Suomen ympäristökeskus

Risken för omfattande algblomningar i havsområdena är fortfarande betydande

Dela

Risken för cyanobakterier, det som ofta kallats blågrönalger, är betydande i Finska viken, Skärgårdshavet och även i Bottenhavets södra och mellersta delar.

Alt text: Karta över risk för blågrönalgblomning i Östersjön sommaren 2024. Risknivåerna varierar från stor (röd färg) till liten (blå färg).
Risk för algblomning 2024. Det vita området har inte bedömts, eftersom inga uppgifter om vinterns näringssituation finns tillgängliga från området. Finlands miljöcentral

Risken för omfattande algblomningar i de öppna havsområdena nära Finland är fortfarande hög på samma sätt som under tidigare år, eftersom näringssituationen i havsvattnet till stor del är oförändrat. Risken är stor för att bälten av cyanobakterier bildas i sommar i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, i Finska viken, i Skärgårdshavet och i en stor del av Bottenhavet. I Bottenviken är risken fortfarande liten. Omfattningen av ytansamling av cyanobakterier påverkas av sommarens värme- och vindförhållanden.

Näringssituationen, väderförhållandena och växtplanktonets årliga kretslopp skapar förutsättningar för förekomsten av cyanobakterier

I djupen i Östersjöns huvudbassäng finns fortfarande rikligt med fosfor. Om olika vattenskikt blandas vintertid kommer näringsämnena i djupvattnet till ytskiktet. Från huvudbassängen överförs ofta näringsämnen med djupströmmarna också till östra Finska viken, där det näringsrika djupvattnet blandas med ytvattnet under vintern. När ljuset ökar efter vintern börjar växtplankton växa. Detta kallas vårblomning av växtplankton och består huvudsakligen av kiselalger och pansarflagellater.

Olika%20cyanobakterier%20i%20mikroskopbilden.%20N%E5gra%20av%20dem%20%E4r%20spiralformade%2C%20n%E5gra%20%E4r%20h%E5rliknande.
Olika cyanobakterier i mikroskopbilden. Kvävebindning ger Aphanizomenon-, Dolichospermum- och Nodularia-cyanobakterier en konkurrensfördel jämfört med andra växtplankton. Sirpa Lehtinen / Finlands miljöcentral

Vid vårblomningen är mängden växtplankton i vattnet mångdubbel jämfört med sommarens algblomningar. Vattnet färgas ofta brunt och fisknäten kan bli slemmiga, men vårblomningen av växtplankton bildar liksom cyanobakterierna inga ytansamlingar av alger eller bakterier och det medför ingen hälsorisk. Tidpunkten för vårblomningen har tidigarelagts med ett par veckor på 2000-talet. Vårblomningen upphör när kvävet som begränsar tillväxten av kisel- och pansarflagellaterna har gått åt. Efter att kvävet upphört blir det numera ett överskott av fosfornäring i ytvattnet i de öppna havsområdena nära Finland med undantag av Bottenviken. Kvävebrist gynnar sommarens massförekomst av cyanobakterier, eftersom Aphanizomenon-, Dolichospermum- och Nodularia-cyanobakterier kan utnyttja kvävgas som lösts upp i vattnet från luften och som de i praktiken har tillgång till nästan obegränsat. Kvävebindning ger alltså cyanobakterierna en konkurrensfördel jämfört med andra växtplankton.

På sommaren påskyndar varma vatten cyanobakteriernas tillväxt. Rikligt förekommande cyanobakterier väcker inte nödvändigtvis uppmärksamhet om cyanobakteriernas celler är blandade med ett tjockt vattenskikt. Uppkomsten av omfattande bälten av cyanobakterier på öppet hav som kan observeras även via satellit förutsätter ett par veckors gynnsamma växtförhållanden – det vill säga varmt och soligt väder samt tillräckligt med fosfor – och dessutom några dagars vindfattig period. Ytansamlingar består i huvudsak av gamla celler av cyanobakterier som är i dåligt skick och som inte längre kan reglera sitt djup i vattnet. I slutet av blomningen bryts största delen av algcellerna ned i vattnet och endast en del sjunker till botten. De olika arterna av cyanobakterier övervintrar som vilande celler på havsbottnen eller som växtceller i vattenpelaren.

Risken för massförekomster av cyanobakterier på öppet hav påverkas alltså av vinterns väderförhållanden, vårens näringssituation, vårblomningens styrka och arter och de näringsämnen som binds med den samt sommarens väderförhållanden. Även uppvällning av fosforhaltigt vatten till ytskiktet sommartid kan gynna tillväxten av cyanobakterier.

I Bottenhavet har risken för cyanobakterier ökat betydligt

Under de senaste tio åren har den regionala risken för cyanobakterier i öppna havsområden i stort sett förblivit oförändrad, men i Bottenhavet har risken ökat betydligt. På öppet hav påverkas förekomsten av cyanobakterier främst av sommarens väderförhållanden. Vid kusten och i skärgården kan det lokala algläget variera snabbare än på öppet hav. En förbättring av tillståndet i Östersjöns huvudbassäng skulle avsevärt minska massförekomsten av cyanobakterier på stora områden.

Uppföljningen av havets tillstånd producerar också information för prognostisering av risken för cyanobakterier

Vid bedömningen av risken för förekomst av cyanobakterier används uppgifter från många olika källor. Finlands miljöcentral och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har gjort heltäckande mätningar av näringsmängderna. I bedömningen användes också övervakningsmaterial från NTM-centralernas kustövervakning, Alg@line-uppföljningen som gjorts på handelsfartyg samt satellitbilds- och vädermaterial. Prognosen för hur bälten av cyanobakterier bildas har gjorts med hjälp av dessa material med modelleringsmetoder baserade på artificiell intelligens.

Informationen om cyanobakterier inleds under midsommarveckan

Finlands miljöcentral informerar i sommar om det allmänna algläget varje vecka 20.6–8.8.2024. Meddelandet publiceras torsdagar kl. 13. Uppföljningen av algläget fortsätter ända till slutet av september.

Cyanobakterierna kan bilda olika gifter och bland annat ämnen som irriterar huden eller ögonen. Man ska alltid vara försiktig med rikliga blomningar av cyanobakterier. Kommunerna och städerna följer med algläget på badstränderna.

Nyckelord

Kontakter

Riskbedömning av algblomningar i Finlands havsområde:
Specialforskare Jouni Lehtoranta, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.efternamn@syke.fi, tfn 0295 251 363

Kommunikationsspecialist Eija Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.efternamn@syke.fi, tfn 0295 251 242

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Alt text: Karta över risk för blågrönalgblomning i Östersjön sommaren 2024. Risknivåerna varierar från stor (röd färg) till liten (blå färg).
Risk för algblomning 2024. Det vita området har inte bedömts, eftersom inga uppgifter om vinterns näringssituation finns tillgängliga från området.
Ladda ned bild
Olika cyanobakterier i mikroskopbilden. Några av dem är spiralformade, några är hårliknande.
Olika cyanobakterier i mikroskopbilden. Kvävebindning ger Aphanizomenon-, Dolichospermum- och Nodularia-cyanobakterier en konkurrensfördel jämfört med andra växtplankton.
Ladda ned bild

Länkar

Finlands miljöcentral - Med kunskap skapar vi hopp.

Finlands miljöcentral
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000

https://www.syke.fi/sv-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Observationerna av cyanobakterier har ökat något i insjöarna11.7.2024 14:50:43 EEST | Tiedote

Observationerna av cyanobakterier har ökat något i insjöarna i hela landet och observationer har gjorts ända till Lappland. På öppet hav finns det nu cyanobakterier i Finska viken och Skärgårdshavet, i södra Bottenhavet håller cyanobakterier på att utvecklas. I kustområdet har cyanobakterier fortfarande observerats huvudsakligen vid Nylands och Egentliga Finlands kuster och antalet observationer har knappt förändrats alls.

Slight increase in blue-green algae observations in inland waters11.7.2024 14:40:48 EEST | Press release

Blue-green algae observations have increased slightly throughout the country, and observations have been made even in Lapland. Blue-green algae now occur in the Gulf of Finland and the Archipelago Sea. In the southern part of the Bothnian Sea blue-green algae are just developing. Blue-green algae have still been observed in the coastal area, mainly on the coasts of Uusimaa and Southwest Finland, and the number of observations has not changed much.

Sinilevähavainnot sisävesillä lisääntyneet hieman11.7.2024 13:00:00 EEST | Tiedote

Sinilevähavainnot ovat hieman lisääntyneet sisävesillä koko maassa, ja havaintoja on tehty aina Lappia myöten. Avomerellä sinilevää on nyt Suomenlahdella ja Saaristomerellä, Selkämeren eteläosassa sinilevä on vasta kehittymässä. Rannikkoalueella sinilevää on havaittu edelleen pääasiassa Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikolla, eikä havaintojen määrä ole juurikaan muuttunut. Huom! Korjattu tiedotteen lopussa: Kuluvalla viikolla Järvi-meriwikin ja Vesi.fi:n kautta saatiin enemmän kansalaishavaintoja kuin viime viikolla.

The blue-green algae situation has remained stable since last week, unstable and windy weather slows down the growth of blue-green algae4.7.2024 13:06:23 EEST | Press release

The blue-green algae situation has remained stable since last week. In inland waters, blue-green algae observations have slightly decreased, and the algae situation in coastal areas has remained unchanged. In sea areas, windy weather has largely mixed blue-green algae with water mass. In recent days, blue-green algae have been observed especially in the west of Hanko and the Upinniemi open sea area.

Algläget har hållits stabilt sedan förra veckan, det instabila och blåsiga vädret dämpar ökningen av cyanobakterier4.7.2024 13:03:26 EEST | Tiedote

Algläget har varit stabilt sedan förra veckan. Observationerna av cyanobakterier har minskat något i insjöarna och algläget i kustområdena har förblivit oförändrat. I havsområdena har det blåsiga vädret till stor del blandat ihop cyanobakterierna med vattenmassan. Under de senaste dagarna har cyanobakterier observerats särskilt väster om Hangö och i Obbnäsfjärden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye