Tuomioistuinvirasto

Antti Savela blir president för Östra Finlands hovrätt

Dela

Republikens president har i dag utnämnt lagman Antti Savela till president vid Östra Finlands hovrätt för en tid av sju år från och med 1.12.2020.

Vicehäradshövding, juris kandidat, filosofie magister Antti Savela är lagman vid Uleåborgs tingsrätt. Tidigare har Savela tjänstgjort som förvaltningschef, avdelningschef och tingsdomare vid tingsrätten. Han har också varit föredragande och justitiesekreterare vid högsta domstolen och fiskal vid hovrätten.

Dessutom har han arbetat som specialsakkunnig vid justitieministeriet, som forskningsassistent vid universitet och som länsman.

Savela är ledamot i Domstolsverkets direktion. Han har varit medlem och ersättare i Finlands Advokatförbunds tillsynsnämnd samt medlem och ersättare i delegationen för medling i brottmål. Savela har dessutom varit sekreterare i huvudsyssla för domstolsväsendets utvecklingskommitté.

Savela idkar publikationsverksamhet.

Östra Finlands hovrätt finns i Kuopio och har en permanent sammanträdesplats i Kouvola. Till Östra Finlands hovrätts domkrets hör Södra Karelens, Södra Savolax, Kymmenedalens, Norra Karelens, Norra Savolax och Päijänne-Tavastlands tingsrätter. Invånarantalet inom hovrättens domkrets är cirka 1 050 000.

Östra Finlands hovrätt handlägger årligen cirka 1200 mål och ärenden. Antalet anställda år 2020 är sammanlagt cirka 65 personer.

Tjänsten som president vid Östra Finlands hovrätt ledigförklarades på grund av att president Pertti Nieminen går i pension.

Ytterligare information: Tuula Toivanen, förvaltningssekreterare, kanslichefens ställföreträdare, tfn 029 56 41431, fornamn.efternamn@oikeus.fi

 

 

Nyckelord

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la.

Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

År 2020 överbelastade coronaviruspandemin tingsrätterna3.3.2021 15:06:51 EETTiedote

År 2020 förorsakade coronaviruspandemin målanhopning i synnerhet vid tingsrätterna. Antalet brottmål som kom in till tingsrätterna ökade också. Vid ingången av 2020 genomfördes en ur domstolarnas synvinkel betydande och historisk reform när Domstolsverket som inrättats för centralförvaltningsuppgifter inledde sin verksamhet. Domstolsväsendets första bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020 har publicerats på Domstolsverkets webbplats.

Vuonna 2020 koronaviruspandemia ruuhkautti käräjäoikeudet3.3.2021 15:03:13 EETTiedote

Vuonna 2020 koronaviruspandemia ruuhkautti tuomioistuinten asioiden käsittelyä erityisesti käräjäoikeuksissa. Myös käräjäoikeuksiin saapuneiden rikosasioiden määrä kasvoi. Vuoden 2020 alussa toteutui tuomioistuinten kannalta merkittävä ja historiallinen uudistus, kun keskushallintotehtäviä varten perustettu Tuomioistuinvirasto aloitti toimintansa. Tuomioistuinlaitoksen ensimmäinen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 on julkaistu Tuomioistuinviraston verkkosivuilla.

HAIPA-projektet för digitalisering av rättsprocesserna vid förvaltnings- och specialdomstolarna avslutas i slutet av året22.12.2020 12:31:17 EETTiedote

Mandattiden för projektet för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystem för förvaltnings- och specialdomstolarna (HAIPA-projektet) löper ut 31.12.2020. För genomförandet av projektet som tillsattes i januari 2016 ansvarade projektbyrån i samarbete med Rättsregistercentralen. Projektet verkade först i anslutning till justitieministeriet och överfördes till Domstolsverkets organisation när Domstolsverket inledde sin verksamhet i början av 2020. Nu löper projektbyråns mandattid ut. Från och med ingången av nästa år svarar Domstolsverket och Rättsregistercentralen i samarbete för den fortsatta utvecklingen och upprätthållandet av den informationssystemshelhet som genomförts inom ramen för projektet.

Hallinto- ja erityistuomioistuinten oikeusprosesseja sähköistävä HAIPA-hanke päättyy vuoden lopussa22.12.2020 12:29:11 EETTiedote

Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmän kehittämishankkeen (HAIPA-hanke) toimikausi päättyy 31.12.2020. Tammikuussa 2016 asetetun hankkeen toteutuksesta vastasi hanketoimisto yhteistyössä Oikeusrekisterikeskuksen kanssa. Hanke toimi ensin oikeusministeriön yhteydessä ja siirtyi Tuomioistuinviraston organisaatioon, kun virasto aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa. Myös hanketoimiston toimikausi päättyy ja ensi vuoden alusta lukien hankkeessa toteutetun tietojärjestelmäkokonaisuuden jatkokehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat yhteistyössä Tuomioistuinvirasto ja Oikeusrekisterikeskus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum