Suomen Akatemia

Vinterutlysningens panelstruktur är färdig – ändringar även i bedömningen

Dela

Finlands Akademi har publicerat den slutliga panelstrukturen med beskrivningar av de enskilda bedömningspanelerna för vinterutlysningen 2024. Panelstrukturen är en del av en reform som medför ändringar i Akademins utlysningstidtabeller, bedömningen av ansökningar och responsen till sökande.

Utlysningen av akademiprojektbidrag, akademiforskarbidrag och bidrag för kliniska forskare kommer inte att öppna i höst, utan i november 2023. Utlysningen går under namnet vinterutlysningen 2024. Den nya vinterutlysningen innehåller dessutom ett nytt akademiprogram för idrottsvetenskap.

Bli bekant med panelstrukturen

I fortsättningen ska den som söker akademiprojekt- eller akademiforskarbidrag själv välja den lämpligaste bedömningspanelen för ansökan. Valet görs bland de paneler som Akademin på förhand meddelat. Ansökningarna om bidrag för klinisk forskare och finansiering inom akademiprogrammet för idrottsvetenskap kommer automatiskt att styras till dessa bidragsformers paneler.

Panelstrukturen (pdf) består av 42 paneler, listade i alfabetisk ordning (med undantag för panelen för bidrag för kliniska forskare, som listas sist). Panelerna är inte grupperade efter forskningsråd, utan alla paneler kan bedöma ansökningar som ska beslutas av vilket forskningsråd som helst. Den sökande väljer således självständigt

  • det forskningsråd till vilket hen vill lämna in sin ansökan för beslut
  • den panel till vilken hen vill lämna in sin ansökan för bedömning.

Panelbeskrivningarna innehåller en allmän beskrivning av ämnesområdet och en lista över nyckelord som panelen kommer att behandla. Sökanden bör läsa flera panelbeskrivningar för att hitta den lämpligaste panelen. Panelerna är ofta flervetenskapliga. Panelerna täcker ett brett spektrum av ämnen, så det kan hända att ett specifikt ämne inte nämns i panelbeskrivningen.

Ändringar i bedömningsprocessen och forskarutvärderingen

Akademin inför också ändringar i bedömningsprocessen. Ur sökandens synvinkel är de viktigaste förändringarna hur panelen väljs ut, hur ansökan går vidare till panelgranskning och vilken feedback sökanden får.

Vinterutlysningens bedömningsprocess i korthet:

  • Liksom tidigare kommer Akademin begära att minst två enskilda bedömare kommenterar ansökningarna före panelgranskningen. Vissa ansökningar kommer att avvisas i detta steg och de går inte vidare till panelgranskningen.
  • Ansökningarna till panelgranskningen väljs utifrån de övergripande betygen som ges av de enskilda experterna. De ansökningar som får totalbetyget 5 (excellent) eller 6 (outstanding) i minst ett utlåtande går vidare till panelgranskningen.
  • I panelen diskuterar experterna ansökningarna och de sökandes vetenskapliga meriter, och för varje ansökan utarbetar de ett sammanfattande utlåtande om styrkorna och svagheterna. Panelerna rangordnar dessutom de ansökningar som fått högsta betyg.

I och med det nya förfarandet kommer de sökande att få feedback i form av alla utlåtanden och betyg som de enskilda experterna har gett. De sökande som gått vidare till panelgranskningen får också panelsammandraget och det slutliga betyget. Utlåtandena innehåller också namnen på bedömarna.

Bedömningskriterierna och betygsskalan ändras inte. Bedömningsanvisningarna publiceras tillsammans med utlysningstexterna i slutet av oktober. Akademins forskningsråd fattar finansieringsbesluten senast i mitten av juni, samma dag för varje bidragsform. Beslutsdagarna meddelas senare på Akademins webbplats. Liksom tidigare åtföljs varje finansieringsbeslut av forskningsrådets motivering till beslutet.

Webbsidorna om Akademins bedömningsprocess kommer att uppdateras under hösten 2023 i samband med offentliggörandet av vinterutlysningens utlysningstexter.

Reformen förbättrar öppenheten i bedömningen av ansökningar

Under våren 2023 samlade vi in kommentarer från intressenter om ett utkast till panelstrukturen och -beskrivningarna. Kommentarerna och panelerna diskuterades också med forskningsråden. Kommentarerna utnyttjades för att färdigställa den slutliga panelstrukturen.

Möjligheten att välja en bedömningspanel för ansökan ger sökanden mer inflytande över bedömningen och ökar öppenheten i Akademins bedömningsprocess. Öppenheten förbättras också när den sökande får mer detaljerad feedback på bedömningen.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Nyckelord

Kontakter

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 505 miljoner euro år 2023. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Andra språk

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

Uudistettu akatemiatutkijan tehtävän rahoitus saavutti kohderyhmänsä – akatemiahankkeiden rahoitus lisääntyi20.6.2023 14:08:56 EEST | Tiedote

Suomen Akatemia rahoittaa 153 uudistetun akatemiatutkijan tehtävän rahoituksen saajaa. Rahoituksen sai 15 prosenttia hakijoista. Uudistettu rahoitus oli ensimmäistä kertaa haettavana viime vuoden syyshaussa. Akatemiatutkija on lupaava nuoren tutkijasukupolven tutkija. Tehtävä on tarkoitettu urallaan nopeasti edenneiden nuoren tutkijasukupolven tutkijoiden tukemiseksi, jotta he voivat pätevöityä ja edetä merkittävästi urallaan.

Strategisen tutkimuksen teema-aloitteessa syvennytään veteen ja vesivaroihin sekä työn ja maahanmuuton vuorovaikutuksiin13.6.2023 09:10:05 EEST | Tiedote

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) ehdottaa valtioneuvostolle kahta teemaa vuonna 2024 käynnistettäville, kuusivuotisille strategisen tutkimuksen ohjelmille. Neuvoston ehdotukset uusiksi strategisen tutkimuksen ohjelmien teemoiksi ovat: Vesi hyvinvoinnin, turvan ja rauhan elementtinä sekä Maahanmuuton, työn ja hyvinvoinnin vuorovaikutukset tulevaisuuden Suomessa. Tutkimusteemoja läpileikkaavaksi painopisteeksi ehdotetaan demokratiaa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum