Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Den regionala beredskapen är på god nivå i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område

Dela

Den regionala beredskapskommittén som sammanträdde under ledningen av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fick höra lägesöversikter från olika sektorer. Det allmänna regionala läget inom beredskapen är gott, men fågelinfluensan och hur de som har det sämst ställt ska klara sig när ekonomin skärps väcker oro.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland sammankallade den regionala beredskapskommittén som sammanträdde torsdagen 24.8.2023 för höstens första möte. Under mötet uppdaterades den regionala lägesbilden för beredskapen och utsikterna inför hösten sågs över.

Överdirektör Marko Pukkinen berättade inledningsvis om regionförvaltningsreformen enligt regeringsprogrammet. Regionförvaltningsverken övergår från början av 2026 till en riksomfattande sektorsövergripande myndighet, som också kommer att innefatta uppgifter från Valvira och miljöansvarsområdet vid NTM-centralerna. Syftet med reformen är att stärka enhetliga förfaranden inom tillstånd och tillsyn och göra tillståndsprocesserna smidigare. Regional närvaro och funktionsförmåga tryggas enligt välfärdsområdenas samarbetsområden.

Det övergripande läget i regionen är lugnt

I de aktuella översikterna för organisationerna som deltar i beredskapskommittéarbetet konstaterades bland annat att strukturerna inom beredskapen i samband med grundandet av välfärdsområdena har fåtts i skick och att förberedelser för störningssituationer inom social- och hälsovården pågår. 

Myndigheterna följer i nära samarbete med fågelinfluensläget som särskilt har påverkat pälsfarmerna i Mellersta Österbotten och Österbotten. I regionen görs allt som är möjligt för att sjukdomen inte ska orsaka risker för människor eller andra djur. Läget har omfattande följder för sysselsättningen och näringsidkare i de österbottniska landskapen.

Beredskapens roll i olika organisationers verksamhet och dess betydelse har på ett omfattande sätt identifierats i regionen. Inom flera sektorer märks också administrativa förändringar och arbetet de medför. Det övergripande läget inom försörjningsberedskapen är fortsatt stabilt.

Ökat behov av mathjälp och ekonomiskt stöd

Jukka Helin, sakkunnig i Lappo stift, lyfte fram oron för hur de som har det dåligt ställt ska klara sig då det ekonomiska läget och utkomsten fortsättningsvis skärps. Inom kyrkan har man lagt märke till att behovet av mathjälp och ekonomiskt stöd betydligt har ökat. Detta märks tydligast i de stora städerna, men fenomenet är bekant också på mindre orter. Diakoniarbetet har fått en ny klientgrupp, förvärvsarbetande låginkomsttagare. Dessutom finns de etablerade kunderna fortsättningsvis. Utmaningarna med marginalisering syns i alla åldersklasser. Den allmänna polariserade stämningen hade förstärkts och behovet av samtalsstöd har ökat.

Helin påminde om att det på riksnivå vore viktigt att noga fundera över hur drastiska förändringar man gör i den sociala tryggheten. De planerade nedskärningarna ökar behovet av understöd och ökar känslan av otrygghet och hopplöshet. Detta kan kanaliseras på ett mycket våldsamt sätt, till och med så att samhällsfreden rubbas. 

Det är skäl att vara medveten om läget och att utveckla samarbetet mellan till exempel socialarbetet i välfärdsområdena och kyrkans sociala arbete. Lokalt samarbete ökar förståelsen bland olika aktörer och bidrar till att klara av de växande utmaningarna. 

I den regionala beredskapskommittén som samordnas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland deltar 46 aktörer från regionen. Samarbete görs på bred front. En central del av regionförvaltningsverkens verksamhet är att göra det möjligt för aktörerna att hålla kontakt med varandra och att förmedla korrekt och aktuell information till alla parter. De regionala aktörerna har nära samarbete som blir mångsidigare allt eftersom nya störningssituationer uppstår.


Mer information:

Överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582
fornamn.efternamn@rfv.fi

Direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800
fornamn.efternamn@rfv.fi 

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 202419.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum