Idea Group

Faron aloittaa osakeannin ja julkistaa esitteen; alustavasti enintään 30 714 592 Tarjottavaa Osaketta; Merkintähinta 1,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta

Jaa

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄILLE ALUEILLE TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

TÄMÄ TIEDOTE ON TEHTY AINOASTAAN TIEDOTTAMISTARKOITUKSESSA EIKÄ SE OLE PYYNTÖ, KEHOTUS, SUOSITUS, TARJOUS TAI NEUVONANTO KELLEKÄÄN HENKILÖLLE HANKKIA MITÄÄN ARVOPAPEREITA. KATSO TÄRKEÄ HUOMAUTUS TÄMÄN TIEDOTTEEN LOPUSTA.

Keskeisiä tietoja

 • Faron julkistaa tavoitekooltaan yhteensä noin 30,7 miljoonan euron osakeannin ja tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 30 714 592 Yhtiön uutta ja/tai omaa osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) merkintähinnalla, joka on 1,00 euroa per Tarjottava Osake (“Merkintähinta”) (“Osakeanti”)
 • Osakeanti toteutetaan suunnatusti (i) yleisöantina yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Yleisöanti”) ja (ii) instituutioantina institutionaalisille sijoittajille Euroopan talousalueella ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti kansainvälisesti (“Instituutioanti”). Lisäksi Yhtiö toteuttaa (a) erillisen avoimen tarjouksen talletustodistusten haltijoille Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muualla sekä, kuten kuvattu erillisessä tiedotteessa (“Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoin Tarjous”) ja (iv) erillisen retail-tarjouksen yksityissijoittajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa ”REX”-alustaa käyttäen (“REX Retail -Tarjous”), jolla voidaan kerätä osa Yhtiön Osakeannilla tavoittelemasta varojen määrästä.
 • Osakeannin tavoitteena on Yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen siten, että sillä olisi riittävä rahoitus vuoden 2025 maaliskuun loppupuolelle saakka Yhtiön vuoden 2024 avaintavoitteiden eli merkittävän kaupallisen yhteistyösopimuksen saavuttamiseksi ja tuotekehityksen kustannusten, jotka koostuvat pääasiassa Yhtiön päälääkeaihiota, bexmarilimabia, koskevista valmistus- ja tutkimuskuluista, kattamiseksi. Yhtiön onnistuessa toteuttamaan noin 30,7 miljoonan euron Osakeannin Yhtiö uskoo, että sillä olisi tarvittavat resurssit ydinliiketoimintaansa ja vuoden 2024 avaintavoitteidensa toteuttamiseen tämänhetkisen liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti ja IPF FUND II SCA, SICAV-FIAR:n (”IPF”) lainasopimuksen ("IPF Lainasopimus”) rahoituskovenantteja noudattaen vuoden 2025 maaliskuun loppupuolelle saakka.  
 • Osakeanti on ehdollinen sille, että Yhtiö saa kerättyä vähintään 15 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö on saanut
  • sitovat yhteensä noin 6,2 miljoonan euron merkintäsitoumukset, kuten jäljempänä on kuvattu  (“Merkintäsitoumukset”);
  • sitovia merkintätakaussitoumuksia, joiden mukaisesti merkintätakaajat ovat sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jääviä Yhtiön uusia osakkeita enintään 8,8 miljoonan euron edestä, kuten jäljempänä on kuvattu (“Merkintätakaukset”). Merkintätakaukset on rajoitettu kattamaan mahdollisesti merkitsemättä jäävät Yhtiön uudet osakkeet Osakeannin 15 miljoonan euron bruttovarojen vähimmäismäärään asti.
 • Yhtiön vastaanottamien sitovien Merkintäsitoumusten sekä Merkintätakaussitoumusten perusteella 15 miljoonan euron bruttovarojen vähimmäiskokoa koskeva edellytys on täyttynyt.
 • Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 5.6.2024 kello 10.00 Suomen aikaa ja päättyy yleisöannissa 18.6.2024 kello 16.00 Suomen aikaa ja instituutioannissa 19.6.2024 kello 9.30 Suomen aikaa (”Merkintäaika”).
 • Osakeannin Merkintähinta on määritetty markkinaehtoisesti etukäteen markkinoilta saadun palautteen ja sijoittajien hintaindikaatioiden perusteella, ja se sisältää merkittävän alennuksen Yhtiön osakkeiden markkinahintaan ennen Osakeannin julkistamista. Osakeannissa ei anneta merkintäoikeuksia, eikä niillä siten voi käydä julkisesti kauppaa. Osakeanti laimentaa nykyisten osakkeenomistajien omistusosuutta Yhtiössä, elleivät nykyiset osakkeenomistajat merkitse Tarjottavia Osakkeita Osakeannissa.
 • Osakeanti voidaan toteuttaa, vaikka sitä ei merkittäisi täysimääräisesti, jolloin Yhtiön rahoitus ei riittäisi Yhtiön vuoden 2024 avaintavoitteiden toteuttamiseen tämänhetkisen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti ja se joutuisi mukauttamaan ja supistamaan toimintaansa ja neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihinsa tai neuvottelemaan uusia muutoksia rahoituskovenantteihinsa ja hakemaan lisärahoitusta aiemmin kuin nyt on suunniteltu.
 • Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori (“Carnegie”) ja Peel Hunt LLP (“Peel Hunt”) toimivat Osakeannin pääjärjestäjinä (”Pääjärjestäjät”) ja bookrunner -rooleissa. Carnegie ei osallistu Yhdistyneen kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen eikä REX Retail -Tarjouksen järjestämiseen. Peel Hunt ei osallistu Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen järjestämiseen.
 • Yhtiö on laatinut suomenkielisen esitteen, joka on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.faron.com/osakeanti ja Nordnet Bank AB:n verkkosivuilla osoitteessa www.nordnet.fi/faron viimeistään 4.6.2024. Esitteen epävirallinen englanninkielinen käännös on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.faron.com/publicoffer viimeistään 4.6.2024.

TURKU - Faron Pharmaceuticals Oy (AIM: FARN, First North: FARON), kliinisen vaiheen biolääkeyhtiö, joka pyrkii kohdentamaan vaikutuksensa CLEVER-1-reseptoriin uudelleenohjelmoidakseen myelooisia soluja aktivoimaan immuniteetin kasvainta vastaan hematologisten ja kiinteiden kasvainten mikroympäristöissä, tiedottaa tänään aloittavansa osakeannin. Yhtiön tavoitteena on Yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen siten, että sillä olisi riittävä rahoitus vuoden 2025 maaliskuun loppupuolelle saakka Yhtiön vuoden 2024 avaintavoitteiden eli merkittävän kaupallisen yhteistyösopimuksen saavuttamiseksi ja tuotekehityksen kustannusten, jotka koostuvat pääasiassa Yhtiön päälääkeaihiota, bexmarilimabia, koskevista valmistus- ja tutkimuskuluista, kattamiseksi.

5.4.2024 ja 24.3.2023 pidettyjen varsinaisten yhtiökokousten antamien valtuutuksien nojalla Yhtiön hallitus on päättänyt 3.6.2024 ehdoista yhteensä noin 30,7 miljoonan euron osakeantiin, jossa tarjotaan merkittäväksi alustavasti enintään 30 714 592 Tarjottavaa Osaketta. Yhtiön hallitus voi ylimerkintätilanteessa lisätä Osakeannissa tarjottavien Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 8 000 000 Tarjottavalla Osakkeella (”Lisäosake-erä”). Jos Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, Tarjottavien Osakkeiden määrä on yhteensä enintään 38 714 592 Yhtiön osaketta.

Osakeanti lyhyesti:

 • Yhtiö tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 30 714 592 Tarjottavaa Osaketta Osakeannissa, joka koostuu Yleisöannista ja Instituutioannista.
 • Kunkin Tarjottavan Osakkeen Merkintähinta on 1,00 euroa. Merkintähinta on määritetty markkinaehtoisesti etukäteen markkinoilta saadun palautteen ja sijoittajien hintaindikaatioiden perusteella ja se sisältää merkittävän alennuksen markkinahintaan ennen Osakeannin julkistamista. Yhtiön hallitus on vahvistanut Merkintähinnan perustuen Yhtiön, Pääjärjestäjien ja lukuisten mahdollisten sijoittajien kanssa käytyihin neuvotteluihin koskien sijoittajien edellytyksiä osallistua Osakeantiin sen toteutuksen mahdollistavalla tavalla ja Osakeannin hinnoittelua huomioiden Yhtiön taloudellisen tilanteen ja toiminnan jatkuvuuteen kohdistuvan epävarmuuden.
 • Merkintähinta vastaa noin 58 prosentin alennusta verrattuna Yhtiön nykyisen osakkeen päätöskurssiin 2,36 euroa, noin 61 prosentin alennusta verrattuna 2,57 euroon, eli Yhtiön osakkeen 30 päivän kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin ja noin 49 prosentin alennusta verrattuna 1,98 euroon, eli Yhtiön osakkeen 90 päivän kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin First North -markkinapaikalla Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä 31.5.2024.
 • Yleisöannissa Merkintähinta on maksettava euroissa. Instituutioannissa Merkintähinta on maksettava joko euroissa ja/tai kuittaamalla Yhtiön tietyille sijoittajille maaliskuussa 2024 liikkeeseenlaskemien konversio-oikeudellisten pääomalainojen (”Pääomalainat”) pääomaa, kertyneitä korkoja sekä maksamattomia järjestelypalkkioita. Yhtiön vastaanottamien sitovien Merkintäsitoumusten sekä Merkintätakaussitoumusten perusteella edellä kuvattu 15 miljoonan euron bruttovarojen vähimmäiskokoa koskeva edellytys on täyttynyt.
 • Yleisöannissa merkinnän vähimmäismäärä on 750 Tarjottavaa Osaketta ja enimmäismäärä on 99 999 Tarjottavaa Osaketta. Instituutioannin merkinnän vähimmäismäärä on 100 000 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan tekemät yhtä useammat merkinnät yhdistetään yhdeksi merkinnäksi, johon sovelletaan edellä mainittuja enimmäis- ja vähimmäismääriä.
 • Yleisöannissa Tarjottavia Osakkeita tarjotaan merkittäviksi yksilöille ja oikeushenkilöillle Suomessa. Sijoittajille, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa, ja jotka merkitsevät Tarjottavia Osakkeita, voivat osallistua Yleisöantiin.
 • Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla yhteensä noin 30,7 miljoonaa euroa, mistä määrästä noin 3,7 miljoonan euron osuus maksetaan konvertoimalla Yhtiön Pääomalainoja ja niihin liittyviä järjestelypalkkioita ja korkoja Yhtiön osakkeiksi, noin 27 miljoonan euron bruttovarat ja noin 23 miljoonan euron nettovarat.
 • Yhtiön onnistuessa toteuttamaan noin 30,7 miljoonan euron Osakeannin Yhtiö uskoo, että sillä olisi tarvittavat resurssit ydinliiketoimintaansa ja vuoden 2024 avaintavoitteidensa toteuttamiseen tämänhetkisen liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti ja IPF:n lainasopimuksen rahoituskovenantteja noudattaen vuoden 2025 maaliskuun loppupuolelle saakka. 
 • Yhtiö tulee todennäköisesti toteuttamaan Osakeannin, vaikka sen tavoiteltua kokoa ei saavutettaisi. Tällaisessa tilanteessa Yhtiön rahoitus ei riittäisi Yhtiön vuoden 2024 kaikkien avaintavoitteiden toteuttamiseen tämänhetkisen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti ja Yhtiö joutuisi hakemaan lisärahoitusta aiemmin kuin nyt suunniteltu täyttääkseen nykyiset rahoitustarpeensa ja IPF:n Lainasopimukseen sisältyvät rahoituskovenantit. Jäljempänä on esitetty arvio Osakeannilla saatavien bruttovarojen riittävyydestä eri tilanteissa (katso “Osakeannin syyt ja varojen käyttö; skenaariot Osakeannin lopputuloksesta”.
 • Osakeannin rakenne suunnattuna osakeantina johtuu AIM-listauksen ja Brexitin aiheuttamista haasteista ja vastaa mallia ja perusteita, jotka on kerrottu vuoden 2024 yhtiökokouskutsussa antivaltuutusta haettaessa. Osakeannissa ei anneta merkintäoikeuksia, eikä niillä siten voi käydä julkisesti kauppaa. Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät siten voi saada Osakeannissa merkintäoikeusannille tyypillistä kompensaatiota merkintäoikeuksien myynnistä.
 • Jotta Yhtiö voisi vahvistaa rahoitusasemaansa, turvata toimintansa jatkuvuuden ja luoda edellytykset yllä kuvattujen vuoden 2024 avaintavoitteidensa toteuttamiseen tämänhetkisen liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti Yhtiön hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
 • Osakeannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä (ilman Lisäosake-erää) on noin 42,7 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeannin toteuttamista ja noin 29,9 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin toteuttamisen jälkeen. Yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä voi nousta enintään 41 371 666 osakkeella (eli yhteensä enintään 113 379 163 osakkeeseen) mikäli edellisten lisäksi Lisäosake-erä käytetään kokonaan, Ilmaisosakkeet (kuten määritelty alla) lasketaan liikkeeseen Osakeannin toteuttamisen seurauksena ja oletetaan, että kaikki merkintätakaajat päättäisivät vastaanottaa merkintätakauspalkkionsa eurojen sijaan Osakkeina. Tämä johtaisi noin 36,5 prosentin omistuksen laimentumiseen nykyisten osakkeenomistajien kokonaisomistuksen määrässä.
 • Pääomalainojen lainanantajat ovat sitoutuneet Pääomalainojen ehtojen mukaisesti muuntamaan Pääomalainojen pääomaa, kertyneitä ja maksamattomia korkoja sekä maksamattomia järjestelypalkkioita yhteensä 3,7 miljoonan euron edestä Tarjottaviksi Osakkeiksi, vastaten noin 3 714 592 Tarjottavaa Osaketta ja edustaen noin 12 prosenttia Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärästä (olettaen, että Lisäosake-erää ei käytetä).
 • Yhtiö on sitoutunut antamaan 4.4.2024 tiedotettuun suunnattuun osakeantiin osallistuneille sijoittajille ensisijaisesti ilmaisannilla uusia osakkeita (”Ilmaisosakkeet”) siten, että aiemman suunnatun annin merkintähinta (1,50 euroa per osake) vastaa alhaisemmalla merkintähinnalla toteutetun yleisöannin tai muun osakeannin merkintähintaa (taikka toteuttavansa vastaavan hyvityksen muulla tavoin). Koska Osakeannin Merkintähinta on 1,0 euroa Tarjottavalta Osakkeelta, Yhtiö tulisi laskemaan liikkeeseen yhteensä 1 600 153 Ilmaisosaketta.
 • Yhtiön hallitus päättää menettelyistä ali- tai ylimerkintätilanteissa, ja se voi myös päättää, että Osakeantia (tai Yhdistyneen Kuningaskunnan Osakeantia) ei toteuteta. Yhtiön hallitus voi ylimerkintätilanteessa lisätä Osakeannissa Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 8 000 000 Tarjottavalla Osakkeella. Jos Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, Tarjottavien Osakkeiden määrä on yhteensä enintään 38 714 592 Yhtiön osaketta. Yhtiön hallitus voi leikata merkintöjä tilanteessa, jossa Osakeanti on ylimerkitty tai Osakeannin ja Yhdistyneen Kuningaskunnan Osakeannin yhteenlasketut merkinnät ylittävät 30,7 miljoonaa euroa. Tässä tilanteessa Yhtiön hallituksella on oikeus allokoida Tarjottavia Osakkeita ennen muita merkinnän tehneitä merkitsijöitä: (i) ensiksi Pääomalainojen lainanantajille; (ii) toiseksi merkinnän tehneille Yhtiön osakkeenomistajille, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon 6.6.2024, joille pyritään takaamaan allokaatio edellä mainitun päivämäärän mukaisen omistuksen suhteessa, ja sen jälkeen (iii) merkintäsitoumuksen antaneille merkitsijöille. Talletustodistusten haltijoiden hyväksytyt hakemukset täytetään joka tapauksessa täysimääräisesti heidän Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimeen Tarjoukseen perustuvien avointa tarjousta koskevien oikeuksiensa mukaisesti.
 • Yhtiön hallitus päättää arviolta 19.6.2024 (ellei Merkintäaikaa pidennetä) Osakeannin toteuttamisesta, annettavien Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta määrästä (mukaan lukien Lisäosake-erän käyttämisestä) ja Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta Yleisöannin ja Instituutioannin välillä.
 • Tarjottavat Osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle nykyisellä kaupankäyntitunnuksella ”FARON” ja AIM-markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella ”FARN”. Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla alkaa arviolta 24.6.2024, ellei Merkintäaikaa pidennetä ja edellyttäen, että Tarjottavat Osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalla ja AIM-markkinapaikalla.

Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoin Tarjous ja REX Retail -Tarjous

 • Yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestettävässä erillisessä osakeannissa Yhtiö voi kerätä enintään arviolta 6,8 miljoonaa puntaa (vastaten 8,0 miljoonaa euroa perustuen 1,1714 vaihtokurssiin 31.5.2024) (i) tarjoamalla avoimessa tarjouksessa (open offer) enintään noin 5,8 miljoonaa uutta Yhtiön osaketta (”Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeet”) Yhtiön osakkeisiin oikeuttavien talletustodistusten (depositary interest) (”Talletustodistukset”) hyväksytyille haltijoille (”Hyväksytyt Talletustodistusten Haltijat”) Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muualla tietyn täsmäytyspäivän tilanteen mukaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan merkintähinnalla 0,85 puntaa per osake (”Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoin Tarjous”) ja (ii) tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita yksityissijoittajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa Peel Hunt LLP:n Retail Capital Markets Platform -alustaa käyttävien välittäjien kautta Yhdistyneen kuningaskunnan merkintähinnalla 0,85 puntaa per osake (”REX Retail -Tarjous” ja yhdessä Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen kanssa ”Yhdistyneen Kuningaskunnan Osakeanti”). Yhdistyneen Kuningaskunnan Osakeannin kokonaisvastike ei voi ylittää 8 miljoonaa euroa vastaavaa puntamäärää, ja tämän ylittäviä Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen ja REX Retail -Tarjouksen merkintöjä tullaan tarvittaessa leikkaamaan tämän varmistamiseksi. Yhdistyneen Kuningaskunnan Osakeannissa Osakkeiden merkintähinta vastaa Osakeannin 1,00 euron Merkintähintaa perustuen 1,1714 vaihtokurssiin 31.5.2024. Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimeen Tarjoukseen sovelletaan erillisiä ehtoja, jotka sisällytetään Yhtiön julkaisemaan erilliseen asiakirjaan (”Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Asiakirja”), eikä se ole osa Osakeantia. REX Retail -Tarjoukseen sovelletaan erillisiä ehtoja, jotka sisällytetään REX Retail -Tarjouksen julkistamistiedotteeseen, eikä se ole osa Osakeantia. Lisätietoja Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimesta Tarjouksesta on jäljempänä kohdassa Tietoja Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimesta Tarjouksesta. Lisätietoja REX Retail -Tarjouksesta annetaan erillisessä tiedotteessa.
 • Yhdistyneen Kuningaskunnan Osakeannin merkintähinta 0,85 puntaa per osake (”Yhdistyneen Kuningaskunnan Merkintähinta”) vastaa noin 54 prosentin alennusta verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin 1,85 puntaa ja noin 61 prosentin alennusta verrattuna 2,18 puntaan, eli Yhtiön osakkeen 30 päivän kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan, ja noin 52 prosentin alennusta verrattuna 1,78 puntaan, eli Yhtiön Osakkeen 90 päivän kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin AIM-markkinapaikalla Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä 31.5.2024.

Tohtori Juho Jalkanen, Faronin toimitusjohtaja, kommentoi:

”Vuosien kovan työn ja omistautumisen odotetaan viimein kulminoituvan seuraavan yhdeksän kuukauden aikana, kun pyrimme saattamaan päätökseen BEXMAB-tutkimuksemme vaiheen II potilailla, joilla on uusiutunut tai hoitoon vastaamaton korkean riskitason myelodysplastinen oireyhtymä (r/r MDS), saamaan viranomaispalautteen koskien tarvittavia toimenpiteitä myyntiluvan saamiseksi Yhdysvalloissa ja tekemään yhteistyösopimuksen viimeisten vaiheiden kliinisen tutkimuksen rahoittamiseksi ja bexmarilimabin kaupallistamiseksi. Ottaen huomioon tarpeen uusille hoidoille r/r MDS:ssa, nykyisen kilpailuympäristön ja hyödyntämättömän markkinamahdollisuuden sekä saavuttamamme poikkeukselliset vaiheen I ja alkuvaiheen II tulokset, uskomme, että voisimme mahdollisesti tarjota ainutlaatuisen tilaisuuden arvonnousuun. Liity mukaan muuttamaan niiden r/r MDS-potilaiden hoitoa, joilla on hyvin rajalliset hoitovaihtoehdot ja erittäin huono ennuste.

Moni ei välttämättä tiedä, että uusiutuneen tai hoitoon vastaamattoman MDS:n ennuste on yhtä huono kuin haimasyövän. Me voimme mahdollisesti muuttaa tämän asian, mikä olisi todella merkittävää. Minulle tuottaa myös suurta iloa se, että voimme tarjota tämän sijoitusmahdollisuuden yleisölle samankaltaisilla ehdoilla ja alennuksilla kuin institutionaalisille sijoittajille. Nyt jokainen voi osallistua ja jännittää tulevan vuoden tapahtumia.”

Tuomo Pätsi, Faronin hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

”Faron on tällä hetkellä erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa. Bexmarilimab -lääkeaihiomme vaiheen II alustavat tutkimustulokset ovat olleet erinomaisia ja ne ovat vahvistaneet aiemmat vaiheen I positiiviset tulokset. Nyt tavoitteenamme on tuoda bexmarilimab markkinoille mahdollisimman nopeasti, koska potilaat odottavat tällaisia uusia hoitovaihtoehtoja. Suunniteltu osakeanti on siten ratkaisevan tärkeä, jotta meillä olisi riittävä rahoitus tuotekehityksemme rahoittamiseksi ja merkittävän kaupallisen kumppanuussopimuksen allekirjoittamiseksi vuoden 2024 loppuun mennessä.”

Osakeannin tausta ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen

Yhtiö tiedotti 4.3.2024, että se arvioi tarvitsevansa 35 miljoonaa euroa rahoitusta BEXMAB-lääketutkimuksen II vaiheen potilaiden rekrytoinnin loppuunsaattamiseksi, ja välivaiheen ja lopullisten tulosten julkistamiseksi sekä sääntelyyn liittyvän palautteen saamiseksi FDA:lta koskien prosessia myyntiluvan saamiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiö on aiemmin tänä vuonna kerännyt yhteensä 8 miljoonan euron rahoituksen (sisältäen 3,2 miljoonan euron konversio-oikeudelliset Pääomalainat, joista tiedotettiin 4.3.2024 ja jotka maksettiin Yhtiölle 8.3.2024, ja 4,8 miljoonan euron suunnatun osakeannin, jonka toteutumisesta tiedotettiin 4.4.2024) varmistaakseen IPF:n kanssa sovitun waiverin mukaisen vähimmäiskassavarat-kovenantin toteutumisen. Tämän jälkeen Yhtiö on selvittänyt edellytyksiä suuremman rahoituskierroksen järjestämiseen ja eri vaihtoehtoja koskevien selvitysten perusteella Yhtiö pyrkii nyt toteuttamaan tämän Osakeannin.

Yhtiön AIM-listauksesta ja Yhtiön Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien Talletustodistusten Haltijoiden hallussaan pitämien Talletustodistusten (jotka edustavat Yhtiön osakkeita) määrästä johtuen merkintäoikeusannin järjestäminen edellyttäisi Brexitin jälkeisessä sääntely-ympäristössä erillisiä viranomaishyväksyntäprosesseja Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Merkintäoikeusannin toteuttaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa olisi haastavaa, aikaa vievää ja kallista, eikä mahdollista Yhtiön nykyisessä rahoitustilanteessa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous on 5.4.2024 antanut valtuutuksen suunnatulle osakeannille hallitukselle myönnetyin laajoin harkintaoikeuksin, jotta Yhtiö voi järjestää suunnitellun osakeannin Yhtiön osakkeenomistajat huomioivalla tavalla, tarvittavassa aikataulussa ja edullisimmilla mahdollisilla ehdoilla. Tämän vuoksi nyt suunniteltu rahoituskierros järjestetään (i) yleisöantina Suomessa ja private placement -järjestelyinä ETA-alueella ja muualla (eli Yleisöanti ja Instituutioanti) sekä (ii) erillisenä Yhdistyneen Kuningaskunnan Osakeantina, jonka yhteenlasketun määrän tulee aina olla alle 8 miljoonaa euroa. Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät siis saa Osakeannissa merkintäoikeuksia, mutta heillä on oikeus osallistua Osakeantiin ja merkitä Tarjottavia Osakkeita Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Yhtiö on hakenut ja saanut Arvopaperimarkkinayhdistyksen Markkinatapalautakunnalta lausunnon (Ratkaisusuositus 1/2024) Osakeannin hyvän arvopaperimarkkinatavan mukaisuudesta. Ratkaisusuosituksessaan Markkinatapalautakunta on katsonut, että hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa hakemuksessa kuvattu suunniteltu suunnattu osakeanti on hyvän arvopaperimarkkinatavan mukainen edellyttäen, että merkintähinta osakeannissa määräytyy markkinaehtoisesti. Markkinatapalautakunta on ratkaisusuosituksessaan myös todennut, että hakijan on suunnattua osakeantia koskevia tietoja julkistaessaan kuvattava kattavasti ja selkeästi tiedot suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen liittyvistä perusteluista sekä osakkeiden merkintähinnan määräytymisestä. Osakeantiin liittyvässä tiedottamisessa ja markkinoinnissa ei saa myöskään luoda harhaanjohtavaa kuvaa siitä, että kyseessä olisi osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuva osakeanti.

Osakeannin syyt ja varojen käyttö; skenaariot Osakeannin lopputuloksesta

Osakeannin tavoitteena on Yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen siten, että Yhtiöllä olisi riittävä rahoitus sen vuoden 2024 avaintavoitteiden eli merkittävän kaupallisen yhteistyösopimuksen saavuttamiseksi ja alla kuvattujen tuotekehityksen kustannusten kattamiseksi vuoden 2025 maaliskuun loppupuolelle saakka. Tuotekehityksen kulut koostuvat pääasiassa Yhtiön päälääkeaihiota, bexmarilimabia, koskevista valmistus- ja tutkimuskuluista, eli kuluista liittyen BEXMAB-lääketutkimuksen II vaiheen potilaiden rekrytoinnin loppuunsaattamiseen, potilaiden hoitoon ja tulosten julkistamiseen, sekä viranomaispalautteen saamiseen FDA:lta koskien tarvittavia toimenpiteitä myyntiluvan saamiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiö pyrkii myös tekemään vuoden 2024 loppuun mennessä globaalin yhteistyösopimuksen vaiheen III kliinisen tutkimuksen rahoittamiseksi ja bexmarilimabin kaupallistamiseksi, ja se uskoo olevansa sitä paremmassa asemassa solmimaan kumppanuuden, mitä paremmin Yhtiö on rahoitettu. Yhtiön onnistuessa toteuttamaan noin 30,7 miljoonan euron Osakeannin Yhtiö uskoo, että sillä olisi tarvittavat resurssit ydinliiketoimintaansa ja vuoden 2024 avaintavoitteidensa toteuttamiseen tämänhetkisen liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti ja IPF:n Lainasopimuksen rahoituskovenantteja noudattaen vuoden 2025 maaliskuun loppupuolelle saakka.

Yhdistyneen Kuningaskunnan Osakeannin syyt ovat samat kuin yllä kuvatut.

Yhtiö arvioi käyttävänsä noin kaksi kolmasosaa Osakeannissa kerätyistä nettovaroista sen vuoden 2024 avaintavoitteisiin sisältyvän tuotekehityksen kuluihin eli BEXMAB-lääketutkimuksen II vaiheen jatkamiseen, sisältäen tutkimuskeskusten ja potilaiden rekrytointiin liittyvät kulut sekä lääkeaineen CMC-kulut (Chemistry, Manufacturing, and Controls), jotka aiheutuvat sen saattamisesta valmiiksi vaihetta III varten. Yhtiölle aiheutuu myös kuluja tutkijalähtöisestä tutkimuksesta, jotta se pystyy saavuttamaan tuloksia bexmarilimabin anti-PD-1-kombinaatiohoidosta kiinteissä kasvaimissa. Nettovarojen loppuosa käytetään olemassa olevien rahoitussopimusten (IPF:n Lainasopimus, Business Finlandin lainasopimus ja Yhtiön vuokrasopimukset) mukaisiin rahoituskuluihin ja lyhennyksiin, yleisiin ja hallinnollisiin kuluihin, käyttöpääomaan ja Yhtiön yleisiin tarkoituksiin. Nettovaroista on tarkoitus käyttää edellä mainittujen rahoitussopimusten mukaisiin lyhennyksiin yhteensä noin 3 miljoonaa euroa aikavälillä kesäkuusta 2024 helmikuuhun 2025.

Yhtiö tulee todennäköisesti toteuttamaan Osakeannin, vaikka sen tavoiteltua kokoa ei saavutettaisi. Tällaisessa tilanteessa Yhtiön rahoitus ei riittäisi Yhtiön vuoden 2024 kaikkien avaintavoitteiden toteuttamiseen tämänhetkisen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti ja Yhtiö joutuisi hakemaan lisärahoitusta aiemmin kuin nyt suunniteltu täyttääkseen nykyiset rahoitustarpeensa ja IPF:n Lainasopimukseen sisältyvät rahoituskovenantit. Alla on esitetty arvio Osakeannilla (sisältäen Yhdistyneen Kuningaskunnan Osakeannilla) saatavien bruttovarojen riittävyydestä eri tilanteissa. Osakeanti on ehdollinen sille, että Yhtiö saa kerättyä vähintään 15 miljoonan euron bruttovarat, ja Yhtiön vastaanottamat Merkintätakaussitoumukset on rajattu tähän Osakeannin vähimmäismäärään:

 • 15 miljoonan euron bruttovaroilla Yhtiön rahoitus voisi riittää siihen asti, että se saisi viranomaispalautteen FDA:lta koskien tarvittavia toimenpiteitä myyntiluvan saamiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiöllä olisi jonkin verran lisää aikaa saada lisää kliinisiä tuloksia nykyisistä potilaista sekä rekrytoida lisää potilaita. Yhtiö tavoittelisi ja keskittyisi pääasiassa lisensointi- tai yhteistyösopimuksen saavuttamiseen niin pian kuin mahdollista. 15 miljoonan euron bruttovaroilla (tarkoittaen noin 12 miljoonan euron nettovaroja) Yhtiö odottaisi kykenevänsä noudattamaan nykyisiä rahoituskovenanttejaan syyskuun 2024 loppuun saakka. Mikäli Yhtiö käy neuvotteluja toimijoiden kanssa ostoveloista ja saavuttaa neuvotteluissa suotuisan lopputuloksen, sekä sopii muutoksia maksuaikatauluihin, Yhtiö kykenisi noudattamaan nykyisiä rahoituskovenanttejaan vuoden 2024 loppuun saakka.
 • Jos Osakeannista saatavat bruttovarat olisivat vähintään 23 miljoonaa euroa, Yhtiö tavoittelisi BEXMAB-lääketutkimuksen vaiheen II loppuunsaattamista ja Yhtiö arvioi, että se pystyisi noudattamaan nykyisiä rahoituskovenanttejaan tammikuun 2025 alkuun asti. Yhtiöllä olisi mahdollisuus käyttää enemmän aikaa ja resursseja lisensointi- tai yhteistyösopimuksen neuvottelemiseen ja solmimiseen ennen tammikuun 2025 alkua.
 • Jos Osakeannista saatavat bruttovarat olisivat 27 miljoonaa euroa, Yhtiö tavoittelisi valmiutta siirtyä lääketutkimuksen vaiheeseen III, mikä parantaisi Yhtiön käsityksen mukaan sen neuvotteluasemaa tulevissa partnerointineuvotteluissa, ja Yhtiö arvioi, että se pystyisi noudattamaan nykyisiä rahoituskovenanttejaan maaliskuun 2025 loppupuoliskolle asti. Yhtiöllä voisi olla riittävästi kliinisiä tuloksia ja aikaa parantaakseen neuvotteluasemaansa huomattavasti kaupallisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisessa ja solmimisessa.

Mikäli Yhtiö onnistuu keräämään Osakeannilla tavoittelemaansa 27 miljoonan euron bruttovarojen määrää enemmän varoja, Yhtiö voisi saavuttaa edellä mainitut tavoitteet ja sillä olisi vahvempi tase käydä kaupallisia neuvotteluita. Mahdollisella Lisäosake-erällä kerättävät varat käytettäisiin Yhtiön taseen vahvistamiseen, sekä lääketutkimuksen vaiheeseen III valmistautumiseen.

Merkintäsitoumukset ja Merkintätakaukset

Tietyt Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ja muut sijoittajat ovat, kukin erikseen, sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Osakeannissa yhteensä 6,2 miljoonalla eurolla ja maksamaan niistä Merkintähinnan (”Merkintäsitoumukset”). Merkintäsitoumukset kattavat Tarjottavien Osakkeiden merkinnän yhteensä noin 6,2 miljoonan euron arvosta, joka vastaa noin 6 238 724 Tarjottavaa Osaketta ja ne edustavat noin 20 prosenttia Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärästä (olettaen, että Lisäosake-erää ei käytetä).

Merkintäsitoumukset ovat sitovia ja peruuttamattomia sekä ehdollisia ainoastaan seuraavien edellytysten täyttymiselle: (i) Yhtiön uusien osakkeiden kappalekohtainen merkintähinta Osakeannissa ei ylitä 1,0 euroa, (ii) Yhtiön hallitus on päättänyt toteuttaa Osakeannin viimeistään 30.6.2024 ja (iii) Yhtiö kerää Osakeannissa ja Yhdistyneen Kuningaskunnan Osakeannissa yhteensä vähintään 15 miljoonan euron bruttovarat (missä huomioidaan Yhtiön vastaanottamat sitovat Merkintäsitoumukset ja Merkintätakaussitoumukset).

Tietyt sijoittajat (”Merkintätakaajat”) ovat lisäksi solmineet Yhtiön kanssa merkintätakaussitoumukset (”Merkintätakaussitoumukset”), joiden mukaisesti Merkintätakaajat ovat sitoutuneet tietyin ehdoin merkitsemään Osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jääviä Yhtiön uusia osakkeita enintään 8,8 miljoonan euron edestä. Merkintätakaukset on kuitenkin rajoitettu kattamaan mahdollisesti merkitsemättä jäävät Yhtiön uudet osakkeet vain Osakeannin vähimmäismäärään (15 miljoonaa euroa) asti. Merkintätakaukset eivät kata Yhdistyneen Kuningaskunnan Osakeantia.

Merkintätakaussitoumukset ovat sitovia ja peruuttamattomia sekä ehdollisia ainoastaan seuraavien edellytysten täyttymiselle: (i) Yhtiön uusien osakkeiden kappalekohtainen merkintähinta Osakeannissa ei ylitä 1,0 euroa, (ii) Yhtiön hallitus on päättänyt toteuttaa Osakeannin viimeistään 30.6.2024 ja (iii) Yhtiö kerää Osakeannissa ja Yhdistyneen Kuningaskunnan Osakeannissa yhteensä vähintään 15 miljoonan euron bruttovarat (missä huomioidaan Yhtiön vastaanottamat sitovat Merkintäsitoumukset ja Merkintätakaussitoumukset).

Yhtiön vastaanottamien sitovien Merkintäsitoumusten sekä Merkintätakaussitoumusten perusteella edellä kuvattu 15 miljoonan euron bruttovarojen vähimmäiskokoa koskeva edellytys on täyttynyt.

Järjestämissopimus

Yhtiö ja Pääjärjestäjät ovat 3.6.2024 solmineet järjestämissopimuksen (”Järjestämissopimus”), jossa määritellään Carnegien ja Peel Hunt LLP:n tehtävät Osakeannin pääjärjestäjinä. Järjestämissopimus sisältää tavanomaisia ehtoja, joiden mukaan Pääjärjestäjillä on oikeus tietyissä tilanteissa ja tietyin edellytyksin irtisanoa Järjestämissopimus. Tällaisiin tilanteisiin kuuluvat muun muassa merkittävät kielteiset muutokset liittyen Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen tai muuhun asemaan, liiketoiminnan tulokseen sekä tietyt muutokset muun muassa kansallisissa tai kansainvälisissä poliittisissa tai taloudellisissa olosuhteissa. Lisäksi Faron on Järjestämissopimuksessa antanut Pääjärjestäjille tavanomaisia vakuutuksia liittyen muun muassa Yhtiön liiketoimintaan ja lakien noudattamiseen, Yhtiön osakkeisiin ja Esitteen sisältöön. Edelleen Faron on sitoutunut Pääjärjestäjiin nähden vahingonkorvausvastuuseen eräistä vastuista Osakeannin yhteydessä.

Osakkeiden antamista koskevat rajoitukset (lock-up)

Yhtiö on sitoutunut siihen asti, kunnes 90 päivää on kulunut Osakeannin toteuttamisesta, olemaan laskematta liikkeeseen uusia Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita tai niihin liittyviä oikeuksia ilman Pääjärjestäjien antamaa kirjallista suostumusta lukuun ottamatta Tarjottavia Osakkeita, Ilmaisosakkeita, Pääomalainojen lainanantajille Pääomalainojen muunnon yhteydessä annettavia Osakkeita, IPF:lle myönnettyjen warranttien perusteella annettuja Osakkeita ja Yhtiön nykyisten kannustinjärjestelmien ehtojen mukaisesti annettavia Osakkeita sekä tiettyjä muita tavanomaisia poikkeuksia. Mikäli Osakeanti ei toteudu tavoitellun kokoisena (noin 30,7 miljoonaa euroa), Pääjärjestäjät ovat sitoutuneet olemaan kohtuuttomasti eväämättä suostumustaan Yhtiön nykyisten antivaltuutustensa puitteissa esittämille Osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien arvopaperien tai niihin liittyvien oikeuksien liikkeeseen laskuille.

Esitteen julkistaminen

Yhtiö on laatinut Osakeantia koskevan suomenkielisen esitteen (”Esite”), jonka Finanssivalvonta on hyväksynyt 3.6.2024. Esite on saatavilla suomenkielisenä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.faron.com/osakeanti ja Nordnet Bank AB:n verkkosivuilla osoitteessa www.nordnet.fi/faron viimeistään 4.6.2024. Esitteen epävirallisen englanninkielisen käännöksen odotetaan olevan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.faron.com/publicoffer arviolta 4.6.2024.

Osakeannin tärkeitä päivämääriä

 • Osakeannin Merkintäaika alkaa 5.6.2024 kello 10:00 (Suomen aikaa)
 • Yhtiön osakkeenomistajien allokaatioetuoikeuden määräytymisen täsmäytyspäivä Osakeannissa 6.6.2024 klo 18:00 jälkeen (Suomen aikaa)
 • Yleisöannin Merkintäaika päättyy 18.6.2024 kello 16:00 (Suomen aikaa)
 • Instituutioannin Merkintäaika päättyy 19.6.2024 kello 9:30 (Suomen aikaa)
 • Tiedote Osakeannin tuloksesta arviolta 20.6.2024
 • Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta 20.6.2024
 • Osakeannissa merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 24.6.2024
 • Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla alkaa First North ja AIM-markkinapaikoilla arviolta 24.6.2024
 • Instituutioannissa merkityt Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 24.6.2024

Tietoja Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimesta Tarjouksesta

Yhtiö ehdottaa keräävänsä enintään noin 4,9 miljoonaa puntaa (ennen kuluja) laskemalla liikkeeseen enintään 5,765,368 Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeita kyseisen tarjouksen puitteissa Yhdistyneen Kuningaskunnan Merkintähintaan 0,85 puntaa per osake, joka maksetaan kokonaisuudessaan hyväksynnän yhteydessä. Kaikki oikeudet Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeisiin, joita Hyväksytyt Talletustodistusten Haltijat eivät ole merkinneet, ovat Hyväksyttyjen Talletustodistusten Haltijoiden käytettävissä ylimääräisen Excess Application Facility -hakumahdollisuuden (”Excess Application Facility”) nojalla, joka antaa Hyväksytyille Talletustodistusten Haltijoille mahdollisuuden hakea Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeita, jotka ylittävät heidän oikeutensa Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeisiin suhteessa heidän Nykyisten Talletustodistustensa (kuten määritelty alempana) mukaiseen omistukseensa (”Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Oikeus”).

Hyväksyttyjen Talletustodistusten Haltijoiden tulee huomioida, että Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoin Tarjous ei ole merkintäoikeusanti. Näin ollen Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeita, joita Hyväksytyt Talletustodistusten Haltijat eivät hae, ei tulla myymään markkinoilla niiden Hyväksyttyjen Talletustodistusten Haltijoiden hyväksi, jotka eivät hae Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeita.

Hyväksytyt Talletustodistusten Haltijat voivat hakea Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeita kyseisen tarjouksen puitteissa Yhdistyneen Kuningaskunnan Merkintähintaan suhteessa omistusosuuteensa nykyisistä talletustodistuksista Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen täsmäytyspäivänä (”Nykyiset Talletustodistukset”) seuraavin perustein:

3 Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osaketta jokaista 7 Nykyistä Talletustodistusta kohden

Hyväksyttyjen Talletustodistusten Haltijoiden oikeudet pyöristetään alaspäin lähimpään Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeiden kokonaislukuun. Muussa tapauksessa syntyviä murto-osaisia oikeuksia ei myönnetä Hyväksytyille Talletustodistusten Haltijoille, vaan ne lasketaan yhteen ja asetetaan saataville ylimääräisen Excess Application Facility -hakumahdollisuuden mukaisesti. Kaikki Talletustodistusten haltijat eivät ole Hyväksyttyjä Talletustodistusten Haltijoita. Osakkeenomistajat, jotka sijaitsevat, ovat kansalaisia tai joilla on rekisteröity toimipaikka Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai jollain muulla alueella, jossa Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista, eivät pysty osallistumaan Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimeen Tarjoukseen.

Saatavuudesta riippuen Excess Application Facility mahdollistaa, että Hyväksytyt Talletustodistusten Haltijat voivat hakea enemmän Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeita (”Lisäosakkeet”) enintään Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen osakkeiden maksimimäärän verran, kun siitä on vähennetty heidän Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Oikeutensa.

Hyväksyttyjen Talletustodistusten Haltijoiden vaatimustenmukaiset hakemukset täytetään kokonaisuudessaan heidän Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Oikeuksiensa mukaisesti. Hakijat voivat hakea vähemmän tai enemmän kuin heidän Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Oikeuksiensa nojalla, mutta Yhtiö ei voi taata, että mikään ylimääräisen Excess Application Facility -hakumahdollisuuden mukaisia Lisäosakkeita koskeva hakemus hyväksytään, sillä tämä riippuu osittain siitä, missä määrin muut Hyväksytyt Talletustodistusten Haltijat hakevat vähemmän tai enemmän kuin heidän omien Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Oikeuksien nojalla. Yhtiö voi täyttää vaatimustenmukaiset Lisäosakkeita koskevat hakemukset kokonaan tai osittain, mutta se pidättää oikeuden olla täyttämättä mitään hakemusta, joka ylittää Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Oikeuden. Hallitus voi oman harkintansa mukaan vähentää hakemuksia, jotka ylittävät Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Oikeudet kohtuudella asianmukaisiksi katsomillaan perusteilla.

Hakemus Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Oikeuksien ja Excess Application Facility -hakumahdollisuuden mukaisen oikeuden hakea Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeiden hyväksymiseksi CREST-järjestelmään on tehty (”Ylimääräiset CREST -Järjestelmän Avoimen Tarjouksen Oikeudet”). On odotettavissa, että tällaiset Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Oikeudet ja Excess CREST Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Oikeudet hyvitetään CREST-järjestelmään 5.6.2024. Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Oikeudet ja Excess CREST Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Oikeudet ovat käytettävissä CREST-järjestelmässä 18.6.2024 klo 11.00 asti. CREST-järjestelmän kautta hakemuksen voivat tehdä vain Hyväksytyt Talletustodistusten Haltijat, joilla on alun perin siihen oikeus, tai henkilöt, joilla toimivat vilpittömässä mielessä ja joilla on siihen oikeus markkinasaatavien perusteella. Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeet on maksettava kokonaisuudessaan hakemisen yhteydessä. Viimeinen aika ja päivämäärä Hyväksyttyjen Talletustodistusten Haltijoille CREST-hakemusten hyväksymiseksi ja Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeiden maksamiseksi on 18.6.2024 klo 11.00.

Hyväksytyt Talletustodistusten Haltijat saavat merkinnän Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Oikeuksista ja Ylimääräisistä CREST -Järjestelmän Avoimen Tarjouksen Oikeuksista CREST-arvo-osuustililleen.

Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeet lasketaan liikkeeseen vapaana kaikista panttioikeuksista, maksuista ja rasitteista, ja kun ne on laskettu liikkeeseen ja maksettu täysimääräisesti, ne ovat kai-kilta osin samassa asemassa Yhtiön nykyisten osakkeiden ja Tarjottavien Osakkeiden kanssa, sisältäen oikeuden saada kaikki osingot ja muut voitonjaot, jotka on ilmoitettu, tehty tai maksettu niiden liikkeeseenlaskupäivän jälkeen.

Lontoon pörssille tullaan tekemään hakemus koskien Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen hyväksymistä AIM-markkinapaikalla, ja Nasdaq Helsinki Oy:lle koskien Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen hyväksymistä First North -markkinapaikalla. On odotettavissa, että Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeiden hyväksyminen kaupankäynnin kohteeksi AIM-markkinapaikalla tulee tapahtumaan, ja että kaupankäynti sellaisilla Yhdistyneen kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeilla, jotka on merkitty Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen nojalla AIM-markkinapaikalla, alkaa 24.6.2024 klo 8.00, jolloin myös Yhdistyneen kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeet ovat maksettavissa CREST-järjestelmässä.

Hyväksyttyjen Talletustodistusten Haltijoiden on syytä tutustua Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Esitteeseen saadakseen lisätietoja Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimesta Tarjouksesta ja ehdoista, joilla se tehdään.

Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen tärkeitä päivämääriä

 

Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Täsmäytyspäivä

3.6.2024

Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen julkistaminen

 4.6.2024

Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen oikeuttamispäivä

4.6.2024 klo 8:00

Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Oikeudet hyvitetään Hyväksyttyjen Talletustodistusten Haltijoiden CREST-arvo-osuustileille

5.6.2024 klo 8:00

Viimeinen aika ja päivämäärä, jolloin Hyväksytyt Talletustodistusten Haltijat voivat hyväksyä Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen CREST-järjestelmän kautta

18.6.2024 klo 11:00

Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen tuloksen julkistaminen

20.6.2024

Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalla ja kaupankäynnin alkaminen

24.6.2024 klo 8:00

Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi AIM-markkinapaikalla ja kaupankäynnin alkaminen

24.6.2024 klo 8:00

CREST-arvo-osuustilien odotettu hyvittämispäivä Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Osakkeiden osalta todistuksettomassa muodossa

24.6.2024

Viitteet

 1. Yhtiö voi muuttaa kaikkia yllä olevassa aikataulussa ja tässä tiedotteessa mainittuja aikoja ja päivämääriä, jolloin uusien aikojen ja päivämäärien yksityiskohdat ilmoitetaan Lontoon pörssille ja Yhtiö antaa asianmukaisen ilmoituksen lakisääteisen tietopalvelun kautta.
 2. Tässä asiakirjassa olevat aikaviittaukset viittaavat Lontoon aikaan, ellei toisin mainita.

 

Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Tarjouskirjeen julkaiseminen

Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen ehdot esitetään Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Tarjouskirjeessä, joka lähetetään Hyväksytyille Talletustodistusten Haltijoille Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muualla. Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen Tarjouskirje odotetaan julkistettavan noin 4.6.2024, ja se tulee olemaan mainitulla hetkellä saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.faron.com/investors.

Webinaarit 

Faron järjestää kaksi virtuaalista webinaaria sijoittajille ja analyytikoille 6.6.2024. Kello 17:30 (Suomen aikaa) alkava webinaari pidetään suomeksi ja klo 19:00 (Suomen aikaa) alkava webinaari englanniksi. Webinaareissa esiintyy Faronin toimitusjohtaja, tohtori Juho Jalkanen, sekä Faronin väliaikainen talousjohtaja Yrjö Wichmann.

Webinaarin aikana voidaan esittää kysymyksiä. Webinaariin voi rekisteröityä osoitteessa https://faron.videosync.fi/yritysesittely_2024. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä osoitteeseen investor.relations@faron.com.

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Peel Hunt LLP toimivat Osakeannin Pääjärjestäjinä ja merkintäpaikkoina instituutioannissa. Carnegie ei osallistu Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen eikä REX Retail -Tarjouksen järjestämiseen. Peel Hunt ei osallistu Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoimen Tarjouksen järjestämiseen. Lisäksi Nordnet Bank AB toimii Yleisöannin merkintäpaikkana sekä Instituutioannin merkintäpaikkana omille asiakkailleen.

Lähipiiri ja johdon liiketoimi-ilmoitus

Yhtiön hallituksen jäsen Christine Roth on sitoutunut merkitsemään 46 075 Tarjottavaa Osaketta. Hänen intressinsä Yhtiön liikkeeseen lasketuissa osakkeissa ja äänissä on esitetty alla:

Ennen Osakeantia

Osakeannin jälkeen

Hallituksen jäsen

Omistettujen osakkeiden määrä

Osuus liikkeeseen lasketuista osakkeista ja äänistä (%)

Tarjottavien Osakkeiden lukumäärä, jotka sitoutunut merkitsemään

Omistettujen osakkeiden määrä

Osuus liikkeeseen lasketuista osakkeista ja äänistä (%)

Christine Roth

0

0

46 075

46 075

0,04

Christine Rothin osallistuminen Osakeantiin muodostaa AIM-markkinapaikan sääntöjen, First Northin sääntöjen ja osakeyhtiölain tarkoittaman lähipiiriliiketoimen. Hallituksen jäsenten osallistumista varten riippumattomat jäsenet, jotka ovat kaikki muut hallituksen jäsenet, neuvoteltuaan Cairn Financial Advisers LLP:n kanssa, joka on Yhtiön AIM-markkinapaikan sääntöjen mukainen nimetty neuvonantaja, pitävät Rothin osallistumisen ehtoja Osakeantiin osakkeenomistajien kannalta oikeudenmukaisina ja kohtuullisina.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) (EU) N:o 596/2014 19 (1) artiklan mukainen liiketoimi-ilmoitus

1

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden/heidän lähipiirinsä tiedot

a.

Nimi

Christine Roth

2

Ilmoituksen syy

 

 

 

a.

Asema

Hallituksen jäsen

b.

Ilmoituksen luonne

Ensimmäinen ilmoitus

3

Tiedot liikkeeseenlaskijasta

a.

Nimi

Faron Pharmaceuticals Oy

b.

LEI-tunnus

7437009H31TO1DC0EB42

4

Liiketoimien tiedot

a.

Instrumentti

ISIN-tunnus

Osake

ISIN: FI4000153309

b.

Liiketoimen luonne

Osakemerkintä

c.

Hinta ja volyymi

 

 Keskimäärin

 

 

 

 

Hinta

Volyymi

 

1,00

46 075

 

 

d.

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

 

- Volyymi

 - Hinta

 

 

46 075

1,00

e.

Liiketoimen päivämäärä

20.6.2024

f.

Kauppapaikka

Kauppapaikan ulkopuolella

Annin ehdot ovat saatavana osoitteessa  http://www.faron.com/investors/publicoffer

Faron Pharmaceuticals Oy

Lisätietoja:

ICR Consilium
Mary-Jane Elliott, David Daley, Lindsey Neville
Puh: +44 (0)20 3709 5700
Sähköposti: faron@consilium-comms.com

Cairn Financial Advisers LLP, Nomad
Sandy Jamieson, Jo Turner
Puh: +44 (0) 207 213 0880

Peel Hunt LLP, Broker
Christopher Golden, James Steel
Puh: +44 (0) 20 7418 8900

Sisu Partners Oy, hyväksytty neuvonantaja First North -markkinapaikalla
Juha Karttunen
Puh: +358 (0)40 555 4727
Jukka Järvelä
Puh: +358 (0)50 553 8990

Yleistä BEXMAB-tutkimuksesta

BEXMAB-tutkimus on avoimen vaiheen I/II kliininen tutkimus, jossa tutkitaan bexmarilimabia yhdessä standardihoidon kanssa aggressiivisten hematologisten sairauksien, akuutin myelooisen leukemian ja myelodysplastisen syndrooman hoidossa. Päätavoitteena on arvioida bexmarilimabin turvallisuutta ja siedettävyyttä yhdistelmähoitona standardihoidon (atsasitidiini) kanssa. Hoidon suora kohdentaminen Clever-1:een saattaa rajoittaa syöpäsolujen lisääntymiskykyä, lisätä antigeenien esittelyä, käynnistää immuunivasteen ja mahdollistaa nykyisten hoitojen tehokkaamman toiminnan. Clever-1 ilmenee voimakkaasti sekä akuutissa myelooisessa leukemiassa että myelodysplastisessa syndroomassa ja se liitetään hoitoresistenssiin, rajoitettuun T-solujen aktivaatioon ja heikkoon ennusteeseen.

Yleistä bexmarilimabista

Bexmarilimab on Faronin kokonaan omistama tutkimuksellinen immunoterapia, joka on suunniteltu voittamaan olemassa oleviin hoitoihin muodostuva resistenssin ja optimoimaan kliiniset tulokset kohdentamalla vaikutuksensa myeloidisten solujen toimintaan ja käynnistämällä immuunivasteen. Bexmarilimab sitoutuu Clever-1-reseptoriin, joka on immunosuppressiivinen reseptori makrofageissa, ja jonka ilmeneminen johtaa kasvaimen kasvuun ja etäpesäkkeisiin (eli auttaa syöpää välttämään immuunijärjestelmää). Kohdentamalla hoito Clever-1-reseptoreihin makrofagien pinnalla bexmarilimab muuttaa kasvaimen mikroympäristöä uudelleenohjelmoimalla makrofagit immunosuppressiivisesta (M2) tilasta immunostimuloivaan (M1) tilaan, lisäämällä interferonin tuotantoa ja valmistamalla immuunijärjestelmän hyökkäämään kasvaimia vastaan sekä herkistämällä syöpäsolut standardihoidolle.

Yleistä Faron Pharmaceuticals Oy:sta

Faron (AIM: FARN, First North: FARON) on kansainvälinen kliinisen vaiheen lääkekehitysyritys, joka keskittyy syöpien hoitoon uudenlaisilla immunoterapioilla. Yhtiön missiona on tuoda immunoterapian lupaus laajemmalle väestölle löytämällä uusia tapoja hallita ja hyödyntää immuunijärjestelmän voimaa. Yhtiön päälääkeaihio on bexmarilimab, uusi Clever-1:een kohdistettu, humanisoitu vasta-aine, joka voi poistaa syövän immunosuppression muuttamalla myeloidisten solujen toimintaa. Bexmarilimabia tutkitaan faasin I/II kliinisissä tutkimuksissa mahdollisena hoitona hematologisia syöpiä sairastaville potilaille yhdessä muiden standardihoitojen kanssa. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.faron.com.

Tärkeä huomautus

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvaltoihin. Tarjottavia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun toimivaltaisen alueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista muutoin kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon ei sovelleta Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia sekä noudattaen soveltuvia osavaltioiden ja muiden toimivaltaisten alueiden arvopaperilakeja. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä Tarjottavia Osakkeita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Tarjottavat Osakkeet ovat Yhdysvalloissa suunnattu yksinomaan Rule 144A -säännöksessä määritellyille hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille (qualified institutional buyers) tai valtuutetuille sijoittajille (accredited investors) rajoitetussa määrin Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi kenellekään henkilölle tai millekään taholle tai käytettäväksi kenenkään henkilön tai minkään tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Suomea lukuun ottamatta missä tahansa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tämä tiedote on osoitettu ainoastaan kokeneille sijoittajille (qualified investors) kyseisessä jäsenmaassa asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) Artiklan 2(e) mukaisesti. siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä vuoden 2018 Euroopan Unionista (irtautumisesta) annetun lain nojalla.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tässä tiedotteessa esitetyt tiedot levitetään, ja on suunnattu vain kokeneille sijoittajille Esiteasetuksen Artiklan 2(e) mukaisesti siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä vuoden 2018 Euroopan Unionista (irtautumisesta) annetun lain (”Yhdistyneen Kuningaskunnan Esiteasetus”) nojalla. Kokeneita sijoittajia ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaiset sijoitusalan ammattilaiset ja (ii) korkean varallisuusaseman yhtiöt ja muut henkilöt, joille ne voidaan muutoin laillisesti tiedottaa Määräyksen 49(2)(a)–(d) artiklan mukaisesti (yhdessä ”Yhdistyneessä kuningaskunnassa Relevantit Henkilöt”). Kaikki tässä mainitut arvopaperit ovat saatavissa vain Yhdistyneen Kuningaskunnan Relevanteille Henkilöille, ja kutsu, tarjous tai sopimus tällaisten arvopapereiden merkitsemisestä, ostamisesta tai muutoin hankkimisesta käydään vain Yhdistyneen Kuningaskunnan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Yhdistyneen Kuningaskunnan Relevantti Henkilö, ei tule toimia tai luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön. Yhdistyneen Kuningaskunnan Avoin Tarjous on saatavilla vain niille Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen 43 artiklan soveltamisalaan.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa eikä Yhdistyneen Kuningaskunnan Esiteasetuksessa tarkoitettu esite, eikä sellaisenaan muodosta tai ole osa sitä eikä sitä tule tulkita myyntitarjoukseksi taikka minkään arvopapereita koskevat osto-, hankinta- tai merkintätarjouksen pyytämiseksi tai kehotukseksi tai kannustimena arvopapereihin liittyvän sijoitustoiminnan aloittamiseen.

Minkään tämän tiedotteen osan tai sen jakelun ei tule muodostaa perustetta, eikä siihen tule tukeutua minkään sopimuksen tai sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole varmistettu riippumattomasti. Mitään suoraa tai epäsuoraa vakuutusta, takuuta tai sitoumusta ei tehdä eikä tässä esitettyjen tietojen tai mielipiteiden kohtuullisuuteen, tarkkuuteen, kokonaisuuteen tai oikeellisuuteen tule luottaa. Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä, neuvonantajilla tai edustajilla tai millään muulla taholla ei ole minkäänlaista vastuuta (huolimattomuudesta tai muusta syystä johtuvaa) mistään menetyksestä, joka johtuu mistään tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muuten syntyy tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan tutkimukseensa ja analyysiinsa Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja liiketoimista, mukaan lukien ansioista ja riskeistä.

Pääjärjestäjät toimivat Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun lukuun. Pääjärjestäjät eivät pidä mitään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeantiin liittyen. Pääjärjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen annettujen velvollisuuksien suorittamisesta tai Osakeantiin tai muuhun tässä tiedotteessa esitettyyn transaktioon tai järjestelyyn liittyvien neuvojen antamisesta.

Huomautus koskien tulevaisuutta koskevia lausumia

Tietyt tässä tiedotteessa esitetyt lausumat ovat tai voidaan katsoa olevan tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat tunnistetaan tietyistä termeistä ja ilmaisuista, kuten ”olettaa”, ”voisi”, ”pitäisi”, ”odottaa”, ”kuvittelee”, ”arvioi”, ”aikoo”, ”voi”, ”suunnittelee”, ”mahdollisesti”, ”tulee”, mukaan lukien niiden negatiiviset muodot, muunnelmat ja vastaavat ilmaisut. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat eivät perustu historiallisiin tosiasioihin, vaan pikemminkin Yhtiön nykyisiin odotuksiin ja oletuksiin koskien Osakeannin toteuttamista ja varojen käyttöä, Yhtiön tulevaa kasvua, tuloksia, suorituskykyä, tulevaa pääomaa ja muita menoja (mukaan lukien niiden määrä, luonne ja rahoituksen lähteet), kilpailuetuja, liiketoimintanäkymiä ja mahdollisuuksia. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Yhtiön nykyisiä arvioita ja oletuksia ja perustuvat tällä hetkellä Yhtiölle saatavilla oleviin tietoihin.

Lukuisat tekijät voivat aiheuttaa todellisten tulosten poikkeamisen tulevaisuutta koskevista lausumista, joista moniin Yhtiöllä ei ole mahdollista vaikuttaa. Lisäksi muihin tekijöihin, jotka voisivat aiheuttaa todellisten tulosten poikkeamisen, lukeutuu Yhtiön onnistuminen sen ohjelmien lisensoinnissa, yleisiin taloudellisiin ja liiketoimintaolosuhteisiin liittyvään haavoittuvuuteen kohdistuvat riskit, kilpailu-, ympäristö- ja muut sääntelymuutokset, viranomaisten toimet, pääomamarkkinoiden tai muiden rahoituslähteiden saatavuus, avainhenkilöihin kohdistuva luottamus, vakuuttamattomat ja alivakuutetut menetykset sekä muut tekijät. Vaikka tässä tiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Yhtiön mielestä kohtuullisiin oletuksiin, Yhtiö ei voi taata sijoittajille, että todelliset tulokset ovat yhdenmukaisia tällaisten tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa. Siksi lukijoita kehotetaan olemaan tukeutumatta kohtuuttomasti tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Sovellettavasta laista tai asiaankuuluvista AIM-säännöistä johtuvien jatkuvien velvoitteiden mukaisesti Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai tarkistamaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tai ilmoittamaan muutoksista tapahtumissa tai olosuhteissa, joihin tällainen lausuma perustuu.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Idea Group

Lääkekehitysyhtiö Faron Pharmaceuticals sai myönteisiä uutisia FDA:lta verisyöpälääkkeen myyntilupaan liittyvien kliinisten kokeiden suhteen11.7.2024 09:13:27 EEST | Tiedote

Suomalainen lääkekehitysyhtiö Faron Pharmaceuticals on käynyt Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n kanssa virallisia keskusteluja myelodysplastisen syndrooman (MDS) hoitoon tarkoitetun lääkkeen myyntiluvan edellyttämistä toimista. FDA ehdottaa nopeampaa ensilinjan 3. vaiheen tutkimusta korkea riskin MDS-potilailla eikä vaadi erillistä 3. vaiheen tutkimusta potilailla, jotka eivät ole saaneet apua nykyisestä standardihoidosta (r/r, relapsed/refractory). FDA:n ohjeistus on osa Project Frontrunner -hanketta, jossa lupaavat hoidot tuodaan mahdollisimman nopeasti laajemman potilasryhmän käyttöön. FDA:n ehdottama tutkimustapa nopeuttaisi myyntiluvan saamista ja pienentäisi myyntilupaan johtavien tutkimuksen kustannuksia merkitsevästi, mikäli tulokset jatkuvat nykyisten kaltaisina. Faron Pharmaceuticals Oy on kliinisen vaiheen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy kehittämään Clever-1-reseptoreihin kohdistuvaa hoitoa, jotta saataisiin aikaan immuunireaktio syöpää vastaan. Kun otetaan h

Faron julkistaa täyteen merkityn 30,7 miljoonan euron osakeannin lopullisen tuloksen20.6.2024 09:06:11 EEST | Tiedote

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄILLE ALUEILLE TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA. TÄMÄ TIEDOTE ON TEHTY AINOASTAAN TIEDOTTAMISTARKOITUKSESSA EIKÄ SE OLE PYYNTÖ, KEHOTUS, SUOSITUS, TARJOUS TAI NEUVONANTO KELLEKÄÄN HENKILÖLLE HANKKIA MITÄÄN ARVOPAPEREITA. KATSO TÄRKEÄ HUOMAUTUS TÄMÄN TIEDOTTEEN LOPUSTA. Lehdistötiedote, 20.6.2024 kello 9.00 (Suomen aikaa) Keskeisiä tietoja Osakeanti herätti merkittävää kiinnostusta sekä nykyisissä osakkeenomistajissa että uusissa sijoittajissa ja ylimerkittiin. Yhtiö keräsi osakeannin kautta yhteensä noin 30,7 miljoonaa euroa, mistä noin 3,7 miljoonan euron osuus maksetaan konvertoimalla Yhtiön Pääomalainoja (kuten määritelty jäljempänä) ja niihin liittyviä järjestelypalkkioita ja korkoja Yhtiön osakkeiksi. Osakeannin seurauksena, noin 27 miljoo

Faron Pharmaceuticals julkaisi ensimmäisiä faasin II tuloksia leukemiapotilailla – vahvistavat aiemmat lupaavat faasi I tulokset, BEXMAB-tutkimuksessa hoidetuista MDS-potilaista 79 % sai kliinisen hyödyn20.5.2024 09:07:22 EEST | Tiedote

Faron Pharmaceuticals julkaisi lisää erinomaisia tuloksia kokeellisesta bexmarilimab-tutkimuslääkkeestä verisyövän hoidossa. Nämä ensimmäiset faasin II tulokset vahvistavat tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa saatuja positiivisia tuloksia bexmarilimab-täsmäimmunoterapian tehosta useisiin pahanlaatuisiin hematologisiin kasvaimiin eli verisyöpiin. Tutkimuksessa pidempään hoidettujen MDS-potilaiden hoitovasteet ovat säilyneet pääosin hyvinä ja elinajanodote on pidentynyt huomattavasti odotetusta.

MEDIEINJBUDAN TILL BAKGRUNDSINFO ons. 24.4 kl. 9.30–11: MS-sjukdomsbilden uppdateras12.4.2024 08:10:06 EEST | Kutsu

Idag får personer med MS helt andra framtidsutsikter än för till exempel 10 år sedan. Behandlingen för sjukdomen har utvecklats kraftigt. Forskarsamfundet har uppnått genombrott i att få reda på sjukdomens uppkomstmekanism. Samtidigt insjuknar allt fler i MS. Finlands Neuroförbund och Finlands MS-stiftelse bjuder in journalister till ett bakgrundsinfotillfälle via Teams. På programmet står de färskaste uppgifterna om incidens, behandling och prognos av multipel skleros (MS), samt om forskningen. Samtidigt publiceras MS-stiftelsens forskningsfinansiering för år 2024. Vid slutet av evenemanget har journalisterna möjlighet att ställa frågor till experter. Tillfället är endast avsett för medierepresentanter. Kl. 9.30 Välkomsttal Helena Ylikylä-Leiva, verkställande direktör, Finlands Neuroförbund rf Vad innebär det att insjukna i MS idag? Juha-Pekka Erälinna, docent i neurologi, styrelseordförande, Finlands Neuroförbund rf MS i Finland och resten av världen – senaste fakta Merja Soilu-Hänni

KUTSU TAUSTAINFOON MEDIALLE ke 24.4. klo 9.30–11: Kuva MS-taudista päivittyy12.4.2024 08:10:06 EEST | Kutsu

MS-tautiin sairastuvalle avautuu tänään aivan erilainen näkymä tulevaan kuin vaikkapa 10 vuotta sitten. Sairauden lääkehoito on kehittynyt voimakkaasti. Tiedeyhteisö on saavuttanut läpimurtoja sairauden syntymekanismin selvittämisessä. Samaan aikaan MS-tautia sairastavia on yhä enemmän. Neuroliitto ja Suomen MS-säätiö kutsuvat toimittajat taustoittavaan infotilaisuuteen Teamsin välityksellä. Luvassa on tuoreinta tietoa multippeliskleroosin eli MS-taudin esiintyvyydestä, hoidosta ja ennusteesta sekä tutkimuksesta. Samassa yhteydessä julkistetaan Suomen MS-säätiön vuoden 2024 tutkimusapurahat. Toimittajilla on mahdollisuus esittää asiantuntijoille kysymyksiä tilaisuuden lopussa. Tilaisuus on suunnattu vain median edustajille. Klo 9.30 Tilaisuuden avaus Helena Ylikylä-Leiva, toimitusjohtaja, Neuroliitto ry Mitä MS-tautiin sairastuminen tarkoittaa tänään? Juha-Pekka Erälinna, neurologian dosentti, hallituksen puheenjohtaja, Neuroliitto ry MS-tauti Suomessa ja maailmalla - päivitetyt faktat

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye