Aluehallintovirasto

Anvisningarna om åtgärder mot penningtvätt har uppdaterats - regionförvaltningsverket intensifierar sin tillsyn

Dela

Regionförvaltningsverket har uppdaterat anvisningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt publicerat en ny anvisning om rapportering av tvivelaktiga transaktioner. I och med de nya anvisningarna intensifierar regionförvaltningsverket sin tillsyn och skärper sin tillsynslinje för utvärdering av överträdelser av penningtvättslagen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på nationell nivå att penningtvättslagen följs. Penningtvättslagen förutsätter att de rapporteringsskyldiga som omfattas av lagens tillämpningsområde bedriver sin verksamhet på ett riskbaserat sätt, känner sina kunder och följer deras verksamhet. Lagen förpliktar också de rapporteringsskyldiga att anmäla alla tvivelaktiga transaktioner som de observerat till Centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt. Regionförvaltningsverket har publicerat en ny anvisning om rapportering om tvivelaktiga transaktioner. Anvisningen riktar sig till de aktörer som verket övervakar. Regionförvaltningsverket har även uppdaterat sin allmänna anvisning.

Anvisningen tar upp alla skyldigheter enligt penningtvättslagen

Regionförvaltningsverket övervakar flera olika sektorer, exempelvis fastighetsförmedlare, indrivningsföretag, bokförare, juridiska byråer och tillhandahållare av finansiella tjänster. För en del av dessa branscher har det funnits separata anvisningar om åtgärder mot penningtvätt. I och med den uppdaterade anvisningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism används inte längre de tidigare branschspecifika anvisningarna. Till den uppdaterade anvisningen har bifogats branschspecifika bilagor som tar upp särskilda aspekter eller begränsningar för olika tillämpningsområden. De egentliga skyldigheterna enligt penningtvättslagen och de obligatoriska åtgärderna behandlas i den allmänna delen av anvisningen och gäller alla som omfattas av regionförvaltningsverkets tillsyn, oberoende av bransch. En enda anvisning underlättar uppdateringen av anvisningarna och jämställer handledningen och behandlingen av tillsynsobjekten.

Anmälan om tvivelaktiga transaktioner

En anmälan om en tvivelaktig transaktion, det vill säga en penningtvättsanmälan, är en anmälan om en tvivelaktig transaktion som en rapporteringsskyldig som omfattas av tillämpningsområdet för penningtvättslagen har gjort till centralen för utredning av penningtvätt. En tvivelaktig transaktion är en transaktion som avviker från kundens normala verksamhet eller som inte är typisk för kundens verksamhet. Den baserar sig således på den rapporteringsskyldigas skyldighet att känna sin kund och kundens typiska verksamhet.

Syftet med den nya anvisningen är att hjälpa de rapporteringsskyldiga att upptäcka tvivelaktiga transaktioner och ge råd om hur anmälan ska göras. I anvisningen ges exempel på såväl allmänna som branschspecifika indikatorer för penningtvätt. Exemplen ska inte tolkas som bevis för brottslig verksamhet, utan snarare illustrera fall som man bör fästa uppmärksamhet vid och utreda närmare. Eventuella indikatorer åskådliggörs genom konkreta exempel i anvisningen. Regionförvaltningsverket uppmanar dem som omfattas av verkets tillsyn att utnyttja de indikatorer som presenteras i anvisningen också vid utarbetandet av sina egna riskbedömningar.

Mer information på temat finns också i ett blogginlägg som publicerades 3.5.2021: En anmälan om en tvivelaktig transaktion - onödigt arbete eller ett verkligt nyttigt tips?

Regionförvaltningsverket intensifierar sin tillsyn

I och med de uppdaterade anvisningarna intensifierar regionförvaltningsverket sin tillsyn. Registreringen av tillsynsobjekten gör det möjligt att sprida information och anvisningar till tillsynsobjekten, och därför börjar tillsynen över att anvisningarna följs nu intensifieras. Regionförvaltningsverket inriktar tillsynen av de rapporteringsskyldiga branschvis.

De rapporteringsskyldiga bör komma ihåg att skyldigheten att lämna in anmälan om tvivelaktiga transaktioner, liksom andra skyldigheter enligt penningtvättslagen, grundar sig på lag. Om en rapporteringsskyldig uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att fullgöra sina skyldigheter kan regionförvaltningsverket påföra en i lag angiven sanktion för förseelsen. Användningen av sanktioner är en sistahandsåtgärd i regionförvaltningsverkets tillsyn.

Mer information:

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
Aluehallintovirasto



Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Valoisasta koronatilanteesta huolimatta Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta muistuttaa riskeistä etenkin massakokoontumisiin ja rajaliikenteeseen liittyen18.6.2021 10:47:29 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui 17.6. kokoukseen puheenjohtajansa aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla. Tilannekuvan ja muiden ajankohtaisten signaalien tarkastelun lisäksi Turvallisuuskomitean erikoistutkija Jouni Pousi kertoi valmiustoimikunnalle komitean ajankohtaisista kuulumisista ja yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystyöstä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum