SDP EDUSKUNTA

Antti Lindtmanin ryhmäpuhe tiedonantokeskustelussa hallitusohjelmasta

Jaa

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Arvoisa puhemies,

Kansalaiset antoivat vaaleissa vahvan muutosviestin ja siihen Rinteen hallitus ja hallitusohjelma vastaavat. Hallitus lähtee nyt rakentamaan parempaa Suomea.

Hallituksen merkittävin päätös on, että vuosien mollivoittoisen ajanjakson jälkeen Suomi viedään nyt leikkauslinjalta uudistuslinjalle. Hallitus rakentaa Suomea, jossa koulutus nähdään investointina, jossa eriarvoisuutta kitketään, jossa sopimusyhteiskunta nähdään voimavarana ja jossa ilmastonmuutoksen pysäyttäminen otetaan tosissaan.

Se on muutos, jonka puolesta yli 1.7 miljoonaa suomalaista äänesti eduskuntavaaleissa.  

Sinnikkäästi on Suomea rakennettu, mutta nyt on uskallettava ottaa uusi askel – askel tulevaisuuteen. Tämän pääministeri Rinteen hallitus aikoo toteuttaa päättäväisesti Suomen vahvuuksia vaalien ja samalla yhteiskuntaa uudistaen.

Suomi viedään nyt tielle, jossa jokainen voi nähdä valon tulevassa. Tielle, jossa jokainen voi luottaa siihen, että huomenna on paremmin. Tielle, jossa seuraava sukupolvi voi nähdä meidät rohkeina, vastuullisina ja kaukokatseisina. Katse käännetään nyt kohti toivon tulevaisuutta - kohti parempaa Suomea.

Regeringens viktigaste beslut är att Finland efter fler år av nederlag nu tas från nedskärningslinjen till framtidsinvesteringslinjen. Regeringen bygger ett Finland, där utbildning ses som en investering, där ojämlikhet utrotas, där avtalssamhället ses som en resurs och där klimatförändringen tas på allvar. Det finns ett bättre Finland här.

Arvoisa puhemies,

Yksi yhteiskunnan sivistyksen mitta on se, miten pidämme huolta heistä, jotka tämän maan ovat meille rakentaneet. Vanhustenhoivan epäkohtia ryhdytään korjaamaan määrätietoisesti. Yli vuosikymmenen jatkuneen keskustelun ja päättämättömyyden jälkeen, sitova vähimmäismitoitus kirjataan nyt vihdoin ja viimein lakiin. Hoivahenkilöstön alimitoitukselle tulee nollatoleranssi ja myös kotihoitoon panostetaan. Rinteen hallitus rakentaa Suomeen inhimillisempää ikääntymistä. Pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa parannetaan 50 euron nettomääräisellä korotuksella heti vaalikauden alussa. Parempi Suomi on ikäystävällinen Suomi. 

Koulutusleikkauksista siirrytään nyt panostuksiin ja uudistuksiin. Kuten opettajajärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainenkin on todennut: ”Suunta on selvästi nyt käännetty.” Maailman murroksessa Suomi elää ja hengittää yhä enemmän osaamisesta. Siksi tarvitaan panostuksia kaikille koulutustasoille. Suomen on oltava myös rohkea. Siksi hallitus laajentaa oppivelvollisuutta ja muuttaa toisen asteen maksuttomaksi. Pelkkä peruskoulu ei nykyisillä tai tulevaisuuden työmarkkinoilla riitä. Tämä tulevaisuushallitus haluaa pitää kiinni jokaisesta nuoresta.  

Jokainen lapsi on yhtä arvokas. Siksi jokaisen lapsen oikeus laadukkaaseen ja kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen palautetaan. Siksi varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään. Panostukset varhaiskasvatukseen ovat tutkimusten valossa parhaimpia ja tehokkaimpia tulevaisuusinvestointeja. Parempi Suomi on lapsiystävällinen Suomi.

Tämä hallitus vie sote-uudistuksen määrätietoisesti maaliin. Ihminen asetetaan markkinoiden edelle. Uudistuksen alkuperäiset tavoitteet pidetään nyt tiukasti soten keskiössä. Korjataan se, mikä ei toimi ja säilytetään se, mikä toimii. Haluamme, että kiireettömään hoitoon pääsee nopeasti ja siksi säädämme seitsemän päivän hoitotakuun ja perustasolle palkataan lisää lääkäreitä ja hoitajia.

Hallitus rakentaa parempaa ja reilumpaa työelämää. Hallitus puuttuu vihdoin tarpeettomiin nollatuntisopimuksiin ja siihen liittyvät epäkohdat tullaan nyt korjaamaan. Epäoikeudenmukainen työttömyysturvan aktiivimallin leikkuri puretaan. Paikallista sopimista edistetään ja samalla palkansaajien tiedonsaantioikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia parannetaan. Parempaa työelämää rakennetaan sopimalla, ei repimällä. Parempi Suomi on reilujen pelisääntöjen Suomi.  

Suomalaiset ovat ahkeraa kansaa ja työn merkitys on erityisen suuri. Työllisyyttä parannetaan tehokkailla ja oikeudenmukaisilla keinoilla. Työllisyystoimet kohdistetaan vaikeimmin työllistettäviin ryhmiin, koska näissä ryhmissä on paras mahdollisuus nostaa työllisyysastetta. Hallitus lisää muun muassa palkkatuen käyttöä ja ottaa käyttöön työllistämissetelin. Jokaisella on oikeus kokea itsensä hyödylliseksi ja hankkia toimeentulonsa työstä.

Yrittäjiä tuetaan esimerkiksi arvonlisäveron alarajaa nostamalla ja tukemalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Myös merkittävät infrapanokset parantavat Suomen kilpailukykyä ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä houkuttelevuutta investointikohteena. Hallitus pitää kiinni työn ja yrittämisen edellytyksistä koko maassa.    

Maapallo on lainassa lapsiltamme. Siksi ilmastonmuutos on pysäytettävä ja tässä työssä Suomen pitää hoitaa oma osansa. Hallituksen tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä. Tämä muutos on toteutettava oikeudenmukaisesti niin, että kaikki pidetään mukana.

Luonto on suomalaisille rakas ja tärkeä. Luonnon suojeluun satsataan jopa 100 miljoonaa lisäeuroa vuodessa. Metso-ohjelmaa jatketaan, uudistetaan ja rahoitusta korotetaan. Kansallispuistoverkostoa laajennetaan.

Verotuksen kantavana ajatuksena on oikeudenmukaisuus. Rinteen hallitus keventää pieni- ja keskituloisten verotusta ja tiivistämme veropohjaa. Hallitus myös tarttuu määrätietoisesti veronkierron ja aggressiivisen verovälttelyn vastaiseen työhön Suomessa ja ulkomailla.

Suomi on kokoaan suurempi toimija maailmalla ja harjoittaa arvojensa mukaista aktiivista ulkopolitiikkaa. Hallitus edistää ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta, demokratiaa, rauhaa ja tasa-arvoa. Suomi kantaa globaalia vastuuta ja pyrimme jatkuvasti vahvistamaan kansainvälistä asemaamme. Se on Suomen etu.

Hallitus tunnistaa, että turvallisuus on laaja käsite. Hallitusohjelmassa panostetaan niin turvallisuuden ylläpitämiseen perinteisin keinoin, kuin ennaltaehkäisyyn ja turvattomuuden juurisyihin puuttumiseen.

Hallitus lisää poliisien määrää 300:lla vuoteen 2022 mennessä, mikä on realistinen tavoite nykyisen koulutusvalmiuden puitteissa. Poliisin alueellisen saatavuuden ja ennaltaehkäisevän työn lisäksi erityisiä painopisteitä poliisin vahvistuvassa toiminnassa ovat esimerkiksi harmaan talouden sekä verkkorikollisuuden torjunta. Myös muiden sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintakykyyn tehdään panostuksia ja näin ehkäistään, ettei mihinkään kohden järjestelmää pääse syntymään pullonkauloja. Samalla kun hallitus panostaa viranomaisten toimintakykyyn, vahvistetaan myös syrjäytymisen ehkäisyä ja haavoittuvassa asemassa olevien ohjaamista palveluiden ja tuen piiriin. Erityisenä sisäisen turvallisuuden kysymyksenä tulevalla hallituskaudella huomioidaan kyberturvallisuus, jonka merkitys kasvaa koko ajan yhteiskuntamme nojautuessa yhä suuremmalta kriittisemmiltä osin sähköisiin palveluihin ja infrastruktuuriin.

Heikoimmista huolehtiminen tarkoittaa myös sitä, että leikkauskierteen jälkeen perusturvaa tullaan korottamaan. Veron kevennykset ja perusturvan korotus vähentävät suomalaisten tuloeroja. Tässä näkyy hallituksen oikeudenmukainen kädenjälki.

Taloutta hoidetaan vastuullisesti. Hallitus on sitoutunut siihen, että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023 ja työllisyysaste nostetaan 75 prosenttiin.

Arvoisa puhemies,

Parempi Suomi rakennetaan yhdessä niin, että kaikki pidetään mukana. Se on ollut Suomen menestyksen perusta. Jokainen on voinut luottaa siihen, että huomenna on paremmin. Se on antanut jokaiselle voimaa ponnistella yhteisen hyvän eteen ja koko kansakunnan tulevaisuuden puolesta. Sen puolesta, että seuraavalle sukupolvelle jätetään perintönä eheämpi ja vahvempi yhteiskunta.

Sopimisen, yhteistyön ja luottamuksen perinne on aina ollut Suomelle tärkeä. Meitä erottavien kysymysten sijaan on hyvä löytää meille yhteisesti tärkeitä asioita. Se on myös yhteiskuntaa kasassa pitävä voima.

Traditionen av överenskommelse, samarbete och förtroende har alltid varit viktigt för Finland. Istället för att fokusera på saker som skiljer oss åt är det viktigare att fokusera på saker som är viktiga för oss alla. Det är också en kraft som håller samhället tillsammans.

Arvoisa puhemies,

Avoin keskustelu, kritiikki ja eri vaihtoehtojen esittäminen kuuluvat parlamentaariseen demokratiaan. Mutta eri vaihtoehtojen lisäksi kansalaiset toivovat meiltä kaikilta tänne valituilta myös yhteistyökykyä.

Siksi ehdotankin, että voisimme täällä eduskunnassa yli puoluerajojen sopia, että otamme yhdessä sydämen asiaksemme kolme tärkeää asiaa, jotka yhdistävät meitä suomalaisia yli puoluerajojen.

1) nuorten koulutusmahdollisuuksien parantaminen,

2) vanhustenhoivan epäkohtien korjaaminen ja

3) teemme oman osamme ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä.

Uskon, että suomalaiset arvostaisivat koko eduskunnan laajaa tukea ja yhteisymmärrystä näissä asioissa. Tartutaan toimeen ja viedään nämä kaikille meille tärkeät asiat päätökseen. Yhdessä.  

Arvoisa puhemies,

Tulevaisuuden kysymys on, mikä on se resepti, jolla Suomi menestyy. Hallitusohjelma on osoitus siitä, että työllisyyden hoidon, eriarvoisuuden vähentämisen, ilmastonmuutoksen pysäyttämisen ja vastuullisen taloudenhoidon voi yhdistää fiksulla tavalla. Se tarkoittaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa. Se tarkoittaa parempaa Suomea.

Sosialidemokraatit uskovat tähän paremman Suomen reseptiin.

Arvoisa puhemies,

Meillä kaikilla on paljon työtä edessä, eivätkä Suomen ja maailman haasteet tule loppumaan tähän vaalikauteen. Hallitusohjelma on kuitenkin erinomainen alku paremman Suomen rakentamiseen. SDP:n eduskuntaryhmä toivoo, että hallitus paitsi että toteuttaa tämän ohjelman, pyrkii vielä pidemmälle paremman huomisen ja Pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentamisessa.

Den socialdemokratiska riksdagsgruppen står bakom statsminister Rinnes regeringsprogram. Vi vill bygga en bättre framtid för alla. Vi känner vårt ansvar och vi vill minska ojämlikheten här och nu, men samtidigt vänder vi blicken tillräckligt långt in i framtiden.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on sitoutunut pääministeri Rinteen hallituksen ohjelman toteuttamiseen ja paremman tulevaisuuden rakentamiseen. Me tunnemme vastuumme pysäyttää eriarvoisuus tässä ja nyt, mutta samalla kääntää katse riittävän kauas. Jo nyt kylvetään huomisen siemenet. Ja tämä huominen – parempi huominen – on koko Suomen ja kaikkien suomalaisten yhteinen asia.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Werning: Sote-uudistus starttasi käyntiin, linjaukset valmiiksi5.6.2020 13:45:06 EESTTiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd) iloitsee sote-uudistuksen linjausten valmistumisesta. - Olen erittäin tyytyväinen, että pitkään ja hartaasti odotettu sote-uudistus etenee. Hallitus on koronakriisinkin keskellä työskennellyt määrätietoisesti ja tehokkaasti ja saanut valmiiksi sote-uudistuksen linjaukset. Lausuntakierroksen jälkeen uudistus on valmis varsinaiseen käsittelyyn, Werning sanoo. Sote-rakenneuudistus käsittää jatkossa maakuntien tarjoamat sote-palvelut ja pelastustoimen, 5 yhteistoiminta-aluetta ja 21 sote-maakuntaa. Helsinki tulee olemaan oma alueensa johtuen suuresta väestömäärästä. Werningin mukaan tällä hetkellä ihmiset eivät saa yhdenvertaisesti sote-palveluja. - Väestöryhmien väliset ja alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot ovat lisääntyneet yhä enemmän. Vanhusväestön kasvu ja syntyvyyden vähentyminen ovat vaikeuttaneet palveluiden rahoittamista ja järjestämistä. Tämä sote-uudistus vastaa näihin haasteisiin. - Lisäksi palveluketjut perus- ja erikoissairaanhoidon väli

SDP:n Anneli Kiljunen: Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen keskiössä on ihminen5.6.2020 13:44:41 EESTTiedote

Hallitus on saanut valmiiksi sote-uudistuksen linjaukset, jotka lähtevät lausuntokierrokselle kesän ajaksi. - Olen erityisen tyytyväinen siihen, että sote-uudistuksen keskiössä on ihminen ja hänen kokonaisvaltainen palveluntarpeensa, SDP:n kansanedustaja ja Eksoten hallituksen puheenjohtaja Anneli Kiljunen iloitsee. Tulevaisuuden sote-keskuksiin kootaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä osa erikoissairaanhoidon palveluista. Tämä mahdollistaa sen, että palvelut ovat saatavilla entistä oikea-aikaisemmin, kokonaisvaltaisemmin, laadukkaammin ja vaikuttavammin. - On erittäin tärkeää, että etulinjan eli perustason palveluita vahvistetaan nykyisestä. Näin lääkärin, hoitajan tai sosiaalialan ammattilaisen vastaanotolle pääse entistä paremmin, Kiljunen toteaa. Myönteistä on myös se, että palveluiden järjestämisen ja tuottamisen vastuut selkiytyvät. Julkisen sektorin vastuu palvelun tuottajana vahvistuu ja tätä yksityiset palveluntuottajat sekä järjestöt täydentävät. Samoin viime kaudella

Kansanedustaja Mäkinen: Suomalaisten palvelut ja yhdenvertaisuus sote-uudistuksen kärkinä5.6.2020 12:39:55 EESTTiedote

Hallitus on saanut tavoiteaikataulussa valmiiksi tulevan sote-uudistuksen linjaukset. Tavoitteena on varmistaa kansalaisille yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, nopeuttaa hoitoonpääsyä sekä vahvistaa perustason palveluja. Järjestämisvastuu integroidaan yhdelle järjestäjälle niin perus- kuin erikoissairaanhoidon että sosiaali- kuin terveydenhuollon osalta. Kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) pitää hallituksen linjauksia lupaavina: - Erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut muodostavat kokonaisuuden, jonka keskiössä on ihminen ja hänen tarpeensa. Kun hoito- ja palveluketjut ovat mahdollisimman sujuvia, ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon oikea-aikaisesti ilman pompottelua ja kohtuutonta odottelua, Mäkinen tiivistää. Mäkinen pitää tärkeänä, että perustason palveluja vahvistetaan ja sote-palveluja kirjaimellisesti tarjotaan rinta rinnan. - Meillä on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat sekä terveydenhuollon ja sosiaalipuolen palveluja. Moniammatillisesta yhteistyöstä o

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro ajankohtaiskeskustelussa EU:n elpymisrahastosta4.6.2020 17:10:01 EESTTiedote

Ajankohtaiskeskustelu EU:n elpymisrahastosta Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 4.6.2020 Kansanedustaja Kimmo Kiljunen Muutokset puhuttaessa mahdollisia Arvoisa puhemies, Suomea ja koko Eurooppaa on kohdannut salakavala vihollinen – Covid-19-pandemia. Sen uhka ja tuhovaikutukset ovat yhteinen iso haaste. Nyt jos koskaan kysytään EU:n jäsenmaiden yhteisvastuuta ja kykyä torjua yhdessä pandemia ja sen vaikutukset. Tämä kriisi myös antaa näkemystä ja kokemusta, kuinka ehkä vieläkin pahemmissa kriiseissä unionin tulisi yhteisvastuullisesti toimia. Euroopan komissio on viime viikolla julkaissut ehdotuksen mittavasta elpymiskokonaisuudesta. Tähän kokonaisuuteen kuuluu 750 miljardin euron elpymisrahasto, josta varat kanavoitaisiin jäsenmaille EU:n budjetin ohjelmien kautta. Elpymisrahasto kytkeytyisi osaksi unionin seuraavaa seitsenvuotista rahoituskehyskautta 2021-2027. Euroopan komission ehdotuksessa on kyse poikkeuksellisen isosta ja laajavaikutteisesta kokonaisuudesta,

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Hallitukselta tulossa mittava tukipaketti kunnille ja sairaanhoitopiireille4.6.2020 16:58:44 EESTTiedote

Hallitus tukee kuntien taloutta mittavalla tukipaketilla osana vuoden 2020 neljättä lisätalousarvioesitystä. Tukipaketilla pyritään turvaamaan peruspalvelujen järjestämisen edellytykset kunnissa ja helpottaa kuntien taloudellisia haasteita. Kunnat saavat tänä vuonna tavallista suuremman osan yhteisöveron tuotoista. Kuntien osuus olisi poikkeuksellisesti 42,13 prosenttia tuotoista, kun se on normaalisti 32,13 prosenttia. Kuntien ja sairaanhoitopiirien tukemisen kokonaisuus lisätalousarvioesityksessä on yhteensä noin 1,4 miljardia. Peruspalvelujen järjestämiseen tulee yhteensä yli 770 miljoonan lisäys. Tuesta 112 miljoonaa kohdistetaan lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen. 60 miljoonaa vanhuspalveluiden toimivuuden varmistamiseen. 50 miljoonaa harkinnanvaraisten valtionosuuksien korotukseen, ja yhteensä 550 miljoonaa kaikille kunnille jaettavaksi osin asukaskohtaisesti tasasuuruisesti ja osin vuoden 2020 kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa. - Kuntien taloudellisten tilanteiden ero

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme