Suomen Pankki

Essi Eerola appointed Adviser to the Board of the Bank of Finland

Share

The Board of the Bank of Finland has appointed Essi Eerola, DSocSc, as Adviser to the Board. The appointment is for a five-year term.

Essi Eerola has served since 2022 as head of the Bank of Finland’s Domestic Economic Policy Process in the Monetary Policy and Research Department and will continue in this role. She is also a member of the Bank of Finland’s research steering group. Eerola served from 2016 to 2022 as Research Director at the VATT Institute for Economic Research.

The other Advisers to the Board of the Bank of Finland are Meri Obstbaum and Kimmo Virolainen.

Keywords

Links

Bank of Finland

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut18.7.2024 15:25:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 18 juli 2024 ECB-rådet beslutade idag att hålla de tre styrräntorna oförändrade. Inkommande uppgifter ger i stort sett stöd åt ECB-rådets tidigare bedömning av inflationsutsikterna på medellång sikt. Även om vissa mått på underliggande inflation tickade upp i maj, beroende på engångsfaktorer, var de flesta mått antingen stabila eller sjönk i juni. I linje med förväntningarna har inflationseffekten av lönetillväxt dämpats av vinster. Penningpolitiken håller finansieringsförhållandena restriktiva. Samtidigt är det inhemska pristrycket fortsatt högt, tjänsteinflationen förhöjd och den totala inflationen lär sannolikt ligga kvar över målet en bra bit in på nästa år. ECB-rådet är fast beslutet att säkerställa att inflationen inom rimlig tid återgår till 2-procentsmålet på medellång sikt. Styrräntorna kommer att hållas tillräckligt restriktiva under så lång tid som behövs för att uppnå detta mål. ECB-rådet kommer att fortsätta att följa ett databeroende tillvägagångssät

ECB Monetary policy decisions18.7.2024 15:25:00 EEST | News

ECB press release 18 July 2024 The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. The incoming information broadly supports the Governing Council’s previous assessment of the medium-term inflation outlook. While some measures of underlying inflation ticked up in May owing to one-off factors, most measures were either stable or edged down in June. In line with expectations, the inflationary impact of high wage growth has been buffered by profits. Monetary policy is keeping financing conditions restrictive. At the same time, domestic price pressures are still high, services inflation is elevated and headline inflation is likely to remain above the target well into next year. The Governing Council is determined to ensure that inflation returns to its 2% medium-term target in a timely manner. It will keep policy rates sufficiently restrictive for as long as necessary to achieve this aim. The Governing Council will continue to follow a data-dependent and

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä18.7.2024 15:25:00 EEST | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 18.7.2024 EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan. Tuoreimmat tiedot tukevat yleisesti EKP:n neuvoston aiempaa arviota keskipitkän aikavälin inflaationäkymistä. Vaikka jotkin pohjainflaation mittarit nousivat toukokuussa kertaluonteisten tekijöiden vuoksi, valtaosa mittareista pysyi ennallaan tai laski kesäkuussa. Palkkojen nopean nousun vaikutusta inflaatioon on odotusten mukaisesti vaimennettu voitoilla. Rahoitusolot ovat kireät rahapolitiikan vuoksi. Euroalueen sisäiset hintapaineet ovat edelleen korkeat, palvelujen hintainflaatio on nopeaa ja kokonaisinflaatio pysynee tavoitetta nopeampana vielä hyvän aikaa ensi vuoden puolellakin. EKP:n neuvosto pyrkii määrätietoisesti varmistamaan, että keskipitkän aikavälin inflaatiovauhti palautuu kohtuullisessa ajassa kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi ohjauskorot pidetään riittävän rajoittavina niin kauan kuin on tarpeen. EKP:n neuvosto määrittää rajoittavuude

Bank of Finland conference discussed monetary policy decision-making and implementation in low and high inflation environments28.6.2024 11:12:55 EEST | News

Going forward, the monetary policy strategy should be designed in a way that ensures price stability in the face of great uncertainty. This will require it to be flexible enough to work well in different environments and react to new and unknown shocks, Bank of Finland Governor Olli Rehn stressed on Wednesday at an international monetary policy conference organised by the Bank of Finland in Helsinki.

Suomen Pankin konferenssissa keskusteltiin rahapolitiikan päätöksenteosta sekä toimeenpanosta hitaan ja nopean inflaation kausina28.6.2024 11:12:51 EEST | Uutinen

Rahapolitiikan strategia tulee jatkossa suunnitella siten, että se varmistaa hintavakauden myös suuren epävarmuuden vallitessa. Tämä edellyttää strategialta riittävää joustavuutta, jotta se toimii hyvin eri ympäristöissä ja vastaa uusiin ja ennalta arvaamattomiin häiriöihin, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn painotti keskiviikkona Suomen Pankin järjestämässä kansainvälisessä rahapolitiikkakonferenssissa Helsingissä.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye