HUS

HUS tvingas balansera sin ekonomi med 52 miljoner euro 2024

Dela
HUS sammanslutningens styrelse behandlade läget i budgetberedningen för 2024 och gjorde upp riktlinjer för den fortsatta beredningen.

Utgångspunkten för planeringen av nästa års budget kommer att vara ett nollresultat vilket innebär ett balanseringskrav på cirka 52 miljoner euro. Trots den svåra ekonomiska situationen bibehålls personalförmånerna på samma nivå som 2023. Även HUS eget forskningsanslag bibehålls på samma nivå som 2023.

Budgetberedningen fortsätter bland annat med beredningen av balanseringsprogrammet och läget i budgetberedningen behandlas nästa gång i HUS sammanslutningens styrelse den 11 september 2023. De ordinarie behandlingarna av budgetförslaget är på de möten som HUS-sammanslutningens styrelse håller den 23 oktober och 13 november 2023. Efter det går budgeten vidare till HUS-sammanslutningens stämma den 14 december 2023 för godkännande.

Efterfrågan på specialiserad sjukvård fortsatte att öka

Under januari–juni ökade antalet icke-brådskande remisser med 8,1 procent jämfört med föregående år. Även antalet patienter som väntat på vård i mer än sex månader ökade med 293 personer under maj–juni. Medianen för väntetiden på tillgång till vård var 72 dygn.

Sammanslutningens styrelse kräver att det på styrelsemötet den 11 september läggs fram en redogörelse för med vilka åtgärder vårdköerna ska avvecklas inom HUS så att den lagstadgade nivån uppnås.

Personalomsättningen minskade i början på året

Personalomsättningen minskade under januari–juni jämfört med föregående år. Likaså har antalet sjukfrånvarodagar för hela personalen minskat jämfört med föregående år.

Under januari–juni underskred verksamhetsintäkterna budgeten med 2,6 procent (38,4 miljoner euro) och på motsvarande sätt överskred verksamhetskostnaderna budgeten med 0,5 procent (6,7 miljoner euro). Överskridningen av verksamhetskostnaderna utgjordes av personalkostnader som överskred budgeten med 1,8 procent (13,8 miljoner euro), medan övriga kostnadsposter underskred budgeten. Överskridningen av personalkostnaderna berodde på större löneförhöjningar än budgeterat.

Räkenskapsperiodens resultatutfall för januari–juni visade ett underskott på 30,1 miljoner euro, vilket är 42,1 miljoner sämre än vad som planerats i budgeten (budgeten 1–6/2023 + 12,0 miljoner euro).

Övriga ärenden godkändes enligt föredragningslistan.

Det justerade protokollet publiceras på
https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Sammanslutningens styrelse höll sitt möte den 21 augusti 2023. Följande möte hålls den 11 september 2023.

Kontakter

sammanslutningens styrelseordförande Risto Rautava, tfn 040 504 5851


verkställande direktör Matti Bergendahl, HUS, kontakt via assistent Kaarina Heikinheimo 050 427 9861 eller per e-post fornamn.efternamn@hus.fi


ekonomidirektör Jari Finnilä, HUS, fornamn.efternamn@hus.fi

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet. 

På HUS får nästan 700 000 patienter vård varje år. Hos oss arbetar närmare 27 000 proffs för patientens bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar i Finland och inom Södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till oss. 

HUS – Den främstavården 

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum