenkompetens, energikompetens och digitalisering eller mellan vattenkompetens och väteekonomi. Särskilt vattenverk önskas delta i ansökningarna. Med tanke på det begränsade beloppet som kan sökas i tilläggsansökan, skulle finansieringen kunna täcka exempelvis tvärsektoriella utredningar. Det totala understödet som erbjuds är cirka 240 000 euro.

Ansökan är riksomfattande. Understöd kan ansökas av företag, kommuner, samkommuner och bolagen de äger och andra kommunägda aktörer samt föreningar och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar. Ansökningarna ska lämnas in till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

Högst 3,5 miljoner euro beviljas från moment 30.40.31 att användas under åren 2022–2025 som finansiering för projekt i anslutning till Finlands program för hållbar tillväxt. Under den första ansökningsomgången våren 2022 användes 1,76 miljoner euro av den beviljade summan. Under den andra ansökningsomgången våren 2023 beviljades 1,5 miljoner euro i understöd. Sammanlagt 3,3 miljoner euro har nu beviljats för projekt för ökad vattenkompetens och internationalisering för 2022–2025 under två ansökningsomgångar. Sammanlagt 49 beviljades stöd.

Projekt som understöds

Ansökningar önskas särskilt inom följande områden:

1. Samarbete mellan aktörerna inom vattenbranschen skapas och utvecklas

Projekten finansierar konsortier som erbjuder nya lösningar. Med samarbete avses bl.a. verksamhet i form av konsortier, regionala koncentrationer, vattentjänstverk samt nationella kluster och andra partnerskapsmodeller. En utmaning för internationaliseringen av vattenbranschen och affärsverksamhetens tillväxt är att företagen i branschen är relativt små och att produkt-, teknologi- och tjänsteutbudet är begränsat. Det behövs kompetensbaserade konsortier och lokomotivföretag som erbjuder helhetslösningar. Partnerskapen inom vattenbranschen måste utvecklas för att till exempel forskningsinstitutens och universitetens samt vattentjänstverkens kompetens kan inkluderas i konsortierna. Projekt som genomförs i samarbete fungerar också som referenser för företag när de ska bygga internationella partnerskap. Projekt enligt punkten kan erbjuda lösningar till exempel inom vattenförsörjningen eller administrationen av vattenresurserna.

I projekten kan man utnyttja möjligheterna till samarbete mellan vattenbranschen och andra branscher: alla samarbetsaktörer behöver inte vara aktörer inom vattenbranschen, utan samarbetsmöjligheter kan också finnas i andra branscher.

2. En ökad internationell affärsverksamhet inom vattenbranschen främjas

Projekten stödjer åtgärder med hjälp av vilka finländarna i framtiden kommer att vara mer betydande aktörer i den internationella vattenaffärsverksamheten. Den finländska kompetensen inom vattenbranschen kan producera lösningar på globala utmaningar inom vattenbranschen. Med lösningar avses till exempel teknologier, metoder och servicekoncept, eventuellt för ett visst marknadsområde som redan identifierats preliminärt. För att öka den internationella affärsverksamheten krävs stark marknadskännedom och att systematiskt bygga ett samarbete med internationella partner. I projekten kan man utnyttja nätverket Team Finland, som har kontaktpersoner och verksamhetsställen runt om i världen. Dessutom kan utländska aktörer delta i projekten. Endast organisationer som är registrerade i Finland kan dock vara föremål för understöd.

Vattentjänsterna och administrationen av vattenresurserna är ofta verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för, och därför är en förutsättning för internationalisering många gånger att den offentliga sektorn i högre grad deltar i företagens internationaliseringsverksamhet. Eftersom företagen producerar tjänster för vattentjänstverken i hemlandet är det viktigt att vattentjänstverken deltar i internationella exportkonsortier för att säkerställa trovärdigheten hos den positiva helhetslösning som konsortiet erbjuder. Vattentjänstverken har hittills endast sällan varit samarbetspartner för företag i internationella projekt.

3. Kompetensen, tillväxten och förutsättningarna för internationalisering inom vattenbranschen stärks på andra sätt än de som avses vid punkt 1 och 2

Projekten stödjer lösningar som har en mildrande påverkan på klimatförändringen eller anpassningen till klimatförändringen samt förhindrandet av naturförlust. Det kan föreslås att de förutsättningar som eftersträvas ska stärkas även på andra sätt, till exempel genom att intensifiera samarbetet och interaktionen mellan aktörerna inom vattenbranschen och andra sektorer. Projekten kan vara till exempel projekt mellan vattenkompetenskluster och kluster inom cirkulär ekonomi, eller projekt som främjar vattenansvar.

Närmare uppgifter om understödet och hur man ansöker om det finns i ansökningsanvisningarna.

Nyckelord

Kontakter

Projektchef Anitta Sihvonen, NTM-centralen i Södra Savolax
anitta.sihvonen@ely-keskus.fi, tfn 0295 024064


Sakkunnig inom vattenaffärsverksamhet Tanja Heikkilä, NTM-centralen i Södra Savolax, tanja.heikkila@ely-keskus.fi, tfn 0295 024187

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Ansökningarna om utvecklingstjänster för företag upphör22.9.2023 12:32:52 EEST | Tiedote

NTM-centralernas Utvecklingstjänster för företag läggs ned i början av 2024 i enlighet med regeringsprogrammet. Ansökningstiden för Analys- och Konsulteringstjänster går ut i alla landskap senast 30.11.2023. I landskapen Västra och Södra Finland upphör dock anslagen redan tidigare. Minst anslag finns till förfogande i Västra Finland, där man inte längre rekommenderar att lämna in nya ansökningar. Ansökningarna behandlas i den ordning de inkommit och tjänsterna beviljas så länge det finns anslag. Under hösten inleds ännu nya utbildningar.

ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelujen haut päättyvät22.9.2023 12:32:52 EEST | Tiedote

ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelut lakkautetaan vuoden 2024 alusta hallitusohjelman mukaisesti. Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen haku päättyy kaikissa maakunnissa viimeistään 30.11.2023. Länsi- ja Etelä-Suomen maakunnissa määrärahat kuitenkin loppuvat jo aiemmin. Vähiten määrärahaa on käytettävissä Länsi-Suomessa, jossa uusien hakemusten jättämistä ei enää suositella. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja palveluja myönnetään niin kauan kuin määrärahoja riittää. Syksyn aikana on käynnistymässä vielä uusia koulutuksia.

Korjaamisen jalo taito - suunnitteletko vanhan rakennuksesi korjausta?18.9.2023 14:00:33 EEST | Tiedote

Tervetuloa 10.10.2023 Turussa järjestettävään Korjaamisen jalo taito -seminaariin (etäosallistumismahdollisuus). Seminaarissa pureudutaan korjausrakentamisen taidon tarpeisiin ja uhanalaisuuteen. Tapahtuma on suunnattu valtakunnallisesti kaikille rakentamisen ja kiinteistönhuollon parissa toimiville ja alalle aikoville sekä koulutuksen parissa työskenteleville. Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain määrärahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon. Tänä vuonna rakennusperinnön hoidon avustusten haku käynnistyy 17.10.2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum