Aluehallintovirasto

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetstider och ackordslön för utländska säsongsarbetare

Dela

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetsplatser inom jordbruk, som använder utländsk säsongsarbetskraft. Under den kommande skördesäsongen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt bokföringen av arbetstider och åt ackordsprissättningen. Vid den övervakning som genomfördes i fjol hade två tredjedelar av inspektionsobjekten försummat arbetstidsbokföringen. Hälften hade lönerelaterade brister.

Arbetstagaren måste ha faktisk möjlighet att uppnå minimiackordslön

Inom säsongsarbete inom jordbruk, såsom skörd av bär och grönsaker, tillämpas ofta ackordslön. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran bevisa att arbetstagaren har haft en faktisk möjlighet att uppnå minimiackordslön i enlighet med kollektivavtalet. Därför ska arbetsgivaren inte bara ha timbokföring per arbetstagare och dag, utan även bokföring över de insamlade mängderna per arbetstagare och dag.

Enligt kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna ska ackordslönens storlek fastställas så att arbetstagarnas ackordsinkomst, när arbetet framskrider i normal ackordsarbetstakt, överskrider lönen med minst 20 % enligt den minimitimlön som legat till grund för ackordsprissättningen. Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren inskolning så att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper och förutsättningar för att nå ackordsinkomsterna. Arbetstagaren ska för sin del se till, att han eller hon arbetar enligt den arbetstakt som arbetsgivaren har fastställt för ackordarbete.

Kollektivavtalsparternas gemensamma ståndpunkt är att den normala arbetstakten är korrekt fastställd, när mer än hälften av arbetstagarna under arbetsperioden har nått en lönenivå som överstiger grundlönen med 20 procent. För att visa detta, måste det vara möjligt att jämföra arbetstagarnas arbetsresultat med de faktiska arbetstimmarna.

Garantilönebestämmelsen i kollektivavtalet innebär i sin tur att om förutsättningarna för ackordsarbete inte uppfylls av orsaker som inte beror på arbetstagaren, ska plockningen börja utföras som timarbete. Sådana orsaker kan till exempel vara liten skörd, dåligt väder eller arbetsarrangemang som beror på arbetsgivaren.

Tillsynsobservationer: lönerelaterade brister och brister i arbetstidsbokföringen

Under 2020 övervakade arbetarskyddsmyndigheten uppfyllandet av minimivillkoren för anställningsförhållandet för utländska säsongsarbetare vid totalt 34 inspektioner. Vid hälften av dem konstaterades lönerelaterade brister. Det förekom brister både i grundlönen och i betalningen av förhöjningsdelarna för övertids- och söndagsarbete. Enligt tillsynsobservationerna är det vanligt inom skörd av bär och grönsaker, att arbetsgivaren inte har säkerställt att ackordstillägg i enlighet med kollektivavtalet tillämpas, när arbetsgivaren fastställer ackordsprissättningen.

Vid 13 inspektioner kunde en lönejämförelse, antingen helt eller delvis, inte göras eftersom arbetsgivaren inte hade haft en ändamålsenlig arbetstidsbokföring. Sammantaget hade två tredjedelar av tillsynsobjekten brister i arbetstidsbokföringen. Nästan lika många hade inte upprättat alls någon arbetsskiftsförteckning eller så var den ofullständig.

"Arbetsgivaren ska föra in alla arbetstimmar särskilt för varje arbetstagare i arbetstidsbokföringen. Denna skyldighet gäller även arbetstimmar som utförts som ackordsarbete”, påpekar överinspektör Merja Laakkonen vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Arbetstagare utan rätt att arbeta vid var femte inspektion

Arbetarskyddsmyndigheten övervakade också hur arbetsgivare som använder utländsk säsongsarbetskraft hade uppfyllt sina skyldigheter när det gäller att säkerställa rätten att arbeta. Detta övervakades i fjol vid 72 inspektioner, främst i företag inom jord- och skogsbruk.

Vid var femte inspektion påträffades utländsk arbetskraft som inte hade rätt att arbeta i Finland. Antalet är stort med tanke på att en tidsbegränsad undantagslag var i kraft på grund av coronapandemin där utlänningars rätt att arbeta enligt lagen var mer omfattande än normalt under april–oktober.

Nyckelord

Kontakter

Inspektör Katariina Nysund, 0295 018 704, fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Överinspektör Merja Laakkonen, 029 501 6976, fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Östra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Länkar

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakade 2020 i synnerhet förmedlingsrörelsernas ansvarsförsäkringar, energicertifikat och ytangivelser18.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Registerärenden Förmedlingsrörelser som idkar mäklarverksamhet ska registrera sig i registret över förmedlingsrörelser som drivs av regionförvaltningsverket. Med mäklarverksamhet avses sådan verksamhet där en förmedlingsrörelse för att få ekonomisk nytta för samman en köpare och en försäljare eller en hyresvärd och en hyresgäst. Regionförvaltningsverket i Södra Finland avgjorde 515 ärenden gällande registret över förmedlingsrörelser, vilka huvudsakligen gällde registrering av en ny förmedlingsrörelse eller anmälan om ändring i registeruppgifterna för en förmedlingsrörelse som redan införts i registret, såsom ändring av ansvarspersoner som ingår i bolagets ledning, byte av ansvarig föreståndare eller ändring av ansvarsförsäkring. Från registret över förmedlingsrörelser ströks 82 rörelser. Den vanligaste orsaken till detta var att rörelsen hade upphört med sin verksamhet enligt uppgifterna i handelsregistret. I registret över förmedlingsrörelser som drivs av Regionförvaltningsverket i Sö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoi vuonna 2020 tehostetusti välitysliikkeiden vastuuvakuutuksia, energiatodistuksia ja pinta-alailmoittelua18.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Rekisteriasiat Välitystoimintaa harjoittavan välitysliikkeen tulee rekisteröityä aluehallintoviraston ylläpitämään välitysliikerekisteriin. Välitystoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa välitysliike taloudellisen hyödyn saamiseksi saattaa ostajan ja myyjän tai vuokranantajan ja vuokralaisen kosketuksiin toistensa kanssa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ratkaisi 515 välitysliikerekisteriin liittyvää asiaa, jotka olivat pääosin uuden välitysliikkeen rekisteröintejä tai rekisterissä olevan välitysliikkeen rekisteritietoihin liittyviä muutosilmoituksia kuten yhtiön johtoon kuuluvien vastuuhenkilöiden, vastaavan hoitajan tai vastuuvakuutuksen muutoksia. Välitysliikerekisteristä poistettiin 82 liikettä. Yleisin poiston syy oli se, että kaupparekisteritietojen mukaan liike oli lopettanut toimintansa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston välitysliikerekisteriin oli vuoden 2020 lopussa merkitty yhteensä 812 välitysliikettä. Valvontapäätökset Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tehtiin välitysl

Kuolemaan johtaneesta työturvallisuusrikoksesta 130 000 euron yhteisösakko kaivosyhtiölle17.5.2021 14:28:48 EEST | Tiedote

Lapin käräjäoikeus tuomitsi 30.4.2021 kaivosyhtiölle 130 000 euron yhteisösakon työturvallisuusrikoksesta. Tuomio liittyy Kittilän kaivoksella joulukuussa 2016 sattuneeseen työtapaturmaan, missä kaivinkoneenkuljettaja menehtyi pudottuaan koneen mukana 25 metriä syvään avoimeen louhokseen. Kaivinkoneenkuljettaja kuului työryhmään, joka teki kunnossapitotyötä louhoksen ylemmälle tasolle johtavalla kaivoskäytävällä.

Under 2020 effektiviserade regionförvaltningsverket tillsynen över indrivningsbyråerna, utredde hur överbetalningar behandlas och införde ett elektroniskt indrivningsregister17.5.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

I ett projekt som gällde indrivning utredde Regionförvaltningsverket i Södra Finland vilka rutiner indrivningsbyråerna har i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer vid betalningen eller i misstag betalat ett för stort belopp. Också tillsynen effektiviserades och ett elektroniskt indrivningsregister togs i bruk.

Aluehallintovirasto tehosti perintätoimistojen valvontaa, selvitti liikamaksujen käsittelytapaa ja otti käyttöön sähköisen perintärekisterin vuonna 202017.5.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintoviraston perintää koskevassa hankkeessa selvitettiin perintätoimistojen toimintatapoja tapauksissa, joissa velallinen oli maksanut vahingossa liikaa tai suorittanut maksun puutteellisin viitetiedoin. Myös valvontaa tehostettiin ja otettiin käyttöön sähköinen perintärekisteri.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum