Tasavallan presidentin kanslia

Republikens president Sauli Niinistös tal på ambassadörsmötet i Helsingfors den 22 augusti 2023

Dela

Ärade beskickningschefer, mina damer och herrar

Vi lever i en tid av ackumulerande och accelererande förändringar. År och årtionden av drivkrafter och ett ökat tryck är nu i snabb upplösning runt om i världen.

Det känns som om historien går i snabbspolning. Så mycket har hänt sedan det senaste ambassadörsmötet i fjol, både ute i världen och här i Finland.

Medan kriget rasar i Europa har vi stärkt Finlands säkerhet och internationella ställning. Finland har blivit medlem i försvarsalliansen Nato och samtidigt har vi ytterligare befäst våra bilaterala relationer med viktiga allierade och partner.

Under denna exceptionella tid har den finländska diplomatin visat sin styrka och sitt värde. Stora projekt har slutförts och det vardagliga, men viktiga arbetet med mindre frågor har fortsatt.

Det gångna året har inte varit lätt. De turbulenta tider vi lever i har också återspeglats direkt i ert arbete. Våra ambassader runt om i världen har varit tvungna att arbeta under allt svårare förhållanden. I Kiev har arbetet redan länge fortgått i en omgivning som präglas av krig. I Moskva och Sankt Petersburg har den ena tråkiga överraskningen avlöst den andra. I höst kommer en epok i Sankt Petersburg att avslutas då generalkonsulatet där stängs. Även i Mellanöstern har man varit tvungen att reagera snabbt på föränderliga situationer, senast i Bagdad.

Jag vill därför tacka er och de kompetenta medarbetarna på de beskickningar ni leder för allt det arbete ni har utfört, outtröttligt och oavsett omständigheterna, även i år.

***

Även om mycket har förändrats så finns det mycket som är som förut. Finland är och förblir ett stabilt och förutsägbart nordiskt land. För oss är Norden inte bara en politisk referensgrupp, det nordiska är också en grundläggande identitet och värdegrund. Det är en grupp av likasinnade länder som har förmåga att verka tillsammans och bära bördan tillsammans. Länder som vid behov är redo att försvara varandra och också värden som är viktiga för oss. Tillsammans är vi starkare på alla områden, oavsett om det gäller att främja våra utrikes- och säkerhetspolitiska mål eller våra affärsintressen.

Norden och det nordiska har dragningskraft. I maj hade jag äran att vara värd för president Zelenskyj och de övriga nordiska ländernas statsministrar här i Helsingfors. I juli samlades vi igen, denna gång med Förenta staternas president Joe Biden som gäst. Jag tror att det nordiska varumärket kommer att sammanföra oss allt mer i framtiden.

Riktiga vänner har vi även på andra håll. När Sverige förhoppningsvis snart har blivit Natomedlem är vi förenade i en allians med 31 stater. Denna allians täcker nästan hela Östersjön. Likaså är vårt förhållande till Förenta staterna nu starkare än någonsin och det kommer att stärkas ytterligare genom det bilaterala försvarssamarbetsavtalet.

Även framöver är det likväl Finland som bär det yttersta ansvaret för sin egen säkerhet. Men vi bär vårt ansvar som medlem av försvarsalliansen Nato och som en nära allierad till dess medlemsstater. Detta maximerar vår egen säkerhet. Samtidigt stärker det säkerheten för våra allierade.

Att gå med i en militär allians är en stor förändring i vår säkerhetspolitik. Finlands militära integration i Natos strukturer har formellt slutförts, men det verkliga arbetet har bara börjat. För många av er innebär detta konkreta förändringar i ert arbete. Jag vill dock påminna er om att vi som ett allierat land fortfarande är samma Finland som förut, inte större än vad vi är, men ett land som beslutsamt håller fast vid det som är vårt.

Finland bygger inte sin utrikes- och säkerhetspolitik enbart på militär avskräckning. Behovet av vår egen diplomati har inte minskat. Tvärtom. Vi tror fortfarande på kraften i dialog och samarbete överallt där det är möjligt. Vi vill fortfarande lindra och överbrygga skiljelinjer och skapa ömsesidig respekt och förtroende. Även i fortsättningen kommer Finland att leta efter en gemensam nämnare, hur liten den än må vara.

Tyvärr är detta inte möjligt med alla just nu. Ryssland målar raskt upp en fiendebild av oss. Detta beror främst på Rysslands interna behov, men det har också externa effekter. Orsak och verkan vänds upp och ner. Förövaren framställs som offer. Västvärlden och Finland framställs som hot och fara. Sådan är informationskrigföringens förvridna natur.

Vi måste också vara förberedda på allehanda andra otrevligheter. Olika slag av cyberhot och hybridhot har blivit en del av vår vardag. Polens och Lettlands gränser är återigen under ökat tryck från illegal invandring. Nyheterna från Sverige väcker också larm om terrorhot.

Inte heller vi är immuna mot denna typ av åtgärder. Detta kräver att vi skärper vårt eget agerande och vår egen beredskap, inte bara i förhållande till Ryssland, utan också i ett bredare perspektiv. Vi måste nu satsa på säkerhet inom alla sektorer och täppa alla luckor både i prestanda och i lagstiftning.

Detta är en utmaning för hela Europa – och Europeiska unionen. Förenta staterna har fortfarande ett mycket stort ansvar för säkerheten på vår kontinent. Detta är förstås värdefullt för oss, men det är inte självklart att det alltid kommer att vara så. Mitt återkommande tema har varit att Europa måste ta sitt ansvar på mycket större allvar. Nu är det verkligen dags att vakna upp till detta ansvar. Det betyder inte att vi gör avkall på det transatlantiska samarbetet. Tvärtom. Ett starkare Europa ökar också vår förmåga att samverka med Förenta staterna.

***

För drygt hundra år sedan var den finländska diplomaten Herman Gummerus stationerad i Ukraina under landets första, kortvariga självständighet. Några av hans viktigaste iakttagelser under vistelsen var att ukrainarna har en stark nationell identitet och fosterlandskärlek. Han såg att det ukrainska folket inte nöjde sig med sin underkuvade ställning, och ansåg att Ukrainas frihet också låg i Finlands intresse. ”Vi finländare kommer att glädjas när det ukrainska folket lyckas i sin strävan efter frihet, något som i så hög grad ligger i vårt eget lands intresse”, skrev han. Världen och Finland har förändrats, men dessa iakttagelser är fortfarande giltiga.

I Ukraina fortsätter vapnen att tala. Månad för månad har Ryssland trappat upp sin krigföring. Ryssland har bombat civil infrastruktur och städer, annekterat nya områden och använt kyla och hunger som vapen. Genom att dra sig ur spannmålsinitiativet för Svarta havet har Ryssland allt tydligare tagit den globala livsmedelsmarknaden och de otaliga människor som drabbas hårdast av de stigande spannmålspriserna som gisslan.

Det nya är dock att man har börjat tala om fred. Den rättvisa och varaktiga fred som Ukraina förtjänar är förmodligen fortfarande långt borta, men två av dess huvudlinjer börjar redan ta form.

Den första är betydelsen av principerna i FN-stadgan. Detta bekräftades vid ett möte mellan nationella säkerhetsrådgivare i Jeddah, Saudiarabien, för några veckor sedan. Det var särskilt betydelsefullt att Kina deltog i mötet.

Den andra är den växande och delade globala oron över krigets konsekvenser. Kriget utkämpas i Ukraina, men dess skugga faller över hela världen.

Dessa två riktlinjer för nu det internationella samfundet samman för att diskutera fred. Bara det faktum att man för en diskussion om situationen ökar förståelsen. Men ännu viktigare är det att diskussionerna visade att det finns en gemensam förståelse av de grundläggande principerna. Det är också en faktor som Ryssland måste ta hänsyn till.

En rättvis och varaktig fred i Ukraina är ett värde i sig. För ukrainarna själva är detta det mest värdefulla och nödvändiga målet. Framsteg på detta område kan tjäna en bredare fredsfråga i världen och bidra till att minska de globala spänningarna.

Samtidigt har diskussionen om framtiden för den europeiska säkerhetsordningen inletts. Det är bra. Men så länge kriget rasar i Europa kommer utarbetandet av en ny säkerhetsordning att vara ett famlande i mörkret. Ändå måste vi fortsätta att treva oss fram.

Finlands ordförandeskap i OSSE närmar sig. Det är uppenbart att vi nu lever i en helt annan värld än när vi åtog oss detta uppdrag. Men det är inte uteslutet att 2025 blir en avgörande vändpunkt för den europeiska säkerhetsordningen. Om tiden då har kommit för förhandlingar och dialog är OSSE, trots dess många utmaningar, en naturlig plattform för dem. Och om kriget då – vilket jag innerligt hoppas –har tagit slut, kan OSSE och dess olika verktyg bidra till att säkerställa fortsatt fred och främja utformningen av en ny, hållbar säkerhetsordning. Av den stat som då innehar ordförandeskapet kräver allt detta noggranna förberedelser och grundligt överlagd diplomati.

***

Vårt ambassadörsmöte här hemma i Finland är inte det enda viktiga mötet denna vecka. Jag tänker på Brics-toppmötet i Sydafrika.

Det finns två sakfrågor som markerar Brics-mötet. För det första försöker man nu hitta och bygga upp en motkraft till västvärlden. Denna strävan tycks vara attraktiv. Många länder vill gärna gå med i Brics-gruppen.

För det andra verkar det stå klart att Brics inte är någon monolit. Den omfattar länder med väldigt olika utgångspunkter. Gruppens medlemmar inser nog själva att det inte räcker med att bara vara emot något för att ha en gemensam agenda. Därför är det värt att noga följa vilka nya initiativ Brics-länderna börjar föra fram. Västvärlden kommer knappast att gilla dem alla.

En av deltagarna kommer likväl inte att vara fysiskt närvarande. Rysslands president Putin deltar i mötet på distans. Detta är ett bevis på Internationella brottmålsdomstolens styrka.

Det pågår en kamp om nationernas själar. Man hör ofta sägas att västvärlden borde ha ett bättre narrativ. Det skulle naturligtvis inte skada att ha en bra och begriplig berättelse. Men världen bygger inte enbart på argument. De måste backas upp av konkreta åtgärder som visar vem man kan lita på.

Vårt bidrag kan inte bara vara att peka på bristerna i andras tänkande. Vi måste visa, i ord och handling, varför andra borde se vissa saker på ett annat sätt. Att ändra en annans åsikt behöver inte alltid vara målet. Ibland är det lika viktigt att respektfullt erkänna meningsskiljaktigheter och försöka se bortom dem till andra, möjligen förenande frågor. Här har Finland en särskilt värdefull tradition att värna om.

***

I september 2021 höll jag Finlands nationella anförande i FN:s generalförsamling. I mitt tal förde jag fram det faktum att klimatförändringarna går snabbare framåt än vad vi tidigare hade trott. Samtidigt konstaterade jag att vi står inför ett globalt klimatnödläge.

Den gångna sommaren har visat att farhågorna om ett nödläge har börjat besannas. Stekande hetta och skogsbränder av tidigare oförutsedd styrka har härjat i vissa områden, medan andra har drabbats av exceptionellt kraftiga regn och översvämningar. Och även om stormen Lahja, som nyligen hotade Finland, inte blev av, har klimatförändringarna ingalunda avlysts här hos oss heller. Det vi nu har fått uppleva ger nämligen bara en försmak av kommande prövningar, om vi inte lyckas få klimatförändringarna under kontroll.

Vi befinner oss vid potentiellt oåterkalleliga vändpunkter. I en sådan situation bör vi inse att det inte finns något hörn på denna planet som kan undgå allvarliga svårigheter. Och även om klimatförändringarna är något mildare i vissa regioner kommer problemen i de hårdast drabbade områdena att påverka resten av världen.

Men vi kan inte dämpa klimatförändringarna genom att hålla tal. Det räcker inte heller med insatser bara här i Finland. Vi behöver långtgående globala åtgärder. Under en lång tid har vi sagt och hört att det nu är dags att agera. Nu är det verkligen dags.

***

För diplomater behöver man knappast betona att världen också byggs med ord. Ett enda ord, uppriktigt, noggrant valt och uttalat i rätt tid, kan hela en inflammerad situation och föra människor samman igen.

Ord kan också användas för att skada och förstöra världen. Det har faktiskt stor betydelse hurdant språk vi använder. Historien visar hur onda ord bara sprider osämja, till och med hat. Hat, i sin tur, leder lätt till handlingar, till och med våld.

Nationell integritet och enighet är Finlands traditionella grundvalar. Styrkan i dem framgick också av vårt snabba och resoluta beslut att gå med i Nato. I denna tid är det allt viktigare att vårda och bygga upp vår enighet istället för att rasera den.

Frön till osämja blir sådda och får näring också från utanför våra nationella gränser. Finlands första och viktigaste försvarslinje finns fortfarande mellan finländarnas öron. Vi måste alla tillsammans se till att denna försvarslinje håller.

***

Även om det finns faror och svårigheter i vår tid är allt inte dåligt. Mycket är onekligen bättre nu än förr. Vi har dessutom allt vi behöver för att bygga en bättre värld.

Utrikespolitik handlar inte bara om hård säkerhet och tuffa positioner. En av diplomatins viktigaste uppgifter är att finna hoppfulla utsikter. Då finner man också ofta det kreativa element som förenar och för samman människor och nationer. Jag vill önska er styrka och framgång även i denna viktiga uppgift.

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

Lettlands president på arbetsbesök till Finland22.9.2023 14:07:26 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 31/2023 22.9.2023 Lettlands president Edgars Rinkēvičs avlägger ett arbetsbesök i Finland torsdagen den 28 september 2023. Värd för besöket är republikens president Sauli Niinistö. President Niinistö och president Rinkēvičs för officiella samtal på Presidentens slott. Diskussionsämnen är de bilaterala relationerna mellan Finland och Lettland samt säkerheten i Östersjöregionen och i Europa. Efter diskussionerna håller presidenterna en gemensam presskonferens. Under sitt besök träffar president Rinkēvičs också statsminister Petteri Orpo och riksdagens vice talman Paula Risikko. Detta är president Rinkēvičs första besök i Finland. Lettlands tidigare president Egils Levits avlade ett arbetsbesök i Finland 2019. President Niinistö besökte Lettland senast för att delta i mötet mellan JEF-ländernas stats- och regeringschefer i december i 2022.

Latvian presidentti työvierailulle Suomeen22.9.2023 14:07:26 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 31/2023 22.9.2023 Latvian presidentti Edgars Rinkēvičs saapuu työvierailulle Suomeen torstaina 28. syyskuuta 2023. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Presidentti Niinistö ja presidentti Rinkēvičs käyvät viralliset keskustelut Presidentinlinnassa. Keskustelunaiheina ovat Suomen ja Latvian kahdenväliset suhteet sekä Itämeren alueen ja Euroopan turvallisuuskysymykset. Keskustelujen jälkeen presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden. Presidentti Rinkēvičs tapaa vierailullaan myös pääministeri Petteri Orpon ja eduskunnan varapuhemies Paula Risikon. Kyseessä on Latvian presidentti Rinkēvičsin ensimmäinen vierailu Suomeen. Latvian edellinen presidentti Egils Levits teki työvierailun Suomeen vuonna 2019. Presidentti Niinistö vieraili edellisen kerran Latviassa JEF-maiden päämieskokouksessa joulukuussa 2022.

President of Latvia to visit Finland22.9.2023 14:07:26 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 31/2023 22 September 2023 President of Latvia Edgars Rinkēvičs will make a working visit to Finland on Thursday 28 September 2023. The visit will be hosted by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö. President Niinistö and President Rinkēvičs will hold their official discussions at the Presidential Palace. Items on the agenda include bilateral relations between Finland and Latvia and security issues in the Baltic Sea region and Europe. The Presidents will hold a joint press conference after their discussions. During his visit, President Rinkēvičs will also meet with Prime Minister Petteri Orpo and Deputy Speaker of Parliament Paula Risikko. This is Rinkēvičs’ first visit to Finland as President of Latvia. The previous Latvian president, Egils Levits, made a working visit to Finland in 2019. President Niinistö last visited Latvia for the meeting of Joint Expeditionary Force (JEF) country leaders in December 202

Republikens president Sauli Niinistös anförande i generaldebatten i Förenta nationernas 78:e generalförsamling i New York den 20 september 202320.9.2023 19:46:19 EEST | Tiedote

Herr ordförande, Ärade delegater, Mina damer och herrar För mer än tio år sedan, när jag talade inför generalförsamlingen för första gången som Finlands president, verkade världen komplicerad. I Mellanöstern och Nordafrika hade många nationer genomgått enorma förändringar till följd av en våg av uppror. Europa kämpade med den djupaste finanskrisen i efterkrigstidens historia. Människor runt om i världen drabbades av instabilitet och konflikter. Men i denna sal var vår gemensamma uppgift att skapa en konstruktiv anda. Att förstå varandra och hitta lösningar på de utmaningar vi stod inför. Det är därför vi samlas här i New York. Inte bara för att hålla tal. Inte bara för att bli synas. Men för att tillsammans se till att vårt globala samfund går i rätt riktning. I dag, när jag talar till denna församling för sista gången, måste jag fråga: har vi lyckats med vår uppgift? Världen har blivit allt mer komplicerad. De globala spänningarna är påtagliga och konkurrensen mellan stormakterna acce

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe YK:n yleiskokouksen 78. yleiskeskustelussa New Yorkissa 20.9.202320.9.2023 19:46:19 EEST | Tiedote

Herra puheenjohtaja, arvoisat osanottajat, hyvät naiset ja herrat Kun reilut kymmenen vuotta sitten puhuin ensimmäistä kertaa YK:n yleiskokouksessa Suomen tasavallan presidentin ominaisuudessa, maailma vaikutti varsin monimutkaiselta. Monet Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maat olivat läpikäyneet valtavia muutoksia kansannousujen seurauksena. Eurooppa kamppaili sotienjälkeisen ajan syvimmän talouskriisinsä kourissa. Ympäri maailmaa ihmiset kärsivät epävakauden ja konfliktien seurauksista. Ja kuitenkin tässä kokoussalissa yhteinen tehtävämme oli luoda rakentavaa ilmapiiriä, ymmärtää toisiamme ja etsiä ratkaisuja kohtaamiimme haasteisiin. Juuri tästä syystä me kokoonnumme tänne New Yorkiin. Emme pelkästään pitämään puheita. Tai vain tullaksemme nähdyiksi. Vaan varmistamaan kollektiivisesti, että kansainvälinen yhteisömme on menossa oikeaan suuntaan. Kun tänään puhun tällä foorumilla viimeistä kertaa, minun on kysyttävä: olemmeko onnistuneet tehtävässämme? Maailmasta on tullut entistäkin moni

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum