HUS

Fallolyckor på sjukhus leder till skador hos var tredje som fallit

Dela

Det är vanligt att patienter faller på sjukhus, och ungefär var tredje person som fallit får skador som har negativ inverkan på hälsan. Fallolyckor kan i värsta fall ha livslånga konsekvenser och de förlänger också vårdperioderna.

Magister i hälsovetenskaper Anniina Heikkiläs doktorsavhandling granskades vid Helsingfors universitet i juni.
Magister i hälsovetenskaper Anniina Heikkiläs doktorsavhandling granskades vid Helsingfors universitet i juni. Bild: Mikko Hinkkanen / HUS

”Fallolyckor är den vanligaste olyckshändelsen på sjukhus, och på grund av den åldrande befolkningen ökar de. Detta är en stor utmaning för patientsäkerheten, som är patientens grundläggande rättighet", säger utvecklingschef Anniina Heikkilä, magister i hälsovetenskaper, från HUS Ledning för vårdarbetet. Hennes doktorsavhandling granskades vid Helsingfors universitet i juni.

På HUS studerades incidensen av, risken för och konsekvenserna av fallolyckor. Dessutom utvärderades reliabiliteten hos FRAT-indikatorn (Peninsula Health Falls Risk Assessment Tool) som används inom den specialiserade sjukvården i Finland. Fallolyckor på sjukhus är ett globalt problem, men deras förekomst inom den specialiserade sjukvården, olika sjukdomsgrupper och olika specialiteter har inte studerats tidigare i Finland.

En tredjedel av de patienter som fallit på sjukhuset fick skador till följd av fallolyckan. De flesta skadorna var i huvudområdet, och de vanligaste skadorna var smärta och förvirring.

Fallolyckorna inträffade vanligen i början av vården och deras antal varierade beroende på specialitet och diagnosgrupp: oftast föll neurologiska patienter och mest sällan kirurgiska patienter.

Fallolyckor på sjukhuset predicerades av en hög ålder, förlängd sjukhusvistelse, neurologisk sjukdom samt att patienten anlänt från ett annat sjukhus eller från jouren. Fallrisken ökade också vid förekomst av bidiagnoserna demens, lunginflammation och i synnerhet skador till följd av alkoholmissbruk.

Förlängda sjukhusvistelser och ökad dödlighet

Fallolyckorna förlängde sjukhusvistelserna: hos somatiska patienter var vårdperioden fyra dagar längre och hos psykiatriska patienter 17 dagar längre än i kontrollgruppen. Fallolyckorna ökade också vårdkostnaderna.

Fallolyckor på sjukhuset ökade avsevärt sjukhusdödligheten och den totala dödligheten efter utskrivningen. Sjukhusdödligheten bland patienterna var i genomsnitt 0,6 procent, men bland de som fallit var den 2,9 procent. Under den årslånga uppföljningen dog 35 procent av de som fallit.

Vårdarbetets kvalitet mäts genom antalet fallolyckor

På HUS utvärderas kvaliteten på vårdarbetet bland annat genom att följa upp antalet liggsår och fallolyckor på sjukhuset. Målet är att fallrisken ska bedömas för 80 procent av patienterna som kommer till vårdavdelningen på HUS.

En hög fallrisk utifrån FRAT-bedömningen ökade sannolikheten för att falla med nästan tre gånger jämfört med patienter med låg risk. FRAT visade sig dock vara måttligt reliabelt endast inom specialiteterna internmedicin, neurologi och cancersjukdomar, men även inom dessa specialiteter var reliabiliteten ganska svag.

”Om man för varje patient över 65 år på HUS gör en omfattande bedömning av fallrisken enligt den internationella rekommendationen, kräver det närmare tio sjukskötares årliga arbetsmängd. Det finns inte kapacitet för sådant. Den FRAT-indikator som för närvarande används måste alltså utvecklas och dess innehåll eventuellt utökas”, summerar Anniina Heikkilä.

Undersökningsmaterialet bestod av patientjournaler för 114 951 vuxna patienter som vårdats på HUS vårdavdelningar, en personalenkät och uppgifter från Statistikcentralens statistik över avlidna 2014–2016. Som forskningsmetoder användes tvärsnittsmetoder, kohortmetoder och deskriptiva metoder. Uppgifter om dödsorsak inom ett år efter utskrivningen är från Statistikcentralen. Dessutom samlade sjukskötarna in FRAT-uppgifter från tolv HUS-enheter. Av de patienter som ingick i studien bedömdes 22 700 med hjälp av FRAT, och 14 procent av dem hade en fallrisk.

Forskningsartikel: Inpatient falls in adult acute care – risk assessment, risk factors and consequences (helsinki.fi)  Inpatient falls in adult acute care – risk assessment, risk factors and consequences -doktorsavhandling.

Kontakter

Bilder

Magister i hälsovetenskaper Anniina Heikkiläs doktorsavhandling granskades vid Helsingfors universitet i juni.
Magister i hälsovetenskaper Anniina Heikkiläs doktorsavhandling granskades vid Helsingfors universitet i juni.
Ladda ned bild

Om HUS

HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

På HUS får nästan 700 000 patienter vård varje år. Hos oss arbetar över 27 000 proffs för patientens bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar i Finland och inom Södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till oss.

HUS – Den främstavården

HUS medietjänst betjänar media måndag–torsdag kl. 10–16, fredag kl. 10–15 på numret 050 427 2875 eller per e-post viestinta@hus.fi.

hus.fi/sv

Andra språk

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

Vårdansvaret för personer som är använder livsuppehållande respirator överförs – inga förändringar i klienternas vardag26.6.2024 11:48:11 EEST | Tiedote

I och med den nya funktionshinderservicelagen som träder i kraft vid årsskiftet överförs vården av personer som är beroende av respiratorbehandling från den specialiserade sjukvården till välfärdsområdena. HUS Helsingfors universitetssjukhus, Helsingfors stad och Nylands välfärdsområden bereder som bäst förändringen. Målet är att förändringen inte ska medföra ändringar i klienternas vardag.

Responsibility for care of persons living on ventilators to be transferred–no change in clients’ daily life26.6.2024 11:48:11 EEST | Press release

With the entry into force of the new Act on Disability Services and Assistance at the turn of the year, the care of persons living on ventilators will be transferred from specialized health care to wellbeing services counties. HUS Helsinki University Hospital, the City of Helsinki, and the wellbeing services counties of Uusimaa are currently preparing for the transfer. The aim is to ensure that the transfer does not cause changes in clients’ daily life.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye