Säteilyturvakeskus (STUK)

Över 30 000 arbetstagare i Finland exponeras för radonhalter som överstiger referensvärdet på arbetsplatser

Dela

Strålsäkerhetscentralen (STUK) utredde radonhalten på 700 arbetsplatser i Finland 2019–2020. Syftet med studien var att få kunskap om de radonhalter som finländska arbetstagare exponeras för. Enligt forskningsresultaten som publicerades i augusti 2023 beräknas mer än 30 000 arbetstagare i Finland exponeras för radonhalter som överstiger referensvärdet på 300 becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Därför är det viktigt att arbetsgivarna att utför lagstadgade radonmätningar på arbetsplatserna för att identifiera och kunna begränsa exponeringen.

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som kontinuerligt bildas genom nedbrytning av uran i jordskorpan. Därifrån kan den förflytta sig till inomhusluften i byggnader. Eftersom man inte kan varsebli radon på något sätt är mätning det enda sättet att undersöka radonhalten. Strålsäkerhetslagen förpliktar arbetsgivarna att utreda radonhalterna och vid behov begränsa radonexponeringen med hjälp av radonsaneringsåtgärder eller genom att begränsa arbetstiden i lokaler med höga radonhalter.

År 2018 skickade STUK en enkät om radon i inomhusluften på arbetsplatsen till alla finländska arbetarskyddsfullmäktige och -chefer. Arbetsplatserna som svarade på enkäten bjöds in att delta i radonmätningar. Två radonmätningsburkar skickades till de deltagande arbetsplatserna och dessutom skickades en kontinuerlig radonmätningsanordning till en del av arbetsplatserna. På så sätt fick man den bästa uppskattningen av radonhalten under arbete.

I studien mätte 700 arbetsplatser radonnivåerna. Resultaten publicerades i forskningsartikeln ”Radon Exposure Concentrations in Finnish Workplaces” i tidskriften Health Physics i augusti 2023.

Radon är den vanligaste källan till yrkesmässig strålningsexponering

Enligt forskningsresultaten finns det mer än 30 000 arbetstagare i Finland på vars arbetsplatser radonhalten under arbetstid överstiger referensvärdet på 300 Bq/m3. Radon på arbetsplatsen är således den viktigaste källan till yrkesmässig strålningsexponering i Finland. Även om den genomsnittliga radonhalten på finska arbetsplatser var låg (41 Bq/m3) baserat på resultaten av burkmätningarna, är vissa arbetstagare fortfarande exponerade för alltför höga radonhalter. Probabilistisk bedömning med hjälp av sannolikhetsfördelningar användes som forskningsmetod. Metoden beaktar inte bara den uppmätta radonhalten, utan även effekten av ventilation och årstidsvariationer i radonhalten.

Distansarbete hemma har ökat i Finland under de senaste åren. Detta kan leda till ännu högre radonexponering under arbetstid, eftersom radonhalterna i bostäder i genomsnitt är högre än på arbetsplatser. 

Exponering för radon i inomhusluften är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Att skydda arbetstagare från alltför hög radonexponering är en viktig del av arbetshälsan och säkerheten i arbetet. Arbetstagarnas radonexponering ska bedömas genom radonmätningar som godkänts av STUK.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Katja Kojo, tfn (09) 759 88 472
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Länkar

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. STUKissa oli vuoden 2022 alussa yhteensä 336 työntekijää. Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser. I början av 2022 hade STUK sammanlagt 336 anställda. Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation. At the beginning of 2022 STUK had 336 employees.

Andra språk

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK assesses the safety of small nuclear power plants together with the French and Czech authorities26.9.2023 12:55:00 EEST | Press release

The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK), together with the nuclear safety authorities of France and the Czech Republic (SÚJB and ASN), has assessed the safety solutions designed for small nuclear reactors (SMR). The assessment was carried out for the purposes of future licencing procedures and it was not related to licencing the assessed reactor in Finland or other countries.

STUK bedömer säkerheten vid små kärnkraftverk tillsammans med franska och tjeckiska myndigheter26.9.2023 12:55:00 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har tillsammans med strål- och kärnsäkerhetsmyndigheterna i Frankrike och Tjeckien (ASN och SÚJB) bedömt de säkerhetslösningar som utformats för en liten modulär kärnreaktor (SMR). Bedömningen sökte lärdomar för eventuella framtida tillståndsförfaranden och var inte relaterad till beviljande av tillstånd för den bedömda reaktorn i Finland eller något annat land.

Strålsäkerhetscentralen erbjuder expertstöd till EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap14.9.2023 14:15:01 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK) bär det internationella huvudansvaret för att tillhandahålla EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap ERCC expertstöd med anknytning till radiologiska och nukleära hot fram till slutet av januari 2024. I praktiken innebär ansvaret att ERCC kan be STUK om expertstöd för bedömning av internationellt betydande strålningshändelser och deras konsekvenser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum