Storskarvsbeståndet i Finland ökade med över tio procent efter fyra år av tillbakagång

Dela

Sommaren 2023 var antalet storskarvsbon i Finland cirka 27 920. Häckningsbeståndet i Finland ökade med 14 procent, det vill säga med cirka 3460 bon, jämfört med föregående sommar. Sedan 2015 har antalet storskarvsbon varierat mellan cirka 24 000 och 27 000. De årliga regionala variationerna i antalet bon är dock stora.

Skarvar som häckar. Bild: Heikki Kotiranta.
Skarvar som häckar. Bild: Heikki Kotiranta.

Skarvstammen ökade särskilt i södra Bottenhavet och västra Finska viken, där ökningen var cirka 2 500 respektive knappt 2 300 bon. I Kvarken minskade däremot antalet bon för femte året i rad och antalet bon var cirka 440 färre än föregående sommar.

I hela Finska viken ökade skarvstammen med en knapp tredjedel och i Bottenhavet med en femtedel. I Kvarken minskade stammen däremot med nästan en femtedel. I Skärgårdshavet och Bottenviken var antalet bon oförändrat.

"Förra vintern var mildare än genomsnittet i Europa, vilket hjälpte skarvarna att överleva vintern. Detta kan ha påverkat stammens ökning också i Finland. Det är också möjligt att storskarvar som kläckts i andra Östersjöländer söker sig hit för att häcka. Häckningsbeståndet var fyra procent, eller cirka 1 200 bon, större än under toppåret 2018", säger forskare Pekka Rusanen vid Finlands miljöcentral.

null
Antalet storskarvsbon 2014–2023. Bild: Syke.
null
Procentuell förändring av populationen av skarvar 2014–2023. Bild: Syke.

Skarvstammen i Bottniska viken ökade som helhet med tio procent. I Bottniska viken fanns cirka 13 900 bon, varav cirka 9 670 i Bottenhavet, 2 195 i Bottenviken och 2 030 i Kvarken. I Finska viken fanns cirka 9 590 bon och i Skärgårdshavet 4 430 bon. I inlandet observerades endast en koloni med några par i Päijänne-Tavastland.

Omkring en tredjedel av skarvarnas bon fanns i Finska viken respektive Bottenhavet, en knapp femtedel i Skärgårdshavet och mindre än tio procent i Kvarken respektive Bottenviken.

null
Antalet storskarvsbon per havsområde 2014–2023. Bild: Syke.

Stora kolonier dominerar

I Finland observerades 51 skarvkolonier som häckade på sammanlagt 68 skär eller holmar. Sju av kolonierna häckade i små grupper enbart i konstruktionerna på sjömärken, linjetavlor och fyrar.

Hälften av hela Finlands skarvstam häckade i de fem största kolonierna. Enbart kolonin i hamnen i Raumo, där antalet bon var cirka 6 830, hyste en fjärdedel av alla häckande storskarvar. De sju därpå följande största kolonierna med cirka 1 000–2 000 bon fanns i Borgå (2 st.), Esbo, Kyrkslätt, Enäjärvi i Björneborg, Korsholm och Karleby.

Skarvkolonin i hamnen i Raumo är den största fågelkolonin som någonsin setts i Finland. I samma koloni häckade dessutom ett hundratal gråhägerpar, ett tiotal ägretthägerpar och ett havsörnspar för tredje året i rad. "Kolonins framtida naturliga utveckling beror på hur mycket fisk som lämpar sig som föda för ynglen det finns tillräckligt nära häckningsplatsen samt på om havsörnsparet häckar på platsen också framöver. Det häckande örnparet skyddar kolonin mot icke-häckande, jagande gäng av unga havsörnar. I sommar sågs havsörnsflockar på 10–20 individer jaga skarvungar i flera, också stora, kolonier", berättar Rusanen.

På kommunnivå ökade skarvstammen mest i Raumo, där kolonin i hamnen ökade med nästan hälften eller 2 130 bon.  I Kyrkslätt var ökningen cirka 1 000 bon, då kolonin efter ett år med tillbakagång återgick till samma storlek som tidigare år. Också i Borgå, Raseborg och Björneborg sågs en märkbar ökning. Där ökade antalet bon med cirka 450–650. Stammen minskade mest i Kristinestad, med 930 bon, och i Korsholm med 510 bon. Även antalet bon i Hangö, Nystad och Siikajoki minskade klart.

Storskarvarnas häckningsareal uppgick till sammanlagt cirka 60 hektar. Andelen storskarvar som häckar i träd ökar fortfarande klart. I sommar var andel bon i träd nästan 60 procent av det totala antalet bon, medan andelen för fyra år sedan var bara en fjärdedel. Andelen kolonier som häckar i den inre skärgården och träden har ökat i och med att havsörnen jagar allt fler boungar. Dessutom har vissa kolonier som exponerats för havsörnens jakt redan i flera år krympt och även bytt häckningsplats.

null
Antalet regionala storskarvsbon (st.) 2023. Bild: Syke.

Ingen ändring i det totala antalet kolonier trots att antalet bon ökade

I år upphörde drygt ett dussin kolonier att existera. Ungefär lika många nya kolonier eller kolonier som börjat häcka på nytt efter ett mellanår noterades. Antalet kolonier var sammanlagt ett par färre än förra sommaren. Helt nya kolonier med några tiotals bon konstaterades i Sjundeå, Ingå, Hangö, S:t Karins, Masku, Korsnäs och Karleby.

Olaglig störning av skarvkolonier förekom i sommar åtminstone i Lovisa, Borgå, Sibbo, Hangö och Kristinestad.

Uppföljning av storskarven

Uppföljningen av storskarvsbeståndet koordineras av Finlands miljöcentral. Över 80 personer var med och letade efter, undersökte och räknade skarvkolonier sommaren 2023. Uppföljningen ger grundläggande information om artens ekologi och spridning. Storskarven är fridlyst året runt i Finland enligt naturvårdslagen och den finns inte på EU:s lista över jaktbara arter.

Nyckelord

Kontakter

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Bild: Heikki Kotiranta
Bild: Heikki Kotiranta
Ladda ned bild
Bild: Heikki Kotiranta
Bild: Heikki Kotiranta
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Miljöskadliga stöd bedömdes – orsakandet av naturförlust bör identifieras i beskattningen18.9.2023 11:20:00 EEST | Tiedote

Genom att slopa statens ekonomiska stöd för verksamhet som förstör miljön kan man både förbättra miljöns och statsfinansernas tillstånd. Rapporten Miljöskadliga stöd i Finland. En översikt av stöd som påverkar klimatet och biologisk mångfald (på finska) som Finlands miljöcentral publicerat idag går igenom utvecklingen av bedömningsmetoderna för miljöskadliga stöd och bedömt de skadliga effekterna av stöden särskilt på klimatet och den biologiska mångfalden.

Ympäristölle haitallisia tukia arvioitiin – luontokadon aiheuttaminen olisi tunnistettava verotuksessa18.9.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Poistamalla valtion taloudellinen tuki ympäristöä pilaavalta toiminnalta voidaan kohentaa sekä ympäristön että valtiontalouden tilaa. Suomen ympäristökeskuksen tänään julkaisemassa raportissa Ympäristölle haitalliset tuet Suomessa. Katsaus ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle haitallisiin tukiin on käyty läpi ympäristölle haitallisten tukien arviointimenetelmien kehitystä ja arvioitu tukien haitallisia vaikutuksia erityisesti ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle.

Delta i en enkät som kartlägger betydelsefulla platser i Östersjön11.9.2023 09:11:47 EEST | Tiedote

Tillbringar du tid till havs med att njuta eller arbeta? Är öar, skär, stränder och vikar en del av ditt sinneslandskap eller din livsstil? Finlands miljöcentral (Syke) utreder betydelsefulla platser för medborgarna i havsområden och vid kusten i Finland. Med hjälp av en kartbaserad enkät får forskarna information om platser som är viktiga för människorna och som kan användas som stöd för havsplaneringen. Människors erfarenhetskunskap utnyttjas i arbetet med att identifiera havsområden som är värdefulla med tanke på ekosystemtjänsterna. Enkäten kan besvaras 11.9 –15.10.2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum