Työterveyslaitos

Brist på förtroende och arbetets osäkerhet förutspår osakligt bemötande

Dela
Inom kommunsektorn har ungefär var tionde upplevt osakligt bemötande på sin arbetsplats. Risken ökar om det finns osäkerhet och misstro i arbetsgemenskapen i förhållande till arbetets kontinuitet, arbetsgemenskapen och den närmaste chefen. Situationer med hotfulla kunder är också kopplade till en känsla av psykologisk otrygghet. Guider om förebyggande av konflikter finns nu tillgängliga för arbetsgivare att ladda ner.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 29.8.2023

Osakligt bemötande har kopplats till ökad sjukfrånvaro, depressions- och ångestsymtom samt sömnproblem. De som har upplevt osakligt bemötande är också mer benägna att lämna sin arbetsgivare än andra anställda.

Arbetsgivarna är enligt arbetarskyddslagen skyldiga att säkerställa en säker arbetsmiljö. Det behövs dock mer målinriktade och beprövade metoder. Forskningsprojektet inleddes baserat på kommunorganisationernas praktiska behov av att hitta nya verktyg för att förebygga och utreda osakligt bemötande och situationer med hotfulla kunder.

Ökad risk för konfliktsituationer inom vårdarbetet

Av yrkena inom den kommunala sektorn rapporterade arbetstagare inom hälsovården och omsorgsarbetet de flesta fallen av osakligt bemötande. Tidigare erfarenheter av utslagning, överdriven arbetsbelastning, hotet om att arbetsuppgifterna kommer att upphöra och kort tid i arbetsuppgiften ökar risken. I svaren lyfte man också fram upplevelsen av att inte bli förstådd och accepterad i sin arbetsgemenskap och att man inte kan lita på chefen.

– Det är värt att satsa på förebyggande av osakligt bemötande om dessa fenomen framhävs eller ökar i arbetsgemenskapen, även om de faktiska erfarenheterna av mobbning på arbetsplatsen ännu inte rapporteras i enkäterna om arbetshälsa, säger ledande forskare Jenni Ervasti från Arbetshälsoinstitutet.

I Kunta10-undersökningen år 2022 hade knappt hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen som arbetade inom den kommunsektorn upplevt våld eller hot om våld i arbetet. Faktorer som förutsäger situationer med hotfulla kunder varierar beroende på yrke. I vård- och omsorgsyrkena ökar risken på grund av skiftarbete, ett intensivt arbetstempo, brådska och svårighet att ta pauser under arbetsdagen.

Psykosociala resursfaktorer minskar både osakligt bemötande och situationer med hotfulla kunder

Positiva förändringar i den närmaste chefens och arbetsgemenskapens agerande var förknippade med både minskat osakligt bemötande och situationer med hotfulla kunder på arbetsplatser inom kommunsektorn under den tvååriga uppföljningen.

– På arbetsplatserna måste man framför allt fokusera på att utveckla interaktionen och samarbetet mellan chefsarbetet och arbetsgemenskapen, säger äldre sakkunniga Nina Olin från Arbetshälsoinstitutet.

I en delundersökning om lärares risk för våld konstaterades att även om lågstadielärarnas risk för våld var 20 % högre i de sämre lottade områdena jämfört med de mest lyckligt lottade, kunde risken påverkas av bra ledarskap och en sporrande arbetsgemenskap. Stöd från kollegor, samarbetskultur, högklassigt ledarskap och rättvist beslutsfattande spelar en nyckelroll.

– När dessa faktorer väl är i ordning fanns det inte längre någon skillnad i lärarnas risk för våld mellan lyckligt och sämre lottade områden, säger Jenni Ervasti.

De nya forskningsdata som produceras i projektet kan användas både för att identifiera arbetsenheter i riskzonen och för att planera utvecklingsåtgärder. Ladda ner kortfattade guider för din arbetsplats om hur du hanterar konfliktsituationer (på finska): Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Ytterligare information

Projekt: Den kommunala arbetsgivarens möjligheter att påverka mobbning på arbetsplatsen och hotfulla kunder

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Kutsu: Mitä tutkimus kertoo vanhemmista työntekijöistä ja työurien pidentämisestä?18.9.2023 08:15:00 EEST | Kutsu

Työterveyslaitos järjestää Työpuntari-tilaisuuden perjantaina 27. lokakuuta Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla. Julkaisemme yli 55-vuotiaisiin työntekijöihin liittyviä poimintoja Miten Suomi voi? -tutkimuksesta. Lisäksi esittelemme ilmiöt, joiden vuoksi moni konkari jää liian aikaisin sivuun työelämästä. Luvassa on eri tutkimuksista nousevia ratkaisuja työurien pidentämiseen sekä näkökulmia konkareiden mahdollisuuksiin työelämässä.

Undersökning: Förebyggande och identifiering av irritationsastma kan rädda arbetsförmågan15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

I Arbetshälsoinstitutets projekt Irritationsastma har utarbetats konkreta anvisningar för företagshälsovården och arbetsplatser med hög risk om hur man kan identifiera, förebygga och behandla yrkesastma. Anvisningarna grundar sig på internationellt omfattande forskningsmaterial. I Finland exponeras uppskattningsvis tusentals arbetstagare för ämnen som kraftigt irriterar luftvägarna och som kan orsaka yrkesastma som i sin tur försämrar funktions- och arbetsförmågan samt livskvaliteten.

Tutkimus: Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen pelastaa työkyvyn15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Työterveyslaitoksen Ärsytysastma-hankkeessa on laadittu konkreettisia ohjeita työterveyshuolloille ja korkean riskin työpaikoille siitä, mikä auttaa ammattiastman tunnistamista, ehkäisyä ja hoitoa. Ohjeet perustuvat kansainvälisesti laajaan tutkimusaineistoon. Suomessa altistuu arviolta tuhansia työntekijöitä hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville aineille, jotka voivat aiheuttaa toiminta- ja työkykyä sekä elämänlaatua heikentävän ammattiastman.

Study: Prevention and identification of irritant-induced asthma protects work ability15.9.2023 08:30:00 EEST | Press release

The Irritant-induced Asthma project of the Finnish Institute of Occupational Health drew up practical guidelines that help occupational health services and high-risk workplaces identify, prevent and treat occupational asthma. The guidelines are based on internationally extensive research data. It is estimated that in Finland tens of thousands of employees are exposed to substances that cause significant irritation to the respiratory tract and can cause occupational asthma, which can decrease functional and work ability as well as quality of life.

Stöd för arbetsförmågan ska ges även i problemsituationer med inomhusluften14.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Frågor om arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften borde behandlas likadant som i andra situationer på arbetsplatsen. Frågan om arbetsförmågan borde tas upp till diskussion på ett objektivt och modigt sätt och i ett så tidigt skede som möjligt. Arbetshälsoinstitutets experter har i samråd med representanterna för arbetsplatserna utarbetat en handlingsmodell för stödjande av arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften och anvisningar om hur modellen ska tillämpas på arbetsplatsen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum