Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Avgränsning och klassificering av grundvattenområdena i Jakobstad och Pedersöre är klar (Österbotten)

Dela

Under de kommunspecifika samråden var det möjligt att bidra med hydrogeologisk information för avgränsningen och klassificeringen av grundvattenområdena i Jakobstad och Pedersöre. Efter samråden har NTM-centralen gått igenom responsen och gett sitt bemötande av dem.

Jakobstads grundvattenförekomster förekommer i en åsformation som blivit utjämnad av strandkrafterna och reser sig inte mycket högre än sin omgivning. Åsens grova kärna ligger i sydost-nordvästlig riktning i en sprickzon i berggrunden. Jakobstads två grundvattenområden, Bredskär och Roska, klassificerades i klass 1. Gränsjusteringar på områdena gjordes på basis av resultaten från strukturutredningen utförd av Geologiska forskningscentralen. På Jakobstads områden finns inga vattentäkter i bruk, men grundvattenuttag är planerat.

Av Pedersöres grundvattenområden förekommer Sandåsen och Sandnäshedet i samma utjämnade åsformation som Jakobstads Bredskär och Roska. I Pedersöre finns dessutom grundvattenförekomster i åsavsnitten längs Purmo ådal och Esse ådal, samt mindre moränformationer som är lämpliga för vattenanskaffning samt som används för vattenanskaffning. I Pedersöre klassificerades fyra grundvattenområden i klass 1 och sex i klass 2. Korpunbacken klassificerades i klass 1E, eftersom på området har identifierats ett betydande, direkt av grundvatten beroende markekosystem. De mest betydande gränsförändringarna var att slå samman områden till större hydrogeologiska helheter, såsom grundvattenformationerna Östermossbacken och Sandnäshedet. På basis av undersökningar klassificerades även ett nytt grundvattenområde, Högbacken, i Purmo ådal, och moränformationen Värngjutkällan som tidigare var del av en åsformation avgränsades som ett eget grundvattenområde. På grundvattenområdena i Pedersöre finns fyra grundvattentäkter i bruk och det sammanlagda grundvattenuttaget är ca 750 m3/dygn.

NTM-centralen har infört de justerade klassificeringarna och gränserna för grundvattenområdena i Jakobstad och Pedersöre i datasystemet för miljövårdsinformation. NTM-centralen sparar också avgränsnings- och klassificeringsändringarna i det riksomfattande datasystemet för miljövårdsinformation/geografiska informationssystemet för grundvattenområden, där de finns tillgängliga efter uppdateringen (maj 2021) (www.syke.fi/avointieto).

Ändringarna av grundvattenområdenas klassificering och avgränsning är i kraft i Jakobstad och Pedersöre från och med 5.5.2021.

Grundvattenområdena avgränsas och klassificeras på basis av bästa tillgängliga hydrogeologiska information och annan väsentlig information (t.ex. vattenanskaffning). På så sätt kan NTM-centralen även senare ändra grundvattenområdenas gränser och klassificering på basis av ny information. Grundvattenområdets gräns och klassificering kan ändras exempelvis om vattenuttaget från området inleds eller upphör eller om det framkommer ny information om områdets hydrogeologi eller grundvattenberoende ekosystem. Eventuella senare avgränsnings- och klassificeringsändringar informeras skilt och samråd ordnas om dem.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Krister Dalhem, krister.dalhem@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 671

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

För Natura 2000-området Kristinestads skärgård utarbetas en skötsel- och användningsplan åren 2021-2022 (Österbotten)16.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Under åren 2021–2022 utarbetas en skötsel- och användningsplan för Natura 2000-området (FI0800134) som ligger i Kristinestads och delvis i Närpes och Kaskö skärgård. Skötsel- och användningsplanen främjar att målen för nätverket Natura 2000 verkställs, dvs. att livsmiljöerna för naturtyper och arter som fastställts i habitatdirektivet tryggas.

Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 -alueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma vuosina 2021-2022 (Pohjanmaa)16.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Kristiinankaupungin sekä osittain Närpiön ja Kaskisten saaristossa sijaitsevalle Natura 2000 -alueelle (FI0800134) laaditaan käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosien 2021-2022 aikana. Käyttö- ja hoitosuunnitelmalla edistetään Natura 2000 -verkoston tavoitteiden toteutumista, eli luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen turvaamista.

Erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan määrät tuplaantuvat: poikasten palautus kotijokiin alkaa14.6.2021 10:14:34 EEST | Tiedote

Kesäkuussa kaksi vuotta Norjassa laitoskasvatuksessa kasvaneet jokihelmisimpukan eli raakun poikaset palaavat Mustion- ja Ähtävänjokeen. Ilman apua nämä raakkukannat katoaisivat kahdessakymmenessä vuodessa. Palautus tuplaa Mustion- ja Ähtävänjoen raakkujen määrän ja antaa toivoa niiden tulevaisuudesta. Perjantaina 18.6.2021 järjestetään aiheesta mediatilaisuudet Ähtävän- ja Mustionjoella.

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Kauhavalla ja Kurikassa on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa)11.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kauhava, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 5.2.–19.3.2021. Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kurikka, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 18.3.–6.5.2021. Em. kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum