Aluehallintovirasto

År 2020 orsakade coronaepidemin förändringar i regionförvaltningsverkens tillsyn över social- och hälsovården – tillsynen fokuserade på riskobjekt

Dela

År 2020 hade regionförvaltningsverken en central roll i det regionala bekämpningsarbetet mot coronaepidemin. Epidemin medförde mycket extra arbete för regionförvaltningsverken och en del av arbetsinsatsen inom den grundläggande verksamheten överfördes till uppgifter inom hanteringen av epidemin.

Coronaepidemin påverkade regionförvaltningsverkens arbetssätt och överbelastade i synnerhet processen för handläggning av styrnings- och tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården. Vid bekämpningen av epidemin stödde regionförvaltningsverken de regionala hälsovårdsmyndigheterna och kommunerna. Regionförvaltningsverken fattade beslut om begränsningsåtgärder vid offentliga tillställningar och offentliga lokaler och övervakade bekämpningsarbetet. Ämbetsverken erbjöd också rådgivning om coronan på webben och per telefon.

I klagomålen framhävdes den inledande bedömningen

År 2020 inleddes vid regionförvaltningsverken 3 102 klagomål inom social- och hälsovården, av vilka 1 885 gällde hälso- och sjukvård och 1 217 socialvård. Beslut fattades med anledning av 1 677 klagomål inom hälso- och sjukvården och 1 282 klagomål inom socialvården.

Vid behandlingen av klagomål inom social- och hälsovården framhävdes vikten av den inledande bedömningen. Vid bedömningen beaktade regionförvaltningsverken tidigare tillsynsuppgifter som fanns tillgängliga om tillsynsobjektet och riktade på denna grund resurser till klagomål om tjänster som hade de allvarligaste bristerna i tillgång eller rättidighet.

Epidemin påverkade inspektions- och tillsynsbesök

Coronaepidemin försvårade genomförandet av inspektions- och tillsynsbesök på plats inom social- och hälsovården. Tillsynsbesöken riktades på ett riskbaserat sätt, i synnerhet till äldreomsorgen. Även om antalet besök var mindre än under normala förhållanden var de många trots undantagsförhållandena. Under undantagsförhållandena införde ämbetsverken också nya sätt att kommunicera på distans med tjänsteproducenterna och kommunernas social- och hälsovårdsledning.

Antalet tillsyns-, styrnings - och utvärderingsbesök inom barnskyddet var under undantagsförhållandena mindre än under 2019. Tillståndskontrollbesök genomfördes, en del på distans. Regionförvaltningsverken riktade tillsynen över barnskyddstjänsterna för att säkerställa att barnens självbestämmanderätt tillgodoses både under undantagsförhållanden, vid efterhandskontroll och vid enheterna.

Antalet styrnings- och utvärderingsbesök för andra objekt inom social- och hälsovårdstillsynsprogrammet var lägre än året innan.

Antalet ärenden som gällde den planenliga och reaktiva tillsynen inom socialvården minskade vid alla regionförvaltningsverk jämfört med 2019, då antalet ärenden som gällde den reaktiva tillsynen var exceptionellt stort. Antalet ärenden som gällde reaktiv tillsyn 2020 var dock större än 2018.

Antalet ärenden som gällde den planenliga tillsynen över hälso- och sjukvården var i alla regionförvaltningsverk mindre 2020 än 2019. Antalet ärenden som gällde reaktiv tillsyn minskade vid fem regionförvaltningsverk.

Basservicen är trygg och regionalt tillgänglig på lika villkor

Väntetiden för icke-brådskande besök hos läkare inom den öppna sjukvården inom primärvården har förbättrats från föregående år i alla regioner. Cirka 47 procent av kunderna väntade på läkarvård över sju dygn (62 procent 2019). Bäst var situationen inom området för Regionförvaltningsverket i Östra Finland, där 36,7 procent av kunderna väntade på läkarvård över sju dygn. Sämst var situationen inom området för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, där andelen var 58,3 procent. I hela landet hade 16,4 procent av de behövande fått otillräckligt med mottagningstjänster till en läkare. Bäst var situationen i Västra och Inre Finland och sämst i Östra Finland, men skillnaderna mellan de olika områdena var inte betydande.

Mer information

Regionförvaltningsverkens bokslut 2020 finns på vår webbplats www.rfv.fi.

Mediaförfrågningar

direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549, fornamn.efternamn@rfv.fi, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

regionförvaltningsöverläkare Pasi Hirvikoski, tfn 0295 017 598 fornamn.efternamn@rfv.fi, Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Södra Finlands beredskapskommitté: Öppen och tydlig kommunikation stöder samhällets kristålighet13.4.2021 12:24:55 EEST | Tiedote

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 7.4.2021 för att göra en översikt över coronavirussituationen. Temat för mötet var coronakommunikation och kristålighet. Med representanter för media och kommuner diskuterades mediernas och myndigheternas samarbete i kommunikationen om coronakrisen samt mediernas möjligheter att stärka kriståligheten i samhället.

I en del av landet får restaurangerna hålla öppet med vissa begränsningar - regionförvaltningsverket vägleder och övervakar13.4.2021 09:11:10 EEST | Tiedote

Genom förordning av statsrådet har det bestämts att restaurangerna måste fortsätta hålla stängt i en stor del av landet till och med den 18 april för att få stopp på spridningen av epidemin. I de områden där restaurangerna får hålla öppet finns restriktioner bland annat av serverings- och öppettider. Regionförvaltningsverket vägleder och övervakar restaurangerna när det gäller iakttagandet av restriktionerna.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat tillstånd för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å i översvämningsskyddssyfte12.4.2021 16:46:04 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 12 april 2021 beviljat tillstånd enligt vattenlagen för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å. Projektet främjar översvämningsskydd på jordbrukslägenheter längs Lappfjärds ås nedre del och skyddar i extrema fall även bostadsfastigheter. Projektets påverkan på fiskebestånd och naturvärden kompenseras med restaurerings- och utsättningsåtgärder enligt tillståndsbestämmelserna. Beslutet finns tillgänglig via databasen över vatten- och miljötillstånd 12.4.2021 Anvisning: beslutet hittas med kommunsökning: Kristinestad Beslutets diarienummer: LSSAVI/419/2017, beslutets nummer 76/2021 Mer information: Miljööverinspektör Merja Mäensivu, tfn 0295 018 807 Miljoråd Mikko Vesaaja, tfn 0295 018 797 Miljöråd Stefan Nyman, tfn 0295 018 743 e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kristiinankaupungin kaupungille luvan Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen tulvasuojelutarkoituksessa12.4.2021 16:45:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 12.4.2021 myöntänyt vesilain mukaisen luvan Kristiinankaupungin kaupungille Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen. Hanke edistää tulvasuojelua Lapväärtinjoen alaosan maataloudelle ja ääritapauksissa myös suojaa asuinrakennuksia. Hankkeen kalasto- ja luontovaikutuksia vähennetään lupamääräysten mukaisesti kunnostus- ja istutustoimilla. Päätös on saatavilla 12.4.2021 Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta Ohje: päätös löytyy esimerkiksi kuntahaulla: Kristiinankaupunki. Päätöksen diaarinumero: LSSAVI/419/2017, päätöksen numero: 76/2021. Lisätietoja: Ympäristöylitarkastaja Merja Mäensivu, puh. 0295 018 807 Ympäristöneuvos Mikko Vesaaja, puh. 0295 018 797 Ympäristöneuvos Stefan Nyman, puh. 0295 018 743 sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum