Säteilyturvakeskus (STUK)

The disposal of low and intermediate-level nuclear waste is safe on Olkiluoto island

Share

The Radiation and Nuclear Safety Authority has reviewed the safety assessment of Teollisuuden Voima Oyj’s final disposal facility. Based on the review, the disposal of low and intermediate-level waste into the disposal facility is safe and the operation of the disposal facility can be continued until the end of 2051 in accordance with the current permit.

The use of Teollisuuden Voima’s (TVO) Olkiluoto nuclear power plants generates low and intermediate-level waste, which will be disposed of in a disposal facility built in the bedrock of the power plant area. The disposal facility is also used for storing and disposing of radioactive waste under the responsibility of the state, and generated by industry, medical care, and research. This disposal is implemented to the extent that it does not jeopardize the safety of disposal of waste resulting from the operations of the Olkiluoto nuclear power plant.

The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) reviews the safety assessment of the disposal facility at least every 15 years. In late 2021, TVO submitted the safety assessment for the disposal facility and the supporting materials to STUK. Based on the review, STUK concludes that TVO has adequate procedures in its disposal operations for the types of waste currently disposed of, and that it is possible to continue the operations of the disposal facility in a safe manner.

"The underground rooms currently in use at the disposal facility were commissioned by decision of the Finnish Government in 1992. Since then, we have regularly reviewed the conditions for the safe operation of the facility. The safety assessment has not revealed any shortcomings or defects that would pose a radiation hazard to people or the environment, now or in the future,” says Senior Inspector Ari Luukkonen from STUK.

Storage of low and intermediate-level waste in Finland until the 22nd century

The current operating license of the disposal facility was granted by the Finnish Government in 2012. Based on the operating license, TVO is authorised to operate the disposal facility until the end of 2051. As a result of the operations and decommissioning of power plant units, i.e. reactors, and the spent nuclear fuel encapsulation plant, low and intermediate-level waste will be disposed of in Olkiluoto until the first decades of the 22nd century. STUK will later separately review the safety of the final disposal solutions of the second half of the 21st century.

The objective of the periodic safety assessment is to regularly assess the safety of current and future solutions for the disposal of low and intermediate-level waste. The starting point of the safety assessment is to protect people, society and future generations from the harmful effects of radiation.

Background of the disposal of low, intermediate and high-level waste

A disposal facility, also known as the low and intermediate waste repository (VLJ cave), has been excavated about one hundred metres deep in the bedrock of the Olkiluoto nuclear power plant area. Low and intermediate-level waste generated during the operation of nuclear power plants is disposed of in the VLJ cave. In addition, low and intermediate-level nuclear waste that will emerge later during the decommissioning of the nuclear power plants is to be disposed of into the cave. No high-level waste will be disposed of in the VLJ cave. The licensee of the disposal facility is Teollisuuden Voima (TVO).

High-level waste is mainly spent nuclear fuel, and for its disposal, Posiva Oy is building a separate disposal facility, Onkalo, in the Olkiluoto nuclear power plant area.

Keywords

Contacts

For additional information, please contact:
Media Services, tel. +358 (0) 10 850 4761, media@stuk.fi

Images

The waste is sealed in containers required for the radiation activity level and disposed of in rock silos. The picture shows a silo for low-level waste and waste containers disposed of into it.
VLJ cave. Source: TVO. The waste is sealed in containers required for the radiation activity level and disposed of in rock silos. The picture shows a silo for low-level waste and waste containers disposed of into it.
Download

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. STUKissa oli vuoden 2023 alussa yhteensä 320 työntekijää. Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser. I början av 2023 hade STUK sammanlagt 320 anställda. Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation. At the beginning of 2023 STUK had 320 employees.

Alternative languages

Subscribe to releases from Säteilyturvakeskus (STUK)

Subscribe to all the latest releases from Säteilyturvakeskus (STUK) by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Säteilyturvakeskus (STUK)

Över 30 000 arbetstagare i Finland exponeras för radonhalter som överstiger referensvärdet på arbetsplatser18.9.2023 11:31:30 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK) utredde radonhalten på 700 arbetsplatser i Finland 2019–2020. Syftet med studien var att få kunskap om de radonhalter som finländska arbetstagare exponeras för. Enligt forskningsresultaten som publicerades i augusti 2023 beräknas mer än 30 000 arbetstagare i Finland exponeras för radonhalter som överstiger referensvärdet på 300 becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Därför är det viktigt att arbetsgivarna att utför lagstadgade radonmätningar på arbetsplatserna för att identifiera och kunna begränsa exponeringen.

Yli 30 000 työntekijää Suomessa altistuu viitearvoa suuremmille radonpitoisuuksille työpaikoilla18.9.2023 11:31:30 EEST | Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) selvitti 700 suomalaisen työpaikan radonpitoisuudet vuosina 2019–2020. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa radonpitoisuuksista, joille suomalaiset työntekijät altistuvat. Elokuussa 2023 julkaistujen tutkimustulosten mukaan arviolta yli 30 000 työntekijää Suomessa altistuu radonpitoisuuksille, jotka ylittävät viitearvon 300 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³). Olisikin tärkeää, että työnantajat tekisivät työpaikoilla lakisääteiset radonmittaukset, jotta altistuminen tunnistettaisiin ja sitä pystyttäisiin rajoittamaan.

Strålsäkerhetscentralen erbjuder expertstöd till EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap14.9.2023 14:15:01 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK) bär det internationella huvudansvaret för att tillhandahålla EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap ERCC expertstöd med anknytning till radiologiska och nukleära hot fram till slutet av januari 2024. I praktiken innebär ansvaret att ERCC kan be STUK om expertstöd för bedömning av internationellt betydande strålningshändelser och deras konsekvenser.

Säteilyturvakeskus tarjoaa asiantuntijatukea Euroopan hätäavun koordinointikeskukselle14.9.2023 14:15:01 EEST | Tiedote

Säteilyturvakeskuksella (STUK) on kansainvälinen päävastuu säteily- ja ydinuhkiin liittyvän asiantuntijatuen tarjoamisesta Euroopan hätäavun koordinointikeskus ERCC:lle tammikuun 2024 loppuun asti. Käytännössä vastuu tarkoittaa sitä, että ERCC voi pyytää STUKilta asiantuntijatukea kansainvälisesti merkittävien säteilytapahtumien ja niiden seurausten arvioimiseen.

Radiation and Nuclear Safety Authority offers expert support to the European Emergency Response Coordination Centre (ERCC)14.9.2023 14:15:01 EEST | Press release

The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) has the main international responsibility for providing expert support related to radiation and nuclear threats to the European Emergency Response Coordination Centre (ERCC) until the end of January 2024. In practice, the responsibility means that the ERCC can request expert support from STUK in evaluating internationally significant radiation events and their consequences.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom