Suomen ympäristökeskus

Korrigerat meddelande: Kommunernas klimatutsläpp har minskat med 38 procent jämfört med 2000-talets toppår

Dela

Meddelande från Finlands miljöcentral som ersätter uppgifterna i meddelandet som publicerades 16.5.2024

Finlands miljöcentral publicerade den 16 maj 2024 ett meddelande om kommunernas klimatutsläpp. I beräkningen av utsläppen från vägtrafiken upptäcktes ett fel efter att meddelandet publicerades, vilket påverkar utsläppens andel inom alla sektorer. Därför publicerar Finlands miljöcentral undantagsvis hela meddelandet med de korrigerade siffrorna och ersätter därmed det tidigare meddelandet. Den största förändringen har skett i utsläppen från vägtrafiken, som i motsats till vad som tidigare berättades, inte ökade utan minskade med 3,7 procent. Detta påverkade också den totala mängden utsläpp: kommunernas klimatutsläpp sjönk med 38 procent åren 2006–2022 i stället för de 36 procenten som rapporterades tidigare. Finlands miljöcentral beklagar eventuella olägenheter som felet orsakat.

De finländska kommunernas utsläpp av växthusgaser sektorsvis åren 1990 och 2005–2022. Utsläppen har beräknats utan klimatkompensationer enligt Hinku-beräkningsreglerna.
De finländska kommunernas utsläpp av växthusgaser sektorsvis åren 1990 och 2005–2022. Utsläppen har beräknats utan klimatkompensationer enligt Hinku-beräkningsreglerna. Finlands miljöcentral

Trenden i kommunernas totala utsläpp av växthusgaser fortsatt nedåtgående år 2022. Utsläppen har minskat med 38 procent sedan toppåret 2006.

År 2022 minskade utsläppen av växthusgaser med 4,3 procent jämfört med året innan. De största källorna till utsläpp av växthusgaser var liksom tidigare år vägtrafiken, som stod för av 27,1 procent av de totala utsläppen, följt av jordbruket och fjärrvärmen, som stod för 19,8 procent respektive 14,8 procent av de totala utsläppen.

"Kommunerna har gjort långsiktigt klimatarbete och utsläppsminskningen syns särskilt i de kommunvisa utsläppen i Hinku-kommunerna, som har kolneutralitet som mål. På riksnivå har reningen av el- och fjärrvärmeproduktionen haft stor betydelse för utsläppsminskningen. Det finns dock mycket att göra särskilt när det gäller minskningen av utsläpp från fordonstrafiken", säger specialplanerare Jari Rantsi vid Finlands miljöcentral.

I resultaten för 2022 syntes effekterna av Rysslands invasion av Ukraina. På grund av kriget i Ukraina ersattes användningen av naturgas och träbaserade bränslen med stenkol och torv. Detta syntes särskilt inom energisektorn och industrin. Utsläppsintensiteten i fjärrvärmeproduktionen ökade något och utsläppen från den industri som faller utanför utsläppshandelssektorn ökade med 24,5 procent på grund av den ökade oljeanvändningen i diffusa källor.

Energisektorn blir renare, utsläppen från lastbilstrafikens ökade

Utsläppen från elförbrukningen fortsatte att minska. Den minskade energiförbrukningen inverkade positivt på detta. Trots att användningen av stenkol ökade, minskade den ökade vindkraftsproduktionen elproduktionens utsläppsintensitet.

Utsläppen från vägtrafiken minskade med 3,7 procent jämfört med året innan. I lastbilstrafiken ökade utsläppen dock trots att körprestationen minskade. Den minskade distributionsskyldigheten bidrog till ökningen av lastbilstrafikens utsläpp. Förändringarna i distributionsskyldigheten syns särskilt i trafikformer som använder diesel som bränsle, såsom lastbilstrafik.

Utsläppen från annan uppvärmning av byggnader, dvs. olja, gas och trä, fortsatte att minska. I synnerhet utsläppen från oljeuppvärmning minskade (-17 procent).

Utsläppen från avfallshantering minskade med 4,3 procent och utsläppen av fluorerade växthusgaser med 8,1 procent. Likaså minskade utsläppen från de minsta sektorerna, dvs. spår- och sjötrafiken. Utsläppen från jordbruket minskade med 2,8 procent jämfört med året innan.

F%F6rdelningen%20av%20kommunernas%20totala%20utsl%E4pp%20av%20v%E4xthusgaser%20%E5r%202022.%20Utsl%E4ppen%20har%20ber%E4knats%20utan%20klimatkompensationer%20enligt%20Hinku-ber%E4kningsreglerna.
Fördelningen av kommunernas totala utsläpp av växthusgaser år 2022. Utsläppen har beräknats utan klimatkompensationer enligt Hinku-beräkningsreglerna. Finlands miljöcentral

Beräkningen av utsläpp från arbetsmaskinsektorn har preciserats

Beräkningen av utsläpp från arbetsmaskinsektorn uppdaterades i fråga om beräkningen för bygg-, gruv-, skogs- och jordbruksmaskiner. Utsläppen från byggmaskiner allokeras nu baserat på ytan på de byggnader som färdigställts under beräkningsåret. Vid allokeringen av utsläpp från gruvmaskiner används utvinningsmängderna.

Vid beräkningen av utsläpp från skogsmaskiner beaktas avverkningsarealen enligt anmälan om användning av skog och om det är fråga om gallring eller slutavverkning. I fråga om jordbruksmaskiner beaktas odlingsarealen per kommun samt odlingsväxterna.

De största förändringarna gällde gruvmaskiner. Deras kommunvisa utsläpp kan ha ökat avsevärt. Även i utsläppen från skogsmaskiner förekom påtagliga kommunvisa förändringar.

Skillnaderna i utsläppen per invånare mellan landskapen

Det finns fortfarande stora skillnader mellan kommunerna och landskapen i fråga om utsläppsutvecklingen och dess fördelning på olika sektorer. Utsläppen per invånare var minst i Nyland, Birkaland och Päijänne-Tavastland.

Proportionellt sett minskade utsläppen per invånare mest i Norra Österbotten, Mellersta Finland, Södra Savolax, Norra Karelen och Österbotten, där utsläppen per invånare minskade med 7-8 procent jämfört med 2021.

Skillnaderna mellan landskapen förklaras bland annat av näringsstrukturen, i synnerhet jordbruksdominansen, geografiska egenskaper såsom avstånd och samhällsstruktur samt skillnader i väderförhållandena och bränsleanvändningen för fjärrvärme.

Utsl%E4ppen%20av%20v%E4xthusgaser%20per%20inv%E5nare%20i%20landskapen%202022.%20Utsl%E4ppen%20har%20ber%E4knats%20enligt%20Hinku-ber%E4kningsreglerna.
Utsläppen av växthusgaser per invånare i landskapen 2022. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna. Finlands miljöcentral

Mer information

Kommunernas utsläppsberäkning har fått finansiering från EU:s Life IP Canemure-projekt.

Nyckelord

Kontakter

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

De finländska kommunernas utsläpp av växthusgaser sektorsvis åren 1990 och 2005–2022. Utsläppen har beräknats utan klimatkompensationer enligt Hinku-beräkningsreglerna.
De finländska kommunernas utsläpp av växthusgaser sektorsvis åren 1990 och 2005–2022. Utsläppen har beräknats utan klimatkompensationer enligt Hinku-beräkningsreglerna.
Ladda ned bild
Utsläppen av växthusgaser per invånare i landskapen 2022. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna.
Utsläppen av växthusgaser per invånare i landskapen 2022. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna.
Ladda ned bild
Fördelningen av kommunernas totala utsläpp av växthusgaser år 2022. Utsläppen har beräknats utan klimatkompensationer enligt Hinku-beräkningsreglerna.
Fördelningen av kommunernas totala utsläpp av växthusgaser år 2022. Utsläppen har beräknats utan klimatkompensationer enligt Hinku-beräkningsreglerna.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Finlands miljöcentral - Med kunskap skapar vi hopp.

Finlands miljöcentral
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000

https://www.syke.fi/sv-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Observationerna av cyanobakterier har ökat något i insjöarna11.7.2024 14:50:43 EEST | Tiedote

Observationerna av cyanobakterier har ökat något i insjöarna i hela landet och observationer har gjorts ända till Lappland. På öppet hav finns det nu cyanobakterier i Finska viken och Skärgårdshavet, i södra Bottenhavet håller cyanobakterier på att utvecklas. I kustområdet har cyanobakterier fortfarande observerats huvudsakligen vid Nylands och Egentliga Finlands kuster och antalet observationer har knappt förändrats alls.

Slight increase in blue-green algae observations in inland waters11.7.2024 14:40:48 EEST | Press release

Blue-green algae observations have increased slightly throughout the country, and observations have been made even in Lapland. Blue-green algae now occur in the Gulf of Finland and the Archipelago Sea. In the southern part of the Bothnian Sea blue-green algae are just developing. Blue-green algae have still been observed in the coastal area, mainly on the coasts of Uusimaa and Southwest Finland, and the number of observations has not changed much.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye