Suomen Pankki

Europeiska centralbankens penningpolitik har dämpat pristrycket – räntesänkningen stöder återhämtningen i tillväxten

Dela

Enligt Europeiska centralbankens prognos i juni väntas ekonomin i euroområdet växa 0,9 % i år och 1,4 % under 2025. Ökningen i hushållens reala inkomster stärker den privata konsumtionen och den externa efterfrågan tar fart. Till den ökade tillväxttakten i ekonomin bidrar den fortsatt starka arbetsmarknaden.

Inflationen i euroområdet var 2,6 % i maj och den förutspås sjunka tillbaka till ECB:s mål nästa år. ECB:s penningpolitik har dämpat pristrycket och inflationen har sjunkit med över 2,5 procentenheter sedan den senaste räntehöjningen i september 2023. Den underliggande inflationen har mattats av och inflationsförväntningarna har sjunkit.

Mot denna bakgrund sänkte ECB-rådet styrräntorna med 0,25 procentenheter i juni. Den nya inlåningsräntan är 3,75 %. ”Det är viktigt att se skogen för träden: betydande framsteg har gjorts i att stabilisera inflationen på målet framför allt efter september 2023”, säger Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn. De finansiella förhållandena har varit fortsatt strama för att dämpa efterfrågan och hålla inflationsförväntningarna fast förankrade.

ECB-rådet söker säkerställa att inflationen sjunker tillbaka till målet om 2 % på medellång sikt. ”Vi fattar beslut om räntorna – på varje penningpolitiskt sammanträde – med ledning av inflationsutsikterna, dynamiken i den underliggande inflationen och styrkan i den penningpolitiska transmissionen. Vi har inte i förväg förbundit oss till någon särskild räntebana”, konstaterar Rehn. Om inga nya överraskningar inträffar i det geopolitiska läget och energipriserna eller i löneutvecklingen, förutspås inflationen sjunka tillbaka till målet inom ett år trots att avmattningen i inflationen har varit något långsammare under de senaste månaderna.

Finlands ekonomi har redan länge lidit av strukturella problem och produktivitetsutvecklingen har varit svag sedan finanskrisen. Dessa faktorer tynger tillväxtusikterna för Finland. De globala kriserna under de senaste åren har skapat förändringar i Finlands omvärld samtidigt som Finlands andel av världshandeln har minskat. Bortfallet av Rysslandshandeln har lett till ökade priser på insatsvarorna, och den förlorade handeln har inte helt kunnat ersättas.

Redan före Rysslands olagliga anfallskrig hade Finlands exportindustri förlorat marknadsandelar i den globala varuexporten. ”Den finländska exportens sammansättning har inte anpassat sig till den omstrukturering av världshandeln som skett på 2000-talet. På längre sikt kan vi stärka vår konkurrenskraft på ett hållbart sätt endast genom att öka produktiviteten”, säger Rehn. Den ekonomiska tillväxten i Finland bromsas också upp av befolkningens åldrande.

Det är också skäl för den offentliga sektorn att vidta åtgärder för att stödja produktivitetsutvecklingen. Det är viktigt att allokeringen av offentlig finansiering tar hänsyn till att merparten av de innovationer som Finland utnyttjat har producerats utanför Finland. ”Genom att satsa på grundutbildning och relaterad högre utbildning stärker vi vår förmåga att dra nytta av innovationer som skapats på annat håll”, framhåller Rehn.

Nyckelord

Länkar

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Bank of Finland conference discussed monetary policy decision-making and implementation in low and high inflation environments28.6.2024 11:12:55 EEST | News

Going forward, the monetary policy strategy should be designed in a way that ensures price stability in the face of great uncertainty. This will require it to be flexible enough to work well in different environments and react to new and unknown shocks, Bank of Finland Governor Olli Rehn stressed on Wednesday at an international monetary policy conference organised by the Bank of Finland in Helsinki.

Suomen Pankin konferenssissa keskusteltiin rahapolitiikan päätöksenteosta sekä toimeenpanosta hitaan ja nopean inflaation kausina28.6.2024 11:12:51 EEST | Uutinen

Rahapolitiikan strategia tulee jatkossa suunnitella siten, että se varmistaa hintavakauden myös suuren epävarmuuden vallitessa. Tämä edellyttää strategialta riittävää joustavuutta, jotta se toimii hyvin eri ympäristöissä ja vastaa uusiin ja ennalta arvaamattomiin häiriöihin, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn painotti keskiviikkona Suomen Pankin järjestämässä kansainvälisessä rahapolitiikkakonferenssissa Helsingissä.

I maj utbetalades mindre bostadslån än vid samma tid året innan28.6.2024 10:00:00 EEST | Tiedote

De finländska hushållen lyfte i maj 2024 exceptionellt lite nya bostadslån, dvs. för 1,1 miljarder euro. Detta är 8,8 % mindre än i maj året innan och 33 % mindre än i maj i genomsnitt åren 2011–2023. Utbetalningarna av bostadslån i maj har senast varit mindre än så 2002. Av de utbetalda bostadslånen i maj 2024 var 100 miljoner euro, dvs. 9 % investeringsbostadslån. Investeringsbostadslån utbetalades för 12,2 % mer än i maj året innan. Ägarbostadslån utbetalades i sin tur 10,4 % mindre än i maj 2023. Genomsnittsräntan på utbetalda ägarbostadslån i maj 2024 var 4,33 % och på investeringsbostadslån 4,52 %. På grund av det exceptionellt låga beloppet av utbetalningar av ägarbostadslån minskade det totala beloppet utestående ägarbostadslån i maj med –1,0 % från året innan. De utestående bostadslånen minskade med –1,2 % och de utestående investeringsbostadslånen ökade med 0,4 % i maj. Ännu för ett år sedan vid motsvarande tidpunkt minskade de utestående investeringsbostadslånen med –1,6 %.

Housing loan drawdowns down from a year earlier in May28.6.2024 10:00:00 EEST | Press release

Finnish households drew down exceptionally few housing loans in May 2024. New drawdowns amounted to EUR 1.1 billion, which is 8.8% below the total for May 2023 and 33% below the May average in 2011–2023. The last time the level of housing loan drawdowns was lower in May was in 2002. Investment property loans accounted for EUR 100 million, or 9%, of the housing loans taken out in May 2024. Year on year, these drawdowns increased by 12.2%. Drawdowns of owner-occupied housing loans, in turn, were 10.4% down year on year. In May 2024, the average interest rate on drawdowns of owner-occupied housing loans was 4.33% and on investment property loans 4.52%. Due to the exceptionally low amount of housing loan drawdowns, the aggregate stock of housing loans contracted in May by 1.0% from a year earlier. The stock of owner-occupied housing loans contracted in May by 1.2%. The stock of investment property loans, in turn, grew by 0.4%, while in May 2023 it had contracted by 1.6%. In month on month

Toukokuussa asuntolainoja nostettiin vähemmän kuin samaan aikaan edellisvuonna28.6.2024 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaiset kotitaloudet nostivat toukokuussa 2024 uusia asuntolainoja poikkeuksellisen vähän eli 1,1 mrd. euron edestä, mikä on 8,8 % vähemmän kuin edellisvuoden toukokuussa ja 33 % vähemmän kuin toukokuussa keskimäärin vuosina 2011–2023. Viimeksi asuntolainoja on nostettu toukokuussa vähemmän vuonna 2002. Toukokuussa 2024 nostetuista asuntolainoista 100 milj. euroa eli 9 % oli sijoitusasuntolainoja. Sijoitusasuntolainoja nostettiin 12,2 % enemmän kuin edellisvuoden toukokuussa. Omistusasuntolainoja nostettiin puolestaan 10,4 % vähemmän kuin vuoden 2023 toukokuussa. Toukokuussa 2024 nostettujen omistusasuntolainojen keskikorko oli 4,33 % ja sijoitusasuntolainojen 4,52 %. Omistusasuntolainojen poikkeuksellisen vähäisten nostomäärien vuoksi koko asuntolainakanta supistui toukokuussa –1,0 % vuodentakaisesta. Omistusasuntolainakanta supistui –1,2 % ja sijoitusasuntolainakanta kasvoi 0,4 % toukokuussa. Vielä vuosi sitten vastaavana aikana sijoitusasuntolainakanta supistui –1,6 %. Kuukausit

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye