Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Basserviceutvärderingen stöder utvecklingen av verksamheten – utvärderingen för 2021 är publicerad

Dela
Hur stod det till med räddningstjänsterna, kulturservicen, bibliotekens verksamhet, ungdoms- och idrottstjänsterna samt undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken i vårt land år 2021, mitt under en global pandemi och före Rysslands angrepp mot Ukraina i en värld som vaknat upp till insikt om klimatkrisen? Det här försöker basserviceutvärderingen 2021 besvara. Det här var regionförvaltningsverkens 23:e utvärdering, och den genomfördes i ett brett myndighetssamarbete under samordning av Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Terttu Savolainen, överdirektör vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland, konstaterar i förordet till utvärderingsrapporten att vårt samhälle är i ständig rörelse. ”Befolkningens förändrade åldersstruktur, sjunkande nativitet, ökande kostnader och regional segregation inverkar på kommunernas basservice. Även överraskande yttre kriser skapar utmaningar då det gäller att erbjuda basservice runt om i Finland. Vår gemensamma utmaning är att kunna agera snabbt och förutseende i en föränderlig omvärld.”

I utvärderingen av den regionala tillgången till basservice 2021 utreddes viss service både riksomfattande och regionalt inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken, kulturservicen, biblioteken, ungdomsväsendet, idrottsväsendet och räddningsväsendet.

Utvärderingen av basservicen lyfter upp utmaningar i vardagen då tjänsterna ska tillhandahållas samt slutsatser och utvecklingsförslag. Tiotals åtgärdsförslag för att förbättra kvaliteten och likvärdigheten presenterades i den här utvärderingsomgången.

Rapporten publiceras i åtta delar på webbplatsen https://avi.fi/sv/utvardering-av-samhallets-basservice på svenska och finska. De tidigare utvärderingarna finns i Patio-systemet.

Utöver det här sammanfattande pressmeddelandet publiceras utvärderingarnas innehåll i egna separata pressmeddelanden om de åtta utvärderingsobjekt som presenteras nedan.

Utvärderingens centrala resultat

Erhållande av förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik  

Enligt utvärderingsrapporten deltog största delen, 79 procent, av barnen som fick förskoleundervisning år 2021 även i småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen. Det förekom regionvisa skillnader i hur den kompletterande småbarnspedagogiken tillhandahölls. Utvärderingen lyfte fram för kommunerna att kompletterande småbarnspedagogik bör ordnas på det sätt som lagen förutsätter.

Skoltransporter för förskola och grundläggande utbildning 

Enligt utvärderingsrapporten har antalet elever som får skolskjuts minskat under de senaste åren. År 2021 omfattades ungefär 110 000 elever i Finland av skolskjutsförmånen. Flest elever som fick skolskjuts fanns det i landsbygdskommuner, medan de längsta skolskjutssträckorna fanns i Lappland. Största delen av kommunerna hade fastställda principer eller planer för skolskjutsar, medan det varierade hur aktivt kommunerna samlade in respons.

Läget inom specialundervisningen  

Enligt utvärderingsrapporten har andelen elever som behöver särskilt stöd ökat sedan år 2015. I Fastlandsfinland utgjorde andelen elever som fick särskilt stöd 9,5 procent av antalet elever inom grundläggande utbildning 2021. Det är utmanande för skolorna att hitta behörig personal till specialundervisningen. Det är skäl att på nationell nivå börja fästa större uppmärksamhet vid tillgången till speciallärare och vid att behålla dem.

Tillräcklig personal och kompetens i de allmänna biblioteken och ledningen av biblioteken  

Utvärderingen visar att de allmänna biblioteken har svårigheter att utföra sina lagstadgade uppgifter på grund av att personalen inte räcker till. Bibliotekspersonalens grundutbildning har förbättrats men det finns behov av nytt kunnande. Enligt utvärderingsrapporten har de som leder biblioteken inte alltid den behörighet enligt bibliotekslagen, kunnande eller tid för att leda och utveckla verksamheten.

Kulturservicen  

Enligt utvärderingsrapporten ordnades det år 2021 drygt 23 000 kulturevenemang. Kommunerna har i stor utsträckning utnyttjat olika aktörers experttjänster i kulturverksamheten, exempelvis de regionala ansvarsmuseernas tjänster. Under coronapandemin skedde en stor digitalisering av kulturverksamheten. Även under pandemin ordnade nästan alla kommuner också evenemang med musik och scenkonst.

Avgifts- och turordningspolicyns inverkan på jämlik och jämställd tillgång till idrottsanläggningar  

Enligt utvärderingsrapporten har omkring två tredjedelar av kommunerna officiellt antagna principer för hur idrottsanläggningarnas användningsturer fördelas. Läget har förbättrats avsevärt i hela landet. En utmaning är att det i förhållande till efterfrågan finns för få användningsturer särskilt vardagskvällar. Störst är bristen på idrottssalar och idrottshallar.

Tillgången till kommunalt ungdomsarbete  

Utvärderingsrapporten konstaterar att coronapandemin minskade tillgången till kommunalt ungdomsarbete under de senaste två åren trots att man inom ungdomsarbetet snabbt införde digitala verksamhetsformer. Traditionellt har ungdomsarbetet utförts under ungdomarnas fritid, medan det idag allt oftare sker också andra tider på dygnet, till exempel i skolorna under skoldagen. Antalet ungdomslokaler har minskat, men finns fortfarande i nästan varje kommun.

Tillgången till räddningsväsendets snabba insatser 

Enligt utvärderingsrapporten finns det mellan räddningsväsendena vissa skillnader i de snabba insatserna i form av utryckningar dagtid både gällande personalstyrka och aktionsberedskapstiderna. Vid granskningen av exaktare statistik än den riksomfattande upptäcktes avsevärda lokala skillnader mellan utryckningarna dagtid.

Vad är regionförvaltningsverkens utvärdering av basservicen?

En av regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgifter är att utvärdera tillgången till grundläggande samhällsservice. Genom utvärderingen som görs vartannat år följer regionförvaltningsverken upp, övervakar och bedömer tillgången till basservice i hela landet.

Den första utvärderingsrapporten färdigställdes 1996, och från och med 2013 har utvärderingen gjorts vartannat år. Årets utvärdering var den 23:e i ordningen. Regionförvaltningsverket i Norra Finland ansvarar för att samordna utvärderingen och för den metodiska utvecklingen av processen.

Hur stod det till med räddningstjänsterna, kulturservicen, bibliotekens verksamhet, ungdoms- och idrottstjänsterna samt undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken i vårt land år 2021? Det här försöker basserviceutvärderingen 2021 besvara. Den här gången används biblioteksväsendets utvärderingsobjekt som pilotprojekt i regionförvaltningsverkens utveckling av informationsbaserad ledning. Utvärderingsrapporterna publicerades i september 2022 på regionförvaltningsverkens webbplats.

I arbetet deltog förutom regionförvaltningsverken även finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore och inrikesministeriet.

Länkar till pressmeddelandena

Pressmeddelanden om utvärderingen av basservicen 2021:

Utvärderingsrapport

Utvärdering av basservicen 2021 

Utvärdering av basservicen 2019

Utvärderingen av basservicen i ett nötskal

Utvärdering av tillgången till basservice är regionförvaltningsverkens lagstadgade uppgift. Genom utvärderingen som görs vartannat år följer regionförvaltningsverken upp, övervakar och bedömer tillgången till basservice i hela landet.

#basservice

#utvärdering

Mer information:

Terttu Savolainen, överdirektör Regionförvaltningsverket i Norra Finland, tfn 0295 017 551, terttu.savolainen@rfv.fi

Regionförvaltningsverkens överdirektörer 2022

Ainasoja Kaisa, överdirektör Regionförvaltningsverket i Lappland, tfn 0295 017 345 kaisa.ainasoja@rfv.fi

Ekqvist Merja, överdirektör Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 016 271 merja.ekqvist@rfv.fi (Anträffbar fr.o.m. 12.9.2022)

Lahti Soile, överdirektör Regionförvaltningsverket i Östra Finland, tfn 0295 016 964 soile.lahti@rfv.fi

Räsänen Leena, överdirektör Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 017 385, leena.rasanen@rfv.fi

Pukkinen Marko, överdirektör Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 582, marko.pukkinen@rfv.fi

Savolainen Terttu, överdirektör Regionförvaltningsverket i Norra Finland, tfn 0295 017 551, terttu.savolainen@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen alueellinen 82. maanpuolustuskurssi Rokualla – suurin tähänastisista5.6.2023 19:43:01 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen 82. alueellinen maanpuolustuskurssi avattiin Rokualla 5.6.2023 osanottajamäärältään suurimpana kurssina, mitä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aikana on järjestetty. ”Se kertoo tästä ajasta, jossa nyt olemme eläneet nyt reilun vuoden verran, totesi avajaisjuhlassa puhunut ylijohtaja Terttu Savolainen, jonka puhe on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä.

Työpaikan kameravalvonta kohdistui työpisteisiin ilman perustetta, toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen5.6.2023 13:00:56 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 2.6.2023 antamassaan tuomiossa katsonut varsinaissuomalaisen metallialan yrityksen toimitusjohtajan syyllistyneen yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain rikkomiseen. Toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen, koska käräjäoikeus piti rikosta kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Käsiteltävänä oli yhtiön kameravalvonta, jonka työsuojeluviranomainen katsoi kohdistuvan yksittäisiin työpisteisiin ilman perustetta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum