Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Antalet personer som fick sin yrkesrätt tillbaka ökade

Dela
Förra året fick något fler yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården tillbaka sina förlorade yrkesrättigheter jämfört med året innan. Valvira återställde helt eller delvis yrkesrättigheter till 33 sökande. Totalt avgjorde tillsynsnämnden förra året 76 ärenden som gällde yrkespersoner som ansökte om att få sina rättigheter återställda. Av de godkända ansökningarna var 10 sådana i vilka det tidigare fråntagandet av yrkesrätten hade grundat sig på den yrkesutbildade personens egen begäran. Dessutom ansågs de fyra tidigare utfärdade tillfälliga förbuden att utöva yrket eller använda yrkesbeteckningen inte längre motiverade på basis av patientsäkerheten, och de tillfälliga förbuden kunde avskaffas.
Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.

I fjol förlorade sammanlagt 91 yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården sina yrkesrättigheter. Antalet ökade något från året innan då 86 yrkesutbildade personer förlorade sin yrkesrätt. Det fattades 39 beslut om att begränsa rätten att utöva yrket år 2022. Av dessa gällde 24 läkare, och förskrivningsrätten begränsades i 19 fall.

Bakgrunden till att yrkesrättigheten fråntas eller begränsas är ofta missbruk, andra hälsorelaterade orsaker, bristande yrkesskicklighet eller annat olämpligt agerande. En yrkesperson inom social- och hälsovården kan förlora sin yrkesrättighet eller yrkesrättigheten kan begränsas, om det är motiverat med tanke på klient- och patientsäkerheten. Syftet är då att hindra att vården av klienter och patienter äventyras.

Ärenden som gäller begränsning, fråntagande och återställande av rätt att utöva yrke behandlas av nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården vid Valvira. Nämnden behandlar även ärenden som gäller förbud att använda yrkesbeteckningen och skriftliga varningar.

Tillsynsnämndens statistik över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som Valvira publicerar är tillgängliga i tjänsten för öppna data (avoindata.fi). Uppgifterna gäller fråntagande eller begränsande av yrkesrättigheter för legitimerade läkare och sjukskötare samt för närvårdare med skyddad yrkesbeteckning år 2010–2022.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Antalet privata serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar år för år23.3.2023 09:42:48 EET | Tiedote

Antalet serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar för varje år. 2022 beviljade Valvira 196 nya tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Detta innebär en ökning på 27 % jämfört med föregående år. Totalt 1014 ändringstillstånd beviljades vilket är en ökning med 78 jämfört med året innan. Ändringstillstånd ska ansökas när det sker väsentliga förändringar i verksamheten eller när ett nytt verksamhetsställe ska läggas till i ett befintligt tillstånd.

Biträdande justitieombudsmannen: Valvira handlade inte lagstridigt eller felaktigt i begäran om utredning av import av vin16.3.2023 10:41:23 EET | Tiedote

Riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin har den 10 mars 2023 avgjort ett klagomål om Valvira som gällde import av vin. Den klagande hade bett justitieombudsmannen undersöka Valviras förfarande, där Valvira 2020 gjorde en begäran om utredning av import av vin. Med anledning av begäran om utredning gjorde Tullen en förundersökning i ärendet och förde ärendet till åklagaren för åtalsprövning. Åklagaren fattade dock beslut om åtalseftergift. Enligt klaganden visade åklagarens beslut att Valvira hade agerat godtyckligt. Riksdagens biträdande justitieombudsman ansåg i sitt avgörande att det inte finns anledning att misstänka att Valvira skulle ha förfarit lagstridigt eller felaktigt i ärendet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum