Työterveyslaitos

Arbetshälsan inom social- och hälsovården är bättre än vad ryktet säger

Dela

Arbetet inom vården upplevs fortfarande vara meningsfullt trots den ökade arbetsbelastningen. Mer än två tredjedelar av dem som svarade på Arbetshälsoinstitutets enkät om personalens arbetshälsa anser arbetet vara meningsfullt. Av respondenterna engagerar sig 88 procent väldigt mycket eller mycket i sitt arbete. Anställda inom social- och hälsovården får stöd för sin arbetshälsa av ett fungerande samarbete och sina överordnade.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 14.1.

Uppgifterna grundar sig på Arbetshälsoinstitutet enkät om arbete, arbetsgemenskap och ledarskap. Enkäten har genomförts redan nio gånger sedan år 2000 och en lång tidsserie visar att arbetshälsan inom social- och hälsovården upprätthålls, trots utmaningarna föranledda av coronaviruspandemin. Undersökningen omfattade totalt 13 250 anställda av vilka 8 200 svarade på enkäten som genomfördes 2021. 

Närmaste överordnad upplevs vara rättvis 

År 2021 upplevde 70 procent av respondenterna att närmaste överordnad var rättvis, det vill säga lika många som år 2019. År 2000 var motsvarande siffra 61 procent. 

– Under pandemin har överordnades betydelse helt riktigt lyfts fram i experternas anföranden. Dessa resultat visar att när en överordnad lyckas i sin uppgift förbättrar detta verkligen arbetshälsan, bedömer forskningsprofessor Mika Kivimäki

71 procent av respondenterna ansåg att arbetet är meningsfullt. Under 21 år har siffran fluktuerat endast en aning. Av respondenterna anser 66 procent att samarbetet i arbetsgemenskapen fungerar väl. Siffran är inte den samma som för två år sedan, men fem procentenheter högre än år 2000. 

– I det stora hela verkar arbetshälsan inom social- och hälsovården vara bättre än vad ryktet säger. Engagemang i arbetet och upplevelsen om att arbetet är meningsfullt tyder på att arbetet anses vara motiverande, säger Kivimäki. 

Arbetsbelastningen har ökat 

Belastningen i arbetet inom social- och hälsovårdsbranschen har dock ökat. För att mäta arbetsbelastningen ställdes frågor om hur orimliga arbetsmängderna är eller om tiden räcker till för att få arbetet utfört. Av respondenterna år 2021 rapporterade 44 procent om arbetsbelastningen, det vill säga fem procentenheter mer än år 2019. 

Enkätundersökningen mätte även arbetsstress där arbetsbelastningen sammankopplas med föga kontroll över arbetet. År 2021 rapporterade 19 procent att de hade upplevt arbetsstress. Denna siffra har stigit under de senaste åren. År 2000 var siffran 13 procent. Mest arbetsstress av yrkesgrupperna upplevde röntgenskötarna (28 %) och sjukskötarna (25 %). 

Covid-19 har ökat tankarna på att byta arbete 

Enligt undersökningen om personalens välbefinnande har antalet anställda som överväger att byta arbetsgivare blivit tydligt större jämfört med tiden före coronaviruspandemin. År 2019 hade 47 procent av respondenterna i undersökningen övervägt att byta arbetsgivare. År 2021 var motsvarande antal 54 procent. Av yrkesgrupperna inom social- och hälsovårdsbranschen framhävdes sjukvårdarna. Av dem berättade 69 procent att de övervägt att byta arbetsgivare, medan antalet år 2019 var 56 procent. 

– Övervägande att byta arbetsplats, betyder inte nödvändigtvis att anställda söker sig bort från vårdbranschen. Det kan vara fråga om intresse att övergå till nya uppgifter inom den egna branschen, påminner Kivimäki. 

Bekanta dig med undersökningen (på finska)

Enkät om personalens välbefinnande 

Ytterligare information

Mika Kivimäki, forskningsprofessor, Arbetshälsoinstitutet, tfn 050 448 9300,mika.kivimaki@helsinki.fi

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Ungas arbetshälsa försämrades inom servicebranscherna – det lönar sig att satsa på återhämtning och inskolning15.6.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Under 35-åriga arbetstagare inom servicebranscherna ansåg sin arbetshälsa vara sämre än ett år sedan, framgår det av Arbetshälsoinstitutets enkät. Både bristen på arbetskraft och coronatidens inverkan återspeglas i resultaten. Ungas erfarenheter av arbetsgemenskaper är dock positivare än äldre arbetstagares, vilket är en bra utgångspunkt för utvecklingen av arbetshälsan. Experter uppmuntrar att förbättra ledningen av arbetsförmågan, speciellt organiseringen av arbetet, det sociala stödet, återhämtningsfärdigheterna och inskolningen.

Nuorten työhyvinvointi heikentyi palvelualoilla – palautumiseen ja perehdytykseen kannattaa panostaa15.6.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Alle 35-vuotiaat palvelualojen työntekijät kokevat työhyvinvointinsa huonommaksi kuin vuosi sitten, kertoo Työterveyslaitoksen kyselytutkimus. Sekä työvoimapula että korona-ajan vaikutukset heijastuvat tuloksissa. Kokemukset työyhteisöistä ovat nuorilla kuitenkin myönteisempiä kuin vanhemmilla työntekijöillä, mikä on hyvä lähtökohta työhyvinvoinnin kehittämistyölle. Asiantuntijat kannustavat tekemään parannuksia työkykyjohtamiseen ja siinä erityisesti töiden organisointiin, sosiaaliseen tukeen, palautumistaitoihin ja perehdyttämiseen.

Arbetslöshet som orsak till förlorade arbetsår har ökat och sjukpensionen som orsak har minskat14.6.2022 10:39:46 EEST | Tiedote

Efter finanskrisen åren 2010–2016 förlängdes yrkeslivet för 50-åringar, men däremot inte för 30-åringar. Allt fler arbetsår går förlorade till följd av arbetslöshet som de facto är en större orsak till förlorad arbetstid än sjukpension. Granskat enligt bransch går arbetsår förlorade mest inom hotell- och restaurangbranschen, inom förvaltning och stödtjänster samt kultur och nöje. Detta visar Arbetshälsoinstitutets undersökning.

Työttömyyden merkitys menetettyjen työvuosien syynä on kasvanut ja työkyvyttömyyseläkkeen vähentynyt14.6.2022 10:14:08 EEST | Tiedote

Finanssikriisin jälkeisinä vuosina 2010–2016 odotettu työura piteni 50-vuotiailla, mutta 30-vuotiailla sen sijaan ei. Työttömyyden vuoksi menetetään yhä enemmän työvuosia ja työttömyys onkin korvannut työkyvyttömyyseläkettä menetetyn työajan suurimpana syynä. Toimialoittain tarkasteltuna eniten työvuosia menetetään majoituksen ja ravitsemuksen, hallinto- ja tukipalveluiden sekä taiteen ja viihteen aloilla, osoittaa Työterveyslaitoksen tutkimus. Tutkimus liittyy LIFECON-hankkeeseen.

Personer som fyllt 50 år borde ges möjlighet till mindre nattarbete och mindre långa arbetstider13.6.2022 09:41:02 EEST | Tiedote

Pressmeddelande 13.6.2022 Nattarbete försämrar sömnens kvalitet hos äldre anställda och återhämtningen från krävande arbetspass tar längre tid än förut. Utifrån nya forskningsresultat rekommenderar Arbetshälsoinstitutet bättre möjligheter till mindre nattarbete och mindre långa arbetstider för 50 år fyllda. En gemensam skiftplanering som förbättrar möjligheterna att påverka arbetstiden har visat sig vara ett fungerande verktyg även för att stötta arbetshälsan hos äldre anställda.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum