Työterveyslaitos

Finländarnas arbetshälsa har förblivit på den av coronan försvagade nivån

Dela

Risken för utbrändhet berör allt fler finländare i arbetslivet och särskilt bland kvinnor kan man se en ökning. Arbetshälsan vid hybrid- och distansarbete har delvis utvecklats i olika riktningar. Ensamhet är vanligare bland unga och ökar särskilt bland män och vid distansarbete. Arbetshälsoinstitutets undersökning Hur mår Finland? lyfter fram behovet av att satsa på finländarnas arbetsförhållanden.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 13.9.2023 

Finländarnas arbetshälsa har inte återhämtat sig till nivån före coronapandemin, berättar Arbetshälsoinstitutets undersökning Hur mår Finland?  Såväl arbetsförmågan som arbetsengagemanget upplevdes som sämre sommaren 2023 än i slutet av år 2019. Arbetshälsan försvagas inte längre bland personer under 36 års ålder.

– Ingen av de upplevelser av arbetshälsa som undersöktes har förbättrats. Nedgången har i bästa fall jämnats ut under de senaste två åren. Det är inget att vara glad över. Särskilt att minska utbrändhet och den ökade ensamhet som många upplever kommer att vara stora utmaningar i samhället, säger forskningsprofessor Jari Hakanen från Arbetshälsoinstitutet. 

– Det finns mycket man kan göra för människornas välbefinnande på arbetsplatserna. Det kan man göra genom att förbättra arbetsförhållandena tillsammans med de anställda. Man kan till exempel öka möjligheterna att lära sig i arbetet och upprätthålla gemenskapen. Vi gör också vårt bästa för att det inte ska ställas orimliga förväntningar eller oskälig stress på arbetstagarna, berättar specialforskaren Janne Kaltiainen.

Risken för utbrändhet berör allt fler

Riskgruppen vad gäller utbrändhet är nu fem procent större än år 2019. Situationen har försämrats särskilt bland kvinnorna. Utöver bland kvinnor upplevde arbetstagare med lägre utbildning och personer under 36 års ålder mest utbrändhet sommaren 2023. Vanligtvis hör cirka var fjärde arbetstagare till gruppen med risk för utbrändhet.

– I förhållande till bedömningen av personer i arbetslivet för två år sedan skulle detta innebära att cirka 625 000 personer i arbetslivet skulle ingå i gruppen med risk för utbrändhet. Var tredje i denna grupp visade redan sådana symtom på utbrändhet att det sannolikt stör vardagsaktiviteterna, säger Janne Kaltiainen.

Ökade symtom på utbrändhet syns i hela samhället. Vid en jämförelse med tiden före coronapandemin finns det på alla utbildningsnivåer färre personer som inte har symtom på utbrändhet.

Samtidigt ökar de kognitiva störningarna, med vilka avses försvagad tankeförmåga, uppmärksamhet och försvagat minne.

– Det verkar som att mekanismerna för uppkomsten av utbrändhet håller på att bli mer varierande. Teorin om utbrändhet utgår från att orsaken till utbrändhet börjar med kronisk trötthet. Enligt våra resultat har tröttheten inte ökat, men däremot har kognitiva störningar och en mer cynisk inställning till arbetet blivit allt vanligare bland både män och kvinnor, säger Jari Hakanen.

Arbetshälsan vid hybrid- och distansarbete har delvis utvecklats i olika riktningar

Hittills har det verkat som att hybridarbete, dvs. delvis distansarbete, bäst stödjer arbetshälsan. Nu har skillnaderna utjämnats: bland dem som enbart arbetar på distans kan ses en svag positiv utveckling, medan arbetsengagemanget vid hybridarbete har sjunkit till samma nivå som för distansarbete på heltid.

– I vissa livssituationer kan man spara tid och krafter genom att arbeta hemma och detta syns i den här undersökningen som en liten nedgång i kronisk trötthet i arbetet. Å andra sidan kan man vid långvarigt distansarbete känna tristess och uppleva att arbetet inte är meningsfullt, säger Jari Hakanen.

– En större tristess vid distansarbete kan förklaras med att man inte upplever att arbetet har en positiv inverkan på andra människor. I vissa fall kan distansarbete också få arbetstagaren att uppleva att det egna arbetet inte är meningsfullt, fortsätter Janne Kaltiainen.

Ensamheten ökar bland män och vid distansarbete

Ensamhet upplevs olika i olika befolkningsgrupper Unga arbetstagare upplever mer ensamhet än andra åldersgrupper. Redan var tredje under 36 års ålder upplever ensamhet, var fjärde i äldre åldersgrupper.  

– Det är värt att notera att ensamheten bland unga arbetstagare är på samma nivå som under coronapandemin. Det skulle ha varit önskvärt att ensamheten minskar i takt med att restriktionerna minskade och upphörde, säger Janne Kaltiainen.

Ensamhetskänslan ökar bland män och personer med distansarbete. Nu upplever redan var tredje person med distansarbete på heltid ensamhet, flera än under det svåra coronaåret 2021.

– Bristen på gemenskap på arbetsplatserna är ett problem som måste tas på allvar. Ensamheten undergräver vårt välbefinnande och gör det svårare att söka sig till andra människors sällskap. Växelverkan på arbetsplatserna bör fortsätta och man behöver hitta de bästa metoderna att sammanföra arbetstagarens autonomi och längtan efter gemenskap samt fördelarna för arbete och välbefinnande, säger Jari Hakanen. 

Forskningsprojekt

  • Forskningsprojektet producerar information om hur arbetshälsan och olika arbetsattityder har utvecklats bland finländska arbetstagare under de senaste åren.
  • Alla som svarade på enkäten var 18–65 år gamla finländare i arbetslivet.
  • Den här gången granskar vi hur finländarnas välbefinnande har ändrats mellan slutet av år 2019, sommaren 2021 och sommaren 2023.
  • För närvarande finansieras undersökningen Miten Suomi voi? (Hur mår Finland) av Arbetshälsoinstitutet och Finlands program för hållbar tillväxt.
  • Bekanta dig med undersökningen (på finska): ttl.fi/tutkimus/hankkeet/miten-suomi-voi

Mer information

Nyckelord

Kontakter

Länkar

MÅ BRA AV JOBBET

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi) 

Andra språk

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Kutsu: Mitä tutkimus kertoo vanhemmista työntekijöistä ja työurien pidentämisestä?18.9.2023 08:15:00 EEST | Kutsu

Työterveyslaitos järjestää Työpuntari-tilaisuuden perjantaina 27. lokakuuta Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla. Julkaisemme yli 55-vuotiaisiin työntekijöihin liittyviä poimintoja Miten Suomi voi? -tutkimuksesta. Lisäksi esittelemme ilmiöt, joiden vuoksi moni konkari jää liian aikaisin sivuun työelämästä. Luvassa on eri tutkimuksista nousevia ratkaisuja työurien pidentämiseen sekä näkökulmia konkareiden mahdollisuuksiin työelämässä.

Undersökning: Förebyggande och identifiering av irritationsastma kan rädda arbetsförmågan15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

I Arbetshälsoinstitutets projekt Irritationsastma har utarbetats konkreta anvisningar för företagshälsovården och arbetsplatser med hög risk om hur man kan identifiera, förebygga och behandla yrkesastma. Anvisningarna grundar sig på internationellt omfattande forskningsmaterial. I Finland exponeras uppskattningsvis tusentals arbetstagare för ämnen som kraftigt irriterar luftvägarna och som kan orsaka yrkesastma som i sin tur försämrar funktions- och arbetsförmågan samt livskvaliteten.

Tutkimus: Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen pelastaa työkyvyn15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Työterveyslaitoksen Ärsytysastma-hankkeessa on laadittu konkreettisia ohjeita työterveyshuolloille ja korkean riskin työpaikoille siitä, mikä auttaa ammattiastman tunnistamista, ehkäisyä ja hoitoa. Ohjeet perustuvat kansainvälisesti laajaan tutkimusaineistoon. Suomessa altistuu arviolta tuhansia työntekijöitä hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville aineille, jotka voivat aiheuttaa toiminta- ja työkykyä sekä elämänlaatua heikentävän ammattiastman.

Study: Prevention and identification of irritant-induced asthma protects work ability15.9.2023 08:30:00 EEST | Press release

The Irritant-induced Asthma project of the Finnish Institute of Occupational Health drew up practical guidelines that help occupational health services and high-risk workplaces identify, prevent and treat occupational asthma. The guidelines are based on internationally extensive research data. It is estimated that in Finland tens of thousands of employees are exposed to substances that cause significant irritation to the respiratory tract and can cause occupational asthma, which can decrease functional and work ability as well as quality of life.

Stöd för arbetsförmågan ska ges även i problemsituationer med inomhusluften14.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Frågor om arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften borde behandlas likadant som i andra situationer på arbetsplatsen. Frågan om arbetsförmågan borde tas upp till diskussion på ett objektivt och modigt sätt och i ett så tidigt skede som möjligt. Arbetshälsoinstitutets experter har i samråd med representanterna för arbetsplatserna utarbetat en handlingsmodell för stödjande av arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften och anvisningar om hur modellen ska tillämpas på arbetsplatsen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum