Varsinais-Suomen ELY-keskus

Beslut om fastställande av gränser för den särskilt skyddade arten rödklintrotvecklare har fattats längs vägrenar och gårdsområden i Kimito centrum

Dela

Genom beslut av NTM-centralen i Egentliga Finland har gränser för förekomst av den särskilt skyddade arten rödklintrotvecklare (Pelochrista caecimaculana), som förekommer längs vägrenar och gårdsområden i centrum av Kimito, gjorts. Rödklintrotvecklaren är en sällsynt art som tidigare förekommit längs med hela Egentliga-Finlands kustområde. Under de senaste årtiondena har artens antal kraftigt minskat och under 2000-talet har arten påträffats regelbundet endast i Kimito centrum. I larvstadiet lever rödklintrotvecklaren på roten och vid stjälkbasen av rödklint (Centaurea jacea) vid öppna, torra ängar på sandmark. Förekomsten i Kimito centrum är nationellt viktig och förekomstens tillstånd har regelbundet följts upp.

Den 01.07.2021 gick fjärilen med på att bli fotograferad i Kimito centrum då också Annonsbladet skrev en artikel om ärendet.
Den 01.07.2021 gick fjärilen med på att bli fotograferad i Kimito centrum då också Annonsbladet skrev en artikel om ärendet.

Beslut 29-10-2021_Fastställande av gränserna för viktig förekomstplats av rödklintrotvecklare (pdf)

I Kimito hotas arten av igenväxning, men även av feldimensionerad skötsel och byggande. Arten gagnas av slåtter och ett solexponerat läge. Slåtter flera gånger per växtsäsong försämrar dock förekomsten av artens värdväxt, rödklint. Under ca 10 år har förekomsten i Kimito följts upp och behovet av avgränsning har lyfts fram i förhandlingar om akut skyddade arter.

Genom avgränsningen vill NTM-centralen säkerställa att slåtter samt bortföring av slåtterresterna utförs under rätt tidpunkt, dvs slutet av sommaren. Under år 2022 kommer en informationsskylt att läggas upp på området för att informera om målet med områdets skötsel. Förekomstplatsen för särskilt skyddade arter har definierats genom NTM-centralens beslut den 29.10.2021 och skyddet träder genast i kraft. Från och med nu är det förbjudet att förstöra eller försämra den för arten viktiga förekomstplatsen.

Mer information

Iiro Ikonen, överinspektör 0295 022 869
Charlotta Berlin, planerare 0295 022 869

Nyckelord

Bilder

Den 01.07.2021 gick fjärilen med på att bli fotograferad i Kimito centrum då också Annonsbladet skrev en artikel om ärendet.
Den 01.07.2021 gick fjärilen med på att bli fotograferad i Kimito centrum då också Annonsbladet skrev en artikel om ärendet.
Ladda ned bild

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland är en statlig myndighet som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta uppgifter som hänför sig till näringar, arbetskraft och kompetens, trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. Trafik- och miljöärenden sköter vi förutom i Egentliga Finland också i Satakunta.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liikenteenharjoittaja vaihtuu bussilinjalla Huittinen-Sastamala-Nokia-Tampere, lisää tarjontaa Huittinen-Eura-Rauma-välille29.11.2021 12:10:10 EET | Tiedote

Bussilinjan Huittinen-Sastamala-Nokia-Tampere liikenteenharjoittaja vaihtuu vuoden 2022 alussa. Satakunnan Liikenne Oy voitti liikennettä koskevan ELY-keskusten kilpailutuksen ja aloittaa liikennöinnin 1.1.2022. Samassa kilpailutuksessa hankittiin vuoroja välille Huittinen-Eura-Rauma. Liikennettä ajetaan jatkossa Onnibus Flex -ilmeen autoilla ja tunnuksella F22. Molempien yhteysvälien lipputuotteisiin tulee myös muutoksia. Molempien yhteysvälin yhtäaikaisella hankkimisella taataan matkustajille koronatilanteesta riippumaton ja vakaa joukkoliikennetarjonta sekä sujuvat matkaketjut.

Vt 2 parantamisen tiesuunnitelmaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa Porissa 1.12.202123.11.2021 12:11:04 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatien 2 parantamiseksi Porin keskustan kohdalla Friitalan eritasoliittymän ja Korven eritasoliittymän välillä. Tiesuunnitelmassa esitettävät rakennustoimenpiteet sijoittuva Porin kaupungin alueelle. Tarkentuneita tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa Porissa 1.12.2021. Osallistujat voivat esittää tilaisuudessa kysymyksiä ja kommentteja. Suunnitelmaluonnoksen aineistoihin voi tutustua hankkeen verkkosivuilla 1.12.2021 lähtien ja kommentointia varten ja kommentointia varten verkkosivuille tulee karttapalautekysely. Tilaisuuteen osallistuminen edellyttää voimassa olevaa koronapassia. Tilaisuudesta tehdään myös videotallenne, joka on katsottavissa kahden viikon ajan hankesivuilla. Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2022.

Puuston raivauksesta hirvi- ja kaurisvaara-alueilla positiivista palautetta tienkäyttäjiltä23.11.2021 08:25:34 EET | Tiedote

ELY-keskus on saanut positiivista palautetta tienkäyttäjiltä puuston raivauksesta ja näkyvyyden parantamisesta hirvi- ja kaurisalueilla. Tienkäyttäjien toiveena on, että ELY-keskus jatkaa raivaustoimia myös muilla teillä. Tänä vuonna on raivattu valtatien 1 riista-aidattomat osuudet, valtatien 10 riistavaara-alueet ja aloitettu valtatien 9 vastaavia raivauksia. Lisäksi keväällä raivattiin valtatiellä 23 riistavaara-aluetta yhteensä 8,5 km. Ensi vuonna puuston raivaamista jatketaan valtatien 9 riistavaara-alueilla.

Fortsättningsvis hög efterfrågan på arbetskraft i Egentliga Finland23.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av oktober 20 700 arbetslösa arbetssökande. I oktober brukar antalet arbetslösa vanligen vara ungefär på samma nivå som i september, men denna gång minskade det med 700 personer. Jämfört med året innan har antalet arbetslösa minskat med 4600 personer (18 %). dvs. snabbare än i hela landet generellt (17 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 3 600 personer jämfört med året innan. I slutet av oktober var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 9,0 %, vilket är 2,0 procentenheter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften mindre än i hela landet (9,8 %). I oktober var antalet arbetslösa betydligt mindre än året innan i alla ekonomiska regioner i Egentliga Finland. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Loimaaergionen (24 %) och den minsta skillnaden i Åbo ekonomiska region (17 %). Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Åbo ekonomiska regio

Työvoiman kysyntä jatkuu korkealla tasolla Varsinais-Suomessa23.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 20 700 työtöntä työnhakijaa. Lokakuun aikana työttömien määrä pysyy yleensä suhteellisen samana syyskuuhun verrattuna mutta nyt se supistui 700 hengellä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 4 600 henkilöllä (18 %) eli ripeämmin kuin koko maassa yleisesti (17%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 3 600 henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,0 % eli 2,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (9,8 %). Lokakuussa työttömiä oli rajusti vähemmän kuin vuotta aiemmin kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Suurin ero vuotta aiempaan oli Loimaan seutukunnassa (24%) ja pienin ero oli Turun seutukunnassa (17%). Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (9,6 %) sekä Turun kaupungissa (12,4 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,4 %) sekä

E18 Nesteentien, Raisionkaaren ja Konsantien liikennevalojen toimintaan muutos Raisiossa16.11.2021 11:47:00 EET | Tiedote

E18 (kt 40) Nesteentien, Raisionkaaren ja Konsantien liittymän liikennevalojen toimintaan tehdään tarpeellinen ohjelmointimuutos, jolla parannetaan liikenneturvallisuutta. Ohjelmointimuutoksen seurauksena liittymän välityskyky ja liikenteen sujuvuus kuitenkin todennäköisesti heikkenevät nykyisestä. Liikennevalojen kunnossapidosta vastaava Fintraffic Oy ja Varsinais-Suomen ELY-keskus seuraavat risteyksen toimivuutta muutoksen jälkeen. Liikennevalojen ohjelmointimuutos toteutetaan 25.11.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum