Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Bekanta dig med referaten av klagomålsbeslut

Dela
Hurdana klagomål behandlar regionförvaltningsverket och hur ser besluten ut? Det här kan du bekanta dig närmare med genom beslutssammandragen. Sammandragen är tillgängliga för alla och kan vara ett bra stöd i arbetet även hos andra myndigheter.

Regionförvaltningsverket publicerar referat av klagomålsbesluten på webbplatsen avi.fi. Genom att publicera referaten vill vi berätta hurdana ärenden vi behandlar och vilka beslut vi tar. Samtidigt främjar vi öppenhet och transparens. I sammandragen redogör vi tydligt, koncist och på standardspråk för de beslut vi fattar.

Vi gör referat av klagomålsbesluten bland annat i ärenden som är nya eller där ställningstagandet måste preciseras, t.ex. på grund av en lagändring. Dessutom publicerar vi sammandrag om aktuella frågor som exempelvis coronapraxis.

Vem borde bekanta sig med sammandragen?

Myndigheterna, de privata serviceproducenterna inom social- och hälsovårdstjänsterna och kunderna får genom referaten information om våra ställningstaganden och motiveringar till besluten. Beslutssammandragen ger en översikt över vilka ärenden man kan göra klagomål om till regionförvaltningsverket och vad klagomålen kan leda till. Vi rekommenderar till exempel att anställda i kommuner och välfärdsområden bekantar sig med klagomålsbesluten inom sitt eget ansvarsområde.

Vilka ämnen behandlas i sammandragen?

Vi publicerar referat av klagomålsbeslut om följande områden:

  • undervisningsväsendet
  • räddningsväsendet
  • tillgänglighetstillsynen (tillgänglighet till digitala tjänster)
  • socialvården
  • hälso- och sjukvården
  • sysselsättningsfrämjande kommunförsök
  • miljö- och hälsoskyddet

Beslutssammandragen inom undervisningsväsendet kan gälla till exempel ordnandet av undervisning, lärarnas verksamhet och mobbningssituationer. Inom räddningsväsendet har det handlat om befälets behörighet och kraven i myndighetshandlingar. Inom tillgänglighetstillsynen har det gjorts sammandrag över organisationernas skyldigheter enligt lagen om digitala tjänster och om att efterfölja tillgänglighetskraven.

Sammandragen inom socialvården handlar bland annat om service för personer med funktionsnedsättning, barnskyddet och svar på anmärkningar. I sammandragen inom hälso- och sjukvården behandlas läkarnas eller andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvårdens verksamhet, journalanteckningar och verksamheten i enheter inom hälso- och sjukvården. Dessutom finns det beslutssammandrag om förfaringssätten gällande corona inom äldreomsorgen och på hälsostationerna.

I klagomålen över sysselsättningsfrämjande kommunförsök har regionförvaltningsverket övervakat kommunens skyldighet att behandla utkomstskyddsärenden utan dröjsmål och se till att kunderna får lämplig rådgivning. Beslutssammandragen över miljö- och hälsoskyddet fokuserar på hälsoskydd och veterinärtjänster.

Mer information

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket



Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Käsinhionta kärkisorvilla toi sakkoja työnjohtajalle ja yhteisösakon työnantajalle1.6.2023 11:15:07 EEST | Tiedote

Satakunnan käräjäoikeus on 30.5.2023 tuominnut satakuntalaisen metallialan yrityksen työnjohtajan 16 päiväsakkoon ja yhtiön 3000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Käsiteltävänä oli kesäkuussa 2021 tapahtunut työtapaturma, jossa käsinhiontaa kärkisorvilla tehneen työntekijän hanska oli tarttunut hiottavana olleeseen akseliin. Työntekijä oli siis hionut sorvissa pyörivää kappaletta siten, että hän oli pitänyt hiomanauhaa molemmista päistä käsin samalla, kun akseli oli pyörinyt sorvissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum