Aluehallintovirasto

Begränsningarna av sammankomster gäller inte längre bolagsstämmor och andra motsvarande sammankomster

Dela

Regionförvaltningsverket har till följd av ett avgörande av riksdagens justitieombudsman ändrat sin tolkning: begränsningarna av sammankomster gäller inte längre bolagsstämmor och andra motsvarande sammankomster. Vid sammankomsterna måste trots detta hälsosäkerheten beaktas. Med tanke på sjukdomsläget är det att rekommendera att bolagsstämmor ordnas på distans

Regionförvaltningsverkets linje är att begränsningarna av antalet deltagare i offentliga tillställningar i regel inte längre tillämpas på bolagsstämmor och andra motsvarande stadgeenliga eller lagstadgade sammankomster i vilka i regel endast sammanslutningens medlemmar och vissa andra inbjudna kan delta. Detta gäller exempelvis bostadsaktiebolag, aktiebolag och andelslag samt registrerade föreningar. Dessa sammankomster betraktas i regel inte längre som offentliga tillställningar eller sammankomster som är öppna för allmänheten på det sätt som avses i lagen om sammankomster.

Regionförvaltningsverkets tidigare ståndpunkt att begreppet offentlig tillställning också ska tillämpas på bolagsstämmor och andra aktörers möten baserade sig på en tjänstemannapromemoria från justitieministeriet 18.3.2020. I promemorian ansåg ministeriet att exempelvis föreningars möten, bolagsstämmor och motsvarande är offentliga tillställningar.

Ändring av tolkningen efter ett avgörande av justitieombudsmannen

Bakgrunden till att vi ändrat vår tolkning är ett avgörande av riksdagens justitieombudsman som behandlat begreppen ’allmän sammankomst’ och ’offentlig tillställning’ i lagen om sammankomster och lagen om smittsamma sjukdomar. Syftet med lagen om sammankomster är att säkerställa mötesfriheten, medan lagen om smittsamma sjukdomar syftar till att skydda befolkningen mot smittrisk.

Justitieombudsmannen har konstaterat i sitt avgörande att restriktionerna i mötesfriheten som påförts med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar inskränker de grundläggande fri- och rättigheterna. Begränsningar av de grundläggande fri- och rättigheterna kan inte baseras på något annat än lag. Justitieombudsmannen ansåg att begreppen ’allmän sammankomst’ och ’offentlig tillställning’ inte kan tolkas på olika sätt på basis av de olika syftena med lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om sammankomster. Regionförvaltningsverken kan alltså inte med stöd av paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar besluta att förbjuda några andra tillställningar som samlar människor än allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Möten där deltagandet är begränsat på det sätt som beskrivs ovan är inte offentliga tillställningar som är öppna för allmänheten.

Vid bolagsstämmor och motsvarande ska bestämmelserna om hälsosäkerhet iakttas

Även om begränsningarna av sammankomster inte längre gäller bolagsstämmor och motsvarande gäller bestämmelserna om hälsosäkerhet i paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar också anordnare av bolagsstämmor och andra aktörer, såsom bostadsaktiebolag. Om ett möte ordnas fysiskt på plats måste det alltså ordnas på ett sätt som är tryggt för hälsan. Mer information: Vilka är hygienkraven som föreskrivits i lag? (avi.fi)

Det är också möjligt att mötesarrangören omfattas av bestämmelsen i paragraf 58 d i smittskyddslagen om att nära kontakter mellan deltagare i realiteten ska kunna undvikas. Mer information: Vilka aktörer omfattas av besluten om säkra avstånd enligt smittskyddslagen? (avi.fi)

Rekommendationen är att endast de möten som är nödvändiga för verksamheten bör ordnas. Om möjligt är det bra att ordna mötena på distans med beaktande av sjukdomsläget.

En bolagsstämma kan på grund av sin storlek och karaktär vara en offentlig tillställning

Exempelvis stora börsbolags bolagsstämmor kan på grund av sin storlek, karaktär eller av någon annan orsak vara sådana att de uppfyller definitionen av en offentlig tillställning. Det går inte att ge något uttömmande svar på vilka möten som ska betraktas som en offentlig tillställning.

Det är också bra att observera att sammankomster med flera hundra deltagare ska meddelas skriftligen till polisen. Då betraktas tillställningen som en offentlig tillställning som omfattas av regionförvaltningsverkets begränsning av sammankomster. Det lönar sig för mötesarrangören att ta reda på vilken ståndpunkt polisen i regionen har i frågan.

Oregistrerade föreningars möten är så olika till sin natur att det är omöjligt att ge ett enda svar som gäller alla. I alla sådana situationer där människor samlas är det i vilket fall som helst skäl att sörja för deltagarnas hälsosäkerhet, även om sammankomsterna inte har begränsats genom myndighetsbeslut.

Myndighetssammanträden, såsom kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller kommunnämndernas sammanträden, omfattas inte av sammankomstbegränsningarna. Det är dock en stark rekommendation att även dessa ordnas på distans.

Mer information:

Vanliga frågor: Gäller begränsningarna av sammankomster också bolagsstämmor och föreningars och andra aktörers motsvarande möten? (avi.fi)

Riksdagens justitieombudsmans avgörande (EOAK/2678/2020), på finska

Justitieministeriets promemoria (oikeusministerio.fi)

Lagen om sammankomster 530/1999 (finlex.fi) 

Mediaförfrågningar

  • Marko Peltonen, chef för näringstillsynsenheten, tfn 0295 016 184
  • Sami Kärnä, överinspektör, tfn 0295 016 149

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum